Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

4.3 Розгляд трудових спорів у комісіях по трудових спорах

Комісія з трудових спорів (КТС) обирається на загальних зборах (конференції) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менше 15 людей.
Порядок обрання (таємним чи відкритим голосуванням, порядок висування кандидатів тощо), чисельність, склад, строк повноважень комісії визначається загальними зборами (конференцією) трудового колективу, при цьому закон вимагає, щоб до складу КТС входило не менше половини робітників. Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймається більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах (конференції). Хоча законодавство не забороняє обирати до складу комісії керівника, його заступників, головних спеціалістів, керівників структурних підрозділів, але обирати їх недоцільно, так як вони застосовують законодавство і їхні дії, найчастіше, оскаржуються.
КТС обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря комісії.
За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, установи, організації можуть бути створені КТС в цехах та інших аналогічних підрозділах. Ці комісії обираються колективами підрозділів і діють на тих же підставах, що й комісії по трудових спорах підприємств, установ, організацій і в них розглядаються трудові спори в межах повноважень цих підрозділів. КТС всього підприємства не вправі контролювати КТС підрозділи, кожна з них самостійна і нікому не підпорядкована.
Організаційно-технічне обслуговування КТС здійснюється власником або уповноваженим ним органом. Він повинен надати обладнане приміщення, машинописну та іншу техніку, обладнання, забезпечити літературою, організувати діловодство, облік та зберігання заяв працівників, підготовку та видачу копій рішень і т.д.
КТС підприємства повинна мати свою печатку встановленого зразка.
Компетенція комісії по трудових спорах (коло її повноважень, права і обов'язки) полягає в тому, що вона є первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах, в організаціях, за винятком тих, за якими законодавством встановлено інший порядок їх розгляду. В КТС розглядаються спори з питань застосування встановлених норм виробітку і відрядних розцінок, а так само умов праці, що забезпечують виконання норм виробітку, перекладів на іншу роботу та оплати праці при переведенні, оплати праці при невиконанні норм виробітку , просте, шлюбі, про оплату понаднормових робіт і робіт у нічний час, компенсації за роботу у вихідні та святкові дні, оплату праці при виконанні робіт різної кваліфікації, при багатоверстатному обслуговуванні, при суміщенні професій, при тимчасовому заступництві, про право на отримання премії та про розмір належної працівнику премії, передбаченої системою оплати праці, про надання щорічної відпустки встановленої тривалості, оплати відпустки і виплати грошової компенсації за невикористану відпустку, про накладення дисциплінарних стягнень та інші спори, пов'язані із застосуванням трудового законодавства, колективного договору, інших локальних нормативних актів, трудового договору або контракту до конкретного працівника.
В КТС підрозділів розглядаються трудові спори в межах компетенції керівників цих підрозділів (наприклад, про стягнення невиплаченої працівникові премії).
В КТС не можуть розглядатися спори про встановлення норм виробітку (норм часу), норм обслуговування, посадових окладів і тарифних ставок та з інших питань про встановлення умов праці, неврегульованих законодавством, про обчислення трудового стажу для призначення допомог і пенсій, надання та розподілі житлових приміщень та з інших питань, коли відповідно до чинного законодавства встановлено інший порядок їх вирішення.
Трудовий спір підлягає розгляду в КТС, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом.

Працівник може звернутися до КТС у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяці. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. Так, якщо працівнику наказ про накладення на нього дисциплінарного стягнення довели до відома 26 листопада, то тримісячний строк для подання заяви в КТС спливає 26 лютого і заяву слід подати не пізніше 25 лютого, а якщо цей же наказ йому оголошено 30 листопада, то строк закінчується 28 (або 29) лютого, тобто в останній день цього місяця. Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день.
Сам по собі факт закінчення встановленого законом фока подачі заяви в КТЗ не служить підставою для відмови у прийнятті заяви. У разі пропуску строку подання заяви з поважних причин, комісія з трудових спорів може його відновити і розглянути спір по суті. Питання про поважність чи неповажності причин, за якими пропущено строк, оцінюється членами комісії на засіданні КТС. І якщо буде встановлено, що строк пропущено з поважної причини, то КТС відновлює його і розглядає спір по суті, в тому випадку, коли комісія дійде висновку, що строк пропущено з неповажної причини, працівникові відмовляють у задоволенні його вимог за цим пунктом.
Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов'язковій реєстрації. Обов'язок з прийому заяв, їх реєстрації покладається розпорядженням власника або уповноваженого ним органу на одного з працівників даного підприємства або рішенням комісії на секретаря КТС.
Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Засідання комісії проводиться, як правило, в неробочий час. Але якщо це з якихось причин неможливо, тоді проведення засідання допускається і в робочий час з наданням членам КТС, працівникові, свідкам, експертам та іншим учасникам розгляду трудового спору вільного від роботи часу із збереженням середнього заробітку на умовах, що визначаються колективним договором.
Спір має розглядатися у присутності працівника, який подав заяву та представника власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору у відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.
У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання комісії, розгляд заяви відкладається до наступного засідання. При повторному нез'явленні працівника або його представника без поважних причин, комісія може винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє працівника права подати заяву знову в межах тримісячного строку з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.
КТС має право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від власника або уповноваженого ним органу, необхідні розрахунки та документи. В Водночас, до осіб, які не з'явилися за викликом до КТС, які-небудь заходи примусу застосовані бути не можуть. Однак, вимоги до власника або уповноваженого ним органу про надання розрахунків і документів, є для нього обов'язковими для виконання.
Засідання КТС вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів.
Працівник, який подав заяву, і власник або уповноважений ним орган мають право заявити мотивований відвід будь-якому члену комісії. Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.
Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про його відвід.
У той же час при розгляді трудового спору в КТС свідки не видаляються із залу засідання, вони не попереджаються про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу неправдивих показань, як це має місце в суді.
На засіданні ведеться протокол, в якому відображається весь хід розгляду спору та який підписується головою або його заступником і секретарем.
КТС приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
Рішення комісії має грунтуватися на чинному законодавстві, колективному або трудовому договорі (контракті), правилах внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативних актах. Воно повинно відповідати всім обставинам справи і вичерпним чином вирішувати трудовий спір по суті, бути конкретним, що не вимагає яких- або уточнень і роз'яснень.
У рішенні зазначаються: повне найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я, по батькові працівника, який звернувся до комісії і дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, власника або представників уповноваженого ним органу, результати голосування і мотивоване рішення. Ухвалююча частина рішення повинна викладатися не у вигляді клопотань, рекомендацій, а в наказовій, категоричній формі, в рішеннях за грошовими вимогами повинна бути вказана точна сума, належна працівникові.
Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові, власникові або уповноваженому ним органу.
Комісія не вправі переглядати своє рішення. Якщо в процесі його виконання між сторонами виникла суперечка з приводу його тлумачення, КТС вправі винести додаткове рішення, який роз'яснює первинне.
У разі незгоди з рішенням КТС, працівник чи власник або уповноважений ним орган, можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку не є підставою для відмови у прийнятті заяви, тому що визнавши причину пропуску строку поважною, суд може відновити його і розглянути спір по суті. У разі, коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається і залишається в силі рішення КТС.
Рішення КТС підлягає виконанню власником або уповноваженим ним органом у триденний строк після закінчення десяти днів, передбачених на його оскарження, за винятком рішень про поновлення на роботі незаконно переведеного на іншу роботу працівника, яке підлягає негайному виконанню.
У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення КТС добровільно у встановлений строк, воно виконується примусово. Працівнику комісією по трудових спорах підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу виконавчого листа .
У посвідченні вказуються: найменування органу, який виніс рішення щодо трудового спору, дата його прийняття та видачі посвідчення, прізвище, ім'я та по батькові працівника, рішення по суті спору. Воно засвідчується підписом голови КТС або його заступника та печаткою комісії по трудових спорах. Посвідчення не видається, якщо працівник чи власник або уповноважений ним орган звернулися із заявою про вирішення цієї суперечки в місцевий суд. Це посвідчення працівник у тримісячний термін повинен пред'явити до місцевого суду і судовий виконавець виконає його в примусовому порядку.
