Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Впливають на розподіл ресурсів


За допомогою витрат і податків держава, конеч-але ж, відіграє провідну роль у розподілі ресур-сов в економіці. У термінах «що», «як» і «длякого» держава вибирає багато чого з того, чтопроізводітся, - від витрат на оборону і образо-вання до підтримки різних видів мистецтв. Оновоздействует на те, як виробляються блага, посеред-ством регулювання та правової системи. Воно віз-діє на те, для кого виробляються блага, черезналогі і трансферти, за допомогою яких вилучаючи-ється дохід у одних і передається іншим.
Крім цих прямих впливів, государствотакже надає опосередкований вплив на розбраті-поділ ресурсів через податки (і субсидії, коториепрямо протилежні податках), на ціни і уро-вень виробництва на окремих ринках. Коли пра-вительство обкладає якийсь товар, наприклад сигарі-ти, податком, то це в цілому зменшує обсяг про-виробництва даного товару; коли воно вводить субси-дії на товар, наприклад на молоко, то це в целомувелічівает обсяг виробництва даного товару
На рис 4-3 зображені ринок сигарет і впливав-ня на нього 30-центової акцизного податку з пачкі4.Акцізним податком обкладаються окремі товариілі послуги, наприклад тютюнові вироби, алкоголь-ні напої або далекі телефонні разговори.Цена , яку платять покупці, відкладається повертікальной осі. Крива попиту на сигарети D по-показувала обсяг попиту при кожному значенні ціни, яку платять покупці. S - це крива
3 Забезпечення максимальної купівельної спроможності означає збереженні-ня темпу інфляції на низькому рівні.
4 федеральним урядом в даний час встановлений податок у раз-мірі 16 центів з пачки, а податки штатів і місцеві податки добавляютеше понад цього в середньому IS центів. На ці податки припадає при-мірно Y3 роздрібної ціни сигарет, та їх внесок у державні доходисоставляет більше 9 млрддалл. на рік.

РІС. 4-3. Податок піднімає ціну і знижує обсяг вироб-веденной продукції. На вертикальній осі показана ціна, за-сплачуваних покупцями за товар. До введення податку равновесіедостігается в точці E. Введення податку зрушує криву запропонованого-вання вгору, так як частина суми, заплаченої покупцями, тепер йде державі. Крива S зміщується вгору в положеніеS 'на величину, в точності дорівнює введеному на одиницю про-дукції податку.
Сума, заплачена покупцями, зростає, асумма, отримана продавцями (у точці А), падає, як і обсяг виробництва
пропозиції до введення будь-яких податків. Етакрівая показує обсяг пропозиції при каждомзначеніі ціни, яку отримують продавці.
Тепер припустимо, що уряд вводіт30-центовий податок на сигарети. Покупці теперьбудут платити за пачку на 30 центів більше, ніж по-лучают постачальники, з урахуванням різниці, що йде дер-жави. Наприклад, якщо покупці платять 1 дол, то продавці отримують тільки 0,7 дол; оставшіеся30 центів йдуть государству5.
Крива попиту показує кількість, котороепокупателі хочуть придбати при кожній ціні, ко-торую вони платять. Податок не змінює кількість, яку покупці бажають придбати при любойданной ціною, і це, отже, не зрушує кри-ву D. (Згадайте, що показана на вертікальнойосі на рис 4-3 ціна - це ціна, заплачена поку-Патель,)
5 Кажуть, що податок на сигарети є специфічний податок, так як сплачена сума податку залежить тільки від кількості проданий-них сигарет, а не від їх ціни. Податок у розмірі 30% доходів продавців, що залежить від ціни, представляв би собою податок на вартість. Най-леї відомими податками на вартість є податки на продажу.
62
Але S зсувається. Продавці бажають продати теж кількість, що й колись, при кожній ціні, ко-торую вони отримують. Але тепер вони получаютменьше, ніж платять покупці; різниця представ-ляє собою податок. Крива пропозиції S на рис 4-3сдвігается вгору в положення S 'на величину, в точ-ності рівну розміру податку. Таким чином, прікаждом обсязі випуску фірми отримують послеуплати податків точно ту ж суму, що й на крівойS, при тому ж обсязі випуску. Це гарантує те, що при будь-якому обсязі пропозиції залишається упродавцов сума після сплати податку є точно такий, що й на кривій S, яка покази-кість обсяг пропозиції при кожному значенні це-ни, отриманої продавцями. Розмір податку равенрасстоянію між кривими SuS'6.
До цих пір ми задавалися питанням, як налогсдвігает криві попиту та пропозиції. Він совсемне зрушує криву попиту. Він зрушує крівуюпредложенія вгору на величину податку - від S до S '.
Внаслідок зсуву кривої пропозиції риночноеравновесіе зміниться. Податок зрушує точку одно-весия з точки E до точки E 'на рис 4-3. У новойточке рівноваги E 'покупці платять ціну P1 закаждую пачку - більшу, ніж первісна це-на P0. Продавці отримують P2 за кожну пачку сига-рет - менше, ніж раніше. Різницю забирає дер-дарства. Реалізовано обсяг Q1 - менший, ніж пре-дидущей реалізований обсяг Q0. Створюючи разні-цу між ціною, заплаченої покупцями, іценів, отриманої продавцями, податок скорочує іпроізводство, і споживання.
