Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 6.4. Економічна оцінка проектних рішень

Оцінка проектних рішень заснована на розрахунку і аналізі техніко-економічних показників проектів та визначенні узагальнюючих показників ефективності інвестицій. Проект являє собою комплекс архітектурно-планувальних, будівельно-конструктивних, технологічних та організаційно-економічних рішень. Тому для його оцінки використовується велике коло показників, які можуть бути класифіковані за кількома ознаками:
- по використовуваних измерителям - вартісні, натуральні, відносні;
- за стадіями інвестиційного циклу - будівельні та експлуатаційні;
- за ступенем значущості основні і додаткові;
- за ступенем інтегрованості - загальні і приватні.
Система показників проектів представлена на рис. 6.2.
До групи вартісних показників включаються витрати на будівництво та експлуатацію об'єкта; вартісна оцінка територій, що відводяться під будівництво; різні результати: ви ручка, прибуток та ін
У число натуральних показників проектів рекомендується включати витрати основних матеріалів на будівництво та їх масу; витрата сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива та електроенергії на виробництво продукції; трудовитрати на зведення будівель і на виготовлення будівельних конструкцій і матеріалів; продуктивність праці при виробництві продукції на побудованих підприємствах; тривалість будівництва та ін
Відносні показники виражаються у вигляді різних коефіцієнтів і процентних співвідношень.
Будівельні та експлуатаційні показники характеризують споживчі якості, економічність і технологічність здійснення проекту відповідно на стадіях будівництва та експлуатації об'єктів.
Основні показники є вирішальними при виборі проекту, оскільки використовуються при розрахунку узагальнюючих показників ефективності інвестицій. Це кошторисна вартість будівництва (капітальні вкладення), експлуатаційні витрати (собівартість продукції і послуг), тривалість будівництва, термін служби будинків і споруд.
Додаткові показники - витрата матеріалів, трудомісткість, маса будівель або конструкцій та ін використовуються для аналізу якості та економічності проектних рішень.
Найважливішим принципом техніко-економічної оцінки проектів є комплексний підхід. Він передбачає оцінку проекту в цілому, а також окремих його розділів для виявлення всіх факторів, що визначають рівень ефективності проектних рішень.

Рис. 6.2. Система техніко-економічних показників проектів


Загальні показники характеризують проект в цілому; приватні показники визначаються стосовно до окремих частин проекту: генеральному плану, об'ємно-планувальних та конструктивних рішень, проекту організації будівництва (табл. 6.2).
Техніко-економічні показники наводяться на проект в цілому, підприємство, будівля, споруда, конструкцію, а також в розрахунку на загальну (зіставну) одиницю виміру: для виробничих підприємств на одиницю потужності; для громадських будівель на одиницю місткості або пропускної здатності; для житлових будинків на 1 м2 загальної площі квартир і на одну квартиру. Крім того, показники наводяться на 1 м2 загальної площі і на 1 м3 будівельного об'єму будівель і споруд. Склад показників залежить від призначення об'єкта.
Обгрунтування економічної доцільності здійснення проекту проводиться відповідно до Методичних рекомендацій [3] шляхом розрахунку показників суспільної та комерційної ефективності:
чистого доходу (ЧД) або чистого дисконтованого доходу (ЧДД);
внутрішньої норми прибутковості (ВНД);
індексів прибутковості витрат та інвестицій (ВД) або дисконтованих витрат і інвестицій (ІДД);
терміну окупності (простого і з урахуванням дисконтування).
Таблиця 6.2
Техніко-економічні показники проектних рішень


