Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Словник основних термінів

акселератор - коефіцієнт приростном капіталомісткості національного доходу.

безробіття - надлишкова пропозиція праці при заданій його ціною.

безробіття природна - існуючий в кожен даний момент контингент незайнятих, що виникає через те, що, як правило, індивід при зміні місця і профілю роботи деякий час не бере участі в суспільному виробництві.

безробіття кейнсіанська - стан економічної кон'юнктури, при якому надлишок на ринку праці поєднується з надлишком на ринку благ.

безробіття класична - стан економічної кон'юнктури, при якому надлишок на ринку праці поєднується з дефіцитом на ринку благ.

безробіття кон'юнктурна - різницю між фактичною і природним безробіттям.

бюджет - форма освіти і витрачання фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - узагальнюючий показник економічної діяльності країни. Являє собою на стадії виробництва суму доданих цінностей, а на стадії використання - цінність товарів і послуг, призначених для кінцевого споживання, нагромадження та експорту.

валютна політика - сукупність заходів грошової влади країни, спрямованих на підтримку відповідного цілям стабілізаційної політики обмінного курсу національної грошової одиниці.

Вбудовані (автоматичні) стабілізатори - встановлені державою або приватним сектором механізми перерозподілу доходів (система оподаткування і посібників, порядок виплати дивідендів та ін.), провідні незалежно від поточних рішень уряду до зростання (зниження) сукупного попиту в періоди спаду (підйому).

Гіпотеза подвійного рішення - припущення про поведінку індивіда в умовах існування системи негнучких цін, відповідно до яких при зіткненні з кількісними обмеженнями на одному ринку економічні суб'єкти на інших ранках замінюють гіпотетичні значення цільових показників на їх ефективні значення.

Гіпотетичне значення параметра - значення економіч-ського параметра, максимізуючи функцію корисності господарюючого суб'єкта при гнучкій системі цін.

девальвація - зниження цінності національної грошової одиниці щодо іноземних грошових одиниць.

грошова база - обсяг боргових зобов'язань центрального банку (банкнот); в кожен даний момент розподілена на дві частини: готівка в обігу і резерви комерційних банків в центральному банку.

Грошово-кредитна політика - вплив держави на економічну кон'юнктуру за допомогою зміни кількості знаходяться в обігу грошей.

грошові ілюзії - орієнтація економічного суб'єкта при прийнятті господарських рішень на номінальні, а не реальні значення вартісних показників.

Грошовий агрегат М2 - обсяг готівки в обігу (поза банками) і залишків коштів у національній валюті на розрахункових, поточних рахунках і депозитах нефінансових підприємств, організацій та фізичних осіб, які є резидентами Російської Федерації. В цей агрегат не включаються депозити в іноземній валюті.

Грошовий агрегат «квазігроші» - ліквідні депозити банківської системи, які безпосередньо не використовуються як засіб платежу: термінові і ощадні депозити і депозити в іноземній валюті.

Грошовий агрегат «широкі гроші» - сукупність агрегатів М2 і «квазігроші».

дефляція - перманентне зниження рівня цін (підвищення купівельної спроможності грошей).

закон Вальраса - в економіці, що складається з п взаємозалежних ринків, в разі досягнення рівноваги на (П - 1) ринках і на останньому буде рівновагу.

«Золоте правило» нагромадження - в умовах неокласичної моделі економічного зростання фонд споживання на душу населення зростає з максимальним темпом, якщо норма заощаджень дорівнює еластичності обсягу випуску за капіталом.

інвестиційна пастка - стан економічної кон'юнктури, при якому зміна ставки відсотка не впливає на інвестиційний попит підприємців через їх песимістичної оцінки перспектив.

інфляція - перманентне зростання рівня цін (зниження купівельної спроможності грошей).

інфляція пригнічена - стан економічної кон'юнктури, при якому дефіцит на ринку праці поєднується з дефіцитом на ринку благ.

Інфляція пропозиції (витрат) - інфляція, що виникає в результаті подорожчання виробництва благ або обмеження їх пропозиції.

інфляція попиту - інфляція, першоджерелом якої є зростання сукупного попиту найчастіше через збільшення пропозиції грошей.

