Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 6.7. Оцінка якості будівельних проектів

Уміння оцінити якість проектно-будівельних рішень має важливе значення, оскільки саме на стадії проектування формуються основні якісні характеристики об'єктів будівництва.
Якість проекту характеризується якістю того об'єкта, який може бути побудований але даному проекту за умови, хто роботи виконуватимуться в точній відповідності з будівельними нормами, а застосовувані будівельні матеріали та конструкції повністю відповідають вимогам проекту і стандартів.
При оцінці якості проектних рішень можливі різні підходи. Традиційний метод оцінки якості заснований на розрахунку показників, що характеризують якість проекту, порівнянні їх з базовими та аналізі результатів порівняння. Такий порядок був рекомендований у свій час для оцінки технічного рівня і якості проектів промислових підприємств. Пропонувалася система показників:
продуктивність праці працюючого;
рівень автоматизації виробництва;
питома вага робітників, зайнятих ручною працею;
матеріаломісткість виробництва продукції;
енергоємність виробництва продукції;
прибуток на 1 р. товарної продукції;
фондовіддача;
питома витрата будівельних матеріалів;
питомі капіталовкладення, р. / од. потужності.
Оцінка повинна проводитися шляхом порівняльного аналізу показників, отриманих у проектній документації, в порівнянні з показниками:
встановленими в завданні на проектування;
прогресивного рівня, досягнутого в галузі;
проекту-аналога, відповідного вищому світовому рівню
Результати порівняння рекомендується фіксувати в карті технічного рівня і якості. Досягнення встановлених характеристик гарантує високий рівень якості проекту.
Інший підхід заснований на системно-структурному аналізі поняття "якість" і методах кваліметрії. При цьому виходять з поняття "якості" як сукупності властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.
Під якістю об'єктів будівництва розуміється сукупність споживчих властивостей, що визначають ступінь придатності об'єктів для використання за своїм призначенням. Якість будівель і споруд визначається мірою відповідності їх будівельно-конструктивних та об'ємно-планувальних рішень вимогам будівельного виробництва і подальшої експлуатації. Запроектовані об'єкти будівництва повинні задовольняти вимогам максимальної функціональності, тобто найбільш відповідати своєму призначенню; достатньої надійності і довговічності; високій технологічності, тобто можливості виконання будівельно-монтажних робіт найбільш прогресивними і економічними методами. Вони повинні забезпечувати сприятливі санітарно-гігієнічні умови внутрішнього середовища; високі ергономічні характеристики, що створюють передумови для організації праці на науковій основі; естетичність; охорону навколишнього природного середовища.
Відповідно з перерахованими вимогами формуються групи споживчих властивостей, які, в свою чергу, можуть бути розкладені на більш прості властивості і, в кінцевому рахунку, на одиничні якості (табл. 6.11).
Для кількісної оцінки окремих властивостей використовуються абсолютні і відносні показники.
Абсолютний показник якості Р визначається по відношенню до прийнятої шкалою вимірювання шляхом підрахунку, аналітичних обчислень, фізичних вимірювань (наприклад, підрахунок архітектурно-планувальних коефіцієнтів, вимір габаритів приміщень в метрах, підрахунок їх площі в м2 і т .
д.). Якщо показник не піддається точному виміру, то він може бути визначений експертним методом (у балах, відсотках і т. п.). Так, описові споживчі якості: естетичні, функціональні та ін можуть оцінюватися за п'ятибальною шкалою: 0 - якість відсутня, 1 - недостатнє, 2 - достатня, 3 - висока, 4 - дуже високе.
Показчик 6.Показателі якості проекту житлового будинку


Групи споживчих властивостей Показники одиничних властивостей
I. Функціональність Середня загальна площа квартир, мВисота поверху, м

Співвідношення між житлової та загальної площами квартир КL

Площа кухні, мПлощадь літніх приміщень, на одну квартиру в середньому, мУровень інженерного обладнання, бал
II. Санітарно-гігієнічні умови Температура внутрішнього повітря, ° С

Швидкість руху повітря в приміщенні, м / с
Рівень шуму, дБ
Інсоляція, ч / сут
Освітленість, люкс

Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам покриттів підлог, бал
III. Надійність і довговічність Термін служби будівлі, рік
Тривалість міжремонтного періоду, рік
Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт,% від вартості будівництва
IV. Технологічність Рівень сборности будівництва,%

Маса будівель на 1 м2, т
Трудомісткість будівельно-монтажних робіт,
чел.-дн./мПродолжітельность будівництва, дн./1000 м2 загальної площі
V. Естетичність Архітектурна та художня виразність оформлення фасаду, бал
Рівень благоустрою прилеглих територій, бал

