Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Система соціального забезпечення


Перше звинувачення на адресу системи соціальногообеспеченія полягає в тому, що, оскільки вона діе за принципом «плати , скільки зібрав, неоставляя резерву », це призводить до зменшення со-сукупними норми заощаджень нації. Якби не б-ло системи соціального забезпечення, кожен повинен був би робити заощадження на старість в част-ном порядку. Деякі з цих заощаджень вкла-дивает б у банки, які в свою чергу даваліби їх у кредит фірмам, які бажають інвестувати.
Тепер припустимо, що система соціальногообеспеченія щойно придумана і від кожного людино потрібно, щоб він зберігав рівно стільки, скільки він зберігав раніше. У цих умовах вместотого, щоб посилати чек в банк, сберегающий по-силает його уряду. Уряд у свою оче-
14 См попередню виноску.
Редь відправляє чеки на потреби клієнтів сістемисоціального забезпечення, які витрачають їх. Прітакой системі кошти людей ідуть на здійснення ня соціальних виплат, тоді як приватні збережемо-ня витрачалися б на фінансування інвести-цій. Отже, при приватних заощадженнях вели-чину основного капіталу більше, ніж в умовах си-стеми соціального забезпечення. Величину цього еф-фекта важко оцінити, але, враховуючи, що в 1985 г.полученние урядом відрахування на соціаль-ве страхування склали більше 350 млрдлолл. (Бо-леї 9% ВНП), а валові приватні заощадження - по-шануй 700 млрд. дол, можна допустити, що істота-вання системи соціального забезпечення оказалокрітіческое вплив на величину сукупних сбе-реженій15.
Система соціального забезпечення, очевидно, впли-яет і на термін виходу на пенсію, а тим самим - ина пропозиція праці в економіці. Кількість ви-ходів на пенсію групується в основному на рів-ні віків 62 і 65 років, тобто тих віків, по до-сягнення яких система соціального забезпечення надає відповідно ранню пенсіюі регулярне допомогу по старості.
У сукупній ра-бочей силі поступово скорочується частка чоловіків ввозрасте за 60 років, і деяка частина цього скор-щення пояснюється, мабуть, доступністю соціаль-ного забезпечення. Зрозуміло, це необов'язково яв-ляется фактором, небажаним з точки зреніяобщественних потреб. Цілком можливо, чтораньше чоловіки у свої 60 років працювали тільки по-тому, що у них не вистачило передбачливості иони не зібрав достатньо коштів для більш ран-нього виходу на пенсію. Можна також припустити, що соціальне забезпечення дає людям віз-
15 З приводу впливу соціального забезпечення на величину сбереженійразгорелась дискусія. Мартін фелдштейн (Martin Feldstein) з Гар-вардского університету стверджує, що система соціального забезпечення значно зменшує суму, яку приватні особи сберегаютдля себе. Інші ж кажуть, що люди сприймають систему соціального забезпечення лише як сукупність перерозподільних про-грам і, отже, як систему, не вліяюпгую на рівень їх Ощад-жений. На основі вивчення фактичних даних цю проблему доз-шити неймовірно важко.
Ливість виходити на пенсію в найбільш підходячи-щем для цього віці, зовсім не спотворюючи опти-мальності вибору
В умовах системи соціального забезпечення в1970-ті роки відбувся швидкий ріст виплат понетрудоспособності, а також числа осіб, виходящіхна пенсію з причини повної нетрудоспособності.Ета тенденція також змушує припустити, чтосуществованіе відповідних програм скор-щает пропозиція праці. Втім, відомості Тому проблеми не є однозначними; главнаяпроблема полягає в тому, щоб вирішити, є лілюді, які отримують від держави виплати по які-працездатності, дійсно повністю непрацездатним або ж, як вважають, особи, пользую-щіеся цими перевагами, просто мошенніча -ють. Оскільки передбачається, що люди, отримую-щие цей вид виплат, повністю непрацездатні, важко виявити, яку роль відіграє мошенніче-ство при наданні допомоги.

Вважається, що Медікейд і Медікейр несуть насебе принаймні частину відповідальності за ска-чок цін в медичному обслуговуванні в 70-х годах.Многіе літні люди, які були слішкомбедни, щоб відвідувати лікаря, тепер можуть позво-лити собі медичне обслуговування. Це означалосдвіг кривої попиту на медичні послуги вгору, що й повинно було привести до підвищення цін.
Допомога по безробіттю також створює проблемуморального ризику. Якщо витрати від того, що чоло-вік не має роботи, зменшуються, зростає імовірність того, що він кине роботу або буде ве-сти себе так, що його звільнять. Аналогічним образомвозрастает ймовірність і того, що люди будуть оста-тися безробітними до тих пір, поки їм доступнипособія з безробіття. У нещодавно проведеному ис-прямування виявлено, що цей ефект находітсвое відображення в значному зростанні (по порівняй-нію з середнім рівнем) випадків надходження нароботу напередодні закінчення терміну отримання допомоги по безработіце16. Стимули спотворюються нетільки у працівників: коли доступні посібники побезработіце, зростає ймовірність того, що фір-ми звільнятимуть працівників, оскільки в цьомувипадку з боку останніх виникає менше віз-раженій, ніж за відсутності посібників.
Таким чином, всі програми соціального стра-хованія17, ймовірно, за винятком лише пособійпо непрацездатності, зменшують стимули до тру-ду. Це означає, що благо, яке вони виробляють, зменшуючи позбавлення і нужду, обходиться для гро-
16 Див Lawrence Katz, «Layoffis, Recall and the Duration of Unemployment», Working Paper 1825, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass, January 1986.
17 Програми соціального забезпечення представлені в табл. 22-1.
Ва дорожче, ніж самі по собі бюджетні расходина здійснення цих програм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Система соціального забезпечення "
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  система, яка спонукає найбільш кмітливі і рухливі уми до максимального прояву своїх здібностей з метою підвищення добробуту неповороткого і повільного більшості. В області історичного досвіду вимірювання неможливі. Оскільки гроші не є мірилом цінності і задоволеності, то їх не можна використовувати з метою порівняння рівня життя людей в різні періоди
 2. 2. Бідність
  системи соціальної організації. Історична еволюція не залишила від неї каменя на камені. Її рамки були занадто тісні для тієї кількості людей, яке живе сьогодні на Землі. Внутрішня слабкість такого суспільства в тому, що зростання населення повинен привести до прогресуючої злиднях. Якщо майно померлого фермера ділиться між його дітьми, то врешті-решт земельні ділянки стають настільки
 3. 3. Нерівність
  системи обмежень на філософію laissez faire усунула ці перешкоди на шляху підвищення матеріального добробуту і проголосила нову еру. Ліберальна філософія зруйнувала традиційну кастову систему, бо її збереження було несумісне з функціонуванням ринкової економіки. Вона пропагувала скасування привілеїв, тому що прагнула розв'язати руки тим, хто був досить
 4. ГОЛОВНІ лінії розлому
  система може діяти в епоху інтелектуальної робочої сили, якщо ця сила не може бути власністю? Велика частина фірм, що мають такий характер (юридичні фірми, бухгалтерські фірми, інвестиційні банки), не управляються тепер сторонніми власниками-капіталістами. Ці фірми наймають людей, оплачують їх, підвищують на посаді, приймають рішення і вибирають лідерів зовсім інакше, ніж
 5. РІЗНІ СОЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ, РІЗНІ ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ
  системі допомоги по інвалідності в багатьох з цих країн, наприклад, в Нідерландах, є величезна кількість потенційних трудящих (близько 15%), офіційно перебувають поза ринком робочої сили, оскільки вони отримують від уряду допомоги по інвалідності (105). Але насправді лише дуже небагато з них інваліди, нездатні працювати. Якщо зарахувати їх до безробітних, якими в
 6. РУХ
  системою соціального контролю, тепер живе, як вважають, понад мільйон незаконних іноземних робітників (22). Подивіться на бідного мексиканського селянина. Недалеко від нього Каліфорнія, де дохід на душу населення в двадцять разів вище, ніж у Мексиці. Що може трапитися з ним, якщо він спробує перейти кордон? У гіршому разі його зловлять, посадять в автобус і відішлють додому. Його втомлені ноги
 7. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  система державного допомоги) стільки ресурсів, щоб вона в кінцевому рахунку отримувала доходи вище середнього. Це призводить до соціального абсурду, коли бідніші члени суспільства субсидують своїми податками більш багатих. Щоб відповісти на це питання, треба поставити собі деякі виразні мети. Яку частину доходу людини до відходу на пенсію слід замінити системою
 8. ЖИТТЯ В УМОВАХ НЕРІВНОСТІ
  систему соціального забезпечення, то ніхто не впаде з економічною трапеції. Якщо люди будуть змушені зіткнутися з реальністю голодної смерті, то кожен енергійно візьметься за роботу. Страх змусить їх так важко працювати (проявляти таку витримку), що вони не випадуть з гри. На думку Спенсера, індивідуальні дефекти призводять до економічних недоліків, яких не можуть усунути ніякі
 9. ЄВРОПА
  система соціального забезпечення на 55% фінансується з суспільних і на 45% з приватних джерел, в Європі громадський сектор несе 80% цього тягаря, а приватний - лише 20% (14). Внаслідок цього крах держави загального добробуту вдарив по Європі і раніше, і сильніше. Як точно висловився один німець, його країна - «соціально орієнтована нація, де зобов'язання сильного перед слабким мають
 10. Валовий внутрішній продукт
  системі соціального забезпечення і фірмам у вигляді субсидій. Трансферти не включаються у вартість ВВП, по-перше, тому, що в результаті цієї виплати не відбувається зміна величини ВВП, не проводиться нічого нового (ні товару, ні послуги), і сукупний дохід лише перерозподіляється; а по-друге, щоб уникнути подвійного рахунки, оскільки трансфертні платежі включаються в споживчі витрати
© 2014-2022  epi.cc.ua