Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Сутність, завдання та види підприємництва. Фірма та її функціїГосподарська діяльність в умовах ринкової економіки на мікрорівні характеризується такими поняттями, як «підприємництво» та «фірма».
При розгляді підприємництва необхідно розділяти економічну діяльність і підприємництво у власному розумінні цього слова. Перше виникло з появою людини. Збиральництво, полювання, землеробство представляли собою форми економічної діяльності, характерні для різних епох історії людства. Підприємництво ж виникло на певному етапі розвитку суспільства і збігається з формуванням капіталізму. Таким чином, підприємництво пов'язане з певним типом економічної системи.
Підприємництво є головним атрибутом капіталістичного способу виробництва. Його виникнення тісно пов'язаний з формуванням буржуазних соціально-економічних і політико-правових відносин. Підприємництво передбачає економічну свободу. Економічна свобода доповнює свободу особисте і робить можливою організацію виробництва і розподілу багатства без необхідності довільного втручання влади, диктату сильнішого або фаворитизму режиму, заснованого на привілеях. Економічна свобода в умовах приватної власності включає в себе право на економічну ініціативу, на свободу створювати і розривати спільноти за своїм власним вибором.
У сучасній вітчизняній і зарубіжній економічній літературі є чимало визначень поняття «підприємництво». Багатогранність підприємництва як соціально-економічного явища допускає різні його трактування. На жаль, в більшості випадків сутність цього явища підміняється метою підприємницької діяльності. Так, у статті 2 Цивільного Кодексу РФ (частина перша) від 30 листопада 1994р. № 51-ФЗ підприємництво визначається таким чином: «підприємницької є самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку». Тут відзначені лише деякі аспекти підприємництва і не відображені відмітні особливості підприємницького управління.
Найбільш вдалим видається таке тлумачення. Підприємництво - це особливий тип відтворення, що включає в себе організаційну, новаторську і соціальну складові. Організаційна складова увазі з'єднання комплексу ресурсів, їх раціональну комбінацію, здійснювану за власною ініціативою, на власний ризик і під свою відповідальність з метою отримання підприємницького доходу. Організаційна сторона передбачає не тільки створення і розвиток діючого підприємства, але й організацію взаємодії фірми з мікро-і макросередовищем її функціонування, врахування комплексу факторів мінливого зовнішнього середовища. На практиці ця складова реалізується в основному через стратегічне, поточне і ситуаційне планування. Новаторська сторона пов'язана з пошуком нових комбінацій факторів виробництва, з активним пошуком нових рішень, із знаходженням нових можливостей отримання прибутку. І, нарешті, соціальна складова передбачає важливість даної діяльності з позиції економічного прогресу в суспільстві в цілому.
В економічній літературі розрізняють класичне і інноваційне підприємництво. Відмітна особливість класичного підприємництва полягає в максимізації прибутку та отриманні найбільшої віддачі від наявних у розпорядженні ресурсів на базі сформованих технологій. Інноваційне підприємництво орієнтується на пошук більш ефективних технологій переробки ресурсів та економічних методів господарювання і призводить до максимізації прибутку, як правило, лише в деякому віддаленому майбутньому. Використовуючи власні та зовнішні ресурси і формуючи нові стратегії економічного розвитку, підприємець бере на себе інноваційні ризики, пов'язані з новаторською діяльністю.
У періоди суспільних перетворень та економічних реформ роль інноваційної моделі підприємницької поведінки стає особливо важливою. Велике значення набувають у сфері підприємницької діяльності нестандартні стратегічні рішення, що дозволяють узгодити суперечливі економічні інтереси господарюючих суб'єктів. Реалізація інноваційної моделі вимагає, як правило участі держави.
Підприємець для успішної реалізації своїх функцій повинен мати такими здібностями (вміннями):
- приймати нестандартні, новаторські рішення в стандартних і особливо невизначених ситуаціях;
- генерувати нові виробничі та комерційні ідеї, оцінювати їх перспективність з точки зору отримання додаткового доходу;
- оцінювати ринкову кон'юнктуру, аналізувати інформацію і робити правильні висновки;
- оперативно оцінювати інновації з позиції їх кінцевої ефективності;
Ці здібності підприємця реалізуються в сукупності основних завдань його практичної діяльності.
