Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

7.1. СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ЙОГО ФОРМИ


Логіка економічної діяльності вимагає, щоб гроші по-стійно перебували в обігу. При цьому у одних економічних аген-тов накопичуються деякі надлишки коштів або за рахунок того, що вони витрачали менше, ніж заробляли (домогосподарства), або часів-но вільні (фірми, держава), а в інших у цей же час є по-требность в грошах, яких вони не мають. Це протиріччя доз-шается за допомогою кредиту.
Кредит - система економічних відносин, пов'язаних з аку-муляці тимчасово вільних економічних ресурсів і наданням їх у користування на умовах повернення, терміновості і плат-ності.
Кредит виконує дві важливі функції:
1. Перерозподільна функція кредиту забезпечує по-требность учасників ринку у фінансових ресурсах, стимулює розширення господарсько-комерційних відносин, сприяє ефективному переливу кредитних ресурсів в ті галузі та регіони, де вони найбільш затребувані.
2. Кредит дає можливість замінити в обігу дійсними-ві гроші кредитними грошима та кредитними операціями (безна-особистими розрахунками) і тим самим скоротити витрати обігу.
У своєму історичному розвитку кредит пройшов кілька після послідовних етапів, кожен з яких характеризувався радикальне-ними перетвореннями.
Етап I. Первинне становлення
Для цього періоду характерні такі елементи: відсутні спеціалізовані посередники, процвітає лихварський капі-тал, розвивається вексельна форма кредиту як один з різновидів кредитних відносин. З твердженням капіталістичного способу виробництва і розширенням виробничих відносин готівкова грошова маса перестала справлятися зі своїми функціями як середовищ-ства обігу і платежу і тим самим зросли потреби в позику-ном капіталі. Як наслідок, відбувається розширення кредитних від-носіння, яке послужило поштовхом до нового витка розвитку креди-та.
Етап II. Структурний розвиток
Даний період характеризується становленням і розвитком спе-зованих посередників в особі кредитних установ, мета яких - акумулювання тимчасово вільних фінансових ресур-сов і подальша їх передача позичальникам.
Вони виникли на основі великих лихварських контор і стали обслуговувати вже кілька видів платежів і здійснювати низку банківських операцій.
Етап III. Сучасний стан
Даний етап характеризується посиленням централізованого ре-лювання кредитних відносин з боку держави, що по-служило розвитку центральних банків країни і розширення ролі комерційних банків в кредитно-банківській системі.
Основними джерелами формування позичкового капіталу ви-ступають:
1. Тимчасово вільні грошові кошти держави, фірм і населення, на добровільній основі передані фінансовим по-середників для подальшої капіталізації і збільшення прибутку. Ці кошти збираються на депозитних і ощадних рахунках в кредитних організаціях і забезпечують своїм власникам фіксований дохід у формі відсотків за цими вкладами.
2. Кошти, тимчасово вивільняються в процесі кругообо-рота промислового і торгового капіталів. Вивільнення відбувалосядит з наступних причин:
- час реалізації виробленої продукції і наданих послуг не завжди збігається з терміном здійснення витрат на придбання засобів виробництва - купівлі сировини, матеріалів, оплати палива енергії, виплати заробітної плати працівникам фірми і т.п. Поет-му кошти, що надходять у вигляді виручки від реалізації продукції та послуг на розрахунковий рахунок підприємця-продавця, можуть бути вико-користані як короткостроковий позичковий капітал з моменту їх факти-чеського освіти до фактичного використання;
- поступове накопичення амортизаційного капіталу до необ-ходимой величини робить можливим використання амортизаційних-них фондів для короткострокового кредитування;
- утворення нерозподіленого залишку прибутку.
Виділяють такі основні форми кредиту.
1. Банківський кредит. Кредиторами виступають тільки спеціалі-зірованние банківські організації, що мають ліцензію на здій-вление кредитних операцій. У ролі позичальника кредиту виступають господарств суб'єкти. Інструментом кредитних відносин виступила-Пает кредитний договір.
Дохід за цією формою кредиту поступає в ві-де позичкового відсотка.
2. Комерційний кредит. Дана форма кредиту застосовується в фінансово-господарських відносинах між юридичними особами у формі реалізації продукції з відстрочкою платежу. Комерційний кредит послужив розвитку вексельного обігу та безготівкового платіжного обороту.
Виділимо відмінні риси комерційного кредиту від бан-ковской форми кредиту:
- в ролі кредитора комерційної форми кредитування виступає не спеціалізована кредитна установа, а будь-яка юридична особа, пов'язана з виробничо-комерційною діяльністю;
- кредит надається у товарній формі на відміну від банків-ського кредиту, який має грошову форму.
3. Споживчий кредит. Дана форма кредиту відноситься до цільового виду кредитування фізичних осіб. У ролі кредитора можуть виступати як кредитні організації, що надають банківські позики в грошовій формі, так і будь-які господарюючі суб'єкти в той-варною формі в процесі роздрібного продажу товарів з відстрочкою пла-тежа.