№ п / п Показники Одиниці виміру Примітки
1 2 3 4
  А. Загальні показники проекту    
1 Виробнича потужність (місткість, пропускна здатність , загальна площа квартир) Основна розрахункова одиниця  
  Будівельні показники    
2 Капітальні вкладення (загальна кошторисна вартість будівництва) тис. р..  
  У тому числі: кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт «  
3 Питомі капітальні вкладення р. На одиницю потужності або іншу розрахункову одиницю
4 Кошторисна вартість будівництва:    
  на 1 м3 будівельного об'єму будівлі Те ж  
  на 1 м2 загальної (корисної) площі «  
  на 1 м2 виробничої (розрахункової житлової) площі «  
5 Витрати праці на зведення об'єкта:    
  всього чел.-дн.  
  На 1 м2 загальної (корисної) площі «  
6 Тривалість будівництва міс. (Дн.)  
  Експлуатаційні показники    
7 Річний випуск продукції (обсяг наданих послуг) тис. р..  
8 Собівартість продукції (послуг) «  
9 Річний прибуток «  
10 Рентабельність виробництва % Відношення річної прибутку до собівартості продукції (послуг)
11 Рентабельність капітальних вкладень « Ставлення річного прибутку до суми капітальних вкладень
12 Вартість основних фондів підприємства (установи) тис. р..  
13 Фондовіддача р. / Р. Ставлення річного випуску продукції до вартості виробничих фондів
14 Чисельність працюючих чол.
 
15 Вироблення на одного працюючого:    
  в натуральному вираженні У розрахункових одиницях на чол . Ставлення виробничої потужності до чисельності працюючих
  у вартісному вираженні р. Ставлення річного випуску продукції до чисельності працюючих
  Б. Приватні показники проектних рішень    
  I. Генеральний план промислового підприємства    
1 Площа території га  
2 Площа забудови га  
  У тому числі будівлями і спорудами, відкритими складами і виробничими майданчиками «  
3 Кількість будівель од.  
4 Щільність забудови % Відношення площі забудови до загальної площі території
5 Протяжність внутрішньозаводських доріг: км  
  залізничних «  
  автомобільних «  
6 Щільність дорожньої мережі км / га Ставлення протяжності мереж до загальної площі території
7 Протяжність інженерних мереж км  
8 Щільність інженерних мереж км / га  
9 Обсяг переміщення земляних мас на одиницю площі (коефіцієнт вертикального планування) м Ставлення сумарного профільного обсягу грунтів, що підлягають переміщенню за умовами вертикального планування, до площі території
10 Площа пішохідних доріжок і майданчиків, малих архітектурних форм, спортивних споруд м2  
11 Озеленення територій га  
12 Коефіцієнт озеленення % Відношення площі зелених насаджень до обший площі території
13 Коефіцієнт використання території % Відношення сумарної площі забудови, доріг, елементів благоустрою до загальної площі території
  II. Проект забудови житлового комплексу (мікрорайону)    
1 Площа території га  
  У тому числі житлова територія «  
2 Житлова площа тис. м2  
3 Кількість жителів тис. чол.  
4 Норма житлової забезпеченості м2/ос.  
5 Щільність населення на території комплексу чол. / Га Ставлення числа жителів до території комплексу (мікрорайону)
6 Площа території на одного жителя м2/ос.  
7 Щільність житлового фонду (брутто або нетто) м2/га Ставлення житлової площі будинків, м2, відповідно Ставлення житлової площі будинків , м2, відповідно до всієї території
8 Щільність житлової забудови % Відношення площі, зайнятої житловими будинками, до площі житлової території
9 Поверховість забудови Поверх Середня гармонійна

де Sобщ - загальна площа всіх будівель комплексу (мікрорайону), м2; S1 S2 ... Sn - площа відповідно в одно-, двох-і т.д. до n-поверхових будівель, м2
10 Ступінь озеленення %  
11 Питома вага площі дорожніх покриттів %  
12 Забезпеченість населення установами культурно-побутового обслуговування:   Відношення потужності (місткості) установ культурно-побутового обслуговування до чисельності населення
  а) дитячі дошкільні установи Місць на тис. жителів На 1 тис. жителів
  б) школи Те ж Те ж
  в) поліклініки Відвідувань в зміну «
  III. Об'ємно-планувальні рішення завдань    
1 Площа забудови м2  
2 Будівельний об'єм будинку м3  
  У тому числі    
  підземної частини Те ж  
  вбудованих приміщень «  
3 Будівельний об'єм будинку на основну розрахункову одиницю «  
4 Загальна корисна площа:    
  всього м2  
  на основну розрахункову одиницю «  
5 Житлова (розрахункова, виробнича) площа:    
  всього «  
  на основну розрахункову одиницю «  
6 Знімання продукції з 1 м2 корисної площі або 1 м3 будівельного об'єму будівлі Одиниця продукції Для виробничих об'єктів
7 Ставлення житловий (розрахункової, виробничої) площі до загальної корисної площі К1 -  
8 Ставлення будівельного обсягу будинку до загальної корисної площі К2 -  
9 Відношення площі зовнішніх стін до загальної корисної площі К3 -  
10 Загальна корисна площа на один сходово-ліфтовий вузол м2  
  IV.
Будівельно-конструктивні рішення завдань
   
