Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Валовий національний продукт: поняття і способи вимірювання


Про Валовий національний продукт - це ринкова вартість товарів і послуг, проведений-них з використанням внутрішніх ресурсовстрани протягом даного періоду часу.
Наприклад, в 1986 р. ВНП США склав 4208 млрд.долл. Сюди входять автомобілі, фільми, послуги па-рікмахерскіх, будівництво, пшениця, оборона, освіта і мільйони інших продуктів, вироб-
наведених в 1986 р. з допомогою факторів виробництва, якими володіли американці.
Це визначення ВНП містить кілька особливостей і технічних термінів, які мидолжни пояснити. Перша особливість полягає вте, що при вимірюванні випуску необхідно хаті-гать подвійного рахунку, або обліку однієї і тієї ж про-дукції двічі. Наприклад, вартість проведений-них автомобілів є частиною ВНП. Якщо мивключаем її в ВНП, нам необхідно ісключітьвозможность вторинного обліку в ВНП стоімостіпокришек, придбаних виробниками авто-мобілів, оскільки ця величина вже врахована в стои-мости автомобілів1.
Ми уникнемо подвійного рахунку, ретельно учітиваястоімость, яка додається кожною фірмою.
0 Додана вартість - це обсяг про-даж фірми за вирахуванням вартості матеріалів, куплених нею для виробництва продукції.
Таблиця 24-1 ілюструє спосіб обчислення до-, доданої вартості при виробництві автомобіля.Предположім, що загальний обсяг продажів вироб-уря автомобілів дорівнює 10 млрд. дол З етіх10 млрд. дол 4 млрд. являють собою вар-тість скла, покришок, пластмас, електроуста-вання та інших товарів, куплених автомобілестро-ІТЕЛ для використання у виробництві Ці това-ри називаються проміжними. Після вичітаніяіх вартості із загального обсягу продажів ми бачимо, що додана виробником автомобілів вар-тість дорівнює 6 млрд. дол Тепер поглянемо на про-изводителей покришок, який продав Вироб-ник автомобілів своєї продукції на сумму350 млн. дол Виробник покришок потратіл150 млн. дол на гуму, корд з Полістер і дру-Гії виробничі потреби. Додана вироб-ників покришок вартість, таким чином, рав-на 200 млн. дол
Вся продукція ділиться на проміжну і ко-нечний.
1 Щоб уникнути подвійного рахунку, ВНП іноді визначають як стоімостьконечних товарів і послуг, вироблених в економіці. Ми введемо етоттермін трохи пізніше

ТАБЛИЦЯ 24-1. Додана стоімость1IpOHSBOAMi1CAb автомобілів, млрд. дол
Виробник покришок, млн. дол

Вироблено товарів 10Мінус: Недоліки на покупку виробничих факторів
(скло, покришки, електрообладнання і тд.) 4
Разом: Додана вартість 6
Обсяг виробництва 350
Мінус: Витрати на покупку виробничих факторів
(гума, корд, колеса і тд.) 150
Разом: Додана вартість 200
Про Кінцевими товарами і послугами являють-ся ті з них, які купуються в тече-гом року для кінцевого споживання і не ис-користуються в цілях проміжного потреб-лення.
Проміжні товари витрачаються в дальнейшемпроізводстве, тоді як кінцеві - ні. Таким об-разом, морозиво, придбане покупцем,-це кінцевий товар, а вершки для цього морожено-го, куплені виробником останнього, являютсяне кінцевим, а проміжним товаром
Вклади виробника автомобілів і виробляй-теля покришок в ВНП виділені в нижній строкетабліци. Ми можемо продовжувати в тому ж дусі, виробляючи подібні обчислення для всіх остальнихфірм Щоб розрахувати сумарний ВНП, ми по-винні скласти вартість, додану усіма фірма-ми.

