Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава 31: Пристосування до коливань попиту і пропозиції: економічний цикл

В економіці Сполучених Штатів та інших розви-тих країн ситуації затяжного порушення рівноваги, що зменшує сукупний попит, такі, на-приклад, як падіння грошової маси або скоро-чення інвестицій, тягнуть за собою періоди безробіттю-тіци. Безробіття може бути дуже важкою іустойчівой; спад часто триває не тиждень місяці, а рік і більше. Аналогічно: за порушення-ми, що збільшують сукупний попит, можуть сле-дова тривалі періоди, характеризую-щіеся високим рівнем зайнятості та зростанням цін.
Описана в гол. 30 модель сукупного попиту ісовокупного пропозиції за допомогою возрастаю-щей кривої сукупної пропозиції помогаетоб'ясніть, чому падіння попиту викликає спад, арасшіреніе попиту - бум Але навіть ця модель неявляется вичерпною. Вона не пояснює причи-ни відновлення спадів і їх закінчення, що не пояс-вується, чому в більшості розвинених країн ценипостоянно ростуть або чому політика, стимулює-ющая економічне зростання в країнах з майже пів-ної зайнятістю, веде скоріше до підвищення цін, ніж до зростанню обсягу виробництва і зайнятості.
У цьому розділі ми будемо розвивати модель сукупність-ного попиту та пропозиції, введену в гол. 30 дляоб'ясненія економічного циклу (коливань обсягів по-ма виробництва навколо його трендової траєкторії), і пов'язані з ним зміни цін, процентних ста-вок і безробіття, про які рке згадувалося ВГЛ. 23.
Про Коливання фактичного обсягу вироб-ництва навколо його потенційної величини, яка досягається за умови повної заня-тости в економіці, називаються економічно-ми коливаннями, або економічним циклом.
Щоб пояснити коливання економічного циклу, розглянемо класичну криву совокупногопредложенія, введену в самому кінці гл 30. Бу-дем розрізняти криві сукупного предложеніядля короткострокового і довгострокового періодів. Та-де поділ допомагає визначити фактори, пре-пятствующіе швидкому досягненню повної заня-тости, і фактори, що забезпечують в кінцевому рахун-ті прагнення економіки до досягнення повної за-нятості.
Використовуючи це розходження між краткосроч-ним і довгостроковим сукупною пропозицією, ми можемо простежити траєкторії пріспособленіяцен, виробництва і зайнятості до змін спросаі пропозиції.
На рис 31-1 показані криві короткострокового ідолгосрочного пропозиції AS. Перша направленавверх, друга строго вертикальна
Про Крива довгострокового пропозиції ASявляется вертикальної, тим самим показуючи, що, яким би не був рівень цін, обсяг про-виробництва фірм Y * залишається постійним.

Випуск продукції
РІС. 31-1. Криві довгострокового і короткострокового-позиції. Крива сукупної пропозиції для краткосрочногоперіода не є ні абсолютно горизонтальної, як в кейн-сіанском випадку в гол. 30, ні абсолютно вертикальної, як в клас-сических випадку. Але в довгостроковій перспективі, коли зарплатаізменяется в напрямі, який забезпечує повну зайнятість, крива AS при рівні потенційного обсягу виробництва Y * стає вертикальної
Це класична крива сукупної пропозиції, описана в гол. 30, яка представляє собою об'єк-ем продукції, що випускається в економіці, де зар-плата нічим не стримується і забезпечує пів-ву зайнятість. Якщо рухливість зарплати забезпе-чує повну зайнятість, то обсяг виробництва ра-вен Y *, тобто потенційному обсягом виробництва, що досягається за умови повної зайнятості незалежно від рівня цін.
Ні модель короткострокового сукупного запропонованого-вання, викладена в гол. 30, ні класичний ана-ліз, заснований на вертикальній кривій долгосроч-ного сукупного пропозиції, взяті за окремо-сти, не дають повного опису реакції економікіна коливання попиту та пропозиції. Але їх комбі-нація допомагає виділити два макроекономіческіхаспекта пристосування економіки до нарушеніямравновесія. Короткострокова модель AS корисна прианалізі безпосередніх наслідків нарушеніяравновесія, так як зарплата і ціни реагіруютМедленно, а зайнятість змінюється протягом короткоговремені.
Класична модель корисна при аналізедлітельних періодів, коли є час, чтобизарплати і ціни могли відреагувати повністю, ікогда в економіці дійсно спостерігається тен-денція до повної зайнятості.
Маючи уявлення про цих двох аспектах, сле-дует задатися питанням про їх взаємозв'язок. Завдання

