Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Що виграли і програли


Ми показали, чому країни торгують і чому онів підсумку виграють, відкриваючи економіку для тор-гівлі, замість того щоб перешкоджати обміну состальним світом Але з цього зовсім не випливає, чтомеждународная торгівля завжди робить кожного її учасників багатшими. Розглянемо два приклади конф-ліктов і проблем, породжуваних міжнародноїторгівлі.
Морозильні камери
На рис 37-5 показаний експорт мороженої та охолоджувальних-денной яловичини зі Сполучених Штатів і Арген-тини в період 1900-1913 рр..
Винахід наприкінці XIX в. машинних способовохлажденія дало можливість Аргентині стати по-чальником мороженого м'яса на світовий ринок.Експорт, який був неможливий у 1900 р., прііспользованіі нової технології доставки м'яса вЕвропу зріс до 1913 г майже до 400 тис т. У тойчас Сполучені Штати вже були експортеромговядіни, але американський експорт упав зі 100тис т практично до нуля.
Різко зрослий експорт яловичини з Аргенті-ни і аналогічне зростання експорту м'яса з Австралії Нової Зеландії дають наочний приклад конф-ликта інтересів, породжуваного міжнародної

РІС. 37-3. Капіталовооруженность в еко-номіці в цілому і капиталовооруженностьэкспорта щодо капіталовооружен-ності імпорту. За даними міністерства тру-да США, см. LLS. Department of Labor, Changesin the International Pattern of factor Abundanceand the Composition of Trade, EconomicDiscussion Paper 8, June 1980. Пояснення дан-них дано в тексті
Ставлення капітал / праця, тис. дол на зайнятого
інші товари. Існує велика внутріотрас-ліва торгівля (торгівля всередині однієї галузі).
Про Внутрішньогалузева торгівля має місце, коли країна і імпортує, і експортіруеттовари, вироблені окремою галуззю.
Значна частина торгівлі серед індустріальнихстран, згаданих в гол. 36, є внутріотрасле-вої торгівлею.
Рівень внутрішньогалузевої торгівлі определяетсявзаимодействием трьох факторів. По-перше, споживачем воліють різноманітність і пред'являютспрос на широкий діапазон однорідних товаров.Действітельно, не всі споживачі хочуть іметьодінаковие марки автомобілів, сорочки або ра-діопріемнікі. По-друге, виробництво багатьох то-варів характеризується економією від масштабу.
По-цьому фірма, що спеціалізується на проізводствеопределенного асортименту продукції, напрімерроскошних автомобілів або дуже маленьких ра-діопріемніков, продаючи їх всюди в світі, будетіметь перевага у витратах над другіміфірмамі, які виробляють тільки для своіхвнутренніх ринків. Ці два фактори зазвичай є-ються причиною внутрішньогалузевої спеціалізації, при цьому різні країни спеціалізуються нарізних видах одного і того ж товару (товару вшіроком сенсі слова). Третій фактор - транс-кравці витрати - протидіє цій тен-денця. Якщо дві країни виробляють товари з при-
мірно однаковими витратами, то високі витра-ти на транспортування товарів між цими двумястранамі змусять кожну з них проізводітьтолько для свого власного ринку, якщо, звичайно, економія від масштабу не буде дуже зна-ве.
Сформована структура внутрішньогалузевої тор-гівлі є результатом дії цих трьох силно рис 37-4 ми показуємо відносне значен-ня внутрішньогалузевої торгівлі для декількох від-раслей США. Індекс ми визначаємо наступнимчином: він дорівнює нулю, коли торгівля визначений-ним товаром носить односторонній характер: стра-на тільки експортує або тільки імпортіруететот товар. Індекс приймає значення 1 в умовах-ях двосторонньої торгівлі, коли розміри імпортаопределенного товару дорівнюють обсягу експорта3.
Один крайній випадок - це дуже незначний-ная двостороння торгівля паливом; СоедіненниеШтати імпортують паливо, але експортіруютего в невеликих розмірах. Інший крайній випадок-велике значення двосторонньої торгівлі обору-дованием для офісів та телекомунікацій, де ін-декс дорівнює приблизно 0,84. Іншими словами, об'емімпорта цього устаткування дорівнює 84% обсягу ек-спорту. Індекс внутрішньогалузевої торгівлі длябагатьох інших товарів розташований між цими
3 Точніше, індекс визначається як відношення меншого із значень (їм-порту або експорту) до більшого з цих двох значень.

