Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Введення в сферу пропозиції починається в даннойглаве з розгляду галузей і фірм у економікеСША. Майже 90% продукції виробляється в Сполуче-наних Штатах приватним сектором. Послуги (оптова ірознічная торгівля, фінанси, страхування і недвижи-тість, а також інші послуги) складають більше поло-вини випуску приватного сектора. Їх частка зросла збігом часу за рахунок сільського господарства і поз-ж за рахунок промисловості.
2. Існують три типи фірм: одноосібні володіння, партнерства і корпорації. У США налічується бо-леї 12 млн. одноосібних володінь, але більшість зних є дрібними фірмами. Значущі (в еконо-номічному відношенні) фірми є корпорація-ми. Добробут власників всіх трьох типів фірмрастет в міру збільшення прибутків фірми.
3. Корпорація - це організація, призначена длявиконання конкретного виду діяльності. Корпора-ції належать своїм акціонерам (або пайовикам). Кожна корпорація має рада директорів, що обираються-мий акціонерами для найму та контролю за діяч-ністю керуючих , які фактично руководятфірмой.
4. Акціонери корпорації несуть обмежену відпові-дальність. Що б не сталося, вони ответственнитолько за свої вкладення в корпорацію, не більше.
Партнерства і одноосібні володіння мають необмежений відповідальність; все стан владельцевфірми може бути конфісковане на сплату її боргів.
5. Обмежена відповідальність - це перша причина, внаслідок якої корпорації є доміную-щей формою організації великого бізнесу. Другаяпрічіна полягає в тому, то фондові біржі дають можливість власникам корпорацій (акціонерам) легко і швидко продавати свій пай.
6. Економісти припускають, що всі підприємства керів-ництва тим, щоб зробити своїх власників какможно більш заможними . Іншими словами, перед-покладається, що фірми максимізують економіч-ську прибуток. Конкуренція змушує фірми дей-ствовать так, як якщо б вони максимізувати при-бувальщина, і акціонери намагаються дати стимули керую-щим, щоб зробити їх метою отримання максімумапрібилі. Максимізація прибутку зазвичай є
хорошою аппроксимацией реального підприємцям-нізації поведінки.
7. Доходи - це суми, одержувані фірмою від реалі-зації своїх товарів або послуг протягом даного пе -риода. Витрати-це витрати на виробництво реа-лізованних протягом даного періоду товарів іліуслуг. Прибуток являє собою перевищення дохо-дов над витратами. Прибутки фірми можуть сільноразлічаться залежно від потоку грошової налич-ності або чистої суми грошей, фактично отриманий-ної за даний період.

8. Звіт про прибуток і збитки, або звіт про фінансовихрезультатах, показує доходи, витрати і прібильконкретной фірми за конкретний період времені.Баланс показує активи фірми (чим вона володіє), пасиви (борги і зобов'язання) і чисту вартість (активи мінус пасиви) на конкретну дату.
9. В який складають бухгалтерами балансах застосовуютьсяпри правила для розрахунку величини зносу і непрінімаемих в розрахунок ті активи, вартість которихсложно оцінити. Внаслідок ринкова стоімостьпредпріятія часто перевищує його чисту вартість, показану в балансі.
10. В який складають бухгалтерами звітах про результатахдеятельності, як правило, не враховується альтерна-тивна вартість деяких використовуваних фірмаміресурсов. Альтернативна вартість якого ре- сурсу дорівнює сумі, яку можна було б получітьв результаті його найкращого альтернативного вико-тання. Оскільки бухгалтерські звіти не враховуючи-ють альтернативну вартість праці та фінансовогокапітала власника, остільки величина облікової при-були, як правило, перевищує величину економіч-ської прибутку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Резюме"
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. Наприкінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції ; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua