Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

Питання 9 Економічний аналіз стану розрахунків з бюджетом


Вивчення всього навколо відбувається за допомогою аналізу. Аналіз (без прив'язки його до господарської діяльності та виділення в самостійну науку) існує з незапам'ятних часів, будучи вельми ємним поняттям, що лежить в основі всієї практичної та наукової діяльності людини. Аналітичні методи настільки поширені в науці, що часто під словом "аналіз" розуміють будь-яке дослідження взагалі, як у природничих і гуманітарних науках, так і в практичній діяльності. Процедури аналізу входять складовою частиною в будь науково-практичне дослідження (прикладне або фундаментальне) і зазвичай утворюють його першу стадію, коли дослідник переходить від простого опису нерозчленованого явища до вивчення його будови.
З наукової точки зору аналіз є виділення сутності процесу або явище шляхом визначення і подальшого вивчення всіх його сторін і складових частин, виявлення основи, що зв'язує всі частини в єдине ціле, і побудова на цій основі закономірностей його розвитку . Аналіз-процедура уявного, а іноді і реального розчленування об'єкта чи явища на частини. За результатами аналізу робляться висновки про внутрішню структуру аналізованого предмета або явища і найкращих способи поводження з ним або його використання. Процедурою, зворотного аналізу, є синтез, з яким аналіз поєднується в практичній і пізнавальній діяльності.
Виникнення економічного аналізу, як самостійної галузі науки, пов'язані з продуктивністю наукових сил і виробничих відносин.
Не слід, однак, сприймати цей вид аналізу як просте «розчленування» об'єкта і опис складових його частин. Будь-який економічний суб'єкт є складною системою з безліччю взаємозв'язків, як між його власними складовими, так і з зовнішнім середовищем. Просте виявлення і опис цих зв'язків теж мало що дасть для практичної діяльності.
Набагато важливіше інше: за допомогою аналітичних процедур виявляються найбільш значущі характеристики і сторони діяльності підприємства і робляться прогнози його майбутнього стану, після чого на основі цих прогнозів будуються плани виробничої та ринкової активності і розробляються процедури контролю за їх використанням.
Головне завдання аналізу господарської діяльності - оцінка результатів господарської діяльності, виявлення факторів, що обумовили успіхи і невдачі в аналізованому періоді, а також планування і прогнозування діяльності підприємства на майбутнє. Аналіз повинен являти собою комплексне дослідження дії зовнішніх і внутрішніх, ринкових і виробничих факторів на кількість і якість виробленої підприємством продукції, фінансові показники роботи підприємства і вказувати можливі перспективи розвитку подальшої виробничої діяльності підприємства в обраній галузі господарювання.
Зміст аналізу господарської діяльності як наукової дисципліни випливає, перш за все, з тих функцій, які він виконує в системі інших прикладних економічних наук:
? Вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства;
? Наукове обгрунтування поточних і перспективних планів;
? Контроль, за виконанням планів і управлінських рішень, за економним використанням ресурсів;
? Пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики;
? Оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей;
? Розробка заходів щодо використання виявлених резервів.
Аналіз господарської діяльності, як наука, являє собою систему спеціальних знань пов'язаних з дослідженням тенденцій господарського розвитку, науковим обгрунтуванням планів, управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів, пошуком, вимірюванням і обгрунтуванням величини господарських резервів підвищення ефективності виробництва та розробкою заходів щодо їх використання.

