Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Економічні змінні впливають і ха-теризується розподіл обмежених ресурсов.Данние - це факти, як правило, виражені в ко-кількісного вигляді, що несуть інформацію про еконо-вів змінних.
2. Моделі або теорії, які представляють собойупрощенное опис реальності, використовуються векономіке та інших галузях знань для достіженіяпоніманія і для відповідей на питання «що, якщо». Всемоделі є нереалістичними, хороші моді-ли - це моделі, що дають вірні відповіді на інтересу ющіе питання. Дані використовуються як для уста-лення характеру співвідношень, які должнипрініматься в розрахунок, так і для подальшої провер-ки та оцінки побудованих моделей.
3. Схема кругообігу дає загальний погляд на організа-цію і функціонування економіки. Домашні хо-дарства отримують дохід, продаючи фірмам послуги фак-торів виробництва, якими вони володіють. Фірмиіспользуют фактори виробництва у виробництві то-варів і послуг для продажу домашнім господарствам, до-хід яких дає їм можливість купувати товари.Домашніе господарства та фірми мають справу один з дру-гом на ринках товарів та факторів виробництва.

4. Ціни та кількості - це основні показники виміру в економіка Твір ціни і колічествадает обсяг у доларах, або вартість.
5. Рівень цін - це середньозважений рівень цін векономіке в цілому Рівень цін відображає отношеніестоімості заданої ринкового кошика, або набору, товарів до вартості тих самих товарів у базовому році.
6. Індекс споживчих цін (CPI) грунтується настоімості ринкової кошика товарів, які перед-ставляют собою покупки типового міського житі-ля. Цей індекс, часто званий також індексомстоімості життя, є найбільш широко застосовувані індексом цін.
7. Валовий національний продукт (ВНП) представляетсобой загальну вартість у доларах товарів і послуг, вироблених в економіці протягом даного періоди-да. Валовий ВНП може зазнавати зміни какв результаті зміни цін, так і внаслідок зраді-ня фізичного обсягу виробництва. Реальний ВНП-це вартість виробленої продукції за рік, розрахована з використанням цін даного базового
року. Реальний ВНП - це показник вимірювання фі-зического обсягу виробництва в економіці. Дефла-тор ВНП дорівнює відношенню валового ВНП до реально-му, помноженому на 100.
Дефлятор ВНП являетсяпоказателем рівня цін, отриманим на основі всехпроізведенних в економіці товарів і послуг.
8. Відносини (зокрема, частки, відносні і ре-альні ціни) і процентні зміни (зокрема, темпи приросту і темпи інфляції) широко використо-вуються в економіці для порівнянь у часі ілімежду економічними одиницями (фірмами німи господарствами, державами або народами) в тимчасовій точці.
9. Графіки економічних даних, зокрема диаграм-ми розсіювання, використовуються для виявлення трендів, структури та можливих зв'язків між економічно-ми змінними. Для характеристики взаімосвязеймежду економічними змінними за допомогою чи-сів і рівнянь застосовуються економетричні ме-тоди.
10. Оскільки більша частина економічних даних по-лучена не в результаті керованих експериментів, тозачастую складно перевірити отримані «при іншихрівних умовах» теоретичні прогнозні результа-ти. Крім того, економіка вивчає людське пове-дення, яке різниться у окремих людей і з-змінюється в часі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua