Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

У главі 30 «Макроекономічна теорія відкритої економіки» розглядається класична

У главі 30 «Макроекономічна теорія відкритої економіки» розглядається класична модель міжнародних по-струмів товарів і капіталу, на основі якої аналізується зв'язок бюджетного дефіциту і пасивного сальдо зовнішньої торгівлі, а також макроекономічні ефекти торговельної політики. Ці глави дозволяють викладачам використовувати їх в лекційних курсах на свій розсуд: деякі розглядають на заняттях тільки главу 29, інші опускають обидві глави, а третій, можливо, побажають перенести макроекономічний аналіз відкритої економіки на закінчення курсу економічної теорії. Виклавши теорію економіки в довгостроковому періоді (гл. 24-30), ми переклю-чаемся на дослідження короткострокових коливань щодо довгострокового трен-так економічного розвитку. Така організація матеріалу спрощує викладання теорії короткострокових флуктуації, тому що до того моменту, коли студенти при-ступають до їх вивчення, вони вже познайомилися з основними макроекономічними концепціями.
Глава 31 «Сукупний попит і сукупна пропозиція» починається з викладу матеріалу про економічний цикл, а потім вводиться модель сукупно-го попиту та сукупної пропозиції. Глава 32 «Сукупний попит і кредитно-де-ніжна і фінансово-бюджетна політика» пояснює, яким чином держава-ні діячі використовують знаходяться в їх розпорядженні засоби для зсуву кривої сукупного попиту. Глава 33 «Вибір між інфляцією і безробіттям вкрат-косрочном періоді» пояснює, чому політичні діячі, керуючі сово-купно попитом, стикаються з проблемою вибору між інфляцією і безработ-Передмова для викладача цей. У розділі досліджується, чому такий вибір існує в короткостроковому періоді, чому він змінюється з часом і в чому причини його відсутності в довго-терміновому періоді. Завершує книгу глава 34 «Основні проблеми макроекономічної політи-ки *. На закінчення ми розглядаємо п'ять дискусійних проблем економічної політики: вибір ступеня політичного впливу на економічний цикл, ви-бор між нормативною і дискреционной грошово-кредитною політикою, желатель-ність досягнення нульового рівня інфляції, важливість балансу державного бюджету та необхідність реформування податкової системи.
По кожній про-блеми в розділі наводяться точки зору і аргументація протилежних сторін, студентам же пропонується дати їм самостійну оцінку. Засоби навчання Мета цієї книги - допомогти студентам засвоїти фундаментальні знання, пропоновані економічною наукою, і продемонструвати їм, як вони можуть бути використані в світі, в якому ми живемо. Для досягнення цієї мети я використовую різні засоби навчання, до яких регулярно звертаюся протягом всієї книги. Зміст глави. Кожна глава починається зі списку основнихвопросов, розбираємо в ній, з метою дати студентам уявлення про зміст матеріалу, який їм належить вивчити.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У главі 30 «Макроекономічна теорія відкритої економіки» розглядається класична "
 1. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  чолі, паровий млин суспільство з промисловим капіталістом (Маркс К. Злидні філософії / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 4. С. 133) .]. У цих змінах воля і розум людини грають лише підпорядковану роль. Невблаганний закон історичного розвитку примушує людей незалежно від їхнього бажання мислити і діяти відповідно з моделями, що узгоджуються з матеріальним базисом своєї епохи. Люди
 2. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  чолі 2, лише частина зростання нерівності може бути приписана расширяющемуся розбіжності в заробітній платі між різними рівнями кваліфікації. Велика частина зростання нерівності відноситься до людей однакової кваліфікації (14). Класична теорія вирівнювання факторів цін не пояснює це розбіжність заробітків всередині груп. Втім, при падінні заробітної плати некваліфікованих
 3. Предмет макроекономіки
  теорія веде свій початок від фундаментальної праці видатного англійського економіста, представника Кембриджської школи, лорда Джона Мейнарда Кейнса. У 1936 р. вийшла у світ його книга «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», у якій Кейнс заклав основи макроекономічного аналізу. Значення роботи Кейнса було таке велике, що в економічній літературі виник термін «кейнсіанська революція» і
 4. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  главі 23, названій "Нотатки про меркантилізмі ..." своєї роботи "Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей" він заявив, що заклопотаність меркантилістів припливом дорогоцінних металів в країну стало результатом інтуїтивного відчуття зв'язку між великою кількістю грошей і низькими процентними ставками. А це одна з ключових ідей самого Кейнса. Дійсно, в більшості робіт пізніх меркантилістів
 5. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  теорія споживання Госсена видається не дуже вдалою абстракцією, закони Госсена лягли в основу мікроекономічної теорії наступного століття, а методологія максимізації корисності, запропонована ним, увійшла в економічну науку як класичної логіки прийняття
 6. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  чолі III тому «Капіталу», в основному присвяченій критиці вульгарної політичної економії. Наприкінці цієї глави Маркс протиставляє вульгарною по-літичної економії класичну і відзначає велику її за-слугу в тому, що вона зруйнувала ілюзію, яка виникає, коли ми розглядаємо поверхню економічних явищ. Зокрема класична школа показала, що відсоток є частина
 7. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  чолі. У цьому примітці він протиставляв класичної політичної економії вульгарну і вказував, що в отли-чие від класичної політичної економії, яка вивчала внутрішні залежності буржуазного суспільства, вульгарна політична економія обертається в колі зовні здаються-ся залежностей, тобто розглядає явища такими, якими вони виступають на поверхні. Вона виходить з
 8. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  чолі III тому «Капіталу», де аналізується питання про так званої ринкової вартості. Маркс показав, що, коли. У звичайних умовах попит дорівнює сумі до-ється пропозицією, тоді товари обмінюються за вартістю, оскільки існує рівність попиту та пропозиції. Сле-послідовно, в тому випадку, коли ціна дорівнює вартості, переста-ють діяти сили, що лежать на стороні попиту і пропози-
 9. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
  чолі I то-ма «Капіталу», де викладається вчення про загальний закон капіталістичного нагромадження, і особливо 7 параграф двад-цять четвертої глави під назвою «Історична тенденція капіталістичного накопичення», де Маркс абсолютно звіт-ливо говорить, що в условях капіталізму зростає масова ні-щета, щоб викрити подібні фальсифікації. Бернштейн надавав велике
 10. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  чолі III тому «Капіталу», що для існування абсолютної ренти необ-ходимо дві умови: по-перше, монополія приватної власності на землю, по-друге, наявність в землеробстві більш низько-го органічного будівлі капіталу порівняно з промисловості. Наявність в землеробстві нижчого органічної будови капіталу призводить до того, що при тих же витратах капіталу, при тій же
© 2014-2022  epi.cc.ua