Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 6. ТАБЛИЦЯ «РЕСУРСИ І ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ»

СНС 1993 передбачає поряд із складанням МОБ за схемою «Витрати-випуск» розробку таблиці «Ресурси і використання товарів». Ця таблиця не має строго витриманою шахової композиції, але все ж містить риси МОБ.
Головна відмінність таблиці «Ресурси і використання товарів» від МОБ полягає в тому, що за її рядках показується використання товарів, згрупованих відповідно до Міжнародної стандартної класифікації товарів (Центральна класифікація товарів), тоді як її колонки призначені для відображення структури витрат на виробництво продукції галузей економіки. Інакше кажучи, при розробці даних про використання продукції застосовується класифікація товарів, а при розробці даних, що характеризують структуру витрат на виробництво, - класифікація галузей економіки, в якій одиницею класифікації є заклад.
Таблиця «Ресурси і використання товарів» складається з двох частин: А і Б (табл. 8.4 та 8.5).
Таблиця 8.4
Частина А. Ресурси і використання товарів
Групи товарів

Ресурси Використання
Виробництво в галузях Імпорт

Податки на продукти (чис-

ті)

Тор-гово-транс-порт-ная нацен-

ка

Всього

Про-межу точ-ве по-тре-бле-

ня

Кінцеве по-тре-бле-

накопичення Експорт

Всього

Сільське господарство

Добувна про-мис-льон -

ність

Звер-бати-ваю-щая про-мис-

льон-

ність


...
Разом

сільськогоспо-

дарські

товари
Послуги
Все

продукти

Таблиця 8.
5
Частина Б. Структура випуску за елементами витрат
Статті витрат Галузі економіки
Сільське господарство Добувна промисловість Переробна промисловість ... Разом
1Промежуточное споживання          
в тому числі за групами товарів
2. Оплата праці
3. Інші податки на виробництво
4. Прибуток
5. Змішаний дохід
6. Споживання основного капіталу
7. Випуск

Розглянемо більш детально зміст табл. 8.4 та 8.5. На основі даних табл. 8.4 можна обчислити ВВП двома методами: шляхом вирахування з випуску проміжного споживання і додавання суми чистих податків на продукти, а також шляхом підсумовування елементів кінцевого використання.
У табл. 8.5, безпосередньо пов'язаної з табл. 8.4, містяться записи про структуру випуску за елементами витрат. При цьому випуск кожної галузі в табл. 8.5 по рядку 7 дорівнює випуску даної галузі в табл. 8.4 (рядок «Все продукти»). Наприклад, випуск сільського господарства в табл. 8.5 дорівнює сумі продуктів, вироблених в сільському господарстві (сільськогосподарські та несільськогосподарські продукти), зазначеної в табл. 8.4 по рядку «Все продукти» (колонка «Сільське господарство»). На основі даних табл. 8.5 можна визначити ВВП шляхом підсумовування валової доданої вартості і чистих податків на продукти, дані про яких містяться в табл. 8.4.
З усього вищевикладеного випливає, що дані МОБ можуть бути використані для розробки прогнозів; для побудови міжгалузевих моделей на перспективу з метою планування або перевірки збалансованості плану; для аналізу економіки, зокрема, для виявлення ролі окремих факторів (наприклад, залежності економіки від енергопостачання або від зміни цін на енергоносії).
Схема МОБ зручна для аналізу впливу зміни цін на продукцію окремих галузей економіки, на витрати виробництва в цілому.