А що ми можемо сказати про додану стоїмо-сті виробників сировини? Для прикладу рассмот-рим компанію з видобутку залізної руди. Її добав-ленна вартість - це вартість її продажів завичетом суми, заплаченої за сировину. Так як ком-панія видобуває руду, а не купує її у другойфірми, вартість залізної руди цілком вважає-ся доданою вартістю і, отже, частьюВНП.
Що являє собою додана стоімостьфірми після вирахування витрат на промежуточ-ні товари? Це вартісна оцінка роботи, виконані за допомогою праці і машин фірми пріобработке сирих матеріалів. Додану вартість - це внесок у загальну величину стоімостівипускаемой продукції, зроблений робочою силою, яку найняла дана фірма, і капіталом, при-належним їй.
Друга особливість визначення ВНП полягає вте, що для розрахунку його величини необхідно вчи-ють всю продукцію, що випускається. Головна про-блема тут - це те, що частина продукції не про-дається на ринках і тому з працею поддаетсяоценке. Справді, ВНП, що розраховується вСША, включає оцінки деякої частини такої про-дукції, як вартість житлових послуг, виявляється-екпортувати власниками будинків самим собі. Якби в до-мах жили не самі власники, то за оренду етогожілья вироблялися б відповідні платежі.Хотя насправді ніяких рентних платежів вданому випадку немає, у ВНП включається оцінка вели-чини орендної плати, яка була б сплачена зацій житло. Така оцінка називається умовною рен-тій. Однак принцип всеосяжного обліку про-дукції не реалізується абсолютно скрупульозно. Без-оплатне послуги, вартість домашньої роботи, «самообслуговування» не включаються до ВНП глав-
вим чином тому, що їх вартість важко оце-нитка. Проте неофіційні оцінки стоїмо-сті такої діяльності існують.
Не включається у ВНП і оцінка незаконної діяльності, наприклад підпільного грального бізнесаі виробництва, приховуваного від опо Наприклад, коли в майстерні вимагають оплати готівкою запроізведенний ремонт, вельми схоже, що вар-тість цієї послуги ніколи не буде враховано в ВНП, так як платіж не буде оголошений у декларації одоходах, подається до податкових органів. Такаядеятельность є частиною того, що називаетсяподпольной економікою, або, іншими словами, частиною економіки, яка вислизає від офіційні-ної статистики. Обсяги випуску підпільної еко-номіки оцінюються деякими економістами науровне чверті офіційного ВНП, однак біль-шість сходяться таки на 3-5% ВНП.
Третє питання, на який слід звернути ува-гу: в ВНП входить вартість товарів, вироб-дімих тільки за поточний період Угоди з вже існуюче активами, наприклад з будинками, невключаются в ВНП, так як ці активи не перед-ставляют собою результатів поточного проізводстваМи, однак, змушені включати в ВНП стоімостьпосредніческіх послуг, пов'язаних з купівлею та про-дажей будинку, оскільки брокер надає ценнуюуслугу, зводячи покупця і продавця. Навпаки, ко-ли будинок тільки побудований, його вартість целікомучітивается в ВНП цього року.
Четверта особливість - ВНП вимірює вар-тість випуску продукції, виробленої фактора-ми виробництва, що знаходяться в собственностіграждан даної країни. Частина ВНП проізводітсяза кордоном. Наприклад, дохід, отриманий амери-канц, працюючим в Парижі, є частьюВНП США. З тієї ж причини дохід, полученнийв Сполучених Штатах допомогою факторів, ко-торимі володіють іноземці, не є частьюВНП США. Наприклад, прибутки, одержувані япон-ськими власниками заводу «Хонда» в Огайо, являють-ся частиною японського ВНП, а не ВНП США
Про Валовий внутрішній продукт (ВВП) оце-нива випуск продукції, створений факто-рами виробництва, внутрішніми для даннойекономікі, незалежно від того, хто ними вла-деет.