РІС 37-4 Індекс внутрішньогалузевої торгівлі США для деяких товарів. Коли внутрішньогалузева торгівля відсутня, т. е.товар або тільки експортується, або тільки імпортується, значення індексу дорівнює нулю.
Коли величини вартості імпорту та ек-спорту певного товару однакові, індекс дорівнює 1, і тоді домінує внутрішньогалузева торгівля. Малюнок показує, що значимість внутрішньогалузевої торгівлі серед вибраних товарів змінюється, (Джерело: GATT, International Trade, 1978/1979, Geneva 1979.)
Крайніми значеннями. Загалом очевидно, що чемменее диференційований товар (наприклад, паливо, залізо і сталь), тим більшою мірою порівняй-валий перевагу визначатиме структуруторговлі. У міру того як ми рухаємося по на-правлінню до кінцевої продукції, починає преоб-лада диференціація продукції та сравнітель-ве перевага починає втрачати свою первосте-пінну роль. Наприклад, торгівля автомобілями іобладнання для офісів носить внутріотраслевойхарактер.
Внутрішньогалузева торгівля відбиває економіч-ську інтеграцію країн. Найбільш близькі ринкіоб'едіняются, і чим менше перешкод для тор-гівлі з точки зору відстаней і тарифів, тим ве-роятно внутрішньогалузева торгівля. Наприклад, се-ред країн Європейського економічного сообщества4імеет місце обширна внутрішньогалузева торговля.Японія, навпаки, імпортує сировину, а експорт-рует продукцію обробної промислово-сті, при цьому імпортує дуже незначітельнийоб'ем такої продукції. Відповідно індексвнутріотраслевой торгівлі в Японії для блешні-ства товарів буде невеликим.
Розміри внутрішньогалузевої торгівлі особливо ве-лики, коли тісне сусідство і відсутність ограниче-ний для торгівлі створюють дуже інтегрірованниеринкі. Цими характерними рисами отлічаетсяторговля між різними регіонами Сполучений-них Штатів, хоча Детройт подібно Японії імеетпочті повністю односторонню торгівлю автомо-білямі. Виграш від такої торгівлі полягає в тому,
4 В спільнота входять Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Великобританія, Данія, Іспанія, Португалія і Греція.
Що споживачі можуть споживати більше разнооб-різні товари та за нижчими цінами, ніж у слу-чаї, коли виробники не можуть іспользоватьмеждународние ринки у великих масштабах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. виграли і програли "
 1. Відмінності в наслідках очікуваною і непередбаченої інфляції
  Витрати інфляції існують, навіть якщо інфляція стабільна і передбачувана. Однак наслідки інфляції залежать від того, є вона очікуваною або непередбаченою. Зростання рівня цін означає не тільки падіння купівельної спроможності грошей, а й зниження реальних доходів. Розрізняють доходи номінальні і реальні. Номінальний дохід - це грошова сума, яку отримує людина за продаж
 2. Загальний надлишок збільшуючи-ється на величину, рівну площі D, а значить, торгівля збільшує
  Загальний надлишок увеличива - ється на величину, рівну площі D, а значить, торгівля збільшує еконо-мічного благосост-яние країни в цілому. 202 Частина 3. Попит і пропозиція 2: ринки і добробут Таблиця 9.2 ЗМІНИ ДОБРОБУТУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: КРАЇНА-ІМПОРТЕР У таблиці представлені зміни економі-чного благосост-яния в
 3. 4. Що виграли і програли
  Ми показали, чому країни торгують і чому онів підсумку виграють, відкриваючи економіку для тор-гівлі, замість того щоб перешкоджати обміну состальним світом Але з цього зовсім не випливає, чтомеждународная торгівля завжди робить кожного її учасників багатшими Розглянемо два приклади конф-ліктов і проблем, породжуваних
 4. Морозильні камери
  На рис 37-5 показаний експорт мороженої та охолоджувальних-денной яловичини зі Сполучених Штатів і Арген -тини в період 1900-1913 рр.. Винахід наприкінці XIX а машинних способовохлажденія дало можливість Аргентині стати по-чальником мороженого м'яса на світовий ринок.Експорт, який був неможливий у 1900 р., прііспользованіі нової технології доставки м'яса вЕвропу зріс до 1913 г майже до 400 тис т. У тойчас
 5. 3. Імовірність класу
  Ймовірність класу означає наступне: ми знаємо або припускаємо, що знаємо, все відносно розглянутої проблеми про поведінку цілого класу подій чи явищ, але про реальні одиничних події та явища ми не знаємо нічого, крім того , що вони є елементами цього класу. Наприклад, ми знаємо, що в лотереї 90 квитків і п'ять з них виграють. Таким чином, ми знаємо все про поведінку
 6. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  Оскільки економічне благо потрібно не тільки тим, хто бажає використовувати його для споживання або виробництва, а й людям, які бажають зберігати його в якості засобу обміну і в разі необхідності поступитися його в одному з наступних актів обміну, то попит на нього збільшується. З'явившись, нове застосування цього блага створило додатковий попит на нього. І як у випадку з іншими
 7. 2. Війна і ринкова економіка
  Ринкова економіка, говорять соціалісти і інтервенціоністи, є найкращою системою, яку можна терпіти в мирний час. Але коли починається війна, така терпимість неприпустима. Вона буде піддавати ризику життєві інтереси нації виключно заради егоїстичної вигоди капіталістів і підприємців. Війна, і вже у всякому разі сучасна тотальна війна, категорично вимагає
 8. держави, що захищає ПРАВОПОРЯДОК
  Держава, що захищає правопорядок і надає блага, які суспільство не може отримати "на ринку ", сприяє добробуту всієї країни Мудре і бережливе держава повинна утримувати людей від заподіяння взаємного шкоди, надаючи їм у всьому іншому повну свободу занять, і не віднімаючи у них ними зароблений хліб ... Це все, що потрібно від хорошого держави.
 9. Глава 2
  Усвідомивши собі, що брокерська компанія «Космополітен» готова на будь-яку підлість, аби тільки позбутися від мене і від мого бізнесу - раз вже вбивчий гандикап, створений за допомогою маржі в три пункти і премії у півтора пункту не змогли мене розчавити, - я вирішив перебратися до Нью-Йорка, щоб там вести торгівлю з контори кого з членів Нью-Йоркської фондової біржі. Я не хотів мати справи ні з якими
 10. Глава 3
  Щоб зробити висновки з усіх своїх помилок, потрібно багато часу. Кажуть, що у всього на світі дві сторони. Але у біржі тільки одна сторона. Це не сторона биків і не сторона ведмедів, це мистецтво потрапляти в ціль. Щоб зрозуміти і всією душею прийняти це загальне правило, мені було потрібно більше сил і часу, ніж на оволодіння здебільшого технічних прийомів спекулятивної гри на біржі. Я чув
© 2014-2022  epi.cc.ua