Основна мета проведення аналізу - підвищення ефективності функціонування господарюючих суб'єктів і пошук резервів такого підвищення.
Для досягнення цієї мети проводиться:
? оцінка результатів роботи за минулий періоди;
? розробка процедур оперативного контролю за виробничою діяльністю;
? вироблення заходів щодо попередження негативних явищ у діяльності підприємства і в її фінансові результати;
? розкриття резервів підвищення результативності діяльності;
? розробка обгрунтованих планів і нормативів.
Таким чином, аналіз господарської діяльності підприємства є важливою частиною, а по суті, основний прийняття рішень на мікроекономічному рівні, тобто на рівні суб'єктів господарювання. При цьому місце і роль аналізу на підприємстві постійно змінюються залежно від змін ринкової кон'юнктури.
За наявності серйозної конкуренції оцінка ефективності господарської діяльності стала набагато актуальніше, ніж в "госплановские часи", і внаслідок цього в оцінці діяльності потребує досить велике коло осіб, куди, в першу чергу, включаємо стратегічних партнерів по бізнесу та інвесторів, власників, так само кредитних відділів комерційних банків, персонал, податкові служби та державні органи (управлінський апарат для більшої інформативності використовують дані управлінської звітності).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 9 Економічний аналіз стану розрахунків з бюджетом "
 1. Коментарі
  питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна
 2. 4.6. Додаткова інформація
  запитальник. Рівень матеріального благополуччя робить значний вплив на спосіб життя. Люди з меншими доходами частіше хворіють і рідше вдаються до медичної допомоги. Однак на здоров'я людини впливають не стільки самим гроші, скільки характер їх використання в інтересах здоров'я. Наприклад, люди з більш високими доходами мають можливість отримати кращу освіту. У свою чергу, смертність
 3. 1. Класична економічна теорія - витоки. Економічні погляди У. Петті
  питання про ціну землі, яка повинна дорівнювати, на його думку, певній сумі річних рент. Але яка кількісна оцінка цієї визначеності? Як вважає Петті, ціна землі являє собою суму річних рент за 21 рік, час одночасної тривалості життя трьох поколінь. У тісному зв'язку з теорією ренти у Петті знаходиться питання про ссудном відсотку. До речі, остаточно пориваючи зі
 4. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  питання щодо умов проведення націона-лізації. Важливим принципом лейбористської програми був так званий принцип справедливої компенсації, згідно з яким власники націоналізованих підприємств по-винні отримати повністю вартість своїх підприємств. Факти-но в багатьох випадках вони отримали навіть більш значні-ні суми, ніж реальна вартість цих підприємств.
 5. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  питаннях культури, етики, моралі, психічного і фізичного здоров'я особистості, її вдосконалення. У нього має бути розвинене філософське мислення, вміння аналізувати і оцінювати різні теорії (особливо по організації виробництва і праці), результати наукових досліджень. До основних вимог, що пред'являються до роботи керівника-менеджера в сучасних умовах, західні вчені
 6. 7.4. Аналіз бюджету
  економічної та соціальної ефективності бюджетних витрат; - виявлення недоліків у роботі фінансових органів у ході складання і виконання бюджету та підготовка пропозицій щодо їх усунення; - вдосконалення бюджетного процесу і міжбюджетних відносин. Крім перерахованих вище загальних для всіх бюджетів завдань, аналіз територіальних бюджетів дозволяє: - визначити рівень
 7. 27.9. Федеральні цільові програми
  питань соціальної сфери, в тому числі Програма «Збереження і розвиток культури» 3556 4055 4084 3162 2. Наука, в тому числі Федеральна космічна програма - 3799 3670 2976 3. Федеральні програми соціально-економічного розвитку регіонів - 4. Житлове будівництво (програма «Житло») 5. Екологія 6. Ліквідація наслідків
 8. Введення
  питань про сучасний ринковому господарстві - характеристиці системи і типів сучасних ринків, визначенню ринку як соціального інституту, правилам конкурентної поведінки на ринку і правилам поведінки фірм- монополістів, аналізу досвіду державного регулювання діяльності монополій і конкуренції, станом ринку праці на Заході і в Росії. Значне місце в курсі лекцій відведено
 9. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  питання: який же господарський механізм краще - державний (кейнсіанський) або ринковий (неоконсервативний)? Неокласичний синтез. Попередній аналіз макроекономічних регуляторів дозволяє нам зробити певні висновки. Насамперед очевидно, що не існує такого ідеального регулятора, який здатний позбавити суспільство від трьох зол: криз, безробіття та інфляції.
 10. § 4. ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  питання відповів лауреат Нобелівської премії відомий англійський економіст Ф. Хайєк. У книзі "Дорога до рабства" (1944 р.) він зауважив: "Коли уряд має визначити, скільки вирощувати свиней чи скільки автобусів повинно їздити по дорогах країни, які вугільні шахти доцільно залишити діючими або почому продавати в магазинах черевики - всі такі рішення не можна вивести з формальних
© 2014-2022  epi.cc.ua