Серед них:
- вивчення потреб покупців і їх платоспроможності;
- визначення виду виробництва, параметрів виробів та обсягу випуску товарів, ринків збуту і каналів просування продукції;
- підтримка високої конкурентоспроможності вироблених товарів і послуг;
- виявлення, виходячи з наміченої виробничої програми, необхідних сировинних ресурсів і ринків, де потрібну сировину можна закупити за найбільш прийнятними цінами;
- вибір найбільш досконалої технологічної схеми виробництва та джерел її постійного оновлення, визначення масштабів, джерел та методів модернізації та розширення виробництва;
- організація і управління виробництвом товарів, намічених до продажу;
-підтримання зацікавленості безпосереднього виробника в підвищенні продуктивності праці.
Розрізняють об'єкти і суб'єкти підприємництва. Об'єктами підприємництва є різні види ресурсів (земля, засоби виробництва, робоча сила), а так само цінні папери, валюта, вироблені товари та надані послуги.
Залежно від змісту підприємницької діяльності та її зв'язку з основними стадіями відтворювального процесу розрізняють такі види підприємництва: виробниче, комерційне, фінансове, страхове, посередницьке.
Підприємництво називається виробничим, якщо сам підприємець, використовуючи як фактори власні або придбані засоби виробництва, робочу силу, організовує виробництво продукції і виконання певних послуг. До цього виду бізнесу відносяться створення товарів, здійснення будівельних робіт, транспортних перевезень, надання послуг зв'язку і т.д.
У комерційному підприємництві підприємець виступає в ролі торговця, комерсанта, продаючи готові товари, придбані ним в інших осіб. У комерційному підприємництві прибуток утворюється за рахунок продажу товару за цінами, що перевищують ціну придбання.
Фінансове підприємництво - це особливий вид комерційного підприємництва, пов'язаний із здійсненням операцій з цінними паперами та грошовими коштами, у тому числі наданими в кредит і виступають у вигляді валюти.
Страхове підприємництво полягає в тому, що підприємець гарантує страхувальнику за певну плату компенсацію можливого збитку в результаті непередбаченого випадку. Страхування майна, здоров'я, життя є особлива форма фінансово - кредитного підприємництва, яка полягає в тому, що підприємець отримує страховий внесок, який повертає тільки за певних обставин. Так як ймовірність виникнення таких обставин невелика, то решта внеску утворює підприємницький дохід.
Посередництвом називають підприємництво, у якому підприємець сам не виробляє і не продає товар, а виступає в ролі посередника при з'єднанні зацікавлених у взаємній угоді сторін (до такого роду діяльності відноситься функціонування товарних і фондових бірж).
Розвиток підприємництва можливо лише в тому випадку, якщо створена відповідна інфраструктура ринкового господарства. Її елементами виступають різні фінансові організації, страхові та консалтингові компанії, державні органи, що стимулюють підприємницьку активність.
Суб'єктами підприємництва є приватні особи, різного роду об'єднання (асоціації) і держава. Виходячи з роду суб'єкта, підприємництво може здійснюватися як в державній, так і в приватній, як в індивідуальній, так і в колективній формах. Підприємництво може передбачати створення і реєстрацію фірми і певну структурну оформленість її елементів, а може здійснюватися у вигляді індивідуальної трудової діяльності.
Основним суб'єктом підприємницької діяльності, а, отже, і агентом сучасної ринкової економіки, є фірма.
«Фірма» і «підприємство» - різні категорії економічної науки. Під підприємством слід розуміти певний виробничо-технічний і економічний комплекс, використовуваний для виробництва товарів або послуг в будь-якій галузі національної економіки. Висування фірми на роль основної ланки в ринковій економіці є результатом економічного прогресу. Фірма концентрує та реалізує через свою діяльність цілий коло економічних інтересів, які виникають у національному господарстві.