4. Державний кредит. При даній формі кредиту государ-ство виступає в особі кредитора, яке здійснює кредитування через Центральний Банк Росії. Державні кредити ділять на 3 категорії:
- кредитування конкретних галузей економіки;
- кредитування бюджетів суб'єктів Федерації з метою вирів-розклинення мінімального рівня бюджетної забезпеченості регіо-нів;
- кредитування комерційних банків у процесі аукціонного або прямого продажу кредитних ресурсів на міжбанківському ринку.
5. Міжнародний кредит. Дана форма кредиту характеризує кредитні відносини міжнародного рівня, учасниками яких є міжнародні фінансово-кредитні інститути, прави-тва держав, окремі юридичні особи, громадські ор-ганізації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1. СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ЙОГО ФОРМИ "
 1. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  сутності державна планомірність означає планомірне вилучення прибутку, централізоване регулювання пропорцій економіки, темпів її розвитку за допомогою загальнонаціонального планування, програм, пропозицій, промислової політики. Причому держава не встановлює обов'язкових норм, воно орієнтує на показники. Та рекомендації, не обов'язкові для виконання, тому таку
 2. Словник термінів
  сутність виражається у функціях: міри вартості, засобу обігу, засобу накопичення і заощадження, кошти платежу, світових грошей. Депозити - грошові кошти або цінні папери, віддані на зберігання в банки на заздалегідь обговорених умовах. Дефлятор ВВП - один з індексів зростання цін, який використовується як показник реального ВВП, тобто в незмінних цінах. Дефіцит бюджету - перевищення
 3. § 2. НАКОПИЧЕННЯ: СУТНІСТЬ І ВИДИ
  сутністю, структурою та функціями накопичення на діючих підприємствах. Однак ми пройшли повз питання про те, як спочатку виникло накопичення капіталу. Це питання, виявляється, являє собою свого роду цікаву загадку. Первинне накопичення капіталу. Образно кажучи, капітал можна уподібнити казкової курку, що несе золоті яйця: витрачені спочатку гроші породжують
 4. 1. Сутність, завдання та види підприємництва. Фірма та її функції
  сутність цього явища підміняється метою підприємницької діяльності. Так, у статті 2 Цивільного Кодексу РФ (частина перша) від 30 листопада 1994р. № 51-ФЗ підприємництво визначається таким чином: «підприємницької є самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів,
 5. Коментарі
  призначений міністром фінансів, коли військові витрати стали погрожувати бюджету, і найважливішою його завданням була розробка проекту фінансової реформи. Бентам Ієремія (Bentam, Jeremy) (1748-1832) - англійський філософ, соціолог, юрист. Родоначальник філософії утилітаризму. Бергсон Анрі (Bergson, Henri) (1959-1941) - французький філософ, представник інтуїтивізму і філософії життя. Лауреат Нобелівської
 6. 4.5. Кредитний консалтинг
  сутністю третього підходу, званого навчальним консультуванням. При цьому підході консультант не бере безпосередньої участі у процесі пошуку і рішення проблем, а тільки навчає клієнта і перевіряє правильність виконання «домашнього завдання». На практиці всі три підходи часто перетинаються і взаємодоповнюють один одного. Акценти зміщуються в залежності від того, що найбільше
 7. 4.6. Додаткова інформація
  призначенням, створення здорових, зручних і культурних умов життя населення. Вторинний іпотечний ринок - ринок, де здійснюється купівля-продаж перших закладених, що надає можливість кредитору продавати кредит до настання терміну його повного погашення. Вибірка - частина сукупності економічних об'єктів або показників, відібраних для вивчення, щоб зробити висновок про всю
 8. Процентна ставка
  сутності відсотка в економічній літературі широке поширення набули трактування відсотка в рамках теорії чистої продуктивності капіталу і психологічний підхід до поняття відсотка в теорії граничної корисності. Так, американський економіст І. Фішер, що заклав основи теорії чистої продуктивності капіталу, стверджував, що відсоток виникає в результаті обміну суми поточних благ на
 9. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  сутність грошей, хоча про гроші писалося дуже багато. Класична школа і социали-сти-утопісти цього питання не могли вирішити. Вони були не в змозі пояснити, в чому криється влада грошей, чому облада-тель грошей має колосальні економічні преимущест-ва порівняно з володарем товарів, як виникло положення, при якому гроші уособлюють чек на отримання данини з усіх
 10. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  сутність соціалізму. Що характерно для лейбористського тлумачення соціалізму? Насамперед ототожнення соціалізму з дер-вим капіталізмом. По суті соціалізм лейбористи вбачають в самому зростанні державних підприємств, в збільшенні їх питомо-го ваги. При цьому абсолютно обходиться питання про класову природу державних підприємств і замовчується про те »що
© 2014-2022  epi.cc.ua