1 Показники потреби в основних матеріалах:   На 1 м2 загальної (корисної) площі
1 а) бетон і залізобетон:    
  збірний м3  
  монолітний «  
  б) сталь кг  
  в) лісоматеріали м3  
  і т.д.    
2 Маса конструкцій і матеріалів кг На 1 м2 загальної (корисної) площі
3 Кількість марок (типорозмірів) збірних виробів шт. За видами конструкцій (колони, плити перекриттів і т. д.)
4 Маса монтажних елементів:    
  найбільша т  
  середня «  

Показники комерційної ефективності, що характеризують фінансові наслідки здійснення проекту, визначаються шляхом розрахунку грошових потоків від інвестиційної та операційної діяльності по кроках розрахункового періоду. Розрахунок рекомендується проводити в поточних або прогнозних цінах. Проект може бути визнаний ефективним, якщо виконуються умови:
ЧД (ЧДД)? 0; ВНД? Е; ИД (ІДД)? 1,
де Е - прийнята в розрахунку норма дисконту.
Економічна оцінка проекту не повинна обмежуватися визначенням комерційної ефективності. Необхідно оцінити проект з точки зору інтересів усього суспільства або національної економіки, тобто визначити громадську чи народногосподарську ефективність. У цьому випадку інтегральний ефект повинен враховувати поряд з прямим супутні і сполучені ефекти, що повинно знайти відображення в розрахунках грошових потоків. Супутні витрати і результати пов'язані з розвитком виробничої, інженерної та соціальної інфраструктур (наприклад, будівництво та реконструкція доріг, інженерних комунікацій, житла та об'єктів культурно-побутового обслуговування та ін.) Парні витрати і результати можуть мати місце в суміжних галузях, що забезпечують будівництво та подальшу експлуатацію об'єктів основними і оборотними фондами (наприклад, виробництво будівельних матеріалів, енергетична і сировинна база, поставки комплектуючих та інших матеріалів і виробів і т. д.).
Обгрунтування народногосподарської ефективності проектів має також доповнюватися оцінкою їх соціальних наслідків. Соціальні результати проявляються в поліпшенні умов життя і побуту населення, збереженні та зміцненні здоров'я людини, полегшенні та підвищенні змістовності його праці.
Соціальні результати при проектуванні і будівництві виробничих підприємств виражаються в прирості робочих місць, а також у високій якості виробничої та природного середовища. Якість виробничого середовища характеризується її Cанитарно-гігієнічним станом: освітленістю, мікрокліматом приміщень, нешкідливістю виробництва, виробничої естетикою і т. п. Якість природного середовища визначається ступенем чистоти водних ресурсів, повітряного басейну, збереженням лісових і сільськогосподарських угідь.
Стосовно об'єктів невиробничого призначення соціальний ефект може бути виражений у показниках, які характеризують забезпеченість населення житлово-комунальними та культурно-побутовими послугами (житлова забезпеченість, м2 загальної площі на людину, забезпеченість школами, дитячими дошкільними установами, місць на 1000 жителів і т.д.
  Хоча соціальні результати можна повністю відобразити у вартісній оцінці, ряд з них має економічний зміст і може бути кількісно виміряний в економічних показниках: прирості чистої продукції, економії коштів і вільного часу населення. За відсутності необхідної інформації соціальні наслідки проекту оцінюються експертними методами або з використанням якісних характеристик.
  Загальна схема оцінки ефективності проектів показана на рис. 6.3.