Тип покриття підлог, бал

Рівень якості внутрішньої обробки, бал

Абсолютні показники якості вимірюються в різних величинах: вартісних, натуральних, відносних. Соизмерение цих показників досягається шляхом застосування відносних показників якості. Вони являють собою кількісну міру відповідності параметра проекту оптимальному або нормативному його значенню. Найбільш простим способом обчислення відносних показників є визначення співвідношення між абсолютними показниками проекту і базисним їх значенням
(6.2)
якщо поліпшенню якості відповідає збільшення абсолютного показника. При зворотній залежності відносний показник визначається як
(6.3)
За базовий абсолютний показник якості приймається найкраще досягнуте числове значення () - Для більш суворої оцінки якості необхідно встановити екстремальний показник властивості - величину, постійну для кожного властивості об'єкта і рівну такому числовому значенню абсолютного показника, починаючи з якого будь-яке погіршення цієї властивості є неприпустимим (наприклад, мінімальна межа висоти поверху - 2,5 м, максимальна межа глибини житлових кімнат 6 м і т.п .). У цьому випадку відносний показник якості визначається з урахуванням еталонних (найкращих) Рmax і допустимих значень Рmin абсолютного показника якості:
(6.
4)
Оцінка комплексного якості проекту Кк виробляється на основі відносних показників властивостей з урахуванням вагомості кожної групи та окремих одиничних властивостей у загальному споживчому вартості будівлі:
(6.5)
де di - вагомість i-го показника властивості за прийнятою шкалою оцінки.
Під вагомістю властивості розуміється кількісна характеристика значимості даної властивості серед інших властивостей об'єкта. При визначенні вагомості властивостей попередньо здійснюється їх ранжування, тобто встановлюється послідовність їх розташування в міру спадання значимості для оцінки якості конкретних проектів.
Щоб виключити суб'єктивний фактор, при оцінці якості проектів зазвичай застосовують експертні методи. Експертна комісія призначається з числа компетентних фахівців, що працюють у різних сферах будівництва: у проектуванні, будівельно-монтажних організаціях, службах замовника. Експертна комісія приймає участь у складанні дерева властивостей, визначенні вагомості окремих властивостей, встановленні значень абсолютних показників властивостей, оцінюваних в балах, а також значень базових і екстремальних показників.
Остаточна оцінка варіантів проектних рішень
проводиться за показником інтегральної якості КІ визначається на основі показників якості Кк і рівня витрат за проектом Kз:
(6.6)
Рівень витрат за проектом визначається співвідношенням кошторисної вартості (приведених витрат) проекту Зпр і базового варіанту Збаз
(6.7)
Методи оцінки якості і витрат - найважливіший елемент функціонально-вартісного аналізу (ФВА).
Як система ФСА являє собою сукупність дій, що поєднують організаційні засоби, науково-методичні принципи, техніко-економічні прийоми, націлені на виявлення попередження, скорочення і ліквідацію зайвих витрат. Основними методами його є функціональний аналіз та економічна оцінка варіантів.
При функціональному аналізі з'ясовується, чи можна функції досліджуваного об'єкта реалізувати краще і дешевше, тобто досліджується:
- які функції необхідні для виконання пропонованих споживачем вимог;
- як виконуються ці функції з тими споживчими якостями, якими виріб володіє в даний час;
- як можуть бути розвинені кращі за споживчими якостями і більш дешеві варіанти;
- не маються чи перебільшені чи недостатньо обгрунтовані споживчі якості.
Функціональний аналіз включає наступні етапи:
- точне визначення та опис функцій;
- систематизацію функцій та їх представлення у вигляді функціональної схеми ;
- оцінку функцій;
- пошук нових, більш придатних, варіантів рішень.
При використанні ФВА в будівництві об'єктом аналізу є будівлі і споруди, частини будинків і конструктивні елементи, комплекси будівельно-монтажних робіт і технологічні процеси.
Мета ФСА мінімізувати витрати на виробництво будівельної продукції при розумних (для цільового ринку) рівнях його Якісних характеристик. Це, в свою чергу, дозволяє істотно підвищити конкурентоспроможність будівельної продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6.7. Оцінка якості будівельних проектів "
 1. 107. Проектне фінансування
  оцінці його фінансового та економічного становища, включаючи оцінку майна, використовуваного в якості застави, то при проектному фінансуванні основна увага приділяється проектному аналізу. Об'єктом аналізу є проектна документація (насамперед, техніко-економічне обгрунтування проекту), а метою такого аналізу є обгрунтування фінансової та економічної ефективності
 2. II.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003

