Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме

1 г
1. Економісти користуються досить специфічним визна-діленням ефективності. Ситуація є ефек-тивної по Парето, коли нікому не можна зробити лучшебез того, щоб комусь іншому не стало гірше
2. Концепція ефективності за Парето є обмеженим в силу того, що вона не може бути викорис-зована для порівняння багатьох реальних жізненнихсітуацій, в яких політичні заходи улучшаютположеніе деяких людей тільки за рахунок погіршення-ня становища інших.
Зазначені зірочкою пункти резюме, ключові терміни та задачіотносятся до матеріалу п. 4.

3. При зовсім конкурентному рівновазі предель-ні витрати виробництва блага рівні предельнойоценке (цінності), приписується потребітеляміданному благу. Вони рівні, так як фірми прирівнюється-вають граничні витрати до ціни, а домашні госпо-дарства прирівнюють до ціни граничну ценность.Постольку, оскільки кожен стикається з одним тими ж цінами, конкурентну рівновагу означаетравенство граничних витрат і граничної цінно-сті.
4. Більш низькі, ніж визначаються конкурентним рівноваги, обсяги випуску є неефективними, оскільки споживачі готові платити за пріростипроізводства більше величини граничних іздержек.Прі обсягах випуску, що перевищують рівень конку-рентного рівноваги, економія виробників на з-
190 Частина 2: Попит, пропозиція і ринки товарів
Держко перевищує втрати споживачів у результатеуменьшенія споживання.

5. Надлишок для споживачів - перевищення суми, яку споживачі готові заплатити за благо, НАДТО сумою, яку вони фактично платять, - вимірюв-ряется плошею фігури між кривою попиту та ли-нией ієни, яку платять споживачі.
6. Надлишок для виробників - кумулятивне переви-шення ієни над тією сумою, за якою виробляй-ки були б готові поставити товар, - ізмеряетсяплощадью фігури між кривою пропозиції та ли-нией ієни.
7. Поки ми маємо намір трактувати виражену в долла-рах цінність вигоди для будь-якого індивіда як рав-ву цінності вигоди в доларах для суспільства в це-лом, надлишки для споживачів і проізводітелейтакже вимірюють вигоди для суспільства в цілому.
8. Поза точки конкурентного рівноваги сума ізлішкадля споживачів і виробників може бути збіль-ЛИЧЕНА допомогою руху виробництва до перебуваючи-нию конкурентної рівноваги. Це інший спосіб де-монстрації того, що конкурентна рівновага в окремі взятій галузі є ефективним.
* 9. Гранична норма заміщення товару А товаром Впредставляет собою число одиниць товару В, котороетребует споживач як компенсацію за Відмова від 1 одиниці товару А. Вона дорівнює отношеніюпредельной корисності товару А до граничної корисності товару В.
* 10 . Так як в умовах конкуренції граничні нормизамещенія рівні відповідним відносинам цендля всіх споживачів, то конкурентну равновесіееффектівно за споживанням.
Не існує способаперераспределіть наявні поставки товарів средіпотребітелей так, щоб зробити комусь краще безтого, щоб не зробити комусь іншому гірше
* 11.В умовах конкуренції все виробники любоготовара прирівнюють граничні витрати до цене.Із цього слід ефективність з виробництва. Ні-можливо перерозподілити сукупний обсяг випу-ска серед фірм так, щоб зменшити сукупні з-тримки виробництва галузі в цілому.
* 12.Предельная норма трансформації товару А в товар Впредставляет собою число одиниць товару В, від вироб-ництва яких треба відмовитися, щоб проізвестіеще 1 одиницю товару А. Якщо ринки конкурентні, то вона дорівнює відношенню граничних витратвиробництва товару А до граничних витрат про-виробництва товару В, а отже, відношенню ценитовара А до ціни товару Б.
* 13.В умовах конкуренції гранична норма заміщення-ня між будь-якою парою товарів дорівнює гранично- ної нормі трансформації між ними. Це гаранти-рует ефективність за обміном. Неможливо улучшітьсітуацію для споживачів, змінюючи обсяги вироб-ництва будь-яких товарів.
* 14.Поскольку положення рівноваги в конкурентнихекономіках ефективні по споживанню, по вироб-ництва і по обміну, остільки вони забезпечують Па-рето-оптимальний розподіл ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua