Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

4.3. Структура та інфраструктура ринку

Ринок як розвинена система відносин товарного обміну представляє собою систему окремих взаємопов'язаних ринків, а значить, має власну структуру та інфраструктуру.
Структура ринку - це внутрішня будова, розташування, порядок окремих елементів ринку, їх питома вага в загальному обсязі ринку. Класифікація структури ринку показана в таблиці 9.
Таблиця 9.
Класифікація структури ринку.

Класифікація структури ринку


Деякі з виділених ринків також неоднорідні і мають власну структуру. Так, товарний ринок включає в себе споживчий ринок (ринок предметів першої необхідності, ринок товарів тривалого користування і т. д.), ринок інвестиційних товарів (товарів виробничого призначення) і ринок інформації.
Не менш багатоликий і різноманітний фінансовий ринок, де предметом купівлі-продажу виступають гроші, надані в користування в різних формах. Фінансовий ринок складається з ринку інвестицій (довгострокових вкладень капіталів), ринку кредитів і позик, ринку цінних паперів (первинного, пов'язаного з емісією цінних паперів, і вторинного, призначеного для їх перерозподілу), грошового (національної грошової одиниці) та валютного ринків. Розвинений ринок вимагає і розвиненої інфраструктури.
Інфраструктура ринкової економіки - це сукупність пов'язаних між собою спеціалізованих інститутів, що діють в межах особливих ринків і виконують певні функції щодо забезпечення нормального режиму їх функціонування. Під інститутами інфраструктури ринку розуміється сукупність підприємств, що забезпечують функціонування ринкових відносин, успішну діяльність всіх видів ринку. При цьому інфраструктурна діяльність включає:
- діяльність по збору, узагальнення та поширення економічної інформації;
- діяльність зі спеціального вивчення ринку з метою збільшення продажів; діяльність з публічного поданням інформації про господарюючих суб'єктів, товарах і послугах;
- діяльність з оцінки окремих господарюючих суб'єктів та інструментів їх діяльності.

Інфраструктура ринку виконує певні функції (див. схему 13).
Схема 13.


У загальному вигляді інфраструктуру сучасного ринку можна представити у вигляді схеми 14.
Схема 14.


Розвиток структури та інфраструктури ринку відбивається на його кон'юнктурі.
Кон'юнктура ринку - сукупність умов, що склалися на ринку в певний момент. Фактори, що впливають на кон'юнктуру ринку, можна класифікувати за тривалістю дії (тимчасові і постійні), за характером впливу (циклічні і нециклічні), джерелами виникнення (зовнішні і внутрішні) та інші.
Розглянуті в темі основні закономірності розвитку ринку проявляються як тенденції, що мають у різних країнах свою специфіку (Шевчук Д.А. Основи банківської справи. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006). Тому формування ринкової системи в Росії в перехідний від командно-адміністративної економіки період має враховувати існуючі проблеми: відносно низький рівень розвитку продуктивних сил в порівнянні з розвиненими країнами; глибоко монополізована структура економіки і основних ринків; протиріччя між федеральної, регіональної та місцевою владою; відірваність виробництва від потреб споживачів; нерозвинена інфраструктура ринку, яка разом з тим у своєму розвитку випереджає формування структури ринку; дестабілізація кредитно-грошової і фінансової системи і т. д. Це визначає напрями реформування економіки, що включає:
1 . Роздержавлення економіки і розвиток підприємництва;
2. Формування ринку та його інфраструктури, встановлення господарських зв'язків ринкового типу і становлення нових мотиваційних механізмів розвитку підприємництва;
3.
Демонополізація економіки та усунення організаційних структур, сформованих в рамках командно-адміністративної системи і перешкоджають розвитку ринку;
4. Перехід до вільного ціноутворення при збереженні форм і методів державного регулювання;
5. Здійснення жорсткої кредитно-грошової і фінансової політики, спрямованої на обмеження грошової маси в обігу;
6. Створення сильної системи соціальних гарантій і підтримки населення, що полегшує людям адаптацію до умов ринкової економіки;
7. Здійснення активної структурно-інвестиційної політики, що забезпечує необхідні структурні зрушення в народному господарстві в напрямку соціальної переорієнтації.
Головним підсумком реформ, що почалися з'явився якісний зсув, остаточний розрив з колишньої господарської системою і створення умов для формування основ ринкової економіки. Але структурні зміни менш глибокі, ніж це мінімально необхідно для функціонування соціально орієнтованої ринкової економіки. Вони відбуваються набагато повільніше, ніж в інших країнах, що проявляється у тому числі в обмежених розмірах приватного сектора. Очевидно, що ці процеси стануть найважливішим змістом досить тривалого періоду, в ході якого в нашій країні і виникне сучасна ринкова економіка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. Структура та інфраструктура ринку "
 1. 6.3. Інфраструктура ринку
  структури, тобто допоміжних галузей і організацій. Інфраструктура ринку - це сукупність установ, державних і комерційних фірм, що забезпечують успішне функціонування ринкових відносин. Прийнято розрізняти інфраструктуру трьох ринків: товарного, фінансового і ринку праці. Інфраструктура товарного ринку представлена товарними біржами, підприємствами оптової та роздрібної
 2. 3. Інфраструктура ринку
  структури. Інфраструктура ринку - це система спеціалізованих організацій, покликаних сприяти функціонуванню окремих ринків. Зокрема, на ринках товарів і послуг функціонує система оптової та роздрібної торгівлі, товарні біржі. Підприємства торгівлі виступають в якості перших елементів інфраструктури ринку, завдяки яким відбувається упорядкування руху товарних потоків,
 3. Контрольні питання
  структури. 2. Назвіть джерела фінансових ресурсів, що спрямовуються на утримання і розвиток соціальної інфраструктури. 3. Розкажіть про роль суспільних фондів споживання у фінансуванні соціальної інфраструктури. 4. Як здійснюється механізм реалізації основних прав
 4. Лекція 6 Тема: РИНКОВІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
  структура та інфраструктура ринку: біржа, банк, торгівля, комерція та інші
 5. ГЛАВА 37. ІНФРАСТРУКТУРА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  структура? 2. Чим відрізняються особливі умови від загальних умов виробництва? 3. Що значить інфраструктура на макро-, медіум-і мікрорівнях? 4. Що таке виробнича, соціально-побутова, інституційна інфраструктура? 5. Як ви зрозуміли випереджаюче, синхронний, відстається тип розвитку інфраструктури? 6. Назвіть специфічні ознаки інфраструктури. Який з названих ознак ви
 6. Інфраструктура ринку праці
  структури, покликаної своєчасно забезпечити повною і достовірною інформацією про наявність вільних робочих місць і структурі наявної незайнятої робочої сили. Йдеться про біржах праці, бюро з працевлаштування, від організації роботи яких залежить швидкість і чіткість функціонування ринку праці. Однак не слід спрощувати і обмежувати ринок праці біржею праці та іншими інститутами з
 7. 4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  структури. По-перше, під нею розуміється сукупність системи обслуговування, основне завдання якої полягає в забезпеченні роботи виробництва та наданні різних послуг населенню. По-друге, під інфраструктурою розуміється сукупність одиниць, діяльність яких спрямована на забезпечення нормального функціонування національної економіки. Інфраструктура як самостійна область