Зауважте, що податок погіршує становище і поку-Патель, і продавців, принаймні в економі-чеських термінах. Покупці платять більше високуюцену, а продавці отримують нижчу. (Звичайно, в результаті встановлення податків, у покупателейможет покращитися здоров'я) У вікні 4-1 показано,
6 Щоб переконатися в тому, що ви засвоїли аналіз податку, ви можете начер-тить криві попиту та пропозиції для випадку, коли по вертікальнойосі відкладається ціна, отримана продавцями. Крива пропозиції ветом випадку не зазнає змін з введенням податку. Але що від-ходить з кривою попиту?
Як розподіл цього тягаря залежить від чув-ствительности покупців і продавців до змін ціни, що знаходить відображення у формах кри-вих попиту та пропозиції.
Повноваження в оподаткуванні виявляються, та-ким чином, повноваженнями у впливі на рас-пределеніе ресурсів в економіці або в ізмененіітого, що проводиться. Обкладаючи податком сигарети, уряд може скоротити кількість Вику-Ріва людьми сигарет і тим самим укрепітьіх здоров'я. Обкладаючи податком отриманий в резуль-Таті роботи дохід, держава впливає на кіль-кість часу, протягом якого люди хотятработать. Оскільки непрямий вплив государствав розподіл ресурсів (через вплив наотносітельние ціни) має такий же ефект, як іпрямое, податки багато прояснюють у функциониро-вання ринкової системи та надають глубокоевоздействіе на спосіб розподілу обществомограніченних ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Впливають на розподіл ресурсів "
 1. Цілком можливо, що, побачивши ціну на бажаною тушці, він випробує глибоке разочаровует-ня.
  Впливу розподілу ресурсів на економічне процвітання. 158 Частина 3. Попит і пропозиція 2: ринки і добробуту питання про справедливу ціну на птицю: ціна, яка призводить попит і привід - ня індички в стан рівноваги, в певному сенсі є лучшт ціною, максимизирующей загальний добробут споживачів індичок і свавілля телей птиці.
 2. 27). Приватні блага (private goods) - виняткові блага, які є об'єктом суперництва (гл.11). Приватні
  впливу розподілу ресурсів на економічне процвітання (гл. 7). Економікс (економічна теорія, економіка) (eco-nomics) - наука, що вивчає механізм управ-ня обмеженими ресурсами суспільства (гл. 1). Економічний спад (рецесія) (recession) - пе-ріод зниження реальних доходів та віку-ня рівня безробіття
 3. Резюме
  впливна розподіл ресурсів. Обкладаючи товар податком, го-Глава 4: Держава в змішаній економіці 73 сударство підвищує ціну для покупця і сніжаетцену, одержувану продавцями, скорочуючи тим самимоб'ем випуску товару 4. Чим більш чутливий обсяг попиту (пропозиції) до змін ціни, тим меншу частку тягаря отакцізного податку несуть покупці (продавці) пріпрочіх
 4. 4. Облік витрат виробництва
  вплив на облік витрат надає та обставина, що не завжди виконується одна з двох таких умов: по-перше, будь-яке збільшення витрачання факторів для виробництва споживчого товару збільшує його потенціал усунення занепокоєння; во- другий, будь-яке збільшення кількості споживчих товарів вимагає пропорційного збільшення витрачання факторів
 5. 6. Монопольні ціни
  вплив, спрямований на забезпечення більш високої ціни одиниці товару, стабілізацією. 6. Концепція конкуренції не включає в себе вимогу наявності безлічі конкуруючих суб'єктів. Конкуренція це завжди змагання однієї людини або фірми з іншою людиною або фірмою, незалежно від того, скільки цих інших змагаються за один і той же приз. Конкуренція між небагатьма з точки
 6. 19. Золотий стандарт
  впливу заходів, що вживаються державами, чий суверенітет обмежений певними країнами. Поки країна не є економічно самодостатньою в строгому сенсі цього терміна, поки залишилися ще окремі амбразури у стінах, якими національні держави намагаються ізолювати свої країни від решти світу, золото продовжує використовуватися в якості грошей. Не має значення, що
 7. Коментарі
  впливу (стимули) зовнішнього середовища. [21] світовий дух (Weltgeist) термін гегелівської філософії. Гегель уявляв духовну культуру та історію людства як закономірний розвиток світового духу, поступове виявлення творчої сили світового розуму. [22] філософія історії пояснення змісту, закономірностей, основного напрямку історичного процесу. Термін філософія історії був запропонований
 8. 6.4. Аналіз ефективності використання основних засобів
  впливом цього фактора фондовіддача знизилася в абсолютному вимірі на 1 пункт (ступінь впливу цього фактора склала 250%). За рахунок зміни віддачі активної частини відбулося підвищення фондовіддачі всіх основних засобів училища на 0,6 пункту (ступінь впливу цього фактора склала 150%). Далі розглянемо методику аналізу фондовіддачі активної частини основних засобів музичного
 9. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  вплив на яку-небудь сторону діяльності установи і які безпосередньо пов'язані з підтриманням життєдіяльності людей, які отримують послуги (продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні засоби, що мають значну частку в загальному обсязі матеріальних витрат). З урахуванням цього дотримання режиму економії по більшості матеріальних цінностей, що використовуються в установі, має бути
 10. 11.4. Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
  вплив на зростання коефіцієнта надавала заборгованість за статтею «Розрахунки з іншими дебіторами», зокрема розрахунки з вищим розпорядником коштів НАН по відрахуваннях від прибутку інституту (1,02 процентного пункту) . Збільшення дебіторської заборгованості, що зробила негативний вплив на зміну коефіцієнта, також відбулося за статтею «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами» по
© 2014-2022  epi.cc.ua