Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 6.5. Техніко-економічні показники та оцінка ефективності проектів виробничих підприємств

Техніко-економічні показники визначаються при розробці окремих розділів проекту і характеризують витрати і основні результати проекту. Примірний перелік техніко-економічних показників проекту виробничих підприємств показаний в табл. 6.3. Перелік включає обмежене коло показників:
будівельних - показники генерального плану (площа ділянки, коефіцієнт забудови), вартість будівництва (капітальні вкладення) і тривалість будівництва;
експлуатаційних питома витрата паливно-енергетичних ресурсів, чисельність працюючих, вартість основних виробничих фондів, собівартість продукції і прибуток;
узагальнюючих - рівень рентабельності виробництва, внутрішня норма прибутковості, термін окупності інвестицій і термін погашення кредиту, інтегральний економічний ефект.
При оцінці конкретних проектів виробничих підприємств перелік техніко-економічних показників може бути розширений шляхом включення показників, наведених у табл. 6.2.
Для визначення комерційної ефективності проектів необхідно мати дані про виручку від реалізації продукції, прибутку і податках по кроках (роках) розрахункового періоду. Розрахунковий період зазвичай приймається рівним терміну окупності інвестицій або терміну повернення кредиту, тобто від 2-3 до 10 років.
Таблиця 6.Прімерний перелік техніко-економічних показників для об'єктів виробничого призначення


№ п / п Найменування показника

Од. вимірювання
1 2 3
1 Потужність підприємства, річний випуск продукції:  
  у вартісному вираженні млн р..
  В натуральному вираженні відповід. од.
2 Загальна площа ділянки га
3 Коефіцієнт забудови -
4 Питома витрата на одиницю потужності:  
  електроенергії кВт.год
  води м3
  природного газу тис. м3
  мазуту т
  вугілля «
5 Загальна чисельність працюючих чол.
6 Річний випуск продукції на працюючого:  
  у вартісному вираженні тис. р.. / Чол.
  В натуральному вираженні од. / Чол.
7 Загальна вартість будівництва тис. р..
  У тому числі будівельно-монтажних робіт «
8 Питомі капітальні вкладення р. / Од. потужності
9 Тривалість будівництва міс.
10 Вартість основних виробничих фондів тис. р..
11 Собівартість продукції р. / Од.
12 Балансова (валова) прибуток тис. р..
13 Чистий прибуток «
14 Рівень рентабельності виробництва %
15 Внутрішня норма прибутковості «
16 Термін окупності рік
17 Термін погашення кредиту та інших позикових коштів «

Розрахунок основних економічних і фінансових показників проводиться в табличній формі (табл. 6.4-6.7).
На основі даних табл. 6.4 - 6.7 розраховуються грошові потоки (табл. 6.8).
З таблиці. 6.8 випливає, що чистий дохід за проектом за розрахунковий період склав 81.7 млн. р.., Чистий дисконтований дохід 29.59 млн. р..
Для розрахунку індексів прибутковості витрат та інвестицій слід провести додаткові розрахунки.
Індекс прибутковості витрат
Індекс прибутковості дисконтованих витрат
Індекс прибутковості інвестицій
Індекс прибутковості дисконтованих інвестицій
Термін окупності інвестицій з урахуванням дисконтування 4.2 року, внутрішня норма прибутковості 0.37. Отже, показники свідчать про високу комерційної ефективності проекту.
Таблиця 6 Виробнича програма підприємства


Найменування продукції Од. вимірювання Обсяг виробництва по роках
1-ий 2-ий 3-ий 4-ий 5-ий
% від проектної потужності Количест-во % від проектної потужності Количест-во % від проектної потужності Количест-во % від проектної потужності Количест-во % від проектної потужності Количест-во
Збірні залізобетонні конструкції тис.
м3
0 0 20 12 90 54 100 60 100 60
Металовироби тис. т 0 0 20 2 90 9 100 10 100 10
Товарний бетон тис. м3 0 0 50 25 100 50 100 50 100 50

Таблиця 6.5
Розрахунок виручки від реалізації продукції


Найменування продукції Одиниця виміру Ціна одиниці, тис. р.. 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4 - ї рік 5-й рік
Обсяг реалізації Виручка, млн. р.. Обсяг реалізації Виручка, млн. р.. Обсяг реалізації Виручка, млн. р.. Обсяг реалізації Виручка, млн. р.. Обсяг реалізації Виручка, млн. р..
Збірні залізобетонні конструкції тис. м3 3000 0 0 12.0 36 45.0 162 60.0 180 60.0 180
Металовироби тис. т 12000 0 0 2.0 24.0 9.0 108 10.0 120 10.0 120
Товарний бетон тис. м 700 0 0 25.0 17.5 50.0 35 50.0 35 50.0 35
Разом млн р.. - - 0 - 77.7 - 305 - 335 - 335
ПДВ млн р.. - - 0 - 15.5 - 61 - 67 - 67
Разом з ПДВ млн р.. - - 0 - 93 - 366   402 - 402

Таблиця 6.6
Зведена відомість виробничих витрат, млн. р..