 8. 1.3.2. Структура та інфраструктура ринку
  структуру (см.ріс 1.2). РИНОК Рис 1.2. Структура ринку по об'єктах обміну Інфраструктура ринку - це комплекс інститутів, що забезпечують безперервне функціонування ринку, а також виконують роль посередників і беруть на себе вирішення допоміжних завдань товарно-грошового кругообігу між ринковими суб'єктами. Основні елементи інфраструктури ринку: 1)
 9. 1. Ринкові структури
  структуру і виявивши взаємозв'язку між ними, перейдемо до аналізу положення підприємства і його поведінки в умовах різних ринкових структур. Під структурою ринку розуміється його характеристика з точки зору впливу як ринку на становище і поведінку окремих товаровиробників, так і окремих підприємств на стан ринку. При цьому вирішальне значення має кількість продавців і масштаби
 10. 4 ІНФРАСТРУКТУРА БІЗНЕСУ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА
  структури, що забезпечує обраний вид бізнесу. Сучасний бізнес не може замикатися сам на собі, йому необхідно відповідне забезпечення, кооперація з іншими виробництвами і організаціями, іншими словами, повинна бути розвинена інфраструктура підприємництва. Інфраструктура являє собою сукупність організаційно-правових форм, які відзначають рух ділових відносин і
 11. 3. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  структура »утворено від сполучення латинських термінів« infra »-« під, нижче »і« structura »-« розташування », структура. Існує неоднозначне визначення інфраструктури. По-перше, під нею розуміється сукупність системи обслуговування, основне завдання якої полягає в забезпеченні роботи виробництва та наданні різних послуг населенню. По-друге, під інфраструктурою розуміється
 12. 37.3. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ НАД РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРИ
  структура в ринковій економіці: державні чи приватні? Відповідь: у ринковій економіці створення інфраструктурних об'єктів найчастіше є прерогативою держави. По суті це? традиційна форма державної участі в ринковій економіці в усіх країнах. Це означає, що джерелом фінансування створення і подальшого розвитку інфраструктури є кошти державного
 13. 70. ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ СТРУКТУРИ І РИНКОВОЇ ВЛАДИ
  структуру. Структура ринку - це внутрішня будова, розташування, порядок окремих елементів ринку, їх питома вага в загальному обсязі ринку. Класифікація структури ринку: 1) за економічним призначенням об'єктів ринкових відносин: - ринок товарів і послуг; - ринок засобів виробництва; - ринок праці; - ринок інвестицій; - фінансовий ринок, 2) за географічним положенням: - місцевий
 14. 37.2. ВПЛИВ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  структура пов'язує воєдино всі галузі економіки, сприяючи її стабілізації, збалансованого розвитку. Недоліки в роботі підприємств та об'єктів інфраструктури позначаються зазвичай на всій економіці. Наприклад, слабо розвинена дорожня мережа в країні або на певній території, недоліки в роботі транспорту викликають розрив ланцюга виробництво? споживання. Або при перебій у постачанні
 15. № 105. Нові індустріальні країни Азії
  структур, хоча загальний розвиток цих країн десятиліттями орієнтоване на формування розвинених ринкових відносин. 3. Усе ще низький рівень розвитку виробництва, відсталість промисловості, с / госп-ва, виробничої та соціальної інфраструктури в порівнянні з індустріальними країнами, регіональні
 16. 18.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  структурою, а й інституціональної, організаційної структурою, характером взаємин контрагентів. Інституційна структура ринків, тобто сукупність господарюючих суб'єктів, має галузевий, розмірний і соціальний аспекти. Найбільше значення має розмірна структура, яка формується в результаті концентрації та спеціалізації виробництва. Вона характеризується певним
 17. 6. Особливості олігополістичного ринку
  структур значне місце займає олігополія, або структура, яка характеризується наявністю на ринку кількох продавців. Іншими словами, до олигополистическим структурам можна віднести такі ринки, на яких зосереджується від 2 до 24 продавців. Якщо два продавця, то це дуополія, або окремий випадок олігополії, бо це вже не монополія. Верхня межа умовно обмежений 24 господарюючими
 18. Тема 9. РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  структура ринку. Ринок - складне економічне явище. Він має певну структуру, тобто внутрішню будову. Щоб його краще зрозуміти і пояснити, використовують різні класифікації (рис. 9.2). В економічній теорії існує особлива класифікація ринку - за ступенем впливу продавців і покупців на формування ринкової ціни. За цим критерієм можна виділити ринки: - досконалої
 19. Глава 6. Ринкова рівновага і механізм його досягнення
  структури та інфраструктури дає можливість розкрити механізм ринкової рівноваги, зокрема, взаємодія попиту та пропозиції. В історії світової економічної думки вже понад два століття різні напрями, течії та школи намагаються визначити головні умови та механізм досягнення ринкової рівноваги. Оскільки практика постійно вносить щось нове в - розвиток економічної системи,
© 2014-2022  epi.cc.ua