МОБ широко використовується для статистичних цілей, визначення товарної структури потоків, що важливо для обчислення індексів цін для окремих агрегатів, а також для перевірки збалансованості всієї системи статистичних даних, що охоплюють різні аспекти економічного процесу.
Цілі, заради яких складається МОБ, зумовлюють розміри його таблиць, методи оцінки показників, підходи до трактування імпорту і т. д.
Контрольні питання
1. Які економічні завдання можна вирішувати за допомогою МОБ?
2. Яка структура МОБ? (Перерахуйте основні елементи I, II і III квадрантів МОБ.)
3. Який вигляд має основне рівняння МОБ?
4. Які види МОБ ви знаєте і в чому їх відмінність?
5. У яких цінах може складатися МОБ і в чому полягають відмінності МОБ в різній оцінці?
6. У чому полягають особливості побудови МОБ у світовій статистичній практиці на відміну від практики країн СНД?
Література
1. Леонтьєв В. Економічне есе: теорії, дослідження, факти і політика / Пер, з англ. - М.: Политиздат, 1990.
2. Рекомендації щодо складання міжгалузевого балансу відповідно з системою національних рахунків (по агрегированной схемі): Статкомітет СНД. - М., 1994.
3. Рекомендації з організації одноразового обстеження витрат на виробництво товарів і послуг по галузях економіки для складання міжгалузевого балансу за великий номенклатурі галузей відповідно до системи національних рахунків: Статкомітет СНД. - М., 1994.
4. Деякі аспекти складання міжгалузевого балансу за системою національних рахунків: Статкомітет СНД. - М., 1995.
5. Ліппе П. Економічна статистика.: Статистичні нариси Європейського центру підвищення кваліфікації; Т. 1/Пер. з нім. -ФСУ Німеччини, 1995.
6. Міжгалузевий баланс в СНС. - М.: МЕСИ, 1995.
7. Ейдельмана М.Р. Міжгалузевий баланс суспільного продукту. -М.: Статистика, 1966.
8. Косов В.В. Міжгалузеві моделі. - М.: Економіка, 1973.
9. Міжгалузеві дослідження: Зб. статей. - М.: Статистика, 1974.
10. Стоун Р. Метод «Витрати-випуск» і національні рахунки / Пер, з англ. - М.: Статистика, 1964.
11. Методологічні положення зі статистики (випуск II). - М.: Держкомстат РФ, 1998.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. ТАБЛИЦЯ «РЕСУРСИ І ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ» "
 1. Б. КРИВІ РИНКУ ДВОХ ТОВАРІВ
  Б. КРИВІ РИНКУ ДВОХ
 2. Глава 3 макроекономічної рівноваги НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
  Глава 3 макроекономічної рівноваги НА РИНКУ ТОВАРІВ І
 3. Глава 4 РЕГУЛЮВАННЯ макроекономічної рівноваги НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
  Глава 4 РЕГУЛЮВАННЯ макроекономічної рівноваги НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. ФІСКАЛЬНА
 4. § 3. ВИДИ МОБ
  таблиці МОБ, тому необхідно коротко охарактеризувати види МОБ та встановити зв'язки між ними. 1. По періоду аналізу МОБ поділяються на два типи. Якщо в МОБ розглядається процес виробництва втеченіе декількох років, причому результати першого року визначають умови виробництва у другому році і т. д., то таку систему називають динамічною, а МОБ, що описує її розвиток, - динамічним.
 5. Глава 2 основні макроекономічні МОДЕЛЬ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
  Агрегирование - об'єднання рівноважних цін на окремих товарних ринках у рівень цін і рівноважних кількостей товарів в реальний обсяг сукупного
 6. 4.6. Податок за користування природними ресурсами
  таблиці 11. Таблиця 11 - Ставки з податку за користування природними ресурсами Об'єкт оподаткування Ставка податку сира нафта 8 - 30 юанів / т природний газ 2 - 15 юанів / т вугілля 0,3 - 5 юанів / 1 000 м3 інші неметалічні руди 0,5 - 20 юанів / м3 металеві руди (залізорудні) 2 - 30 юанів / т металеві руди (нежелезорудние) 0,4 - 30 юанів / т сіль: - тверда 10 - 60
 7. 12.3. Статистичні матеріали
  таблицю відсутніми даними. {Foto220} Завдання 2. Основні макроекономічні показники зовнішньоекономічної діяльності країни за 1998 р. виглядають наступним чином (у трлн руб.): Експорт товарів ... ... 100 Імпорт товарів ... ... 75 Експорт послуг
 8. 12.3. Аналіз використання позабюджетних коштів в університеті
  таблиці 12.6. З таблиці видно, що фактичні витрати за рахунок позабюджетних коштів склали 4 231 121,9 тис. руб. (91% надійшли в 2001 р. коштів). Таблиця 12.6 Аналіз фактичних витрат за рахунок позабюджетних коштів {foto219} {foto220} Структура витрат зазнала деяких змін: частка витрат на оплату праці в загальній сумі видатків збільшилась на 1%. Якщо ж порівнювати