Фірма в широкому сенсі - це основна господарська одиниця ринкової економіки, зареєстрована в певній організаційно - правовій формі. У вузькому сенсі фірма - ім'я, під яким юридично повноправний підприємець (одноособовий чи колективний) веде свої справи. У складі фірми може бути одне або кілька підприємств.
Сутність фірми найбільш яскраво проявляється в її функціях:
- фірма є ланкою в суспільному розподілі праці;
- фірма є місцем докладання праці, капіталу і підприємницьких талантів;
- через діяльність підприємств в рамках фірми, з одного боку, створюються економічні блага певного економічного призначення (споживчі блага і засоби виробництва), а з іншого боку, формується купівельна спроможність для придбання інших економічних благ;
- фірма забезпечує працівників заробітною платою, забезпечує дохід на капітал, а через податки забезпечує доходи держави і в кінцевому підсумку фінансування соціальної сфери в суспільстві;
- через функціонування фірми створюються робочі місця як на самій фірмі, так в інших підрозділах національної економіки, які технологічно пов'язані з діяльністю фірми;
- діючи в ринковому середовищі, фірма забезпечує раціональне використання обмежених економічних ресурсів .

Деякі автори (Л. Мізес) вважають метою фірми обслуговування споживача. Інший поширений підхід пов'язаний з надзвичайно вузькою трактуванням цілі фірми як максимізації прибутку (неокласична і марксистська школи). Останнім часом все більше дослідників приходять до висновку, що розглядати максимізацію прибутку як єдину мету фірми, некоректно. Це лише кінцева мета фірми. Так, з точки зору менеджериальной теорії фірми, в якості основної мети виступає максимізація обсягів продажів в умовах зростаючого попиту на продукцію фірми і зміцнення позицій фірми на ринку, а потім вже - максимізація доходу. Менеджери вважають, що зростаюча фірма переважніше, ніж просто велика фірма. Тому необхідно постійно шукати можливості для зміцнення позицій фірми як на внутрішньому, так і на світовому ринку. Найбільш значущими цілями, які переслідують сучасні фірми, є:
- отримання і максимізація маси (норми) прибутку;
- завоювання більшої частки ринку;
- досягнення певного обсягу виробництва і рівня продажів;
- досягнення ринкової влади.
Розмір фірми визначається:
- розмірами платоспроможного попиту на вироблений товар або послугу;
- ефектом масштабу;
- здатністю протистояти зовнішнім впливам і забезпечити стійкість, необхідну для виконання функцій.
Для здійснення діяльності фірма несе виробничі витрати. Однак крім витрат, безпосередньо пов'язаних з виробництвом, фірма здійснює і невиробничі витрати. Вони виникають в ході господарської діяльності і включають витрати на підготовку, укладення та реалізацію угод. Вони отримали назву трансакційних витрат (від лат. Омпанії on - угода). Дійсно, для того щоб здійснити операцію, фірмі необхідно:
1) вибрати потенційних партнерів, зібрати відомості про них і про своїх конкурентів (витрати пошуку інформації);
2) провести переговори, скласти договір (витрати ведення переговорів);
3) забезпечити гарантії виконання угоди (витрати захисту прав власності).
На цей аспект звернув увагу лауреат Нобелівської премії з економіки Рональд Коуз. Він вважав, що в основі появи фірми як особливої інституційної структури, яка приходить на зміну підприємству, лежить економія на трансакційних витратах. Фірми виникають у зв'язку з численними витратами при здійсненні великої кількості угод. Ринкові зовнішні трансакції й внутріфірмові трансакції пов'язані між собою, і співвідношення між ними впливає на оптимальний розмір фірми. Якщо зовнішні трансакції дуже високі, то є вигода в об'єднанні ряду самостійних підприємств у фірму і укрупнення фірми за рахунок злиття з іншими фірмами або поглинання їх. Коли внутріфірмові трансакційні витрати стають занадто високими, то подальше розширення фірми за рахунок приєднання інших фірм недоцільно. В іншому випадку всю економіку можна було розглядати як гігантську фірму.
  Існує кілька шляхів перетворення підприємств у фірму або об'єднання декількох фірм в більш велику фірму. Цими шляхами є: а) горизонтальна інтеграція; б) вертикальна інтеграція; в) диверсифікація.