Економічні елементи Роки
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Матеріальні витрати 0 45 180 190 186
Заробітна плата 0 10 40 44 43
Єдиний соціальний податок (35,6%) 0 3.56 14.24 15.66 15.31
Разом 0 58.56 234.24 249.66 244.31
Амортизаційні відрахування (15%) 0 4.05 16.2 16.2 16.2
Всього 0 62.61 250.44 265.86 260.51
ПДВ по матеріальних активів 0 9.0 36.0 38.0 37.2

Таблиця 6.7
Зведена відомість інвестиційних витрат


Елементи витрат Роки
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Всього
Земельна ділянка 5.0 5.0 - - - 10.0
Машини та обладнання - 40.0   - - 40.0
Виробничі будівлі і споруди 20.0 28.0 - - - 48.0
Нематеріальні активи - 3.0 - - - 3.0
Інші основні фонди 2.0 4.0 ... - - 6.0
Разом 27.0 81.0 - - - 108.0

Таблиця 6. Розрахунок грошових потоків по проекту


Номер рядка Показники Роки
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
1 2 3 4 5 6 7
  Операційна діяльність          
1 Виручка з ПДВ 0 93 366 402 402
2 Виручка без ПДВ 0 77.
5
305 335 335
3 ПДВ у виручці 0 15.5 61 67 67
4 Виробничі витрати без ПДВ 0 58.6 234.2 249.7 244.3
5 ПДВ по матеріальних активів 0 9.0 36.0 38.0 37.2
6 Амортизаційні відрахування 0 4.0 16.2 16.2 16.2
7 Валовий прибуток 0 14.9 54.6 69.1 74.5
8 Податки на майно (2%) 0 1.3 1.9 1.8 1.6
9 Відрахування в дорожні фонди (1%) 0 0.8 3.1 3.3 3.4
10 Оподатковуваний прибуток 0 12.8 49.6 64.0 69.5
11 Податок на прибуток (30%) 0 3.8 14.9 19.2 20.9
12 Чистий прибуток 0 9.0 34.7 44.8 48.6
13 Сальдо потоку від операційної діяльності 0 13.0 34.7 44.8 48.6
  Інвестиційна діяльність          
14 Притоки 0 0 0 0 0
15 Капіталовкладення -27 -81 0 0 0
16 Сальдо потоку від інвестиційної діяльності -27 -81 0 0 0
17 Сальдо сумарного потоку -27 -68 50.9 61 64.8
18 Сальдо накопиченого потоку -27 -95 -44.1 16.9 81.7
19 Сальдо дисконтированного сумарного потоку -27 -56.13 -38.56 -40.13 37.03
20 Сальдо накопиченого -27 -86.13 -47.57 -7.44 29.59
21 Притоки (рядки 2-14) 0 77.5 305 335 1052.5
22 Дисконтовані притоки 0 67.39 231.06 220.39 777.66
23 Відтоки (рядки 4, 8, 9, 11, 15) 27 145.5 254,8 274 970.8
24 Дисконтовані відтоки 27 126.52 192.5 180.26 680.68
25 Сальдо потоку від операційної діяльності (рядок 13) 0 13 50.9 61 189.7
26 Сальдо дисконтированного потоку від операційної діяльності 0 11.3 38.56 40.13 127.02
27 Сальдо потоку від інвестиційної діяльності -27 -81 0 0 -108
28 Сальдо дисконтированного потоку від інвестиційної діяльності -27 -70.43 0 0 97.43