У разі пропуску працівником встановленого тримісячного строку з поважних причин, КТС, що видала посвідчення, може відновити цей термін, про що на посвідченні робиться відповідна відмітка, заверяемая головою (його заступником) та печаткою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.3 Розгляд трудових суперечок у комісіях з трудових спорів "
 1. 4.2 Трудові спори і порядок їх вирішення
  розгляду трудового спору з дотриманням певної процедури, терміну подачі заяв, їх розгляду, прийняття по них рішення та їх виконання. Причини трудових спорів за факторами їх виникнення можуть бути класифіковані на причини економічного, юридичного та соціального характеру. До перших належать, зокрема, фінансові труднощі підприємств, що перешкоджають своєчасній виплаті
 2. Регіональні економічні комисси
  комісій: Європейська економічна комісія (ЄЕК), Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО), Економічна комісія для Африки (ЕКА), Економічна комісія для Латинської Америки (ЕКЛА), Економічна комісія для Західної Африки
 3. 90. Сутність і структура соціально-трудових відносин
  трудові відносини - це об'єктивно існуюче взаємозалежність і взаємодія суб'єктів цих відносин у процесі праці, націлені на регулювання якості трудового життя. Соціально-трудові відносини характеризують економічні правові та психологічні аспекти взаємозв'язків людей і їх соціальних груп у трудових процесах. Тому соціально-трудові відносини завжди суб'ектівірованной, і
 4. Розміри державного мита у справах, що розглядаються в арбітражних судах
  розгляду, про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейського суду, про відмову у видачі виконавчих листів - 50% розміру державного мита, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви немайнового характеру; 15) при подачі заяви про повторну видачу копій рішень, ухвал, постанов суду, копій інших документів зі справи, які видаються
 5. 4.5 Колективні трудові спори та порядок їх вирішення
    розгляду колективних трудових спорів (конфліктів). Порядок вирішення колективних трудових спорів визначений Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року. Цей закон не регулює розгляду індивідуальних трудових спорів з питань застосування законодавства про працю та однакові за змістом індивідуальні трудові спори
 6. Концепція якості трудового життя
    розгляд трудової діяльності з метою забезпечення сприятливих умов праці, професійного зростання, самореалізації особистості, а також передбачає включення трудової діяльності як органічного всеосяжного елемента соціального життя на рівні підприємства і суспільства в цілому. Вона включає в себе такі основні положення та вимоги, які повинні дотримуватися як роботодавцями,
 7. 2. Міжнародний рух трудових ресурсів
    розгляді причин і умов міграції трудових ресурсів повинні враховуватися не тільки економічні, а й політичні, соціальні, правові, релігійні, національні, культурні, демографічні передумови і
 8. Допоміжні органи ЕКОС
    комісії та комітети: Статистична комісія, Комісія з народонаселення, Комісія з прав людини, Комісія зі становища жінок, Комітет з неурядовим організаціям та ін Вони об'єднані під загальною назвою «допоміжні органи ЕКОСОР». Рада координує також діяльність таких міжурядових органів, як Комітет з науки і техніки, Комісія по населених пунктах, Всесвітній
 9. 91. Суб'єкти і рівні соціально-трудових відносин
    трудових відносин є: 1) найманий працівник (група працівників) - це громадянин, який уклав трудовий договір (контракт) з роботодавцем, керівником підприємства та окремою особою. Договір найму може бути письмовим або усним, але і в тому і в іншому випадку він визначає соціально-трудові відносини між його учасниками. Важливу роль для найманого працівника відіграють такі його якості як:
 10. Стаття 33. Трудові відносини
    трудовими договорами (контрактами). (2) Умови колективного та індивідуальних трудових договорів не можуть погіршувати положення працівників підприємства порівняно з умовами, передбаченими чинним на території РРФСР законодавством. (4) Діяльність професійних спілок на підприємстві з іноземними інвестиціями здійснюється на основі чинного на території РРФСР
© 2014-2022  epi.cc.ua