Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Заощадження, інвестиції і бюджетнийдефіціт


З гл. 25 ми пам'ятаємо, що основна умова, при ко-тором сукупний попит буде дорівнює випуску про-дукції, може мати і дещо іншу формули-ровку: при, рівноважному рівні випуску продукціісбереженія будуть рівні інвестиціям. Схожа точ-ка зору може бути виражена в термінах витоків ін'єкцій грошових коштів, які мають ме-сто в кругообігу товарів і доходів. Так, збережемо-ня представляють собою витік певної частісовокупного попиту, тобто ту частину потоку доходів, ко-торая вже не буде перетворена на сукупний спросна товари. А інвестиції - це ін'єкції в сово-Купний попит, які не виникають в результатепроцесса самого кругообігу, оскільки не залежать отуровня доходів. У точці економічного равновесіясумма витоків грошових коштів з кругообігу (вданому випадку заощаджень) дорівнює загальній суммеін'екцій (в даному випадку інвестицій).
На рис 28-6 ми, використовуючи твердження, що сум-ма витоків дорівнює сумі ін'єкцій, спробуємо просле-дить взаємозв'язок між державним бюджетом, заощадженнями та інвестиціями, яка буде іметьместо при рівновазі в економіці. Почнемо нашедвіженіе справа - з фірм, чиї виплати домашнімхозяйствам створюють доходи цих домашніх хозяйств.Так як частина цих доходів іде в формі чістихналогов, то, отже, вона вже стає недо-ступні для пред'явлення попиту на товари. Остатоксредств являє собою наявний дохід до-машніх господарств. І знову частина коштів йде всбереженія, покидаючи, таким чином, споживач-ський попит, який є частиною совокупногоспроса Одночасно існують і два види ін'ек-цій в сукупний попит Це державні закуп-ки та інвестиції. Якщо економіка знаходиться в відбутися у-янии рівноваги, то загальна сума витоку грошовихкоштів повинна дорівнювати сумі ін'єкцій.
Таким чином, ми можемо записати, що в точці
РІС. 28-6. Роль державних витратою податків в кругообігу товарів і дохо-дов. У точці економічної рівноваги уро-вень доходів дорівнює величині сукупного спро-са. З іншого боку, це означає, що суммаутечкі грошових коштів з кругообігу рав-на сумі грошових ін'єкцій.
Витоку перед-ставляют собою чисті податки і заощадження. Аін'екціі мають форму державних заку-пок товарів і послуг, а також інвестицій. Сле-послідовно, при рівновазі сума сбереженійі чистих податків буде дорівнювати сумі державних закупівель та інвестицій
рівноваги, тобто в точці, в якій совокупнийспрос дорівнює доходам:
Заощадження + чисті податки=
=урядові закупівлі + інвестиції (5)
або те ж саме в символах:
Sr-T=G-I-J
Символ T ми використовуємо для позначення чістихналогов. Тепер ми можемо перетворити уравне-ня (5), перенісши J в ліву частину рівняння, a T-в його праву частину. Зробивши це, ми побачимо, що ви-ражение SI одно G - T, я G - T - це і естьдефіціт державного бюджету
Тепер ми отримали наше рівняння в слідую-щем вигляді
бюджетнийСбереженія - інвестиції - (6)
дефіцит

Для того щоб краще зрозуміти цей взаємозв'язок, рас-дивимося процеси кредитування та отримання денегвзайми, які вельми часто зустрічаються в реаль-
ної економіці Домашні господарства осуществляютсбереженія своїх коштів. Водночас фірмизанімают гроші, щоб фінансувати свої інве-стіціонного витрати. І уряд, якщо оносводіт бюджет з дефіцитом, витрачаючи більше, чемполучает у формі податків, буде також винужденобрать борг. Таким чином, рівняння (6) гово-рить нам, що при рівновазі загальна сума креди-тів, отриманих урядом та фірмами разом (державний дефіцит плюс інвестиції), равнаобщей сумі заощаджень.
Як ми вже застерігали в гол. 25, равенствосбереженій та інвестицій буде условіемравновесія тільки у спрощеній економічної мо-діли, де не передбачається існування прави-тва Тепер ми можемо зрозуміти, чому це про-виходить. Коли в схему моделі вводиться правитель-ство і якщо в економіці існує дефіцит або з-биток державного бюджету, то заощадження пе-РЕСТАВ бути рівними інвестиціям. Так, наприклад, якщо є бюджетний дефіцит, то правітельствобудет використовувати частину заощаджень для фінан-сування цього дефіциту і загальна сума сбереженійбудет, таким чином, перевищувати суму інвестіцій5.

Використовуючи залежність з рівняння (6), попро-
3 І ще одне застереження: рівняння (6) доведеться знову модіфіці-ровать, коли в економічну модель буде введений чистий експорт.

