Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

4. Розподіл і доходи. Соціальна справедливість і соціальна нерівність в перехідній економіці


Специфічна для сучасної перехідної економіки система розподілу покликана забезпечити, з одного боку, соціальний захист, з іншого - стимули до праці, підприємницької діяльності, використанню інноваційного потенціалу працівника. Вона включає два механізму розподілу: ринковий механізм і механізм розподілу по праці, що дістався від централізованої системи господарювання.
У ринковій системі господарювання існує досить проста модель факторних доходів, що пояснює отримання доходів, які приносить кожний з факторів виробництва: праця - заробітну плату, капітал - прибуток, земля - ренту. Останнім часом до них додають підприємницькі здібності, які також забезпечують відповідні доходи.
Існує й друга модель пояснення джерела доходів, має у своїй основі марксистську трактування: створюваний суспільний продукт розглядається як результат діяльності найманого працівника, праці, що створює всю нову вартість, яка не випадково в будь-якій економічній статистиці називається знову створеною вартістю. Відповідно і дохід мав би належати тому, хто створив цю вартість, але за умови, що і засоби виробництва виявилися б у руках тих, хто здійснює трудову діяльність.
Однак, оскільки сучасна ринкова економіка в більшості випадків заснована на відчуженні працівника від власності на засоби виробництва, частину створеного доходу присвоюється власником засобів виробництва. Ця частина - прибуток, або в марксистській теорії - додаткова вартість, є джерелом накопичення та особистого доходу класу власників засобів виробництва. Працівник же отримує тільки заробітну плату, добре якщо рівну вартості робочої сили.
Модель розподілу по праці перехідній економіці дісталася як «спадщини» централізованої системи господарства. На практиці вона представлена насамперед у перекручених формах зрівнялівки та соціальної несправедливості, пов'язаної з наявністю привілеїв і пільг бюрократичного апарату. За своєю суттю ця система є не чим іншим як моделлю нормативного розподілу, заснованої на
4. Розподіл і доходи
535
тому, що кожен працівник отримує еквівалент своїх трудовитрат (за вирахуванням тієї частки, яка необхідна для накопичення, підтримки вже і ще непрацездатних, розвитку соціальної сфери та інших цілей суспільного або колективного саморозвитку) в нормативній формі (з урахуванням кількості та якості праці, його результативності).
Механізм розподілу в перехідній економіці суперечливо сполучає дві моделі: розподіл по праці і ринкову конкуренцію. Він фактично організований не стільки як нормативний або ринковий (конкурентний) механізм, скільки як зміна традиційних зрівнялівки і бюрократичних подачок стихійними подачками (здійснюваними або державою, або регіональним чиновництвом, або керівниками тієї чи іншої приватної чи псевдодержавності корпорації) і доходами від процесів первісного нагромадження капіталу , замішаними частиною на законах ринку та експлуатації, частиною на насильстві, як новоявленому, так і успадкованому від тоталітарної системи. Поступово ця система еволюціонує до більшої стабільності.
Система відносин розподілу перехідної економіки, що з'єднує конкурентні почала з розподілом по праці, повинна:
- припускати наявність деяких нормативів, мінімальних стандартів, які гарантують певний дохід для осіб найманої праці або для осіб, зайнятих у державних і колективних підприємствах, за умови виконання деякого рівня кваліфікаційних вимог. Причому у випадку, якщо гарантований дохід найманих працівників не може бути забезпечений, фірма розоряється, а працівники повинні бути працевлаштовані;
- доповнюватися системою матеріального стимулювання, заснованої на ринкових принципах, що включають конкуренцію підприємств в умовах соціально- ориентируемого і регульованого ринку.
Система стимулів до праці складається: з системи грошового стимулювання праці, що забезпечує прямий зв'язок між мірою праці і мірою одержуваного працівником грошової винагороди, яка має бути тісно пов'язане для працівників з їх ініціативою та активністю; із системи соціальних стимулів (створення гідних умов праці; мотивація праці переходом до цікавішого, творчому, змістовному трудовому процесу; стимулювання вільним часом; поліпшення відносин в колективі); із системи моральних стимулів, які орієнтовані на мотивацію людини як особистості;
536 Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
- включати не тільки механізми, пов'язані з оплатою праці, але і з отриманням доходів від власності, підприємництва, стимулюванням цих доходів в тій же мірі, що і трудові доходи. Винятком можуть стати лише деякі надвисокі доходи, які разом з тим могли б використовуватися особами, їх отримують, для благодійної громадської діяльності. При цьому доцільно створення умов, дестимулючим розвиток рантьє, які паразитують на економіці, а також спекулятивного капіталу, що найбільш типово для перехідної економіки. Необхідні жорсткі обмеження, пов'язані з бюрократичними привілеями, близькістю до державної власності та іншими формами використання привілейованого бюрократичного положення в рамках державних і великих приватних корпорацій;
- доповнюватися громадським контролем за системою розподілу. Кожна людина повинна мати право отримання будь-яких законних доходів за умови їх фіксації на єдиному іменному рахунку в тому чи іншому банку і оплати всіх необхідних покупок з цього рахунку шляхом перерахування або зняття грошей для готівкових розрахунків.
У перспективі доцільно розвиток «електронних» грошей або інших сучасних форм, широко розвинених на Заході.
Система відносин розподілу - це не тільки система оплати праці та регулювання доходів, а й система соціального захисту, що забезпечує гарантії рівних стартових можливостей і стійкість положення людини. Вона передбачає набагато більш складну систему відносин, що дозволяє задіяти механізми забезпечення соціальної справедливості для зростання економічної ефективності, стимулювання продуктивного інтенсивної праці і «задіяння» підприємницьких здібностей більшості членів суспільства для реалізації економічних, соціальних, гуманітарних цілей.
Соціальна справедливість і соціальна нерівність
Ринкова система - це система, в якій діють відносини конкуренції, а величина доходу в умовах конкуренції визначається не тільки тим обсягом праці, яким володіє власник засобів виробництва, а й тим, як складеться співвідношення попиту і пропозиції на ринку.
Виробник, провідний себе згідно з вимогами конкуренції, отримує прибуток, розширює виробництво і процвітає, якщо йому вдається вловити пульс ринку. Це створює найсильнішу мотивацію підприємницької Діяльності, служить прогресу економіки.
4. Розподіл і доходи
537
Обманувшись в своїх розрахунках потрапляють в число невдах і розоряються. З цим пов'язана постійна диференціація доходів, майнове розшарування як один із законів розвитку ринкової економіки.
Ринок встановлює економічну справедливість у тому сенсі, що більш знаючий, більш підприємливий, що розташовує великими і кращими ресурсами, виявляється в кращому економічному становищі, і навпаки. І в цьому полягає певний сенс економічної справедливості: кожен отримує по заслугах. Справедливими в ринковій економіці визнаються всі доходи, отримані в результаті вільної конкуренції.
Однак є й інша сторона справедливості - соціально-економічна рівність гуманістичного порядку. По-перше, воно має на увазі, що благополуччя членів суспільства не повинно залежати від їх стартових можливостей - від дісталися їм матеріальних чинників виробництва. По-друге, воно виходить з того, що в суспільстві є люди менш здібні, є убогі, сірие, хворі та принципи людяності, гуманності вимагають, щоб всі мали якийсь мінімальний, гідний людини рівень життя.
Ринкова система сама по собі, автоматично не забезпечує такої соціальної справедливості, соціальної рівності людей. Для наближення до нього необхідно державне перерозподіл благ. Це одна з функцій держави в ринковій і перехідній економіці.
Перехід до ринкової економіки супроводжується різким збільшенням диференціації доходів різних верств населення. Причому цей процес відбувається на тлі економічного спаду і високих темпів інфляції, які загострюють проблему нерівності, викликаючи зниження життєвого рівня населення. Держава змушена більш інтенсивно брати участь у регулюванні розподільних процесів, що відбуваються в перехідній економіці. Мета державного втручання - скоротити відмінності в розмірах доходів між окремими суб'єктами шляхом їх перерозподілу, обмежити ступінь соціальної нерівності.
Існують різні форми перерозподілу, спрямовані на пом'якшення диференціації доходів і допомогу найбільш нужденним. Серед них трансферти у грошовій і натуральній формі, що залежать від величини доходу або соціального статусу одержує допомогу; система прогресивного оподаткування, що змушує багатьох платити багато більше, ніж платять бідні. При цьому головна роль у зменшенні нерівності належить трансфертними платежами, по-
^ і
538
Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
скольку можливості збільшення оподаткування обмежені. Високі податки знижують деловную активність. Не безмежні і можливості використання трансфертних платежів як каналу перерозподілу доходів. Значне збільшення їх розмірів і тривалості виплат послаблює стимули до праці, що негативно впливає як на економіку, так і на соціальну атмосферу в суспільстві. І все-таки пенсійне забезпечення, медичне страхування, допомоги по безробіттю, безкоштовне навчання та багато іншого гарантують відомий мінімум споживання, що забезпечує гідне існування навіть бідним верствам населення в перехідній економіці.
Державне регулювання доходів населення
Державне вплив на доходи населення пов'язано з його інституційною основою.
Інституціональною основою регулювання доходів населення виступає державний бюджет, який являє собою найбільший грошовий фонд, призначений для здійснення системних перетворень, підтримки соціальної стабільності і достатнього рівня прибутковості у незахищених груп населення. У цьому сенсі бюджет відіграє таку ж роль, як ціновий механізм у встановленні ринкової рівноваги.
Системне використання державних методів регулювання доходів населення в перехідній економіці включає регулювання заробітної плати, оподаткування, індексацію доходів і трансфертні платежі.
Державний вплив на заробітну плату здійснюється через встановлення мінімального розміру оплати праці. У сфері приватного підприємництва діють двосторонні (тристоронні) спеціальні угоди між працівниками і роботодавцями (і державою), що отримали назву соціального партнерства.
Наступним, не менш важливим інструментом державного регулювання доходів населення є їх прогресивне оподаткування. Оподаткування - непрямий метод державного регулювання.
Під податковим регулюванням розуміється вилучення державою частини доходів населення в повне своє розпорядження за встановленими ставками з метою забезпечення загальнодержавних потреб.

Ще одним інструментом державного регулювання доходів населення є їх індексація.
4. Розподіл і доходи
539
Під індексацією доходів населення розуміється державний механізм, необхідний для реалізації ринкових закономірностей розподілу виробленого суспільного доходу в умовах зростання інфляції з метою пристосування грошових доходів населення до зростанню споживчих цін і підтримки купівельної спроможності населення.
Індексація доходів як інструмент регулювання покликана компенсувати втрату доходів в результаті зростання цін.
Використання механізму індексації передбачає, що основні його елементи (вибір індексу, форми і періодичність коригування) розраховуються заздалегідь, з урахуванням економічних можливостей суспільства і держави.
Індексація здійснюється як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок позабюджетних фондів.
У сучасних умовах ринку засобом державного регулювання доходів населення можуть також виступати трансферти. Значення соціальних трансфертів у світовій практиці фахівцями оцінюється неоднозначно. Так, в 60 - 70-ті роки зростання трансфертних платежів розцінювався як позитивне явище і характеризував зростання ролі держави в регулюванні доходів населення. Сьогодні все виразніше виявляє себе тенденція зниження регулюючої ролі трансфертів. Більш того, ряд іноземних економістів вважають, що збільшення трансфертних виплат завдає шкоди населенню, так какявляется «наркотиком», який підриває життєві сили.
В даний час центр ваги в соціальній політиці західних країн переміщується від так званих пасивних трансфертів (прямих грошових виплат) до активних, пов'язаним з витратами держави на освіту, науку, охорону здоров'я, з інвестиціями в людський капітал.
  Соціальна політика
  Соціальна політика - це діяльність держави з управління соціальними процесами в суспільстві, забезпеченню матеріальних і культурних потреб, регулювання процесів соціальної диференціації, що дозволяє кожному члену суспільства реалізувати його соціально-економічні права, необхідні для нормального відтворення та розвитку особистості.
  540 Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  Для здійснення соціальної політики держава вирішує низку завдань, серед яких:
  - регулювання соціально-трудових відносин (заробітної плати, доходів, цін, умов праці та відтворення робочої сили);
  - формування і підтримка економічних стимулів для участі в суспільному виробництві;
  - соціальний захист людини та її основних соціально-економічних прав;
  - розвиток соціальної інфраструктури (житлово-комунальних послуг, транспорту, освіти, охорони здоров'я), якість і характер продукції яких відповідають умовам життєдіяльності, відтворення населення та всебічного розвитку людини.
  Державна соціальна політика практично реалізується через формування ефективної системи соціального захисту, яка, в свою чергу, включає соціальну допомогу та соціальне страхування. Фінансування програм соціального захисту здійснюється через державний бюджет та спеціалізовані позабюджетні фонди (соціального страхування, зайнятості, медичного страхування і пенсійний фонд).
  Соціальна допомога виплачується тим особам, доходи яких нижче від встановленого прожиткового мінімуму, і включає посібники малозабезпеченим, на дітей, інвалідам і т.д.
  Соціальне страхування - система грошових виплат, організована на основі обов'язкових спеціальних внесків. До страхових виплат належать; допомоги з безробіття, тимчасової непрацездатності, по вагітності, а також пенсії по старості, по інвалідності, з нагоди втрати годувальника і т.д. Особливістю страхування є тісний зв'язок між внесками і обсягом страхових послуг. Розмір виплат орієнтований на обсяг індивідуальних внесків. Всі платежі із соціального страхування співвідносяться із заробітною платою і здійснюються у вигляді відсотка від її розміру. Такий принцип страхування відповідає ринковим принципам.
  У світовій практиці існує два види страхування: приватне (добровільне) і державне (обов'язкове).
  Приватне страхування пов'язано з збитком, нанесеним несприятливими подіями, в основному різними катастрофами.
  У соціально орієнтованій економіці переважає обов'язкове державне страхування.
  Соціальні амортизатори, використовувані державою в ході ринкової реформи, особливо при «шокової терапії», повинні включати широкий набір засобів, які використовувалися іншими державами в аналогічних умовах, але головне, щоб це була продумана, цілеспрямована програма соціальної підтримки населення, здійснювана під контролем держави. На думку економіста А. Ліфшиця, така висока соціальна плата за проведення ринкової реформи, яку заплатила Росія, непомірна і неприйнятна, бо виникла загроза фізичній виживанню значної частини населення, розтягнута в часі. Головна основа подібної соціальної програми полягає в наступному: встановлення і дотримання гарантованого прожиткового мінімуму, дотримання термінів виплати заробітної плати, визначення її порога, регулювання диференціації доходів, перелік гарантованих державою безкоштовних соціальних послуг в області охорони здоров'я, освіти, страхування та ін У даному випадку передбачається відмова від віри в автоматизм ринку * і політики невтручання держави в економічні процеси.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4. Розподіл і доходи. Соціальна справедливість і соціальна нерівність в перехідній економіці"
