Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. ВНП і національний дохід


Діаграма кругообігу (див. рис 24-1) показує, що ВНП (або випуск продукції) і доходи связанимежду собою, оскільки платежі за проізведенниетовари отримують власники факторів проізводстваІсследуем тепер цю зв'язок більш детально і поки-жем, як ВНП впливає на сукупну величину ну одержуваних в економіці доходів, або націо-нальний дохід.
Про Національний дохід - це совокупнийдоход в економіці, одержуваний владельцаміфакторов виробництва: праці , капіталу і зем-чи.
Щоб перейти від ВНП до національного доходу, необхідно зробити дві речі. По-перше, потрібно ви ^ честь з ВНП величину зносу, або, іншими слова-ми, амортизаційні відрахування. Засоби вироб-ництва - обладнання та будівлі - ізнашіваютсяв процесі їх використання при виробництві то-варів. Цей знос потрібно розглядати як елементіздержек виробництва і, отже, вичітатьіз ВНП при обчисленні доходу, принесеного фак-торами виробництва їх власникам. ВНП за ви- четом амортизаційних відрахувань дає чістийнаціональний продукт (ЧНП).
Чому ж для того, щоб отримати величину до-ходу, необхідно віднімати амортизаційні відра-хування? Для відповіді на це питання ми повинні четкопредставлять, що ми визначаємо соотношеніемежду ВНП, що є вартістю випущеної
продукції, і національним доходом, тобто сумою, заробленої власниками факторів виробництва. Почнемо з продукції. Певна її частьявляется результатом експлуатації обладнання ідолжна бути віднесена на виробничі з -тримки, а не на дохід, точно так само як це від-ходить з працею і матеріалами.
Таким чином, мивичітаем амортизацію при переході від ВНП до на-нальних доходу.
По-друге, рухаючись далі від ВНП, ізмеряющегориночную вартість випущеної продукції, за напрямком до національного доходу, которийпредставляет собою дохід, принесений фактораміпроізводства, ми повинні скоректувати первийна податки, зокрема податки на продаж, які-ми обкладаються багато товарів. Для цих товарів іхриночная вартість перевищує суму, виручено-ную фірмою за їх продаж. Прикладом може слу-жити податок на продаж бензину Якщо один галлонбензіна коштує 1 дол, то 20 центів з нього - етоналоговие виплати Федеральному уряду іправітельству штату Звідси випливає, що зайняті вфірмах , що виробляють бензин, а також собственни-ки цих фірм отримують у вигляді доходів тільки 80центов за галон. Значить, податки, якими обкладаються ються товари, мають бути виключені з ВНП, що-б отримати величину національного доходу, або, іншими словами, доходу , принесеного фактораміпроізводства своїм владельцам2.
У табл. 24-2 ілюструється процес, забезпечувала-ющій перехід від ВНП до національного доходу іобратно. Таблиця починається з загального обсягу ВНПв 1986 г, рівного 4208 млрд. дол Спочатку віднімається амортизація (455 млрд. дол), щоб получітьчістий національний продукт, величина якого в1986 р. склала 3753 млрд. дол Амортізаціяравнялась 10,8% [(455/4208) х 100%] ВНП. Етоблізко до середнього річного рівню. Національнийдоход ми отримуємо, віднімаючи з ЧНП чисті кос-ються податки, які становили 366 млрд.
долл.3Велічіна національного доходу в 1986 р., таким об-разом, дорівнює 3387 млрд. дол Це і є сума, по-отримана у вигляді доходів від факторів виробництва.
2 Інші товари, навпаки, продаються за пенею нижче, ніж витрати іхпроізводства, оскільки субсидуються урядом. Для цих това-рів дохід факторів виробництва перевершує суму продажів. У цих слу-чаях нам доведеться додавати величину субсидій до ВНП при обчислен-ванні національного доходу. Субсидії на продукти харчування поширеною-нени досить широко, особливо в бідних країнах, де правітельствапосредством субсидій намагаються забезпечити всім громадянам можли-ність купити предмети першої необхідності.
3 Під чистими непрямими податками ми маємо на увазі величину косвен-них податків за винятком субсидій. Ця операція супроводжується такжевнесеніем деяких додаткових коригувань, незначітельнихпо масштабами.