Класична дихотомія - представлення національної економіки у вигляді двох відокремлених один від одного секторів: реального і грошового; в реальному секторі незалежно від грошового визначаються обсяг і структура випуску, зайнятість, відносні ціни благ, а грошовий сектор встановлює лише рівень (грошовий масштаб) цін.

кон'юнктурний розрив - різницю між національним доходом повної зайнятості і фактичної його величиною.

крива IS - сукупність точок, що представляють поєднання значень ставки відсотка і національного доходу, при яких відповідно до кейнсіанської концепції на ринку благ досягається рівновага.

крива LM- сукупність точок, що представляють поєднання значень ставки відсотка і національного доходу, при яких відповідно до кейнсіанської концепції на ринку грошей досягається рівновага.

крива Беверіджа - статистично виявляється залежність між числом безробітних і числом вакансій.

крива Оукена - графічне представлення залежності кон'юнктурного розриву від кон'юнктурного безробіття.

крива Філіпса - графічне зображення залежності між темпом зміни ціни праці і рівнем безробіття.

Крива Філіпса модифікована - графічне зображення залежності між темпом інфляції і рівнем безробіття.

ліквіднапастка - стан економічної кон'юнктури, при якому ставка відсотка наблизилася до свого мінімально можливого значення, тому приріст пропозиції грошей не може її знизити і стимулювати інвестиційний попит.

ломбардні кредити - кредити, що надаються комерційним байкам під заставу цінних паперів на термін до 30 календарних днів.

Мультиплікатор автономних витрат - коефіцієнт, що характеризує міру збільшення національного доходу при збільшенні автономних (незалежних від величини національного доходу) витрат макроекономічних суб'єктів.

мультиплікатор грошовий - відношення кількості знаходяться в обігу грошей до грошової бази.

недоспоживання - стан економічної кон'юнктури, при якому дефіцит на ринку праці поєднується з надлишком на ринку благ.

нейтральність грошей - уявлення про роль грошей в національній економіці, відповідно до якого зміна їх кількості не впливає на реальні параметри: обсяг і структуру випуску, зайнятість, відносні ціни благ (див. також Класична дихотомія).

Нейтральний технічний прогрес - зростання результативності виробництва при незмінному ринковому його розподілі між працею і капіталом:

по Солоу - зростання випуску, при якому кожній величині середньої продуктивності праці відповідає незмінна гранична його продуктивність;

по Харроду - зростання випуску, при якому кожній величині середньої продуктивності капіталу відповідає незмінна гранична його продуктивність;

по Хиксу - зростання випуску, при якому капиталовооруженность праці та ставлення цін факторів виробництва не змінюються.

неокласичний синтез - напрямок макроекономічних досліджень, що грунтується на спільному використанні методологічних передумов неокласичної і кейнсіанської концепцій.

обов'язкові резерви - один з основних інструментів здійснення грошово-кредитної політики центрального банку, який представляє собою механізм регулювання загальної ліквідності банківської системи. Резервні вимоги встановлюються для обмеження кредитних можливостей організацій та підтримки на певному рівні грошової маси в обігу. Розмір обов'язкових резервів у процентному відношенні до зобов'язань кредитних організацій і порядок їх депонування встановлює рада директорів центрального банку. Нормативи обов'язкових резервів регламентує також рада директорів центрального банку в залежності від термінів і видів залучення кредитними організаціями грошових коштів.

Операції на відкритому ринку цінних паперів - купівля (продаж) центральним банком державних цінних паперів для збільшення (скорочення) кількості знаходяться в обігу грошей.

парадокс заощаджень - зниження виробленого національного доходу в міру зростання обсягу заощаджень згідно з концепцією Кейнса.

Паритет купівельної спроможності - кількість одиниць валюти, необхідне для покупки якогось стандартного набору товарів і послуг, які можна придбати за одну грошову одиницю базової країни (або одну одиницю загальної валюти групи країн): відображає внутрішню купівельну спроможність валюти.

політика пропозиції - вплив держави на економічну кон'юнктуру за допомогою заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування приватного сектора.

правило Манделла - кожен інструмент економічної політики при розосередженому їх використанні слід направити на досягнення тієї мети, на яку він має найбільший вплив.