 3. Напрями проектного аналізу
  оцінці організаційно-правової, адміністративної і навіть політичного середовища, в якій буде реалізовуватися проект, і пристосуванні його до цього середовища, особливо до вимог державних організацій. Інший важливий момент - пристосування самої організаційної структури фірми до проекту. 4. Соціальний (соціально-культурний) аналіз, під час якого необхідно досліджувати вплив проекту
 4. Інші показники ефективності
  оцінки при виборі альтернативних проектів, але він не враховує фактору часу. Наприклад, проект з витратами в 100 млрд.. руб., що приносить щорічно доходи 20 млрд.. руб., має 5-річний термін окупності, так само як і проект з витратами в 100 млрд.. руб., який принесе дохід у 1 млрд.. руб. у перший рік і 99 млрд.. руб. в п'ятий
 5. 1.4. Учасники та джерела процесу фінансування нерухомості
  оцінка ефективності проекту. Потім визначаються джерела фінансових ресурсів, виходить дозвіл на будівництво і т. п.; 3) реалізація інвестиційного проекту: залучення фінансових ресурсів, проектно-будівельних організацій, контроль ходу будівництва, оренда або продаж об'єкта повністю або частинами. Джерела фінансування капітальних вкладень: державні кошти,
 6. «З проектом - без проекту»
  проекту, доцільно порівнювати дві майбутні альтернативні ситуації: а) фірма здійснила свій проект, б) фірма не здійснювала цей проект. Подібний прийом, часто називають «з проектом - без проекту». У модифікованому вигляді цей прийом можна представити у вигляді формули: {foto96}, (18.4) де Вінвей - вигода (дохід) від інвестиційного проекту;? Впр - зміни у вигодах / доходах завдяки
 7. Сутність проектного аналізу . Проектний цикл
  оцінка його результатів. На цих останніх стадіях (часто об'єднуються в одну) не тільки отримують вигоди від введеного в дію об'єкта, а й неодноразово порівнюють отримані результати з запланованою. Це потрібно і для аналізу виявляють відхилення, і для набуття досвіду підготовки нових проектів. Остання стадія - звичайно найдовша, оскільки проект починає врешті-решт працювати
 8. Який показник ефективності краще?
  Проекту зазвичай і максимальна позитивна NPV, і одночасно IRR вище, ніж у альтернативних проектів. Але нерідкі і протилежні ситуації. У цьому випадку рекомендується орієнтуватися насамперед на NPV як показник, що дає можливість найбільш об'єктивно підійти до вибору проекту з точки зору максимізації вигод (доходів). Проте можливі винятки. Якщо у фірми обмежений власний
 9. 2.10. Методи фінансових обчислень
    оцінки інвестиційних проектів, в операціях на ринку цінних паперів, в ссудозаемних операціях, в оцінці бізнесу та
 10. 24. Будівельний комплекс.
    будівельних матеріалів і конструкцій є найважливішою структурною частиною будівельного комплексу, від ефективності роботи якої залежить успішна діяльність будівельного комплексу в цілому. У РБ майже 1500 підприємств і виробництв різної форми власності представляють промисловість будівельних матеріалів. В даний час промисловість будівельних матеріалів Білорусі об'єднує
 11. 11.3.3. Зниження ризиків
    оцінки ризиків націлені на те, щоб допомогти потенційному інвестору на початковій стадії інвестиційного проекту, при відкритті фірми за кордоном, а також при вже функціонуючої, коли потрібно рішення про розширення її діяльності на національному ринку, і т.п. Можливі різні методи зниження ризиків: 1) додавання до вартості проекту «премії за ризик» шляхом встановлення певної ставки до
 12. Питання для самоперевірки
    проектного аналізу є найдовшою? 3. Яка головна задача аналізу навколишнього середовища? 4. Економічний аналіз відрізняється від фінансового аналізу насамперед: а) використанням розрахункових (тіньових) цін, б) урахуванням технічних аспектів проекту; в) урахуванням результатів маркетингових досліджень? 5. У 1992 р. роздрібні ціни в Росії виросли в 26,1 рази. Яка була 1 січня 1993
 13. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО
    оцінки діяльності старших радників з промислового розвитку в регіонах (СІДФА). Значно підвищена оперативна гнучкість ЮНІДО, чому сприяло створення Секції комплексних промислових проектів. Головна функція цього нового підрозділу полягає в розробці, координації та контролі за здійсненням окремих великомасштабних технічних проектів, якими займаються кілька відділень
 14. ВСТУП
    оцінки проектних рішень; - склад, структуру основних фондів і оборотних коштів будівельних організацій, економічні методи управління ними з метою підвищення ефективності діяльності будівельних організацій; - раціональні форми і методи матеріально-технічного забезпечення процесу будівництва; - економічний зміст і фактори підвищення продуктивності праці, зниження
 15. Терміни і поняття
    проект Проектний аналіз Стадії життєвого циклу проекту розрахункові (тіньові) ціни «З проектом - без проекту» Найменші витрати Вартість грошей у часі Майбутня вартість Поточна вартість Складний відсоток Дисконтування Ставка дисконту фактор складного відсотка Фактор дисконтування Грошові надходження (грошовий потік) Чиста приведена вартість Внутрішня
 16. 38. Аналіз найкращого і найбільш ефективного використання землі
    оцінку земельної ділянки необхідно визначити варіант його найкращого і найбільш ефективного використання (ННЕІ), який визначається взаємодією ряду факторів. Аналіз ННЕІ увазі дослідження альтернативних варіантів використання земельної ділянки і вибір оптимального, при цьому враховується перспективність місця розташування стан ринкового попиту, вартість забудови,
 17. Розгляд та затвердження бюджету
    оцінки очікуваних витрат, доходів і бюджетного сальдо на майбутній і наступні чотири роки. У Франції для здійснення парламентом контролю в області ув'язки бюджету з економічними програмами проект бюджету направляється разом з доповіддю про виконання індикативного плану, стан та хід фінансування програм. Проект бюджету надходить спочатку в нижню палату законодавчого органу,
© 2014-2021  epi.cc.ua