1956
1960
1965
1970 1975
Роки
1980
1985
1990
РІС. 28-7. Надлишок бюд-жету федерального прави-тва, 1956-1986 рр.. (У% від SHTt). (Джерело: DRI)

буем довести, що приріст державних расхо-дов збільшує бюджетний дефіцит. Як ми при-йшли до такого висновку? Погляньте на ліву частьуравненія (6) і задайте собі питання що відбувалосядит, коли збільшуються державні витрати івместе з ними зростає рівноважний рівень до-ходів? Так як заощадження збільшуються по мерероста доходів, то тепер ми, отже, будеміметь зрослу суму заощаджень. У той же времяінвестіціі згідно нашим припущенням оста-ются постійними. Таким чином, різниця «Ощад-вання мінус інвестиції» повинна зростати. Мизнаем, однак, що в умовах економічної одно-весия різниця між заощадженнями та інвестиція-ми дорівнюватиме величині дефіциту державногобюджету Отже, із зростанням урядових-них витрат він повинен також збільшуватися. Мипоказалі, що зростання урядових витрат уве-лічівает бюджетний дефіцит, навіть якщо при етомпроісходіт збільшення рівня доходів, а отже, і податкових надходжень: сума податковихнадходжень не може зрости настільки, щоб вкінці кінців призвести до скорочення дефіціта6.
Тепер ми бачимо, яким чином держава-ний сектор і державний бюджет оказиваютсявключеннимі в кругообіг прибутків. Далі ми по-винні звернутися до аналізу взаємозв'язку державно-ного бюджету та рівня доходів в економіці Пріетом ми побачимо, що періоди високої економіч-ської активності призводять до зменшення бюджет-ного дефіциту, а спади викликають його збільшення
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Заощадження, інвестиції і бюджетнийдефіціт"
 1. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  заощаджень. Вкладення цих додаткових капітальних благ повинно збільшити загальну суму виробленого доходу, тобто пропозиція споживчих благ, які можуть бути спожиті без зменшення наявного капіталу, і, отже, не скорочуючи обсяг виробництва в майбутньому. Збільшення доходу відбувається або в результаті розширення виробництва без зміни технологічних методів виробництва,
 2. 3. Капітальні блага
  заощадження, тобто надлишок поточного виробництва над поточним споживанням. Заощадження є першим кроком на шляху поліпшення матеріального добробуту і будь-якого іншого прогресу на цьому шляху. Відстрочка споживання і накопичення запасів споживчих товарів, призначених для пізнішого споживання, практикувалися б і в відсутність стимулюючого впливу технологічної переваги
 3. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  заощадження, щоб звільнити робітників і матеріальні чинники виробництва для виконання більш тривалих процесів. Тільки потім вони послідовно могли б призвести обладнання для заводів, які в подальшому могли б призвести оснастку, що вимагається для споруди та функціонування сучасних заводів, ферм, шахт, залізниць, телеграфних ліній і будівель. Пройшли б десятиліття,
 4. 7. Накопичення, збереження і проїдання капіталу
  заощадження, тобто надлишку виробництва над споживанням. Але його можна отримати і без подальшого обмеження споживання і без зміни витрат капітальних благ шляхом збільшення чистого виробництва. Цього збільшення можна добитися різними способами. 1. Стали більш сприятливими природні умови. Врожаї більш рясні. Люди отримали доступ до більш родючому грунті і виявили родовища,
 5. 8. Рухливість інвестора
  заощадження і інвестує, ні виграють, ні втрачають за рахунок коливань котирувань фондової біржі. Торгівля на ринку цінних паперів просто вирішує, хто з інвесторів отримає прибуток, а хто зазнає збитків [Популярна теорія, що фондова біржа поглинає капітал і гроші, критично аналізується і повністю спростовується Ф. Махлуп в його книзі: Machlup F. The Stock Market, Credit and Capital Formation.
 6. 9. Гроші і капітал; заощадження та інвестиції
  заощадження і накопичення капіталу. З цього приводу було зроблено багато хибних умовиводів. Якщо індивід використовує деяку суму грошей не на споживання, а на купівлю факторів виробництва, то збереження веде безпосередньо до накопичення капіталу. Якщо окремий сберегатель використовує свої заощадження на збільшення своїх залишків готівки, оскільки з його точки зору це найбільш вигідний
 7. 2. Початковий відсоток
  заощадження і накопичують капітал не тому, що існує відсоток. Відсоток не є ні рушійною силою заощаджень, ні нагородою або винагородою, дарованим за утримання від негайного споживання. Він є відношенням взаємного визначення цінності справжніх благ до майбутніх благ. Ринок запозичень не визначає ставку відсотка. Він узгодить ставку відсотка за позиками зі ставкою
 8. 5. Вплив змін грошового відношення на первинний відсоток
  заощадженню значної частини доходу у яких набагато вища, виявляється в більш сприятливому становищі. Вони не здійснюють пропорційного збільшення свого споживання, але при цьому збільшують свої заощадження. Таким чином, в співтоваристві в цілому з'являється тенденція до більш інтенсивного накопичення нового капіталу. Додаткові інвестиції являють собою результат обмеження
 9. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  заощаджень, по ходу розвитку експансії частина населення буде змушена обмежувати споживання. Але чи перевищать примусові заощадження цієї групи людей збільшення споживання з боку інших груп людей і чи призведе це до чистого збільшення сукупних заощаджень в економічній системі в цілому, залежить від специфічних обставин кожного конкретного випадку кредитної експансії. При будь-якому
 10. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  заощаджень у стимулюванні накопичення капіталу. Цей аргумент даремний. Ми вже показали, що вельми сумнівно, чи здатні вимушені заощадження хоча б компенсувати проїдання капіталу, викликане бумом. Якби ті, хто вихваляє нібито благотворний вплив вимушених заощаджень, були послідовні, то вони захищали б фіскальну систему, субсидує багатих за рахунок податків, що збираються
© 2014-2022  epi.cc.ua