правило Тінбергена - для одночасного досягнення кількох економічних цілей необхідно використовувати таке ж або більшу кількість інструментів економічної політики

рівновага подвійне - досягнення загальної економічної рівноваги національної економіки на рівні національного доходу повної зайнятості при нульовому сальдо платіжного балансу.

Рівновага загальне економічне - одночасне спільне існування рівності попиту і пропозиції на всіх макроекономічних ринках.

Раціональні очікування - теоретична концепція, відповідно до якої економічні суб'єкти при прийнятті рішень прогнозують майбутнє на основі моделі, адекватно відбиває процеси формування очікуваних подій, із залученням всієї наявної в момент прийняття рішення інформації; значення параметра, визначеного на основі раціональних очікувань, лише випадково відхиляється від фактичного його значення.

рефінансування - погашення боргів на основі нових запозичень або зміни умов їх надання; випуск нових цінних паперів для заміщення і погашення старіших випусків.

ринок грошей - фінансовий ринок, на якому торгують тільки короткостроковими борговими зобов'язаннями.

Ринок капіталу - це ринок акцій боргових зобов'язань з довгостроковим погашенням.

Сеньйораж - дохід держави, що отримується в результаті збільшення перебувають в обігу грошей; дорівнює різниці між сумою додатково випущених грошей і витратами на їх випуск.

Швидкість обігу грошей - відношення величини сукупних витрат за період до кількості знаходяться в обігу грошей.

Стабілізаційна політика - система заходів уряду, спрямована на стимулювання (експансіоністська) або стримування (рестриктивна) зростання національної економіки за допомогою податків, державних витрат, обсягу пропозиції грошей і адміністративного регулювання.

Ставка рефінансування - інструмент грошово-кредитного регулювання, за допомогою якого центральний банк впливає на ставки міжбанківського ринку, а також ставки по кредитах і депозитах, які надають кредитні організації юридичним і фізичним особам. Ставка рефінансування є однією зі ставок відсотка, які використовує центральний банк при наданні кредитів банкам в порядку рефінансування.

Стагфляція - стан економічної кон'юнктури, при якому інфляція поєднується зі збільшенням рівня безробіття.

Супермультіплікатор Хікса - коефіцієнт, що характеризує міру збільшення національного доходу при збільшенні автономних (незалежних від величини національного доходу) витрат макроекономічних суб'єктів в умовах екзогенного економічного зростання з заданим темпом.

Супернейтральность грошей - уявлення про роль грошей в національній економіці, відповідно до якого зміна темпу їх пропозиції не впливає на реальні параметри: обсяг і структуру випуску, зайнятість, відносні ціни благ.

Теорема Хаавельмо - підвищення на деяку величину державних витрат, що фінансуються за рахунок приросту прибуткового податку, веде до зростання національного доходу на таку ж величину.

Теорема еквівалентності Рікардо - підвищення на деяку величину державних витрат веде до зростання національного доходу на таку ж величину незалежно від того, фінансуються чи державні витрати на рахунок паушального податку або приросту державної заборгованості.

Фази економічного циклу - періоди функціонування економіки, що відрізняються напрямком і ступенем розвитку економічної активності: криза, депресія, пожвавлення, підйом.

Фіскальна політика - вплив держави на економічну кон'юнктуру за допомогою зміни системи оподаткування і державних витрат.

Екзогенний технічний прогрес - зростання результативності виробництва як супутній ефект використовуваної технології.

Економічний цикл - розвиток економіки між двома однойменними фазами економічного циклу.

Ендогенний технічний прогрес - зростання результативності виробництва внаслідок зміни поведінки господарюючих суб'єктів.

Ефект витіснення - зниження економічної активності приватного сектора через зростання ставки відсотка, обумовленого збільшенням державних витрат.

Ефект Кейнса - послідовність подій при зміні рівня цін: зростання (зниження) рівня цін - "зниження (збільшення) реальних касових залишків -" підвищення (зниження) ставки відсотка - "скорочення (збільшення) попиту на інвестиції -" зниження (зростання) національного доходу .

