Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Соціально-економічні процеси в умовах НТ

Швидке поширення і комплексне використання комп'ютерної та інформаційної технології стають рушійною силою великих змін у всіх основних сферах життєдіяльності суспільства. Їх глибокий і системний характер говорить про настання якісно нового етапу світового розвитку. До числа основних рис цього етапу можна віднести наступні:
| економіка переживає безперервний інноваційний процес, в ході якого зливаються воєдино перетворення в технологічній, організаційній та соціальній сферах. При цьому формується нова модель розвитку і використання людських ресурсів, орієнтована на висококваліфіковану робочу силу, інтегровану в систему виробництва;
| пріоритетного значення набуває нематеріальне накопичення, в тому числі капіталовкладення в людину, в порівнянні з матеріальним накопиченням ;
| в найважливішу продуктивну силу перетворюється інформація. Її виробництво, переробка, поширення, створення інформаційної інфраструктури та інформаційних мереж стає необхідною умовою конкурентоспроможності та економічного зростання. Інтенсифікація інформаційного обміну надає великий вплив на поведінку і свідомість людей;
| галузевий комплекс послуг, що виконує важливі виробничі функції в сучасному процесі відтворення, стає головною сферою зайнятості населення. На його базі формується новий сектор інформаційної та інтелектуальної діяльності;
| в обстановці набирає силу нового етапу розвитку, загострення конкуренції і нестійкості економічної ситуації намічається перехід до суспільства високої гнучкості. Зростає рухливість суспільних інститутів, професійно-кваліфікаційних та соціально-класових структур;
| система частнокапиталистического підприємництва поступово трансформується під впливом посилення її соціальної орієнтації. У зв'язку з цим отримують розвиток різні форми громадського контролю над капіталом, збільшуються соціальні витрати корпорацій, підвищується роль соціальних орієнтирів у розвитку всього суспільства;
| більш складною і «мозаїчною» стає соціально-класова структура. Посилюється взаємопроникнення і зближення різних класових і соціальних верств. Межі між ними робляться більш розмитими, більш проникними. Зростає чисельність категорій зайнятих, що володіють змішаними ознаками різних соціальних типів (наймані робітники-власники, висококваліфіковані фахівці, що займаються підприємницькою діяльністю, тощо);
| поширення потужних інформаційних систем, інтернаціоналізація виробництва, закінчення «холодної війни» і майже повсюдне поширення ринкової економіки посилюють взаємопов'язаність держав світу, його цілісність в різноманітті. Разом з тим глобальний характер набувають і багато критичні проблеми, що постають перед суспільством (руйнування навколишнього природного середовища, обмеженість ресурсів, багатство і бідність, тероризм і т.п.).
Здійснення принципів економічного лібералізму в розвинених країнах в останні десятиліття дало вражаючі результати. Звільнення конкуренції від надмірних обмежень, зростання рухливості та адаптованості ринкових інститутів не в малій мірі сприяли збільшенню динамізму науково-технічного розвитку, структурній перебудові економіки і загальному зростанню її ефективності.

Не менш очевидно й інше: ринкові механізми самі по собі далеко не завжди і не скрізь забезпечують оптимальні результати. Досвід розвинених країн підтверджує, що рішення багатьох життєвих проблем не може бути надано тільки ринку і вимагає державного втручання. До числа таких проблем належать такі:
а) розвиток сучасного виробництва пов'язане не тільки з посиленням конкуренції, а й з налагодженням відносин кооперування і співробітництва між виробниками, між ними і споживачами, між підприємцями і робітниками. Посередницькі функції при цьому нерідко виконують державні інститути;
б) стимульований ринковими силами НТП приносить не тільки позитивні результати, а й серйозні соціальні витрати: посилення соціального нерівності маргіналізацію частини населення, безробіття. На плечі держави лягає завдання урівноваження економічної ефективності та соціальної справедливості, часткового перерозподілу доводів;
в) на цьогорічній «постіндустріальної» стадії підвищується значення невідчужуваних громадських продуктів і загальнолюдських цінностей, таких як наука, освіта, здоров'я, збереження навколишнього природного середовища. Вирішальна кроль у підтримці та розвитку цих сфер належить державі;
г) освоєння нових безпрецедентних по своїй могутності продуктивних сил та їх використання в інтересах суспільства вимагають передбачення, ув'язки короткострокових цілей з довгостроковими - завдання, непосильні для ринку .
