Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Внутрішньогалузева торгівля


Якщо ознайомитися зі статистикою торгівлі або да-ж просто побувати на стоянці автомашин або вуніверсальном магазині, то з'ясовується дивовижний-ний факт: спеціалізація - явище относітельноредкое. Сполучені Штати і багато інших стра-ни як імпортують, так і експортують автомо-били, холодильники, одяг, хімікати і багато

РІС. 37-3. Капіталовооруженность в еко-номіці в цілому і капиталовооруженностьэкспорта щодо капіталовооружен-ності імпорту. За даними міністерства тру-да США, см US. Department of Labor, Changesin the International Pattern of Factor Abundanceand the Composition of Trade, EconomicDiscussion Paper 8, June 1980. Пояснення дан-них дано в тексті
Ставлення капітал / праця, тис. дол на зайнятого
інші товари. Існує велика внутріотрас-ліва торгівля (торгівля всередині однієї галузі).
Про Внутрішньогалузева торгівля має місце, коли країна і імпортує, і експортіруеттовари, вироблені окремою галуззю.
Значна частина торгівлі серед індустріальнихстран, згаданих в гол. 36, є внутріотрасле-вої торгівлею.
Рівень внутрішньогалузевої торгівлі определяетсявзаимодействием трьох факторів. По-перше, споживачем воліють різноманітність і пред'являютспрос на широкий діапазон однорідних товаров.Действітельно, не всі споживачі хочуть іметьодінаковие марки автомобілів, сорочки або ра-діопріемнікі. По-друге, виробництво багатьох то-варів характеризується економією від масштабу. По-цьому фірма, що спеціалізується на проізводствеопределенного асортименту продукції, напрімерроскошних автомобілів або дуже маленьких ра-діопріемніков, продаючи їх всюди в світі, будетіметь перевага у витратах над другіміфірмамі, які виробляють тільки для своіхвнутренніх ринків. Ці два фактори зазвичай є-ються причиною внутрішньогалузевої спеціалізації, при цьому різні країни спеціалізуються нарізних видах одного і того ж товару (товару вшіроком сенсі слова).
Третій фактор - транс-кравці витрати - протидіє цій тен-денця. Якщо дві країни виробляють товари з при-
мірно однаковими витратами, то високі витра-ти на транспортування товарів між цими двумястранамі змусять кожну з них проізводітьтолько для свого власного ринку, якщо, звичайно, економія від масштабу не буде дуже зна-ве.
Сформована структура внутрішньогалузевої тор-гівлі є результатом дії цих трьох сіл.На рис 37-4 ми показуємо відносне значен-ня внутрішньогалузевої торгівлі для декількох від-раслей США. Індекс ми визначаємо наступнимчином: він дорівнює нулю, коли торгівля визначений-ним товаром носить односторонній характер: стра-на тільки експортує або тільки імпортіруететот товар. Індекс приймає значення 1 в умовах-ях двосторонньої торгівлі, коли розміри імпортаопределенного товару дорівнюють обсягу експорта3.
Один крайній випадок - це дуже незначний-ная двостороння торгівля паливом; СоедіненниеШтати імпортують паливо, але експортіруютего в невеликих розмірах. Інший крайній випадок-велике значення двосторонньої торгівлі обору-дованием для офісів та телекомунікацій, де ін-декс дорівнює приблизно 0,84. Іншими словами, об'емімпорта цього устаткування дорівнює 84% обсягу ек-спорту. Індекс внутрішньогалузевої торгівлі длябагатьох інших товарів розташований між цими
3 Точніше, індекс визначається як відношення меншого із значень (їм-порту або експорту) до більшого з цих двох значень.