 9. Щоб зрозуміти, як приймаються такі рішення і як сума заощаджень залежить від відсоткової
  товарів », між якими Сем повинен зробити вибір. Процентна ставка визначає відносності ціну цих «товарів». На рис. 21.15 показана лінія обмеження бюджету Сема. Якщо він відмовиться пов заощаджень, його споживання в молодості складе $ 100 тис., а в старості $ 0. Якщо Сем буде відкладати весь свій дохід, його споживання в молодості соста-віт $ 0, а після виходу «у відставку» - $
 10. Надання благ державою
  таблицю з гл. 4, ілюструє структуру державних расходов26. Таблиця 21-4 показує, що держава дей-ствительно забезпечує громадськими благами, але при цьому не всі блага, які воно предоставля-ет, є громадськими. Національна оборо-на і поліція, на які припадає майже 20% сукупних державних витрат, дійсними-але є громадськими благами.
 11. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН КОЖНОГО ВИДУ ПРОДУКЦІЇ В Спостерігається РОКИ РІК ЦІНА хотдоги, В $
  ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН КОЖНОГО ВИДУ ПРОДУКЦІЇ В Спостерігається РОКИ РІК ЦІНА хотдоги, В $ ЦІНА гамбургери, В $ 2001 2002 2003 ШАГЗ. 1 2 2 3 3 квітня ОБЧИСЛЕННЯ вартість споживчого кошика рік вартість споживчого кошика 2001 2002 2003 КРОК 4. $ 1 за хотдоги х 4 хотдага + $ 2 за гамбургер х 2 гамбургера=$ 8 $ 2 за хотдоги х 4 хотдоги + $ 3 за гамбургер х
 12. 14.1. Економічна основа платежів за природні ресурси
  використання природними ресурсами розроблені нормативи з розрахунками оцінки одержуваних благ і принесеного шкоди у сферах використання землі, надр землі, повітряних і водних середовищ. Якщо наведені методи економічної оцінки природних ресурсів дозволяють оцінити часткове використання ціннісного курсу на момент розрахунку для розмірів плати до бюджету, то ці методики не дають можливості оцінити
 13. Гранична доходність ресурсу
  використання у виробництві даного ресурсу фірма повинна не тільки знати, як вплине додатковий ресурс на збільшення її доходу. Вона завжди порівнює дохід з витратами і оцінює прибуток. Тому вона повинна визначити, як покупка і використання додаткового ресурсу вплинуть на збільшення витрат. Рис. 12.11. Графік граничної прибутковості ресурсу для фірми в умовах досконалої і
 14. Глава 3. СВІТОВИЙ РИНОК І РУХ ТОВАРІВ
  Міжнародна торгівля товарами і послугами є історично першим і стародавньої-шей формою міжнародних економічних відносин. Вона робить значний вплив на рівень виробництва, зайнятості, цін кожної країни, що бере участь в ній. Міжнародна тор-Гауліт розвивається стрімкими темпами: за даними Світової організації торгівлі, на ка-ждие 10% приросту світового виробництва припадають
 15. Як виміряти вартість?
  Товарів »(с. 102). В умовах поділу праці багатство або бідність людини визначаються, як вважав Сміт, не тим, що він може створити для власного споживання та користування, а тим, що він може отримати в обмін на власну працю, продукт або дохід. Саме тому багатство - сукупність мінових вартостей. У пошуках заходів мінових вартостей Сміт зіткнувся з двома різними завданнями,
 16. Тренувальні завдання
  таблиці 1 дати порівняльну характеристику темпів зростання гірничо-ме-таллургіческіх виробництва в провідних країнах світу. Таблиця 1 Приріст найважливіших видів продукції гірничо-металургійного виробництва в провідних країнах світу за 1890-1900 рр.. Види продукції США Англія Франція Росія Виплавка чавуну 50 18 72 190 Виробництво заліза 60 8 78116 Видобуток кам'яного вугілля 61 22 52 131 2.
 17. Питання 78 Зовнішня торгівля
  Відповідь Зовнішня торгівля є основною і найбільш давньою формою міжнародних економічних відносин і являє собою обмін товарами і послугами між різними державами, що розвивається на базі міжнародного поділу праці та сформованого в XIX в. світового ринку. Міжнародна торгівля характеризується категоріями «експорт» та «імпорт» товарів. Експорт (вивезення) товарів означає
 18. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД - совокупностьмер, прийнятих державою і покликаних удосконалювати ЗЕД в інтересах національної економіки, захищати національну економіку від "надмірно" зовнішньої конкуренції. АДМІНІСТРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД - система організаційно-правових заходів з обмеження, заборони і контролю за імпортом або експортом тих чи інших товарів. В якості одного з
© 2014-2022  epi.cc.ua