У підсумку в економіці сучасних держав - у різній пропорції в залежності від обставин, часу і місця - поєднуються і взаємодіють ринкові і державні механізми. Головну роль серед останніх відіграють соціальні послуги, що надаються в рамках політики «держави благоденства». Її розквіт припав на 60-ті роки і першу половину 70-х років. У цей період рекордними темпами росли соціальні витрати провідних індустріальних держав. Найбільшу питому вагу серед них належить пенсій, за ними йдуть витрати на освіту та охорону здоров'я. На останньому місці - допомоги з безробіття. Всі разом вони утворюють потужний комплекс послуг, спрямованих на підтримку та розвиток людських ресурсів.
В умовах глибокої економічної кризи середини 70-х років і зростання економічної нестійкості виявилися негативні сторони що збільшився державного втручання і розростання державних інститутів: обмеження гнучкості і свободи маневру ринкової економіки, зниження її конкурентоспроможності, бюрократизація державного апарату. Наприкінці 70-х років і в 80-ті роки з приходом до влади в ряді розвинених держав консервативних урядів були вжиті заходи з посилення дії ринкових механізмів, відкладені багато соціальні програми. Водночас посилилася тенденція до приватизації соціальних послуг. Проте «держава благоденства» не було демонтовано, зростання соціальних витрат тривав, хоча і більш повільними темпами. Державні структури і сьогодні зберігають впливові позиції в ринковій економіці розвинених країн. Соціальні витрати держав складають в них понад 20% ВВП. Цілком ймовірно, на цьому рівні вони будуть зберігатися і в найближчому майбутньому.
Перспективи зайнятості та безробіття визначаються цілим комплексом суперечливих факторів.
Очікувані в найближчі десятиліття XXI в. порівняно низькі темпи зростання ВВП, збільшення міграційних потоків зі Східної Європи та країн, що розвиваються, подальше зростання активності жіночого населення, підвищення екологічних витрат будуть сприяти загостренню проблеми зайнятості в розвинених державах. З іншого боку, зміна демографічної ситуації, продовження тенденції до скорочення робочого часу будуть діяти в протилежному напрямку. Багато чого буде залежати і від здійснюваної державами політики в галузі освіти, зайнятості та професійної підготовки. У кінцевому рахунку є всі підстави вважати, що проблема безробіття і надалі буде гострою для розвинених країн. Подальше поширення комп'ютерної та інформаційної технологій загострить невідповідність між характером нових робочих місць і реальної кваліфікацією значної частини працівників. В окремих галузях і регіонах збережуться вогнища тривалої застійної безробіття. Особливо сильно нею буде порушена молодь, іноземні робітники (у тому числі «другого покоління»). Тривала безробіття як і раніше буде служити живильним середовищем маргіналізації частини населення і одним з факторів соціальної напруженості.
Соціально-економічні наслідки інноваційного розвитку економіки в майбутні 15-20 років будуть складними і суперечливими. Станься істотна зміна галузевої та професійної структури ринку праці. Скоротиться попит на працівників у сфері матеріального виробництва і різко зросте потреба в них в сферах інформаційних і професійних послуг. Скоротиться попит на некваліфіковану і Напівкваліфіковані робочу силу і зросте потреба у фахівцях високого класу і в кваліфікованих робітників нового «багатопрофільного» типу.