Ефект Пігу - послідовність подій при зміні рівня цін: зростання (зниження) рівня цін - "скорочення (збільшення) реальних касових залишків -> збільшення (зменшення) граничної схильності до заощадження -> зниження (зростання) споживання домашніх господарств.

Ефект реальних касових залишків - вплив обсягу грошей в складі майна домашнього господарства на обсяг споживчого попиту.

Ефект Фішера - послідовність подій при зміні рівня цін: зниження (зростання) рівня цін, скорочення (збільшення) сукупного попиту з двох причин: 1) скорочення (збільшення) поточного споживання домашніх господарств через очікування подальшого зниження (зростання) цін; 2) перерозподіл майна від боржників до кредиторів (від кредиторів до боржників); оскільки гранична схильність до споживання у боржників більше, ніж у кредиторів, то сукупний попит зменшується (зростає).

Ефективна ставка заробітної плати - встановлюється підприємцями ціна праці, що перевищує її рівноважне значення, з метою запобігання опортуністичного поведінки працівників.

Ефективне значення параметра - значення економічного параметра, до досягнення якого прагне господарюючий суб'єкт при кількісному обмеженні на ринках, породженому негнучкістю цін в короткому періоді.

Ефективний попит - величина сукупного попиту, відповідна спільному рівноваги на ринку блага і грошей.

 1. Теорія економічних циклів
  № 68 1.20. 2. З четвертого року. 3. Коливально, так як поєднання З у = 0,7; г = 0,8 розташоване в області II на рис. 9.4 підручника. 4. Так, після відновлення динамічної рівноваги. № 69 1. З умови рівноваги на ринку грошей висловимо ставку відсотка: Тепер умова рівноваги на ринку блага можна
 2. Теорія ефективної зарплати, поняття ефективної зарплати
  В індустріальних моделях передбачається сумлінну поведінку всіх працівників. У постіндустріальній економіці ускладнюються трудові функції, і у працівників з'являється можливість використовувати робочий час в своїх особистих цілях, т. Е. «Ухилятися» від роботи. Для боротьби з цим явищем рівень
 3. Тенденції і перспективи світових ринків, класифікація світових ринків
  Світовий ринок - це історично сформована динамічна система обміну товарами і послугами, що базується на міжнародному поділі праці, міжнародної спеціалізації, міжнародних економічних і фінансових відносинах. Залежно від мети економічного аналізу виділяють наступні типи світових ринків. за об'єктам
 4. Технічний прогрес і розподіл національного доходу
  Змінюючи продуктивність факторів виробництва, технічний прогрес в умовах досконалої конкуренції впливає на функціональний розподіл національного доходу, так як прокатні ціни факторів виробництва встановлюються на рівні їх граничних продуктивностей. Якщо технічний прогрес не змінює функціональний
 5. Сукупний попит, найпростіша функція сукупного попиту
  У найпростішому випадку функцію сукупного попиту можна вивести з кількісного рівняння Нагадаємо, що М - екзогенно задана (державою) пропозиція грошей, а V - також екзогенно задана константа, яка відображає швидкість обігу грошей. Якщо у нас задана ліва частина кількісного рівняння, праву частину
 6. Суб'єктивне сприйняття ситуації
  Об'єктивна статистика свідчить про те, що в російській економіці досягнуто певних висоти, позитивні тенденції набирають хід. Але як сприймають всі ці зміни звичайні люди? Чи відчувають росіяни позитивні зміни у своєму житті? Звернемося до суб'єктивними оцінками економічної ситуації. Типова
 7. Структура доходів і витрат
  Структура доходів росіян під дією ринкового механізму змінилася кардинальним чином (табл. 7.18). Оплата за найману працю займає стабільно невелику частку - близько 40%. З'явилися нові джерела доходу, пов'язані з підприємницькою активністю населення, можливістю прибутковим чином використовувати
 8. Становлення макроекономічної теорії: коротка історична довідка
  За історії макроекономіки написано безліч книг 1, ми ж обмежимося коротким розглядом розвитку макроекономіки в змінюваному соціально-історичному контексті, не заглиблюючись далі XVIII ст. Можна сказати, що основні питання макроекономіки - питання зростання і розподілу - з'явилися в роботах
© 2014-2022  epi.cc.ua