Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

4. Проблема достовірності макроекономічних показників. Чистий економічний добробут


Показник ВВП дає можливість у грошовому вираженні виміряти обсяг річного виробництва країни, але ВВП не повністю відображає економічний добробут нації.
Відносно новим для нашої економічної науки є показник чистого економічного добробуту. У світовій практи-
4. Проблема достовірності макроекономічних показників 315
ке він застосовується на додаток до показника валового національного доходу. Справа в тому, що валовий національний доход не дає задовільної картини економічного добробуту. Це відбувається з наступних причин:
По-перше, практично у всіх країнах відсутня систематична і достовірна інформація таких видів діяльності, як домашній догляд за хворими та дітьми, домашнє благоустрій (ремонт квартир, взуття, апаратури та т.п. своїми силами).
По-друге, відсутня оцінка негативних результатів функціонування виробництва (забруднення навколишнього середовища, зміна клімату, виснаження ресурсів), що спричиняє зменшення добробуту суспільства.
По-третє, показник ВВП не враховує добробут суспільства, пов'язане з дозвіллям: в умовах високорозвиненої економіки рівень доходів достатній для якісного відпочинку і збільшення вільного часу для значної частини населення, що рівнозначно збільшенню добробуту країни.
По-четверте, у світі, в тому числі і в Росії, труднощі достовірного розрахунку макроекономічних показників поглиблюються наявністю тіньової економіки, масштаби якої в даний час не підлягають точній оцінці. На думку Держкомстату Росії, частка її в структурі російського ВВП зараз становить порядку 20%. Але виникає питання: чи обмежується масштаб тіньової економіки цією цифрою і якою мірою її розміри реально враховуються в розрахунках ВВП? За оцінками різних експертів, цей показник варіюється від 30 до 50% у вартісній оцінці. Це впливає на розрахунок таких показників, як, наприклад, швидкість обороту грошових коштів, оборотність коштів у розрахунках.

