Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Теорія економічних циклів

Поняття економічного циклу

Теорія економічних циклів поряд з теорією економічного зростання пояснює характер розвитку економіки в часі. Статистичні дані свідчать, що зміна показників, що характеризують результати національних господарств, змінюються не монотонно, а колебательно. На рис. 9.1 показані темпи приросту реального ВВП в трьох найбільш успішно розвивалися. Нерівномірний характер розвитку національних економік підтверджується статистичними даними з початку XVIII ст., Що наштовхує на думку про його закономірності. Теорія економічних циклів покликана пояснити цю закономірність.

? під економічним циклом мається на увазі період розвитку економіки між двома однаковими станами кон'юнктури.

У структурі циклу виділяють вищу і нижчу точки активності і лежать між ними фази спаду і підйому. Загальна тривалість циклу вимірюється часом між двома сусідніми вищими або сусідніми нижчими його точками. Відповідно тривалістю спаду вважається час між вищою і наступною нижчою точками активності, а підйому - навпаки. У стилізованому вигляді цикл зображений на рис. 9.2. Теорія циклу виявляє причини коливань економічної результативності суспільства в часі (хвилеподібна крива), а теорія зростання - фактори і умови сталого зростання як довготривалій тенденції в розвитку економіки (трендова лінія).

го

го

про

Річні темпи приросту реального ВВП ФРН, США та Японії

Мал. 9.1. Річні темпи приросту реального ВВП ФРН, США та Японії

Стилізовані фази економічного циклу

Мал. 9.2. Стилізовані фази економічного циклу:

I - підйом; II - експансія; III - рецесія; IV - депресія

В економічному циклі виділяються чотири фази.

I. Підйом. Перехід від падіння виробництва до його збільшення; поступове повернення економіки до стану, відповідному рівноважного росту.

II. Експансія. Національний дохід зростає, незважаючи на повну зайнятість. Збільшується попит на інвестиції, безробіття знижується нижче природного рівня. Підвищуються рівень цін, ставка заробітної плати і ставка відсотка. Неминучим наслідком такого розвитку подій є перехід від зростання до спаду.

III. Рецесія {криза). У цій стадії виробництво скорочується, (темпи приросту стають негативними), зростає безробіття і знижується сукупний попит.

IV. Депресія. Національний дохід продовжує знижуватися, але темпи падіння сповільнюються; тому крива темпів приросту «повертається» вгору.

Першим дослідником, який звернув увагу саме на циклічний характер розвитку ринкової економіки, був Клемент Жюгляр. В результаті вивчення звітів найбільших банків Франції, Англії та США він визначив типову тривалість економічного циклу в 9-11 років. У 1920-х рр. Н. Д. Кондратьєв па основі дослідження статистичні даних по чотирьом провідним капіталістичним країнам - Англії, Франції, Німеччини та США - виділив моделі циклічних коливань: сезонні тривалістю менше року, короткі тривалістю 3-3,5 року, середні цикли тривалістю 7-11 років і довгі цикли, що тривають 48-55 років. В даний час найбільший масив даних по економічних циклів провідних країн світу зосереджений в Національному бюро економічних досліджень США. За його даними, в розвитку економіки США з 1854 по 2009 р спостерігалося 32 циклу; в середньому час між двома вищими точками становило 56 міс .; з них 17 міс. доводилося на спад і 39 міс. на підйом.

Найчастіше про характер розвитку національної економіки судять по динаміці ВВП. Іноді застосовується синтетичний індикатор, який складається з ряду приватних показників економічних потоків і запасів. Так, у ФРН з початку 1970 рр. щорічно публікується індикатор SVR[, представляє собою агрегат з 12 показників, що характеризують обсяги виробництва, стан ринку праці, динаміку доходів населення і індекси фінансових ринків.

Залежно від того, як змінюється значення економічних показників в ході кон'юнктурного циклу, їх ділять на випереджаючі, запізнілі і збігаються. випереджаючими (leading) Називають параметри, що досягають максимуму (мінімуму) перед досягненням піка (нижчої точки) економічної активності. До запізнілих (lagging) Відносять показники, що досягають максимуму (мінімуму) після досягнення економічного піку (нижчої точки). збігаються (coincident) Називають показники, що змінюються одночасно і однонаправлено зі зміною узагальнюючого індикатора економічної активності. У табл. 9.1 перераховані деякі показники зазначених трьох типів за класифікацією NBER.

Таблиця 9.1. Деякі показники економічної активності за класифікацією NBER

випереджаючі

запізнілі

збігаються

Середня тривалість

Середня Продолжитель-

ВВП.

робочого тижня

ність пошуку роботи.

Рівень безробіття.

в промисловості.

ставлення споживач-

Продукція промисло-

Середнє число зверху-

ського кредиту до особистих до-

ності.

Рочной годин.

ходам.

Доходи домашніх господарств.

Число новостворюваних

Питомі витрати на зар-

Ціни виробників.

ділових підприємств.

плату.

Процентні ставки цін-

Число нових будівельних

Середній рівень відсоток-

трального банку.

контрактів.

Зміни в запасах. Індекси фондового ринку. Прибутки корпорацій. Зміна грошової маси

ної ставки комерційних банків.

Зміна індексу цін на послуги

Об'єм продажу

Наявність випереджальних показників лежить в основі одного з методів короткострокового прогнозування економічної кон'юнктури. З кінця 1960-х рр. в США здійснюються регулярні щомісячні публікації відповідних показників. У 1980-і рр. Статистичний департамент ОЕСР приступив до розрахунку випереджальних індикаторів для країн - членів ОЕСР. У Росії з 2000 р публікується щомісячний бюлетень «Ззнавств випереджаюче індекс і інші циклічні індикатори» інституту «Центр розвитку» при ГУ - ВШЕ.