 Рис. 6.3. Загальна схема оцінки ефективності інвестиційного проекту


  Оцінку рекомендується проводити в два етапи.
  На першому етапі визначається ефективність проекту в цілому. Для суспільно значущих проектів: великомасштабних, народногосподарських і глобальних - оцінюється в першу чергу їх громадська ефективність. При незадовільних результатах суспільної ефективності такі проекти не рекомендуються до реалізації і не можуть претендувати на державну підтримку. Якщо громадська ефективність проекту достатня, проводиться розрахунок його комерційної ефективності.
  При недостатній комерційної ефективності суспільно значущого проекту розглядаються різні форми державної підтримки проекту з тим, щоб підвищити його інвестиційну привабливість до прийнятного рівня. Якщо джерела та умови фінансування таких проектів уже відомі, їх комерційну ефективність можна не визначати. Для локальних проектів оцінюється тільки комерційна ефективність.
  Другий етап оцінки здійснюється після визначення організаційно-економічного механізму реалізації проекту та встановлення схеми його фінансування. Якщо проект фінансово реалізуємо, уточнюється склад його учасників і визначається ефективність участі в проекті кожного з них: окремих підприємств і акціонерів, регіональна, галузева та бюджетна ефективність.
  Принципи оцінки ефективності проектів однакові для різних етапів проектної підготовки будівництва, але методи розрахунку ефективності змінюються в залежності від повноти і ступеня опрацьованості вихідних даних. На стадії розробки інвестиційної пропозиції можна обмежитися оцінкою ефективності проекту в цілому на основі загальних міркувань і попередніх розрахунків. На етапі обгрунтування інвестицій слід визначати всі види ефективності згідно з орієнтовною схемою фінансування та показниками проекту, визначеними на основі бази даних по аналогам. На стадії розробки ТЕО (проекту) повинні використовуватися реальні вихідні дані, в тому числі за схемою фінансування. У процесі економічного моніторингу проекту рекомендується оцінювати і аналізувати показники ефективності участі підприємств у проекті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 6.4. Економічна оцінка проектних рішень"
 1. 107. Проектне фінансування
    економічного становища, включаючи оцінку майна, використовуваного в якості застави, то при проектному фінансуванні основна увага приділяється проектному аналізу. Об'єктом аналізу є проектна документація (насамперед, техніко-економічне обгрунтування проекту), а метою такого аналізу є обгрунтування фінансової та економічної ефективності інвестиційного проекту, визначення
 2. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
    проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 3. § 6.1. Проектна підготовка будівництва
    економічну, соціальну та екологічну ситуацію на землі; - народногосподарські, реалізація яких суттєво впливає на економічну, соціальну та екологічну ситуацію в країні; - великомасштабні, реалізація яких суттєво впливає на економічну, соціальну та екологічну ситуацію в окремих регіонах або галузях країни; - локальні, реалізація яких не робить
 4.  3. Проектний аналіз як концепція
    3. Проектний аналіз як
 5.  5. Показники ефективності в проектному аналізі
    проектному
 6. Сутність проектного аналізу. Проектний цикл
    економічного обгрунтування. 3. Розробка проекту. На цій стадії йде детальне опрацювання всіх аспектів проекту, які остаточно повинні обгрунтувати вигідність проекту. Це можна назвати стадією підготовки техніко-економічного обгрунтування. 4. Оцінка проекту. Це експертиза, яку проходить підготовлений проект (він вивчається і обговорюється керівництвом фірми, незалежними експертами,
 7. II.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003