Структурна перебудова економіки та ліквідація «індустрії димових труб» призведе до загострення дисбалансу на ринку праці. Оскільки втратили свої робочі місця в депресивних галузях матеріального виробництва не можуть бути легко адаптовані до нового характеру попиту на ринку праці без серйозної професійної перепідготовки (а деякі, в силу вікових та освітніх особливостей, - взагалі не можуть бути адаптовані), то проблема незабезпеченості цієї категорії осіб буде вельми гострою. Безробіття торкнеться і працівників нових, розвиваються галузей економіки, так як буде ускладнена подальшим масовим застосуванням робототехніки та інформатики, причому у зв'язку з використанням все більш досконалих комп'ютерних експертних систем виникає реальна загроза масового витіснення фахівців з даної сфери.
Науково-технічне та соціально-економічний розвиток у найближчі десятиліття буде проходити в умовах потужних обмежувачів, які багато в чому визначать його характер і напрям. Це, перш за все, обмеженість і часткове виснаження природних ресурсів, подальше збільшення чисельності народонаселення, загрозливе зростання антропогенного навантаження на біологічні системи планети і пов'язане з цим зростання захворювань, в тому числі генетичних.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціально-економічні процеси в умовах НТ "
 1. Контрольні питання
  соціальний розвиток країни? 3. Які пріоритети соціальної політики (соціальної стратегії) в Росії? 4. У чому особливості державного регулювання соціального розвитку в умовах перехідної економіки? 5. Які особливості регіональної соціальної політики? 6. У чому специфіка проблеми бідності в умовах перехідної економіки і які шляхи її вирішення? 7. Які основні напрямки
 2. ЛІТЕРАТУРА
  соціальної сфери. Ка зань, 1996. | Бабич AM, Єгоров О.В., Жильцов Є.М. Соціальна сфера в умовах переходу до ринку. М.: РАГС, 1993. Савченко П.В., Федорова М.М. Проблеми розробки соціальної стратегії в Росії / / Проблеми теорії і практики управління. 1994. № 6. Савченко П.В. Соціальні пріоритети: проблеми та рішення / / Економіст. 1995. № 5. Соціально-трудова сфера Росії в
 3. Контрольні питання
  соціальної політики в РФ. 2. Яким верствам населення передбачається надання соціальної допомоги? 3. Охарактеризуйте механізм фінансування соціального забезпечення. 4. З яких джерел фінансуються витрати на соціальне забезпечення? 5. Які перспективи реформування соціального забезпечення в
 4. Яка структура соціально-економічних відносин?
  Соціально-економічних відносин грунтується на вирішенні таких найважливіших практичних завдань: - хто володіє економічною владою - присвоює вирішальні чинники виробництва; - хто і на яких соціальних умовах виробництва створює економічні блага; - кому і в яких кількостях дістаються результати господарської діяльності. Звідси соціально-економічні відносини включають три
 5. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  соціально-економічного розвитку в
 6. Соціальні аспекти держрегулювання
  соціальні процеси. За прямої участі держави або, у всякому разі, під його регулюючим і контролюючим впливом в цих країнах в післявоєнний період створені, досить ефективно (хоча і не без проблем) функціонують і продовжують розвиватися розгалужені системи соціального страхування: пенсійного, медичного та з безробіття. Найбільш активно соціальна політика проводиться в
 7. 6.3. Колективно-договірне регулювання заробітної плати
  соціального світу як однієї з основних умов політичної та економічної стабільності, а на цій основі і соціально-економічного прогресу. Проведення переговорів і укладення договорів по найважливіших аспектів праці та соціального захисту на рівні Федерації, суб'єктів Федерації, галузей економіки, регіонів і первинної ланки - підприємства, організації, установи - не що інше, як поєднання
 8. Стаття 21 . Продаж державного або муніципального майна на комерційному конкурсі з інвестиційними та (або) соціальними умовами