 1. Тіньова економіка
    розподілу. У результаті в Росії сформувалася абсолютно унікальна за міжнародними мірками тіньова економіка. Її основні риси - відхід від податків, втеча капіталів за кордон, подвійна бухгалтерія, «човникова» і бартерна торгівля, приховане безробіття, корупція. Тіньова економіка неоднорідна за своєю структурою. Головними фігурами тіньової економіки є кримінальні елементи (торговці
 2. Коментарі
    розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може бути визначена як доктрина, що вимагає мінімального втручання уряду в економічні та
 3. 4. Соціальна політика держави
    розподілі доходів. Як говорилося вище, головними засобами перерозподілу доходів населення є прогресивне оподаткування особистих доходів і система трансфертних платежів. Проте можливості держави в цей період дуже обмежені. По-перше, приватизація об'єктивно веде до скорочення державних доходів. По-друге, значне підвищення податкових ставок послаблює стимули
 4. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
    розподіл по ліміту коштів на оплату імпорту відпо-відно з галузевими пріоритетами; обмеження припливу іноземних капіталовкладень, заохочення імпорту технологій. Такий контроль над зовнішньоекономічними зв'язками діяла 22 роки, його "лібералізація" тривала 10 років. Вона включала поетапне скасування обмежень на імпорт продукції конкурентоспроможних отрас-лей. Тільки в 1971 р.
 5. 1.1.16. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОНОМІКИ, РИНКУ
    розподілі ВВП. Процеси соціалізації - фундаментальні закони економіки. Поки немає можливості системної (теоретичної) їх трактування. У той же час всі головні історичні тенденції розвитку сучасного суспільства вказують на процеси соціалізації. Наприклад, зростає частка таких благ, які споживаються спільно суспільством, і знижується значення природних (вільних) благ.
 6. ЖИТТЯ В УМОВАХ НЕРІВНОСТІ
    розподілі економічних ресурсів - такими були Стародавній Єгипет, імператорський Рим, класичний Китай, держави інків та ацтеків. Але всі ці суспільства мали політичні та соціальні ідеології, згодні з їх економічними реальностями. Жодне з них не вірило в рівність у якому б то не було сенсі цього слова - ні теоретично, ні політично, ні соціально, ні економічно. У Стародавньому
 7. Податкова система та її принципи
    розподілу доходів, виплата пенсій, стипендій, допомоги по безробіттю і т. д.); 5) боротьба з негативними зовнішніми ефектами (екологічна безпека та ін.) Засобами для оплати витрат держави в першу чергу виступають податки. Оскільки послугами держави (які, зрозуміло, не можуть надаватися безкоштовно) користуються всі члени суспільства, то держава збирає плату за
 8. Генезис економічної науки
    розподіл, від якого залежить споживання і виробництво. Вважав, що політична економія покликана бути наукою вдосконалення соціального механізму заради щастя людини. Ідею створення майбутнього суспільства, кожен у своєму розумінні, висунули соціалісти-утопісти Клод Анрі де Рувруа Сен-Сімон (1760-1825), Шарль Фур'є (1772-1837) - Франція і Роберт Оуен (1771 -1858) - Великобританія. Вони
 9. 4. Розподіл доходів. Нерівність
    розподілу відноситься до XVII в. До цього часу проводився лише кількісний аналіз розподілу доходів, ніж особливо чудова була робота У. Петті «Політична арифметика». Слово «розподіл» широко використовується Ф. Кене в «Економіческойтабліце» (1758). Міркування про те, як створюються і розподіляються багатства, мають місце в роботі А. Тюрго «Ефемериди громадянина» (1770).
 10. Висновки
    розподілом доходів. Існують різні теорії розподілу (У. Петті, Ф. Кене, класична англійська школа, К. Маркса, маржиналистская концепція, сучасна теорія розподілу). 9. Індивідуальне розподіл слід розглядати на мікро-і макрорівнях. 10. При вивченні індивідуального розподілу економічна теорія стикається з проблемою нерівності особистих доходів
© 2014-2022  epi.cc.ua