Для більшості економік різниця між ВНП іВВП мала. Це означає або те, що доходи, напів-ченние за кордоном, невеликі щодо ВНП, або те, що їх обсяг приблизно збалансовані-ван з сумою, одержуваної іноземцями внутріданной економіки. За останні роки в Сполучений-них Штатах такий баланс приносив позитивне
сальдо для платежів, одержуваних з-за кордону, науровне 1% ВНП. Таким чином, ВНП для Сполуче-наних Штатів лише трохи перевершує ВВП. Вдругих країнах ця величина, однак, може битьболее значною. ВНП для Люксембургу, напри-мер, перевершує ВВП більш ніж на 10%.
Нарешті, при обчисленні ВНП товари обичнооценіваются за їх ринковою вартістю, або, дру-шими словами, за ціною продажів. Товари, які про-ложени податком, наприклад податком на продажу, оцінюються за ціною, що включає податок. Це іє ринкова вартість. Певні трудностівознікают при обліку товарів і послуг, производимыхправительством і не продаються на ринках, як, наприклад, у випадку з обороною, охороною громад-ного порядку, безкоштовною освітою. Стоімостьуслуг держави зазвичай приймається рівною зар-плати, виплаченої службовцям правительственныхучреждений.
ВНП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ. У 1986 р. ВНП вСША склав 4208 млрд. дол Ця величина на-стільки величезна, що важко «відчути» її зна-чення. Набагато легше зрозуміти величину ВНП на душунаселення, або вартість виробленої продукцііна однієї людини. Розділивши ВНП США 1986 р. (4208 млрд. дол) на чисельність населення в 1986 р., рівну 241,5 млн. чол., Ми отримаємо ВНП на душунаселення в 1986 р. у розмірі 17 420 дол Це сто-імость вироблених товарів і послуг на каждогочеловека в Сполучених Штатах, включаючи дітей іпрочіх непрацюючих.
ВИМІР ВНП. У Сполучених Штатах еже-квартальні дані про ВНП публікуються Міністер-ством торгівлі протягом місяця після закінчення каж-дого кварталу. Так як статистичні процедури, незважаючи на свою витонченість, все ще несовер-шенни, міністерство вносить корективи в данниепо міру надходження додаткової інформаціїю в результаті нових досліджень. Виполняетсядва виду оцінок - одні на основі обсягів випускупродукції і послуг, інші - на основі велічінидоходов, одержуваних приватними особами. Ми повернемо-ся до цього питання для більш ретельного ізученіячуть пізніше, зараз же лише нагадаємо (див. ріс24-1), що виробництво і доходи тісно связанимежду собою. За допомогою процедури незавісімогооценіванія виробництва та доходів Міністерствоторговлі перевіряє точність своєї інформації.
Хоча у всіх країнах публікуються дані оВНП, не всі вони однаково достовірні. Некоториеслаборазвітие країни не ведуть шірокомасштабнийучет, який належить робити фірмам в індустріальних країнах. Свої оцінки ВНП вони грунтуючись-
ють на гіпотезах і уяві. Наприклад, онімогут виконати детальне дослідження уровняВНП на душу населення для окремого року. Дляпоследующіх років вони оновлюють оцінку, предпола-гаю, що ВНП зростає з тим же темпом, що і вироб-ництво електроенергії. Грубі оцінки такого родавсе-таки краще, ніж нічого, для отримання некото-рого уявлення про масштаби виробництва про-дукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Валовий національний продукт: поняття і способи вимірювання "
 1. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  валовий суспільний продукт (ВОП), кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД). Перші три показники довгий час були основними при оцінці результатів річного виробництва в нашій країні. В основі методології їх обчислення лежала марксистська доктрина про розподіл
 2. Висновки
  валовий суспільний продукт (ВОП) - сума всіх створених за рік товарів у сфері матеріального виробництва; - кінцевий суспільний продукт (КОП) - різниця між валовим і проміжним продуктом. Останній (ПП) є продукт, існользуемий протягом року в процесі виробництва; - валовий національний продукт (ВНП) - сума товарів і послуг кінцевого споживання, вироблена протягом року
 3. Визначення економічного зростання
  валовий національний продукт і т.д. Вимірювання робиться, як правило, у відсотках. В економічній теорії склалося два основних підходи до трактування форм прояву економічного зростання. Найбільш поширеною є розуміння економічного зростання як підсумкової характеристики розвитку національної економіки за певний період, вимірюваної або темпами зростання реального обсягу ВНП (НД), або
 4. Тема 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
  валового національного продукту (ВНП) є показник валового внутрішнього продукту (ВВП): якщо показник ВНП враховує діяльність громадян країни не тільки на її території, а й за кордоном, то валовий внутрішній продукт - всіх людей на території країни незалежно від громадянства. Для більшості розвинених країн відмінності ВНП і ВВП незначні і не перевищують 2-3%, а динаміка
 5. Коментарі
  валовий та чистий, 561-563; дискусія про купівельної спроможності , 284-285; залізний закон, 23сн., 564, 699; історичне пояснення і теорема регресії в порівнянні, 570-571; мінімальна, 721-731; визначення, 256, 570, 699, 740; прусська історична школа і, 566; робота і ,548-594; розширення виробництва і, 284, 725; реальна, 512, 568; зростання, 516; ринковий ефект, 583-584; справедливі ціни і,
 6. ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ТОРГОВОГО ДЕФІЦИТУ
  валовий внутрішній продукт, ВВП, [С + I + G + (Х-М)] має дорівнювати [С + S + Т]. Алгебраїчно З скорочується, і отримане рівняння каже, що [X - М] має дорівнювати [(S -1) + (Т - G)]. Якщо державні бюджети збалансовані, то член [Т-G] дорівнює нулю і [X-М] має дорівнювати [SI]. Звідси видно, що якщо деяка країна (Америка) має дефіцит платіжного балансу, то її заощадження
 7. Валовий внутрішній продукт
  валові внутрішні приватні інвестиції. Валові інвестиції (Igross) представляють собою сукупні інвестиції, що включають в себе як відновлювальні інвестиції (амортизацію) - А, так і чисті інвестиції - Inet: Igross=A + Inet. Такий поділ інвестицій пов'язане з особливостями функціонування основного капіталу. Справа в тому, що в процесі свого використання основний капітал
 8. 3. Виручка і прибуток фірми
    валовий дохід, який дорівнює виручці від реалізації всієї продукції (в грошових одиницях: рублях, доларах і т.д.); - середній дохід, що розраховується на одиницю проданої продукції; - граничний дохід, який являє собою приріст валового доходу від продажу додаткової одиниці продукції . Його розраховують як відношення приросту валового доходу до приросту кількості продукції. Таким
 9. Процентна ставка
    валові і чисті. Валові інвестиції являють собою загальний обсяг виробництва капітальних товарів протягом певного періоду часу, зазвичай за рік. Чисті інвестиції - це щорічне збільшення основного капіталу. Вони визначаються так: Валові інвестиції - Амортизація=Чисті інвестиції. За динамікою інвестицій можна судити про інвестиційної активності фірми. Структуру
 10. 4. Розподіл доходів. Нерівність
    валовий дохід індивідуальних підприємців; дохід, отриманий від особистого підсобного господарства, здачі в оренду житла і т.д. При визначенні доходу приватних осіб враховуються доходи від факторів виробництва, які не отримують сімейні господарства (наприклад, нерозподілений прибуток комерційних організацій), внески на соціальне страхування, які відраховуються із національного доходу, і
© 2014-2022  epi.cc.ua