  соціальними умовами (далі - комерційний конкурс) у разі, якщо стосовно об'єкта приватизації його покупцеві необхідно виконати певні інвестиційні та (або) соціальні умови. Право придбання об'єкта приватизації належить тому покупцю, який запропонував у ході комерційного конкурсу найбільш високу ціну за вказаний об'єкт, за умови виконання таким покупцем
 9. Зовнішні ефекти в процесі споживання Jo Досі ми розглядали зовнішні ефекти, що у
  соціальну цінність товару. На графіку (а) представ-лени негативні зовнішні ефекти, що виникають в процесі споживання (на-приклад, пов'язані з алкоголем). У цьому випадку соціальна цінність менше, ніж приватна цінність, а соціально оптимальну кількість менша, ніж кількість, яке визначається ринком. На графіку (б) показаний випадок позитивної екстерна-ща, що виникла в процесі
 10. Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000
    соціальної сфери: освіти, охорони здоров'я та соціальних виплат. Законодавчий матеріал відображений станом на 1 січня 1999 р. Для студентів та аспірантів вузів, слухачів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, фінансових працівників, фахівців відповідних
 11. 13.3. Демографічна політика
    соціально-економічному розвитку країн світової периферії сприяли зростанню пріоритетності демографічної політики, тобто цілеспрямованої діяльності у сфері регулювання демографічних процесів. Цьому сприяла також позиція розвинених країн Заходу, які вважають, що контроль над зростанням населення є необхідною умовою соціально-економічного розвитку. У спільному комюніке
 12. 26.4. Соціально-економічна диференціація країн, що розвиваються
    соціально-економічного розвитку. Процес економічної диференціації підсилився в 80-90-і роки. Він розвивається по різних напрямках - рівням економічного розвитку, народно-господарським структурам, положенню у світовому
 13. 1. Зміст, функції та основні напрямки соціальної політики
    соціально-економічних умов життя суспільства. Соціальна політика - діяльність інститутів держави, спрямована на забезпечення умов для підвищення добробуту (рівня життя) членів суспільства, на створення соціальних гарантій і на формування економічних стимулів для участі в суспільному виробництві. Мета соціальної політики держави - формування соціально стабільного і
 14. Соціальна система
    соціальній системі ", ми не маємо на увазі організацію певних вечірок щоп'ятниці (хоча вони теж не виключаються). Компанії, звичайно, не будуть перебудовувати свою соціальну систему просто для того, щоб" зробити життя своїх працівників приємніше ". Їх соціальна система створюється таким чином, щоб вона відповідала потребам технічної системи, так як технічна система повинна забезпечувати
 15. Соціально-ринкова модель
    соціально-ринкова система управління в ФРН. Вона передбачає постійну підтримку тих, хто відчуває соціальні труднощі в нерегульованому капіталізмі. Це молодь, фермери, малозабезпечені сім'ї, а також дрібні та середні фірми, які не можуть протистояти напору великих компаній і ТНК. У соціально орієнтованому господарстві поєднується велика економічна активність держави з
 16. Глава 16 Економічне зростання і соціальний прогрес
    соціальний прогрес тісно взаємопов'язані. Економічне зростання становить основу соціального прогресу, надаючи безпосередній вплив на розвиток людського суспільства через збільшення продуктивних сил. У будь-якому суспільстві економічне зростання не тільки примножує матеріальні елементи, а й створює умови для соціального розвитку суспільства. Постулат постійного економічного зростання - основна
 17. Контрольні питання
    соціальної інфраструктури. 2. Назвіть джерела фінансових ресурсів, що спрямовуються на утримання і розвиток соціальної інфраструктури. 3. Розкажіть про роль суспільних фондів споживання у фінансуванні соціальної інфраструктури. 4. Як здійснюється механізм реалізації основних прав
 18. Принципи пізнання
    соціальних груп, класів, конкретного суспільства в цілому; 4) класовий підхід - один з елементів ціннісного орієнтування, що дає можливість оцінити ступінь реалізації економічних інтересів різних класів і соціальних груп, дати оцінку економічній політиці держави на певному етапі його
© 2014-2022  epi.cc.ua