При оцінці чистого економічного добробуту треба враховувати також рівень життя населення, який визначається як співвідношення реальних потреб громадян і можливостей їх задоволення. Тут відбувається оцінка не тільки поточних грошових доходів населення і фактичне споживання, але і наявність грошових заощаджень, кількість і якість накопиченого домашнього майна, житла, послуг, охорони здоров'я і освіти.
Крім того, для об'єктивної оцінки чистого економічного добробуту необхідно враховувати розшарування населення за рівнем доходів. Валовий внутрішній продукт цього відбити теж не може. Тут слід використовувати коефіцієнт Джині. Цей коефіцієнт показує характер розподілу всієї суми доходів населення між його окремими групами. При рівномірному розподілі доходів у суспільстві коефіцієнт Джині дорівнює нулю. А чим вище ступінь поляризації суспільства за рівнем доходів, тим ближче коефіцієнт до одиниці.
Відсутність достовірної інформації при прийнятті того чи іншого рішення у сфері макроекономічного регулювання веде до певного спотворення запланованого співвідношення між зростанням цін, подорожчанням кредиту і відтоком капіталу з реального сектора в сферу спекуляції. Надзвичайно важливо враховувати наслідки грошової емісії, яку нині знову стало модно розглядати як нібито прийнятний спосіб виходу з кризи. Зберігається строга статистична закономірність у співвідношенні грошової емісії та економічного зростання:
- в країнах з емісією нижче 4% на рік середньорічні темпи приросту ВВП на душу населення склали 1,9%; з емісією від 4 до 15 % приріст склав 1,8%;
- при емісії від 15 до 30% - приріст 1,7%, при емісії від 30 до 100% економічне зростання склало всього 0,4% на рік;
- понад 100% - економічне зростання був негативний, тобто спад в середньому на 2,2% на рік.
У Росії максимальним темпам емісії відповідали максимальні темпи економічного спаду, при скороченні емісії спад сповільнювався, а в 1997 р.
вийшов навіть невеликий приріст виробництва. У 1998 р. мала місце значна емісія, і відновився спад ВВП.
Необхідно відзначити, що на стан економіки Росії величезний вплив справляє конкретна політична ситуація, діюча практика оподаткування та державного регулювання, що сприяє напрямку фінансових ресурсів на споживання більшою мірою, ніж на накопичення та інвестування. При цьому складності в отриманні об'єктивних вартісних оцінок доповнюються проблемами обліку виробництва продукції в натуральному вираженні, викликаними спробами керівників окремих організацій знизити масштаби випуску продукції в цілях як скорочення оподатковуваної бази, так і обгрунтування причин неплатоспроможності.
В результаті в сфері аналізу та прогнозування макроекономічних показників в даний час виникають проблеми при розрахунку:
- обсягів проміжного споживання і валового внутрішнього продукту, у тому числі на стадії первинного розподілу і кінцевого використання;
- фінансових показників господарської діяльності організацій;
- динаміки натуральних і вартісних показників по окремих галузях реального сектора економіки.
Таким чином, виникає необхідність розробки системи розрахунку макроекономічних показників, що включає коригування на неврахований обсяг натурально-вартісних і фінансових ресурсів. Макроекономічні показники важливі для прогнозування економічного розвитку країни, прийняття правильних рішень. І хоча різні показники національного доходу не враховують неринкові і нелегальні угоди, зміни фонду вільного часу та якості товарів, складу і розподілу сукупного випуску, а також екологічні наслідки виробництва, проте вони є досить точними і корисними індикаторами економічного стану країни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Проблема достовірності макроекономічних показників. Чистий економічний добробут "
 1. Національне багатство
  проблемами обліку виробництва продукції в натуральному вираженні, викликаними спробами керівників окремих організацій знизити масштаби випуску продукції в цілях як скорочення оподатковуваної бази, так і обгрунтування причин неплатоспроможності. У результаті в сфері аналізу та прогнозування макроекономічних показників в даний час виникають проблеми при розрахунку: - обсягів
 2. Економічне зростання
  проблем для добробуту людства такий, що, почавши міркувати над ними одного разу, неможливо думати про щось інше ». Графічно економічне зростання може бути представлений трьома способами: а) через криву реального ВВП; б) через криву виробничих можливостей; в) за допомогою моделі «AD - AS» (рис. 4.1). Рис. 4.1. Економічне зростання (графічна інтерпретація) На рис. 4.1, а
 3. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  проблеми національного доходу протягом тривалого періоду розвитку економічної теорії приділялася досить велика увага представниками класичної щколу економічної думки. Ще в 1664 р. один з основоположників класичної школи економічної думки, англійський учений У. Петті, склав баланс доходів і витрат населення Англії, визначивши на його основі національний дохід як
 4. Висновки
  макроекономічних показників: потоки - споживання, заощадження, інвестиції, державні закупівлі, податки, експорт, ВВП, ВНП, ЧНП, НД, РД; запаси (активи) - майно, державний борг, національне багатство, портфель активів, реальні грошові (касові) залишки; показники економічної кон'юнктури - ставка відсотка, рівні цін, безробіття, інфляції та ін 6. Відомі три способи
 5. Запитання для самоперевірки
  макроекономічні показники. 3. Назвіть агреговані ринки. 4. Опишіть модель економічного обороту. Виберіть правильні відповіді 5. У моделі кругообігу домогосподарства: а) виступають суб'єктами на ринку ресурсів; б) виступають суб'єктами на ринку продуктів; в) виступають суб'єктами на ринку доходів; г) вірні відповіді а) і б). 6. Макроекономічними показниками є:
 6. Визначення економічного зростання
  проблеми зростання з позиції жителя країни, а не стороннього спостерігача. Економічне зростання входить до числа основних цілей суспільства. У цій якості він припускає підвищення матеріального добробуту населення і підтримання національної безпеки. Одночасно економічне зростання є засобом досягнення цих цілей, тобто проявляється як механізм, що забезпечує дію закону зростання
 7. Глосарій
  проблемам платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг Автаркія - економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих
 8. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  проблем інфляції і безробіття. Важливе місце в демократичному плануванні відведено механізму укладення контрактів між державою і приватними компаніями, за допомогою якого здійснюється узгодження макроекономічного регулювання з мікроекономічним, а також встановлюється необхідний громадський контроль за великими компаніями (за формуванням витрат виробництва і цін, системою
 9. 1. Загальна характеристика концепції
  проблеми, часто ставлять під coм ^ ня достовірність і надійність отриманих оцінок. 568 2. Капіталістична економіка внутрішньо стійка відноси-ельно якогось оптимального рівня виробництва, який визна-еллется розвитком продуктивних сил, запасом ресурсів і т.д. "|" Ьот оптимальний рівень виробництва не виключає наявність не-iпорой безробіття, яка пов'язана з інституційними
 10. 4. Макроекономічна модель «нових класиків» і вплив грошової політики на економіку
  проблемам економічної політики. Що стосується впливу несподіваних змін грошової маси, то тут вони не сказали нічого нового. Ідея про те, що такі зміни можуть вплинути на реальний стан в економіці, відповідає позиції Фрідмена. Принципове питання полягає в | | ом, чи можна і якщо можна, то як виробити правило, що дозволяє, виходячи з спостережуваних значень економічних
© 2014-2022  epi.cc.ua