цієї главидінамікі.
Про & ьясніть суть макроекономічної
Про Макроекономічна динаміка ізучаетпроцесс пристосування економіки до нару-шеніям рівноваги.
Наше завдання, таким чином, полягає в тому, чтобирассмотреть в часі зміни цін, обсягу про-виробництва та зайнятості, наступні за первоначальнимнарушеніем рівноваги. Коливання економіческогоцікла викликані порушеннями, постійно походячи-ські в економіці, і що викликаються ними ответнимпроцессом. Щоб усвідомити суть цього процесу, хоті-лось б також дізнатися, який довгостроковий періодімеется на увазі: тижні, місяці або роки., Щоб зрозуміти, як реагують зарплата і ціни, чому для цього потрібно якийсь час і чтоггредставляет собою грошова і фіскальна політи-ка , ми повинні почати наш аналіз з ринку труда.Ринок праці має першорядне значення, таккак зарплата є найбільш істотним ком-компонентом витрат, а ціни, що встановлюються фір-мами, повинні відшкодовувати ці витрати. Посколькуізмененіе зарплати не може відбутися миттєве-но, а потребує певного часу, существуеттакое явище, як макроекономічна динаміка.
Перш ніж в п. 2 ми приступимо до аналізу еко-ліджень циклу, або механізму макроекономічної чеський динаміки, розглянемо більш докладно про-явища економічного циклу, адже саме цикли-етичні зміни обсягу виробництва, зайнятості іценів складають предмет нашого дослідження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 31: Пристосування до коливань попиту і пропозиції: економічний цикл "
 1. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 2. У главі 30 «Макроекономічна теорія відкритої економіки» розглядається класична
  глава 34 « Основні проблеми макроекономічної політи-ки *. На закінчення ми розглядаємо п'ять дискусійних проблем економічної політики: вибір ступеня політичного впливу на економічний цикл, ви-бор між нормативною і дискреционной грошово-кредитною політикою, желатель-ність досягнення нульового рівня інфляції, важливість балансу державного бюджету та необхідність
 3. Економічні коливання нерегулярні і непередбачувані Зміни показників економічної
  коливання нерегулярні і непередбачувані Зміни показників економічної активності часто називають економіч-ським, або діловим, циклом. Як передбачається з назви, економічні флуктуацій відповідають змінам умов господарської діяльності. Коли реальний ВВП зростає високими темпами, ділове життя просто чудова. Фірми виявляють, що клієнти готові щедро
 4. Глосарій
  пристосування виробництва і пропозиції за обсягом і структурою до сукупного попиту в результаті взаємодії пропозиції і попиту з цінами Закон спадної віддачі - збільшення використання одного змінного ресурсу в поєднанні з незмінним кількістю інших ресурсів на певному етапі веде до припинення зростання віддачі, а потім і до її скорочення Закон спадної граничної корисності -
 5. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  пристосувань, які використовуються менше одного року. До найбільш важливих статей витрат на оплату робочої сили відносяться виплата заробітної плати, премій, надбавок до заробітної плати, оплата відпусток та за понаднормову роботу у вихідні дні, нічні зміни і т. п. Крім цих видів витрат, підприємство здійснює відрахування до соціальних фондів, амортизаційні відрахування, адміністративні
 6. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  пристосування капіталістичної економіки до будь-яких порушень попиту та пропозиції. Засновники класичної економічної науки - А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.Б.Сей - взагалі заперечували можливість загальних економічних криз. А.Сміт і Д.Рікардо вважали, що немає ніяких кордонів накопичення капіталу і зростання виробництва (крім браку продуктивних сил), оскільки цей процес не скорочує
 7. Резюме
  пристосування до нового рівня рівноваги спостерігається інфляція, що поєднується з правіше-ням обсягом виробництва його потенційного рів-ня. 7. Зрушення кривої сукупної пропозиції вправо в довгостроковій періоді викликає зростання обсягів виробниц-ства і зниження рівня цін. 8. Скорочення державних витрат у долгосроч-ном періоді веде до схожому по величині зростання ча-ки витрат, т. е до
 8. 2. Види економічних циклів і економічних криз. «Довгі хвилі» в економіці.
  Пристосування пропозиції житла до попиту відбувається зі значним відставанням. Причинами будівельного циклу називають коливання квартирної плати, витрат на будівництво, зміни національного доходу, приросту населення. Цикли Форрестера пов'язані з використанням енергії і матеріалів (мають період 200 років). Цикли Тоффлера пов'язані з розвитком цивілізацій (мають період 1000-2000 років).
 9. 19. Золотий стандарт
  главах і параграфах цієї книги [Cм. с. 421413 і 513547.]. Однак слід задатися іншим, не менш важливим питанням. Припустимо, що існує міжнародний банк, який емітує інструменти, що не мають покриття, і клієнтуру якого становить все населення світу. Не має значення, прямо чи ці заступники грошей осідають в залишках готівки індивідів і фірм, або вони зберігаються
 10. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  пристосування виробництва до бажань споживачів і називаються депресією. У соціалістичній економіці враховуються тільки суб'єктивні оцінки держави, а люди позбавлені всяких засобів вираження своїх власних оцінок. Диктатора не хвилює, чи схвалюють маси її рішення щодо того, що направити на поточне споживання, а що на додаткові інвестиції. Якщо диктатор більше
© 2014-2022  epi.cc.ua