  Горизонтальна інтеграція передбачає об'єднання однопрофільних підприємств або фірм, що випускають однотипну продукцію.
  Вертикальна інтеграція - це об'єднання фірм або підприємств, зайнятих на певних етапах виробничого процесу послідовно по технологічному ланцюжку, наприклад, від видобутку нафти до продажу нафтопродуктів.
  Диверсифікація - це проникнення спеціалізованих фірм в інші галузі виробництва або сферу послуг. Це об'єднання підприємств і фірм, чиї технологічні процеси прямо не пов'язані один з одним, але при цьому може існувати та чи інша взаємозв'язок з основним видом діяльності, у тому числі може існувати єдність використовуваних ресурсів або єдність ринків збуту. В даний час найбільші фірми світового господарства мають диверсифікований характер діяльності. Вони більш стійкі на ринку, так як можуть переміщати капітали з однієї галузі в іншу, чуйно реагуючи на зміну кон'юнктури ринку.

  2. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Сутність, завдання та види підприємництва. Фірма та її функції"
 1. § 27. Підприємства та їх основні види
    . Сутність підприємств та їх види. Підприємництво і принципи діяльності підприємства Сутність підприємств та їх види. Народне господарство кожної країни ділиться на окремі сфери (наприклад, сферу матеріального та нематеріального виробництва), галузі, кількість яких залежить від глибини суспільного розподілу праці. У колишньому СРСР налічувалося близько 400 галузей народного господарства, в
 2. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
    Сутність і функції управління. Форми і методи наукового управління підприємствами. Менеджери Сутність і функції управління. Із зростанням масштабів суспільного виробництва, поглибленням суспільного поділу праці в усіх трьох його формах - загальної, особливої та одиничної - посилюється значення системи управління економікою. Дана система являє собою свідомо організований,
 3. 4.5. Кредитний консалтинг
    Коло проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 4. Тіньова економіка
    Розмивання прав власності, відсутність справжнього контролю за виконанням законодавства приводить до розквіту тіньової економіки. Тіньова економіка - це неформальна економіка, що функціонує поза правовим полем. Її ключовою ознакою можна вважати ухилення від офіційної реєстрації комерційних договорів або умисне спотворення їх змісту при реєстрації. Функцію засобу платежу в
 5. Глосарій
    А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 6. § 18. Сутність і структура ринку
    Економічне зміст поняття «ринок». Структура ринку У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх інституційно організований і сістеообразующій елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин, певною мірою, пояснюють становлення і формування товарного обігу і ринку. Водночас, ринок як
 7. § 26. Сутність і структура господарського механізму
    Співвідношення господарського механізму з основними елементами економічної системи. Сутність і основні функції господарського механізму Співвідношення господарського механізму з основними елементами економічної системи. При вивченні господарського механізму першочергове значення має з'ясування його місця в економічній системі в цілому і співвідношення з такими найважливішими елементами цієї
 8. § 36. Сутність і основні види маркетингу
    Сутність маркетингу. Основні види маркетингової діяльності Сутність маркетингу. Поняття «маркетинг» (від англ. Market - ринок) буквально означає роботу на ринку щодо вивчення та задоволення потреб і побажань споживача. Маркетинг як наукове поняття початок розроблятися в США з 1902 р., коли в деяких університетах були введені курси раціональної організації обігу товарів. У
 9. Словник термінів
    Активи підприємства - власність підприємства, відображена в активі балансу. Розрізняють три види активів: 1) поточні активи, що складаються з грошового капіталу і засобів, які можуть бути швидко трансформовані в готівку; 2) основний капітал з тривалим терміном служби, використовується підприємством при виробництві товарів і послуг; 3) інші активи, які включають нематеріальні активи, що не
 10. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
    Сутність і види ринкової монополії. Монополія - виключне право виробництва, промислу, торгівлі та інших видів діяльності, що належить одній особі, певній групі осіб або державі. Це означає, що за своєю природою монополія - пряма протилежність вільної конкуренції. У цьому легко переконатися, якщо зіставити основні параметри стану вільної конкуренції та
© 2014-2022  epi.cc.ua