РІС 37-4 Індекс внутрішньогалузевої торгівлі США для деяких товарів. Коли внутрішньогалузева торгівля відсутня, т. е.товар або тільки експортується, або тільки імпортується, значення індексу дорівнює нулю. Коли величини вартості імпорту та ек-спорту певного товару однакові, індекс дорівнює 1, і тоді домінує внутрішньогалузева торгівля. Малюнок показує, що значимість внутрішньогалузевої торгівлі серед вибраних товарів змінюється.
(Джерело: GATT, International Trade, 1978/1979, Geneva 1979.)
Крайніми значеннями. Загалом очевидно, що чемменее диференційований товар (наприклад, паливо, залізо і сталь), тим більшою мірою порівняй-валий перевагу визначатиме структуруторговлі. У міру того як ми рухаємося по на-правлінню до кінцевої продукції, починає преоб-лада диференціація продукції та сравнітель-ве перевага починає втрачати свою первосте-пінну роль. Наприклад, торгівля автомобілями іобладнання для офісів носить внутріотраслевойхарактер.
Внутрішньогалузева торгівля відбиває економіч-ську інтеграцію країн. Найбільш близькі ринкіоб'едіняются, і чим менше перешкод для тор-гівлі з точки зору відстаней і тарифів, тим ве-роятно внутрішньогалузева торгівля. Наприклад, се-ред країн Європейського економічного сообщества4імеет місце обширна внутрішньогалузева торговля.Японія, навпаки, імпортує сировину, а експорт-рует продукцію обробної промислово-сті, при цьому імпортує дуже незначітельнийоб'ем такої продукції. Відповідно індексвнутріотраслевой торгівлі в Японії для блешні-ства товарів буде невеликим
Розміри внутрішньогалузевої торгівлі особливо ве-лики, коли тісне сусідство і відсутність ограниче-ний для торгівлі створюють дуже інтегрірованниеринкі. Цими характерними рисами отлічаетсяторговля між різними регіонами Сполучений-них Штатів, хоча Детройт подібно Японії імеетпочті повністю односторонню торгівлю автомо-білямі. Виграш від такої торгівлі полягає в тому,
4 В спільнота входять Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Великобританія, Данія, Іспанія, Португалія і Греція.
Що споживачі можуть споживати більше разнооб-різні товари та за нижчими цінами, ніж у слу-чаї, коли виробники не можуть іспользоватьмеждународние ринки у великих масштабах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Внутрішньогалузева торгівля "
 1. Зовнішня торгівля на основі ефекту масштабу
  внутрішньогалузевої торгівлі диференційованими товарами (наприклад, автомобілями, виробами електронної промисловості та ін.) Розглянемо на конкретному прикладі, як розвивається міжнародна торгівля на основі ефекту масштабу. Припустимо, що дві країни, А і В, володіють приблизно однаковим економічним потенціалом і рівною мірою наділені факторами виробництва. У відсутності зовнішньої торгівлі
 2. Проблеми торговельної політики
  внутрішньогалузевої торгівлі (торгівлі внутріодной галузі). І Німеччина, і Японія, і Сполучений-ні Штати виробляють майже одні й ті ж про-промислові товари і торгують ними. У їх числі мож-але назвати напівпровідники, автомобілі, телевізориі холодильники. У якихось галузях вперед вирва-лась одна країна - в деяких випадках це Японія-і її економіка стала настільки виробник-ної, що інші не
 3. 4. Що виграли і програли
  внутрішньогалузевої торгівлі определяетсявзаимодействием трьох факторів. По-перше, споживачем воліють різноманітність і пред'являютспрос на широкий діапазон однорідних товаров.Действітельно, не всі споживачі хочуть іметьодінаковие марки автомобілів, сорочки або ра-діопріемнікі. По-друге, виробництво багатьох то-варів характеризується економією від масштабу. По-цьому фірма, що спеціалізується на
 4. Резюме
  внутрігалузеву торгівлю припадає біль-Шая частка торгівлі в Європі та Сполучених Штатах. 7. Світова торгівля породжує конфлікти між інте-ресами споживачів і виробників. Дешевий їм-порт вигідний споживачеві, але завдає шкоди вітчизняні-венному виробнику. Субсидії експорту вигоднидля виробника, але шкодять споживачеві. 8. Тариф збільшує вітчизняну ціну імпортуємо-екпортувати товарів.
 5. Завдання
  внутрішньогалузевої торгівлі в Сполуче-наних Штатах, а який - низький? Поясніть, почім-му ви зробили такий висновок. 8. Стверджувалося, що тариф не тягне за собою іздержекобщества, тому що перекладає гроші з одногокармана в інший: від споживачів - підприємствами державі. Ретельно прокоментуйте етоутвержденіе. 9. Суспільство вирішило, що важливо зберегти национальноехудожественное спадщина
 6. МРТ - основа міжнародного обміну
  внутрішньогалузевої торгівлі становить
 7. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  внутрішньогалузевої: машини за машини, пиво за пиво, сир за сир, м'яка деревина за тверду деревину. При внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі кожна зі сторін спеціалізується на виробництві певних видів товарів, а потім за допомогою обміну отримує весь спектр товарів даної галузі. Наприклад, з недавнього часу Канада забезпечує всю Північну Америку мікроавтобусами Плімут
 8. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  внутрішньогалузевої, так і в міжгалузевої конкуренції. Цей захват дозволяє монополії застосовувати на своїх підприємствах технічні нововведення, яких позбавлені інші монополії. Захопленням патентів монополія намагається перепинити доступ в «свою» галузь монополіям, які намагаються прорватися сюди з інших галузей. Монополії борються проти своїх конкурентів шляхом захоплення в свої руки виробництва
 9. Висновки
  внутрішньогалузева, межфирменная, сумлінна та недобросовісна, досконала і недосконала (монополії, монопсонії, дуополии, олігополії, монополістична конкуренція). 4. Монополії є результат прагнення перемогти в конкурентній боротьбі. Отже, конкуренція і монополізм - це не дві різні і взаємозаперечень економічні сили, а дві сторони ринкової взаємодії.
 10. Галузева структура
  внутрішньогалузеве поділ праці. У процесі суспільного відтворення між галузями формуються тісні взаємозв'язки, вивчення яких необхідне для прогнозування розвитку економіки. Аналіз цих взаємозв'язків був здійснений в моделі міжгалузевого балансу, розробленої в 30-х рр.. американським вченим російського походження Василем Леонтьєвим (1906-1999), що отримав за це звання
© 2014-2022  epi.cc.ua