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 6.5. Техніко-економічні показники та оцінка ефективності проектів виробничих підприємств"
  1. Інші показники ефективності
    показниками ефективності (прибутковості) відносяться найменші витрати, рентабельність, термін окупності . Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами на
  2. 107. Проектне фінансування
    техніко-економічне обгрунтування проекту), а метою такого аналізу є обгрунтування фінансової та економічної ефективності інвестиційного проекту, визначення джерел фінансування, оцінка ризиків і т.
  3. 46 . ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
    показники застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні. Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп: характеризують рентабельність (окупність) витрат виробництва та інвестиційних проектів; характеризують рентабельність продажів; характеризують прибутковість капіталу та його частин. Всі ці показники можуть
  4. § 4.6. Принципи визначення суспільної ефективності
      економічні та соціальні результати у вартісному вираженні;? позикові кошти держав, банків, фірм, що беруть участь у формуванні проекту; 2) непрямі фінансові результати:? зміна доходів і витрат сторонніх організацій, дізнався проектом;? зміна вартості землі, будівель та іншого майна. До складу витрат на здійснення проекту включають:? всі необхідні для
  5. Який показник ефективності краще?
      показник має занадто великі недоліки. У більшості випадків у кращого проекту зазвичай і максимальна позитивна NPV, і одночасно IRR вище, ніж у альтернативних проектів. Але нерідкі і протилежні ситуації. У цьому випадку рекомендується орієнтуватися насамперед на NPV як показник, що дає можливість найбільш об'єктивно підійти до вибору проекту з точки зору максимізації
  6. Сутність проектного аналізу. Проектний цикл
      техніко-економічного обгрунтування. 3. Розробка проекту. На цій стадії йде детальне опрацювання всіх аспектів проекту, які остаточно повинні обгрунтувати вигідність проекту. Це можна назвати стадією підготовки техніко-економічного обгрунтування. 4. Оцінка проекту. Це експертиза, яку проходить підготовлений проект (він вивчається і обговорюється керівництвом фірми, незалежними
  7. Напрями проектного аналізу
      техніки і технології. 2. Комерційний аналіз (маркетинговий), в ході якого аналізується ринок збуту тієї продукції, яка буде проводитися після реалізації інвестиційного проекту, тобто скільки потрібно виробляти цієї продукції, і ринок закуповуваної для проекту продукції (насамперед ціна на неї). 3. Інституційний аналіз, завдання якого полягає в оцінці організаційно-правової,
  8. Критерії відбору ІПП
      економічні критерії: загальна потреба в інвестиціях для реалізації ІПП, у тому числі коштів, одержуваних від інвестора; участь у реалізації ІПП інших інвесторів; частка власних коштів підприємства-заявника, що вкладаються в реалізацію ІПП; форма отримання інвестиційних коштів (дотація, позика, кредит) ; окупність проектів; маркетингові дослідження по збуту продукції ІПП (якщо
  9. § 6.2. Обгрунтування інвестицій і бізнес-план інвестиційно-будівельних проектів
      техніко-економічні та фінансові показники об'єкта, рекомендації з проектування, будівництва та експлуатації об'єкта, проведення необхідних досліджень і розвідок, план-графік здійснення інвестиційного проекту). Обгрунтування інвестицій підлягає експертизі та затвердженню. На основі обгрунтування інвестицій може складатися бізнес-план інвестиційного проекту. Бізнес-план
  10. Екологічна оцінка ІПП
      економічна ефективність ІПП; масштаб впливу ІПП на навколишнє
  11. § 4.5. Принципи визначення бюджетної ефективності
      показник бюджетної ефективності, застосовуваний для оцінки фінансової підтримки проекту федеральним, регіональним або місцевим бюджетом. Бюджетний ефект Б (t), р., Для t-го кроку розрахунку розраховується як різниця між доходами (припливом коштів) бюджету від проекту Д (t) і видатками (відтоком коштів) відповідного бюджету стосовно даному проекту: (4.24) Склад дохідної частини
  12. Внутрішня норма прибутковості
      показник прибутковості інвестиційного проекту, IRR (англ. internal rate of return). Внутрішня норма прибутковості (окупності) - це розрахункова відсоткова ставка, за якої одержувані вигоди (доходи) від проекту стають рівними витратам на проект, тобто її можна визначити як розрахункову процентну ставку, при якій чиста приведена вартість дорівнює нулю. Можна дати ще одне визначення -
  13. Основні терміни і поняття
      техніко-виробнича, організаційна, економічна відособленість, юридична особа, мале підприємство, венчурне підприємство, індивідуальне (сімейне) підприємство, товариства: повне, змішане, з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, акціонерне товариство закритого і відкритого типу, виробничий кооператив, унітарне підприємство, картель, трест, синдикат, концерн,
  14. 23.3. Ретроспективна оцінка ефективності інвестицій
      техніки, устаткування і т.д.). Висновки і пропозиції за результатами аналізу повинні бути обгрунтовані й підкріплені відповідними
© 2014-2022  epi.cc.ua