Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

теорія інфляції

№ 73

Число працюючих в стані повної зайнятості становить 64 млн чоловік; при цьому величина національного доходу досягає 360 млрд руб. Динаміка фактичної зайнятості (N) протягом 12-летіего періоду характеризується такими даними:

Рік ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N ... 64 70 68 60 58 58 70 64 64 66 70 64

№ 74

У періоді?0 економіка знаходиться в стані повної зайнятості при NF= 10yF= 240; Р0 = 1. У наступному періоді зайнятість скоротилася до N{ = 8 при незмінній трудомісткості виробництва національного доходу. Вплив кон'юнктурної безробіття па величину відхилення фактичного національного доходу від національного доходу повної зайнятості відображається рівністю Оукена (yF- У() / Ур = 2 {NF- Nt) / NF Залежність ставки номінальної заробітної плати від зайнятості відображається рівнянням теоретичної кривої Філіпса (Wr - 1ГМ) / 1ГМ = 0,5 (Nt - NF) / Np Формування ціни агрегованого блага (одиниці реального національного доходу) відбувається за методом "витрати плюс», представленому формулою Pt= 1,2nVr де п - трудомісткість агрегованого блага при повній зайнятості.

Визначити: а) рівень цін в періоді?,; б) на скільки грошових одиниць в періоді t{ зменшився номінальний національний дохід в порівнянні з періодом t0;

в) на скільки грошових одиниць в періоді розрізняються величини реального і номінального національного доходу?

№ 75

Функція попиту на полуницю має вигляд QrD = 9 - Рг а функція пропозиції - QfD = 2Р ^. Відомо, що в нульовому періоді на ринку була рівновага при Р() = 2,5.

Яка буде ціна полуниці в періоді а) при статичних очікуваннях; б) адаптивних очікуваннях з коефіцієнтом адаптації 0,25; в) раціональних очікуваннях?

№ 76_

У квітні 1994 р в Росії місячний темп інфляції дорівнював 8,5%, а номінальна міжбанківська ставка відсотка по короткострокових кредитах була 16,7%; в травні відповідно названі показники мали такі значення: 6,9 і 15%.

В якому з цих місяців реальна міжбанківська ставка відсотка була вище?

№77_

Національний дохід повної зайнятості дорівнює 1100; при збільшенні кон'юнктурної безробіття на 1% різниця між національним доходом повної зайнятості і фактичним національним доходом збільшується на 3%. Вплив кон'юнктурної безробіття на зміну ставки номінальної заробітної плати відображається рівністю (Wt - Wf_!) / Wt_! = (N, - N *) / 2N *. Ціна блага встановлюється за принципом «витрати плюс». Інфляційні очікування формуються відповідно до концепції статичних очікувань: net = nt_}.

На основі наведених даних побудувати динамічну функцію сукупної пропозиції з інфляційними очікуваннями.

№ 78

Вивести динамічну функцію сукупного попиту на основі наступних даних про поведінку макроекономічних суб'єктів: функція споживання домашніх господарств С = Са + 0,75 /; функція інвестицій підприємців I = R- 4ir де ir - реальна ставка відсотка. Функція попиту на реальну касу / = ОД г / - 2 /, де i - номінальна ставка відсотка.

№ 79

Якщо при незмінних автономних витратах в економіці підвищується темп приросту пропозиції грошей, то сукупний попит поточного періоду в порівнянні з попереднім періодом збільшується на 2000 (Мг - л,) + 20 (л, - л ^ _1), а сукупна пропозиція на 4500 (л, - я *). Динамічна функція сукупного попиту yt = yt_ + 2 ТАК, +2000 (М, - л,) + 20 (л * - л, _1), а сукупної пропозиції yf = yF + 4500л, - 4500 л ,. Економічні агенти приймають рішення на основі статичних інфляційних очікувань я, = л, _ ,. У нульовому періоді в економіці встановилася динамічна рівновага при у{) = Ур = 360 і = я0 = 0,02. З першого періоду темп приросту пропозиції грошей підвищився з 2 до 5%.

Визначити тими інфляції і величину реального національного доходу в четвертому році.

№ 80

 1. Висновки до розділу
  1. Поведінка споживача моделюють за допомогою цільової функції корисності і декількох обмежень. Аргументами цільової функції служать обсяги споживання в різні періоди часу. Їх число дорівнює двом в найпростішому випадку, а якщо їх нескінченно багато, то значення цільової функції являє собою
 2. Виробничі функції та їх роль в макроекономічному прогнозуванні, виробнича функція як вид економіко-статистичних моделей і інструмент прогнозування економічної динаміки
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати основні види виробничих функцій; особливості та умови застосування виробничих функцій в практиці макроекономічного прогнозування; поняття агрегированной економічної технології; вміти інтерпретувати вплив еластичності випуску за факторами
 3. Вимір людського капіталу
  Є два основні методи вимірювання людського капіталу. У рамках вартісного методу його величина оцінюється або дисконтованих потоком трудових доходів, поставлений утворення працівника, або величиною інвестицій в освіту. У рамках натурально-часового методу можна оцінити не тільки капітал освіти
 4. Відображення технічного прогресу в моделях економічного зростання, екзогенний технічний прогрес
  Поняття технічного прогресу включає всі фактори, які або збільшують випуск при заданих обсягах використання праці і капіталу, або дозволяють зробити заданий обсяг благ з меншими витратами факторів виробництва. На відміну від традиційних «речових» факторів виробництва технічний прогрес постає
 5. Вибір варіанта реалізації програми і формування комплексу програмних заходів
  Багатоваріантний підхід до розробки системи заходів програми обумовлює необхідність вибору найкращого, найефективнішого шляху досягнення цілей програми. Це дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості програми, повніше реалізувати можливості програмно-цільового методу планування та управління.
 6. Валютний курс і перспективи рубля як міжнародної валюти
  Як і на ринках товарів і послуг, на валютному ринку діють продавці і покупці. Продавці валюти (вони складають пропозицію) представлені тими, у кого валюта є, але хто хоче її продати. Це національні споживачі і національні фірми, які бажають придбати іноземні товари. Оскільки іноземні товари
 7. Учасники моделі і їх ролі
  Модель IS-LM включає тих же трьох, вже знайомих нам, учасників - репрезентативного споживача, репрезентативного виробника і держава. Репрезентативний споживач як і раніше є власником факторів виробництва, що означає, що він отримує весь національний дохід або у формі заробітної плати, або
 8. Цільова функція в умовах невизначеності
  Споживач максимізує дисконтовану корисність за два періоди: старість і молодість. В молодості його дохід фіксований і дорівнює W, обсяг споживання дорівнює С А, його заощадження Ризиковий актив - актив, що характеризується випадковими значеннями прибутковості і їх можливостями. Його очікувана
© 2014-2022  epi.cc.ua