Напрямок та ступінь зміни показника або сукупності показників, що характеризують розвиток народного господарства, визначають як економічну кон'юнктуру. Тому теорію економічних циклів називають також теорією кон'юнктури.

Теорія економічних циклів повинна відповісти на два питання: 1) чи є фактори, що призводять до циклічного розвитку економіки, екзогенними (стохастично виникають відкриття, що призводять до підвищення продуктивності праці і капіталу, природні катаклізми, війни) або ендогенними, т. Е. Циклічний характер розвитку внутрішньо притаманний ринковій економіці; 2) чи відображають коливання економічної кон'юнктури мінливу ступінь завантаження виробничого потенціалу країни або зміни самого виробничого потенціалу. Як і при описі способу досягнення загального макроекономічного рівноваги, коливання економічної кон'юнктури неокласики і неокейнсіанці пояснюють по-разіому.

Неокласична теорія економічних циклів виникла порівняно недавно, так як з передумови досконалої гнучкості цін і нейтральності грошей слід, що виробничий потенціал країни завжди використовується повністю, а його збільшення внаслідок інвестицій веде до монотонного зростання. Основи цієї теорії під назвою «реальний бізнес цикл» були закладені в 1982 р двома Чарльз - Нельсоном і Плоссе- ром. Основною причиною кон'юнктурних коливань вони вважали екзогенні шоки у вигляді непередбачені змін технології або заходів економічної політики держави. Серйозним теоретичним обгрунтуванням неокласичної теорії циклів з'явилася макроекономічна модель ОЕР, повністю побудована на мікроекономічних методах аналізу. Р. Лукас звернув увагу на те, що оператори поведінкових функцій домашніх господарств і підприємців можуть змінюватися при зміні економічної політики держави. У подальший розвиток концепції «реального бізнес-циклу» великий внесок внесли Едвард Прескотт (США) і Фінн Кідланд (Норвегія), зазначений Нобелівською премією з економіки 2004 р

Неокейнсианская теорія економічних циклів грунтується на тих же передумови, що і статична модель IS - LM, із залученням аналізу взаємодії попитів на автономні і індуковані інвестиції.

Дослідження механізму зміни напрямку розвитку економіки в часі обумовлює застосування складних динамічних моделей з використанням диференціальних рівнянь. Завдання цього розділу - на основі простих моделей роздільного аналізу розглянути основні причини коливального зміни економічної кон'юнктури.

 1. Випереджальні методи прогнозування
  Дані методи засновані на використанні властивості науково-технічної інформації випереджати реалізацію науково-технічних досягнень у суспільному виробництві. Якщо в статистичних методах використовується інформація про ретроспективному періоді, то в випереджальних методах - інформація
 2. Вимір людського капіталу
  Є два основні методи вимірювання людського капіталу. У рамках вартісного методу його величина оцінюється або дисконтованих потоком трудових доходів, поставлений утворення працівника, або величиною інвестицій в освіту. У рамках натурально-часового методу можна оцінити не тільки капітал освіти
 3. Від стратегії до системи
  Біржові поведінку інвесторів і трейдерів різниться. Для тих, хто в «Лонге», т. Е. Орієнтується на значні терміни і фундаментальні показники фінансових активів, постійно перебувати «в ринку» і стежити за рухом індексів досить шкідливо. Вимотує постійний підрахунок «скільки втратив, якби ...»
 4. Види виробничих функцій. Двохфакторні виробничі функції, функція з фіксованими пропорціями факторів (функція Леонтьєва)
  Виробничі функції поділяються на два типи: двохфакторну і багатофакторні. Ми розглянемо види двохфакторну функцій в порядку зростання складності їх записи і, відповідно, збільшення числа необхідних для цього параметрів. Всі ці функції допускають модифікації, що відрізняються від основного
 5. «Велика депресія 1930-х рр.», Теми рефератів і доповідей
  Велика депресія, що почалася з біржового краху в США 29 жовтня 1929 р стала найдовшим і важкою економічною кризою в XX ст. Світовий ВВП з 1929 по 1932 р знизився на 15%, різко знизилася промислове виробництво, зросло безробіття. У той же час Велика депресія стала стимулом для розвитку макроекономіки
 6. Умовна збіжність
  Модель Солоу є досить простою моделлю і, звичайно, її передумови складно назвати реалістичними. Наприклад, припущення про екзогенно заданому і постійному темпі зростання населення явно суперечить піднаглядним тенденціям в реальних економіках. Прогноз моделі, що в довгостроковій перспективі
 7. Цивілізаційні хвилі кредиту (великі кредитні цикли)
  У цьому розділі вперше в навчальній і науковій літературі поставлена проблема природи великих кредитних хвиль, які представлені у вигляді довгих циклів розвитку кредиту. Їх початок викликано наростанням кредитних взаємодій, а завершення - ослабленням або в ряді випадків навіть повним їх згортанням.
 8. Циклічність
  В результаті вивчення глави студент повинен: знати основні підходи до дослідження циклічних процесів в економіці; особливості взаємодії мультиплікатора і акселератора в різних макроекономічних умовах; методи моделювання монетарних чинників циклічності; теоретичні основи імовірнісних моделей
© 2014-2022  epi.cc.ua