 8. Питання 53. Статистика будівництва Діяльність будівництва як галузі економіки спрямована на створення нових, розширення, реконструкцію та відновлення діючих основних фондів. Кінцева продукція будівництва визначається як будівлі, споруди та інші об'єкти виробничого та невиробничого призначення, підготовлені для експлуатації.
    економічної документації на об'єкти будівництва, а також генеральні схеми розвитку економічних регіонів, забудови міст, селищ та інших населених пунктів. Будівельна продукція враховується в натуральному і вартісному вираженні на всіх стадіях її готовності. До натуральних показників продукції будівництва відносяться: 1) число закінчених будівництвом і прийнятих в
 9. Оцінка лісів
    оцінка лісових ділянок та оцінка майнових прав, що виникають при використанні лісів) здійснюється відповідно до Федерального закону від 29 липня 1998 року N 135-ФЗ "Про оціночної діяльності в РФ". Для цілей ЛК може визначатися кадастрова вартість лісових ділянок у порядку, встановленому Урядом
 10. 23.3. Ретроспективна оцінка ефективності інвестицій
    оцінки ефективності інвестицій використовується-комплекс показників. Додатковий вихід продукції на рубль інвестицій: Е=(ВП1 - ВПО) / І, де Е - ефективність інвестицій; ВП0, ВП1 - валова продукція відповідно при вихідних і додаткових інвестиціях; І - сума додаткових інвестицій. Зниження собівартості продукції в розрахунку на рубль інвестицій: {foto747} де C0, C1 -
 11. 7.2. Ефективність систем якості
    економічний, комерційний чи якоїсь іншої. Змістовна сутність ефективності систем якості поки недостатньо осмислена і вивчена, ще мало зроблено в частині розробки методів оцінки і розрахунків. Спробуємо намітити деякі аспекти цієї проблематики. Ефективність системи управління якістю можна розглядати в наступних напрямках. Скорочення термінів розробки нових видів
 12. Висновки
    економічне визначення. Згідне бухгалтерського визначенням інвестиціями є всі види активів (коштів), що вкладаються в господарську діяльність. Відповідно до економічного визначенням інвестиції - це витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу. 2. Основою інвестицій є заощадження, що перетворюється на накопичення. Валове нагромадження
 13. § 6.7. Оцінка якості будівельних проектів
    економічні прийоми, націлені на виявлення попередження, скорочення і ліквідацію зайвих витрат. Основними методами його є функціональний аналіз та економічна оцінка варіантів. При функціональному аналізі з'ясовується, чи можна функції досліджуваного об'єкта реалізувати краще і дешевше, тобто досліджується: - які функції необхідні для виконання пропонованих споживачем
 14. Напрями проектного аналізу
    оцінці організаційно-правової, адміністративної і навіть політичного середовища, в якій буде реалізовуватися проект, і пристосуванні його до цього середовища, особливо до вимог державних організацій. Інший важливий момент - пристосування самої організаційної структури фірми до проекту. 4. Соціальний (соціально-культурний) аналіз, під час якого необхідно досліджувати вплив проекту
 15. ВСТУП
    економічної системи держави незалежно від його геополітичного положення, рівня розвитку, чисельності населення та інших характеристик. Домогтися економічного зростання країни це значить створити виробничі потужності в усіх галузях народного господарства, що відповідають сучасному рівню науково-технічного прогресу. Домогтися підвищення якості життя людей в будь-якій країні - це
 16. РЕЗЮМЕ
    економічних і науково-технічних відносин між державами, принцип економічної недискримінації, принцип свободи вибору форм організації зовнішньоекономічних свищів, принцип невід'ємного суверенітету держав над їх природними та іншими ресурсами і їх економічною діяльністю, а також принципи найбільшого сприяння та національного режиму. У міжнародній торговельній
 17. 28. Процес оцінки нерухомості
    оцінка нерухомості - оцінка великої кількості об'єктів на певну дату з використанням стандартних методик і статистичного аналізу Індивідуальна оцінка нерухомості - це оцінка конкретного об'єкта на певну дату. Масова оцінка - наближена, а індивідуальна - точна. Процес оцінки нерухомості проходить в шість етапів: 1) визначення проблеми, 2) попередній огляд і
© 2014-2022  epi.cc.ua