Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 21. Показники руху робочої сили. Баланси ресурсів робочої сили

Рухом або оборотом робочої сили підприємства фірми називається процес зміни чисельності персоналу, пов'язаний з прийомом або звільненням працівників.
Рух робочої сили на підприємстві характеризується за допомогою абсолютних і відносних показників.
До абсолютних показників руху робочої сили належать:
1) оборот по прийому - чисельність осіб, зарахованих в розглянутому періоді відповідним наказом по організації на роботу;
2) оборот по звільненню - чисельність працівників, які залишили роботу в даній організації, догляд або переклад яких оформлений наказом, а також вибулих у зв'язку зі смертю;
3) загальний оборот робочої сили - сума оборотів з прийому та вибуття.
При визначенні обороту з прийому виділяється кілька груп працівників за джерелами їх надходження:
1) за напрямком служб зайнятості та працевлаштування;
2) з ініціативи самого підприємства;
3) в порядку переведення з інших підприємств і організацій;
4) після закінчення вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.
До причин звільнення працівників відносяться:
1) призов до армії;
2) вступ до навчального закладу з відривом від виробництва;
3) переклад на інші підприємства;
4) закінчення строків договору найму;
5) вихід на пенсію (після досягнення пенсійного віку, інвалідності);
6) смерть працівника;
7) скорочення штату;
8) за власним бажанням;
9) прогули і інші порушення трудової дисципліни.

У балансах ресурсів робочої сили відображаються абсолютні показники руху робочої сили підприємств. У балансах показується:
1) наявність працівників на початок періоду;
2) чисельність прийнятих на роботу всього і в тому числі за джерелами:
а) за направленням служби зайнятості;
б) в порядку переведення з інших підприємств;
в) інші джерела;
3) чисельність звільнених з роботи всього і в тому числі з причин вибуття:
а) в порядку переведення в іншу організацію;
б) у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника (тобто за власним бажанням);
в) у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи адміністрації;
г) призов або вступ на військову службу;
інші причини;
4) чисельність працівників на кінець періоду.
З метою охарактеризувати інтенсивність руху робочої сили використовуються відносні показники, які розраховуються у відсотках до середньої облікової чисельності працівників за досліджуваний період:
коефіцієнт обороту по прийом
у:


коефіцієнт обороту з вибуття:


коефіцієнт заміщення робочої сили:


Для характеристики плинності і постійності робочої сили на підприємстві такі відносні показники:
коефіцієнт плинності:


