Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

5.1. РІВНОВАГА СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ БЛАГ. ПОЗИЦІЇ КЛАСИЧНОЇ І КЕЙНСІАНСЬКОЇ ТЕОРІЇ


Ринок благ (товарів і послуг) є центральною ланкою мак-роекономікі. Покупцями на ринку благ виступають чотири макро-економічних суб'єкта:
1) домашні господарства, що формують споживчий попит (С);
2) підприємці (фірми), що формують попит на інвести-ції (I);
3) держава, яка здійснює державні закупівлі това-рів і послуг за рахунок державних витрат (G);
4) «закордон »(зовнішній світ), що створює попит на чистий екс-порт (Хn).
Всі чотири макроекономічні суб'єкти формують сукупність-ний попит, що має в своєму складі наступні компоненти:
AD=C + I + G + Хn.
Кожен з компонентів в міру своїх особливостей впливає на величину ну сукупного попиту (AD) та її динаміку. Найбільш дієвими є перші два:
- споживчий попит (С), на частку якого припадає більше половини кінцевого сукупного продукту;
- інвестиційний попит (I), сама мінлива і підвладна кон'юнктурним коливанням частину сукупних витрат, складаю-щая близько 20% величини цих витрат.
Два наступних компонента при відомих умовах щодо відповідності-але передбачувані і впливові, тому надалі для простоти аналізу буде використана спрощена модель сукупного попиту без цих складових, відповідна моделі закритої економі-ки.
Сукупний попит (AD) - це модель, що показує різні обсяги благ, тобто
реальний обсяг національного виробництва в де-ніжному вираженні, який споживачі, фірми , уряд і зовнішній світ готові купити при будь-якому можливому рівні цін. Це синонім сукупних витрат.
Сукупна пропозиція (AS) - це модель, що показує уро-вень реального виробництва в економіці при кожному можливому рівні цін. Це синонім ВНП (ВВП), сукупного доходу (Y).
AS=ВНП=Y.
Макроекономічна рівновага на товарному ринку досягається через механізм узгодження сукупного попиту (AD) і сукупної пропозиції (AS). Економічна система знаходиться в рівновазі за умови, що сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції і дорівнює величині сукупного доходу, тобто:
AD=C + I + G + Xn=AS=Y.
У світовій економічній науці виділяють два основних направ-лення регулювання національного виробництва в умовах рин-ка.
Перше - класичний напрям автоматичного саморегул-вання ринкової системи (представники - Д. Рікардо, А. Маршалл, А. Пігу), в якому пріоритетна роль відводиться сукупного перед-додатком (AS) і затверджується, що пропозиція сама породжує попит. У цій моделі рівновага сукупного попиту та сукупної запропонованого-вання досяжно при рівності інвестованих заощаджень (S) і кре-дітуемих інвестицій (I), обумовленому ринкової рівноважної процентної ставкою (r).
Друге - кейнсианское напрям (Дж. М. Кейнс), що виходить з необхідності державного регулювання економіки, напів-чило назву теорії «ефективного сукупного попиту».
В основу кейнсіанської моделі макроекономічної рівноваги покладено та-де взаємодія попиту та пропозиції, в якому пріоритетна роль відводиться сукупному попиту (AD). Сенс регулювання еко-номіки полягає в тому, щоб, маніпулюючи величиною сукупного попиту (AD), «підігнати» його обсяг до розміру реально створеного чи бажаного валового національного продукту (AS=ВНП=Y) і тим са-мим забезпечити рівновагу. Ця величина сукупного попиту нази-ється ефективним попитом, яке обумовлює рівновагу на те-Варна ринку. Завдання держави полягає в тому, щоб забезпечити дієвий контроль за сукупним попитом. Це призведе до най-леї повному використанню виробничих потужностей і забезпе-ню оптимального рівня зайнятості в національній економі-ці.
Кейнсіанська теорія перевернула причинно-наслідковий зв'язок між пропозицією і попитом, стверджуючи, що попит створює собст-дарське пропозицію, а не навпаки, як свідчить класична тео-рія.
У даному розділі посібника запропонована до детального вивчення кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги як більш аде-кватная об'єктивним умовам ринкової системи господарства. У рам-ках цієї моделі представлено аналіз її компонентів у взаємозв'язку і взаємозалежності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1. РІВНОВАГУ сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ БЛАГ. ПОЗИЦІЇ КЛАСИЧНОЇ І кейнсіанської теорії "
 1. Тема 44. Макроекономічної рівноваги В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  1. Зміст та умови загального макроекономічного рівноваги. Безліч різнотипних ринків, існуючих в економіці, переплетені в складну національну ринкову систему, де зміни на одному ринку тягнуть за собою численні і значні зміни на інших. Національне ринкове господарство в цілому, подібно частковим ринкам, характеризується загальним рівновагою. Загальний економічний
 2. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 3. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  Причини циклічності в розвитку економіки. Для суспільства характерно в цілому поступальний економічний розвиток. Економічне зростання забезпечується за рахунок приросту робочої сили, основного капіталу і освоєння досягнень НТП. Однак детальний статистичний аналіз, що проводиться багатьма дослідниками, показує, що на тлі загального тренду спостерігаються досить істотні, періодично повторювані
 4. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 5. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  Яким би не було остаточне вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на
 6. 5. Кредитна експансія
  Вище вже зазначалося, що було б помилкою дивитися на кредитну експансію тільки як на спосіб державного втручання в ринок. Інструменти, що не мають покриття, з'являються на світ не в якості засобу державної політики, спеціально націленого на високі ціни, високі номінальні ставки заробітної плати, зниження ринкової ставки відсотка та анулювання боргів. Вони з'являються по
 7. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  Безробіття - це вимушена незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в
 8. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  Термін «сукупний попит» означає сукупна кількість грошей, яке різні сектори економіки готові витратити за даний період часу. В економічній теорії під сукупним попитом (AD, aggregated demand) розуміється заплановані усіма макроекономічними суб'єктами сукупні витрати на придбання усіх кінцевих товарів і послуг, створених у національній економіці. В
 9. 1. Економічні погляди К. Маркса
  Одним з найбільш цікавих напрямків економічної думки дев'ятнадцятого століття є марксизм, який можна розглядати як своєрідний розвиток класичної політичної економії в тій його частині, де розглядаються основи трудової теорії вартості. Основоположником цього вчення є К.Маркс (1818-1883), німецький економіст і філософ. Взявши за відправну точку своїх досліджень
 10. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  А.Маршалл (1842-1924), англієць, засновник кембріджської школи в політичній економії, з ім'ям якого пов'язують становлення неокласичного напряму в економічній теорії. У 1890 році він опублікував роботу "Принципи політичної економії", яка лягла в основу економічної освіти аж до 40-х років двадцятого століття. Тривале і потужний вплив роботи А. Маршалла
© 2014-2022  epi.cc.ua