Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 90. Реальний наявний дохід домашніх господарств. Баланс грошових доходів і витрат населення

Показник реального наявного доходу домашніх господарств являє собою номінальний наявний дохід поточного періоду, скоригований на індекс споживчих цін. Даний показник характеризує максимальну вартість товарів і послуг, які здатні придбати домашні господарства на свої поточні доходи виходячи з цін базисного періоду, не вдаючись до витрат накопичених фінансових або нефінансових активів і не збільшуючи свої фінансові зобов'язання.
Індекси споживчих цін використовуються при визначенні розміру зміни в часі загального рівня цін на товари і послуги, придбані населенням для невиробничого користування. Зміна загального рівня споживчих цін оцінюється за допомогою показника вартості фіксованого набору товарів і послуг, який називається споживчим кошиком. Таким чином, індекси споживчих цін характеризують зміну в часі вартості фіксованого набору товарів і послуг, пов'язане із зміною роздрібних цін і тарифів на ці товари і послуги
Найчастіше визначається не абсолютна величина реальних доходів, а їх відносна величина , тобто індекс реальних наявних доходів домашніх господарств:


де IРД - індекс номінальних наявних доходів;
IP - зведений індекс споживчих цін.

Баланс грошових доходів і видатків - це метод дослідження особистих доходів населення. Він складається з двох частин - доходної і витратної.
У дохідній частині балансу грошових доходів і витрат населення представлені сукупні грошові доходи населення, у складі яких виділяють наступні елементи:
1) оплата праці в грошовій і натуральній формах, нарахована найманим працівникам з урахуванням стимулюючих доплат, надбавок, виплат, що належать відповідно до діючого порядку до фонду заробітної плати;
2) доходи робітників і службовців від підприємств і організацій, крім оплати праці (виплати соціального характеру , витрати на відрядження тощо);
3) дивіденди;
4) надходження від продажу продуктів сільського господарства підприємствам і організаціям;
5) пенсії, допомоги, стипендії та інші надходження з фінансової системи (у тому числі страхові відшкодування, позички, відсотки за вкладами, виграші та погашення за позиками та ін.);
6) доходи населення від продажу іноземної валюти;
7) інші надходження.
Розташовуваний грошовий дохід домашніх господарств являє собою грошовий дохід, який домашні господарства отримують від виробничої діяльності, від власності і в результаті перерозподільних операцій, здійснюваних у грошовій формі, т.
е. без соціальних трансфертів, одержуваних домашніми господарствами в натуральному вираженні.
Середньодушові грошові доходи - це відношення сукупних грошових доходів населення за поточний період і середньорічної чисельності наявного населення.
У видатковій частині балансу грошових доходів і витрат представлені витрати населення, у складі яких виділяють наступні елементи:
1) купівля товарів та оплата послуг;
2) обов'язкові платежі та добровільні внески;
3) приріст заощаджень у вкладах та цінних паперах;
4) купівля нерухомості;
5) витрати населення на придбання іноземної валюти;
6) гроші, відіслані по переказах (за вирахуванням отриманих сум).
Заощадження домашніх господарств представляють собою різницю між валовим доходом у населення і витратами на кінцеве споживання.
Споживчі витрати населення - це частина грошових витрат, яка направляється домашніми господарствами на придбання споживчих товарів та особистих послуг для поточного споживання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 90. Реальний наявний дохід домашніх господарств. Баланс грошових доходів і витрат населення "
 1. Розподіл особистого располагаемогодохода
  питання про причини і слід-наслідком низької норми особистих заощаджень в
 2. ДОХОДИ І ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА
  доходів домашніх господарств. Цеозначає, що в економіці без держави ілівнешней торгівлі величина загального обсягу вироб-ництва у грошовому вираженні (у доларах) равнасуммарной величиною доходів домашніх господарств (вдолларах). Причина ось у чому. Люди отримують зар-плату за свою працю і плату за використання їх зем-ли і машин від фірм. Якщо фірми отримують при-бувальщина, то ці прибутки також виплачуються
 3. 1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
  реальний сектор (потік ресурси-продукція) і грошовий сектор (потік доходи-витрати). Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави показана на рис. 1.1. Рис. 1.1. Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави: --- реальні потоки; --- грошові потоки З введенням держави в модель кругообігу вона ускладнюється, включаючи: - податки, які
 4. Динаміка кінцевого використання ВВП
  реально наявних грошових доходів населення (у порівнянних цінах) на 9,1%. На частку інвестицій припадає близько 45% приросту ВВП. На частку ж зовнішньоекономічних факторів припадає всього 4% збільшення обсягу ВВП. Вельми важлива й оцінка, до якої приходить автор аналізу: якщо зберегти курс на стимулювання споживчого попиту і зростання інвестицій, то і в 2001 р. можна було б домогтися
 5. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  наявних доходів домашніх господарств являє собою первинні доходи, скориговані на сальдо січних трансфертів: РД=ПД ±? ТТ, де ПД - первинні доходи;? ТТ - сальдо поточних трансфертів; 3) показник сальдо поточних трансфертів являє собою різницю між поточними переданими трансфертами (частиною первинних доходів, переданих у вигляді поточних податків на доходи і
 6. Терміни і поняття