коефіцієнт сталості кадрів:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Питання 21. Показники руху робочої сили. Баланси ресурсів робочої сили "
 1. Контрольні питання і завдання
  робочої сили? Що включає в себе це поняття? Які основні причини сучасної міграції робочої сили? 2. Охарактеризуйте основні напрямки сучасного переміщення робочої сили. 3. Які основні наслідки міграції робочої сили для країни-експортера? Як міграція робочої сили відбивається на державному бюджеті країни? 4. Як наявність іноземних робітників відбивається на економіці і
 2. 2. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
  робочої сили, або два сегменти єдиного ринку робочої сили. Найбільш спрощена формула цієї сегментації - наявність двох незалежних один від одного ринків робочої сили, заснованих на професійно-кваліфікаційному поділі
 3. 13.5. Використання робочої сили
  робочої сили визначається особливостями соціально-економічного розвитку, змінами в технологічній базі виробництва, демографічної обстановкою. У зв'язку з цим положення на ринках праці, адаптація робочої сили до мінливих умов відтворення складається в підсистемах світового господарства з різним ступенем інтенсивності і має свої
 4. Висновки
  рух факторів виробництва поряд з міждержавногопереміщення капіталу включає в себе міграцію робочої сили. Основні причини міграції - стан ринку праці всередині країни і відмінності в рівні оплати праці в приймаючій країні і країні - експортері робочої сили. Основний напрямок руху робочої сили - з країн - в розвинені. Міграція робочої сили підвищує ефективність
 5. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  робочої сили. Межстрановое переміщення робочої сили носить специфічний характер, оскільки робоча сила є не тільки об'єктом, а й суб'єктом міжнародних економічних
 6. Запитання для самоперевірки
  робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції робочої сили? 7. Які соціально-економічні
 7. Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
  робочої сили і
 8. Г Л А В А 17 МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ
  рух факторів виробництва може заміщати рух готових товарів. Наприклад, якщо в країні є надлишок робочої сили, то така країна може або виробляти трудомісткий товар і продавати його на світовому ринку, або постачати робочу силу в інші країни. Характерною особливістю розвитку сучасного світового господарства є наростаючі масштаби торгівлі факторами виробництва, в
 9. Загальний рівень освіти
  показників загальноосвітнього і кваліфікаційного рівня служить навчання і закінчення навчальних закладів особами в трудовому віці 25 років і більше. Дані показники свідчать, що до початку XXI в. залишилися величезні розриви у підготовці робочої сили між підсистемами світового господарства і регіонами світу. Найбільш високий рівень освіти досягнутий в промислово розвинених країнах, де майже
 10. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної
  показник рівня безробіття як для всього дорослого насе - лення, так і для окремих соціальних груп. Крім цього, БСТ використовує дані опитування для визначення частки робочої сили у загальній чисельності дорослого населення, що обчислюється як виражене у відсотках відношення робочої сили до чисельності дорослого населення країни: х 100 Частка робочої сили у загальній _ Робоча сила чисельності
 11. Трудові відносини
  рух робить обмежений вплив на становище робочої сили. Тільки 14% робітників і службовців складаються в профспілках (20% в 1983
 12. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  руху капіталу. Масштаби, динаміка і основні напрямки світової міграції капіталу . Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 13. Висновки
  питань громадянства, використання в країні іноземної робочої сили, соціального захисту працівників - мігрантів. 5. Світовий ринок праці є невід'ємним елементом сучасної системи світового господарства. Ефективний розвиток національних економічних комплексів стає можливим тільки на шляху активного використання переваг всесвітнього поділу праці та вільного переливу робочої
 14. Глава 14. Трудові ресурси
  робочої сили, так і безпосереднє використання трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного зростання, гарантії зайнятості і т.д. Ринок праці відображає основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних
 15. Марксизм про особливості ринку праці
  робоча сила »і фізичного капіталу. Якщо робоча сила в процесі праці створює вартість, то всі інші види ресурсів лише переносяться на нову вартість самою працею. Це кардинально відрізняє робочу силу від всіх інших ресурсів, забезпечує її ключове значення в суспільному виробництві. Крім того, марксисти думають, що ринок робочої сили, хоча і підкоряється загальним ринковим
 16. Питання 23. Баланси робочого часу
  показники: календарний фонд робочого часу; неявки у зв'язку із святковими та вихідними днями; табельний фонд робочого часу; неявки у зв'язку з черговими відпустками; максимально можливий фонд робочого часу. Якщо необхідно розрахувати ресурси робочого часу в людино-годинах , то відповідний показник, виражений в людино-днях, множиться на середню встановлену
 17. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  робочої сили: причини, сутність, динаміка. Міграційна політика. Найважливіші етапи та напрями міжнародної міграції робочої сили. Нині одним із проявів інтернаціоналізації господарського та соціально-культурного життя людства, а також можливих наслідків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між народами та країнами, надзвичайних ситуацій і стихійних лих
 18. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
  робоча сила і її вартість. Заробітна плата, її форми і функції. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання У процесі функціонування підприємств між власниками і безпосередніми виробниками формуються певні економічні відносини, встановлюється рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими суб'єктами таких
 19. Терміни і поняття
  робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці Державне регулювання ринку праці Біржа праці Управління працею в фірмах Крива Філіпса Допомога по безробіттю Пропозиція робочої сили Попит на робочу силу Форми оплати праці Економічна демократія Трудові відносини Мотивація праці Теорія «людського капіталу» Продуктивність
© 2014-2022  epi.cc.ua