ТАБЛИЦЯ 24-2. ВНП і національний дохід США, 1986 р. (в млрд дол)
ВНП 4208
Мінус: Амортизація 455
Разом: Чистий національний продукт (ЧНП) 3753
Мінус: Чисті непрямі податки 366
Разом: Національний дохід 3387
Джерело Survey of Current Business, January 1987.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ВНП і національний дохід"
 1. Висновки
  національної економіки - це постійно повторюваний процес суспільного виробництва в безперервному потоці свого відновлення. 2 . Сучасне суспільне виробництво охоплює не тільки матеріальне виробництво (I і II підрозділу), а й нематеріальну сферу (III підрозділ) і сферу військової економіки (IV підрозділ). 3. Макроекономічні суб'єкти національної економіки
 2. § 40 . Результати суспільного виробництва і його ефективність
  національний дохід. Його можна розрахувати: НД=v + т. Чистий продукт, або національний дохід, - це реальний дохід, який використовується в суспільстві для особистого споживання та розширеного відтворення . Він є частиною валового продукту за винятком тих засобів праці, які витрачаються на відшкодування їх зношеної частини. Стосовно суспільства чистий продукт - це національний дохід. Його можна
 3. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
  національного ринку. Попит і пропозиція, механізм їх збалансованості Сутність і структура національного ринку. До основних елементів сучасного регульованого ринку ставляться ринки предметів споживання, засобів виробництва; платних послуг; робочої сили; капіталів; валюти, грошей і цінних паперів; науково-технічних розробок та інформації; ринок нерухомості, що є окремими частинами
 4. § 2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІКИ
  національному господарстві на два роду: а) продуктивний, що створює матеріальне багатство, і б) непродуктивний, який не створює багатство, а тільки споживає його. Так, А. Сміт до трудової діяльності другого роду відніс послуги таких професій, як "священики, юристи, лікарі, письменники. .. актори, паяци, музиканти, оперні співаки, танцівники і пр. "1 На цій теоретичній базі була
 5. фактори та їх доходи
  національному доходу, дають общуюсумму, зароблену факторами виробництва в еко-номіці (після поправки на амортизацію). Сущест-яття два основних види доходу: трудовий дохід, ілідоход від використання праці, і дохід на влас-ність, або дохід від використання собственності.Оні наведено в табл. 24 - 3. Заробітна плата наймання-них працівників, зрозуміло, є доходом отіспользованія праці. Такі
 6. Ключові терміни
  національний продукт (ВНП) Національний дохід (НД) Додана вартість Умовна рента Валовий внутрішній продукт (ВВП) ВНП на душу населення Амортизація Чистий національний продукт (ЧНП) Особистий наявний дохід Особисті заощадження Норма особистих заощаджень Чистий експорт Дефлятор ВНП Чистий економічний добробут
 7. 2. Межі економічного розрахунку
  національному багатстві? У чому сенс остаточного результату цих обчислень? Що туди слід включати, а що не слід? Чи буде правильним включити сюди цінність клімату країни і вроджених здібностей та набутих навичок людей? Ділова людина може звернути свою власність в гроші, а країна не може. Грошові еквіваленти, що застосовуються в діяльності і в економічному розрахунку,
 8. 3. Чистий ринкова економіка
  національною державою або світовим органом влади, неявно міститься в теоріях економістів. Максимізація прибутку Вважається, що економісти, вивчаючи проблеми ринкової економіки, абсолютно нереалістичні, припускаючи, що всі люди прагнуть отримати максимально досяжну вигоду. Вони, мовляв, малюють образ абсолютно егоїстичного і раціонального істоти, для якого не має значення нічого,
 9. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  національного доходу в тому вигляді, як вона використовується у повсякденному житті, ми повинні були б сказати, що ніяка частина національного доходу не входить в прибуток.]. В економіці, що розвивається все інакше. Розвивається ми називаємо таку економіку, в якій відбувається збільшення інвестованого капіталу в розрахунку на душу населення. Використовуючи цей термін, ми не маємо на увазі ніякого
 10. 12. Індивід і ринок
  національної економіки є неминучим наслідком спроб втручання в місцеву ділове життя і, крім того, результатом войовничих тенденцій, так само як і чинником, що породжує ці тенденції. Але справа все-таки в тому, що ідею протекціонізму неможливо продати виборцям, якщо їх не переконати, що протекціонізм не тільки не завдає шкоди їх рівню життя, а й значно його підвищує.
© 2014-2022  epi.cc.ua