  реальна заробітна плата Соціальні трансферти Соціальна політика Політика доходів Індекс споживчих цін Індексація доходів «Діряве відро» А. Окуня Прожитковий мінімум (соціальний і фізіологічний) Крива Лоренца Квінтільний (доцільний) коефіцієнт Індекс концентрації доходів населення (коефіцієнт Джині) Мінімальний розмір оплати праці Соціальна справедливість
 7. Класифікація доходів
  реальні наявні доходи », що розраховується з урахуванням індексу цін. Реальні доходи характеризують номінальні доходи з урахуванням зміни роздрібних цін (і тарифів). Реальні грошові доходи визначаються виходячи з грошових доходів поточного періоду за мінусом обов'язкових платежів і внесків, скоригованих на індекс споживчих цін. Заробітна плата - це ціна трудових послуг,
 8. Визначення доходу
  доходами населення розуміється сума грошових коштів і матеріальних благ, отриманих або вироблених домашніми господарствами за певний проміжок часу. Роль доходів визначається тим, що рівень споживання населення прямо залежить від рівня доходів. Грошові доходи населення включають усі надходження грошей у вигляді оплати праці працюючих осіб, доходів від підприємницької діяльності,
 9. Питання 91. Диференціація і концентрація доходів. Купівельна спроможність доходів населення, мінімальний прожитковий рівень, показники бідності
  доходу. Особливості диференціації населення за рівнем доходів аналізується за допомогою структурних характеристик рядів розподілу : 1) модальний дохід - це рівень доходу, що зустрічається найбільш часто серед населення; 2) медіанний дохід - це рівень доходу, який ділив сукупність на дві рівні частини: половина населення має середньодушовий дохід, що не перевищує медіанний, а інша половина
 10. Запитання для закріплення матеріалу
  розташовуваним доходом країни та її заощадженнями? 5. Які операції заносяться на статтю «Доходи»? 6. Які операції проводяться за статтею «Капітальні трансферти» і в чому їх відмінність від поточних трансфертів? 7. Що є причиною включення в платіжний баланс розділу «Помилки і пропуски»? 8. Які основні методи регулювання платіжного балансу? 9. Які основні труднощі при
 11. Фірми виробляють товари та послуги, використовуючи працю, землю і капітал (будівлі та верстати), тобто фактори виробництва.
  Реальності модель кругообігу потоків могла б включати в себе, наприклад, потоки доходів і витрат держави і міжна-рідний торгівлі, які, однак, не імеютособого значення для розуміння принципів організації національної
 12. § 2. ПОКАЗНИКИ ДОХОДІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ У СНР І СТАТИСТИЧНОЇ ПРАКТИЦІ РОСІЇ
  питання про надійність статистичної інформації, що відображається в балансі грошових доходів і витрат населення, набуває особливої актуальності, оскільки дані балансу широко використовуються для оцінки добробуту населення і ступеня його економічної диференціації. Дохідна частина балансу заповнюється на основі статистичної та бухгалтерської звітності, вибіркових обстежень бюджетів домашніх
 13. 3. Національний дохід і лічнийрасполагаемий дохід
  наявний дохід - це дохід, доступний для безпосереднього витратою-ня домашніми господарствами. У табл. 24-4 представлений розрахунок особистого наявного-мого доходу. Ми почнемо з національного доходу-сукупного доходу, отриманого в економіке.Строкі таблиці, упереджені словом «мінус», являють собою ті елементи національного до-ходу, які виключені з виплат домашнім гос-подарства і
 14. Висновки
  реальні грошові (касові) залишки; показники економічної кон'юнктури - ставка відсотка, рівні цін, безробіття, інфляції та ін 6. Відомі три способи оцінки (вимірювання) ВНП - через витрати, через доходи, через виробництво (підсумовуючи додану вартість). 7. Розрізняють номінальний (розрахований за діючими цінами) і реальний (розрахований за базовими цінами) ВНП. Відношення між
 15. § 4. СТАТИСТИКА ДОХОДІВ В КРАЇНАХ СНД
  питань, пов'язаних з отриманням інформації про тіньову економіку. У цьому напрямку статистичні органи роблять тільки перші кроки. Допомога в налагодженні такого роду спостережень їм покликаний надати Міждержавний статистичний комітет СНД. У поточному році він розробив загальні принципи організації статистики тіньової економіки, узгоджені з концепціями СНР. У ряді випадків статистичні органи
 16. Питання 47. Найважливіші макроекономічні показники СНР
  наявний дохід. Валовий випуск (ВВ) - це валова вартість всіх продуктів і послуг, створених на території даної країни інституційними одиницями-резидентами протягом певного терміну. Деякі категорії вироблених, але не реалізованих на ринку продуктів і послуг, включаються в обсяг валового випуску: 1) продукти, вироблені підприємством для внутрішнього споживання, але
 17. Висновки
  реальні грошові (касові) залишки; показники економічної кон'юнктури - ставка відсотка, рівні цін, безробіття, інфляції та ін 6. Відомі три способи оцінки (вимірювання) ВНП - через витрати, через доходи, через виробництво (підсумовуючи додану вартість). 7. Розрізняють номінальний (розрахований за діючими цінами) і реальний (розрахований за базовими цінами) ВНП. Відношення між
 18. Поняття споживання
  реального капіталу, кажучи по-іншому, витрачаються на виробниче споживання. Головним споживачем вироблених благ є домашні господарства, а інвестиційних товарів - підприємства (фірми). В принципі споживання домашніх господарств можна визначити досить точно. Але тут виникають свої труднощі. Одні товари, наприклад продукти харчування, напої, різні послуги споживаються відразу.
 19. Запитання для самоперевірки
  реальний сектори економіки? Чим вони різняться? 3. Яка роль обміну в ринковій економіці? 4. Чи правильно стверджувати, що розподіл включає лише розподіл доходів? 5 Що таке споживання і заощадження? Як вони взаємопов'язані між собою? 6. Поясніть сенс кругообігу товарів і послуг. Які зв'язки розглядаються у спрощеній схемі
© 2014-2022  epi.cc.ua