Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Принципи діалектичного синтезу


Отже, вирішення проблеми вартості слід шукати на шляху діалектичного син-теза всіх існуючих теорій. Що ж собою являє діалектичний синтез як метод наукового аналізу?
Методологія наукового пізнання є в принципі єдиної для всіх областей знання. Ця обставина допомагає розкрити зміст методу діалектичного син-теза, використовуючи досвід інших наук, зокрема, на прикладі того, як фізики шукали рішен-ня проблеми природи світла. Може здатися, що ми віддаляємося від нашої теми, але насправді ми наближаємося до розуміння змісту методу, за допомогою якого сле-дует вирішувати проблему вартості.
Першу гіпотезу, що пояснює природу світла, запропонував І. Ньютон. Його віра в універсальність сформульованих ним законів механіки була настільки велика, що він рас-розлогий їх дію і на оптику, тобто за межі їх дійсної застосовно-сті. Він запропонував розглядати світло як потік частинок - корпускул, взаємодія яких між собою і з іншими тілами описується рівняннями класичної меха-ники.
Разом з тим ще в XVII в. стали відомі явища дифракції та інтерференції, які насилу вписувалися в корпускулярну концепцію, але легко й переконливо пояснювалися з позицій хвильової теорії світла. Згідно з останньою світло являє со-бій механічні коливання ефіру - якійсь середовища, що заповнює все світове простран-ство.
Фізики розділилися на два непримиренні, вороже налаштованих по відношенню один до одного табору. Прихильники нової теорії свято вірили в істинність по-стулатов, освячених генієм Ньютона. (В цьому можна виявити паралель з ставлення-ням марксистів до трудової теорії). Прихильники хвильової теорії цілком обгрунтовано вказували на протиріччя і недолугості ортодоксально-ньютоніанского уявлень про природу світла. Вони критикували апологетів корпускулярного вчення за догматичну прихильність спадщини Ньютона. (Насправді захисники обох точок зору гре-шили догматизмом).
Непримиренність обох «партій» по відношенню один до одного була настільки велика, що, здавалося, суперечка йшла не про фізичних проблемах, а про соціальну революцію чи пере-ділі власності. Розкол дотоле єдиного наукового співтовариства став можливий тому, що обидві сторони знаходили підтвердження своєї правоти у навколишньому дійсно-сти, і саме ця обставина визначало гостроту суперечностей і безкомпромісний-ність позицій. Дійсно, явища, пов'язані з випромінюванням і перетворенням світла, на переконання багатьох, підтверджували корпускулярну доктрину, тоді як дифракція, відображення, заломлення світла краще пояснювалися, виходячи з хвильових уявлень. (Аналогічну ситуацію ми спостерігаємо і в дискусіях прихильників різних теорій вар-тості). Тому методологічна помилка фізиків минулого полягала не стільки в хибному тлумаченні сутності того чи іншого оптичного явища, скільки в абсолюті-зації якогось одного підходу - корпускулярного або хвильового - і категоричне неприйняття поглядів опонентів.

Боротьба йшла з перемінним успіхом. Авторитет і масштаб особистості Ньютона спо-собствовало того, що весь XVIII в. пройшов під знаком переваги нової теорії. Прихильники хвильових уявлень сповна випробували гірку долю «Дисса-дента» в науковому співтоваристві і піддавалися справжнього цькування і гонінням як відступ-ники. Але поступово накопичувалися факти, які зміщували співвідношення сил на користь послідовників хвильової теорії. У другій половині XIX в. Максвелл і Герц довели ідентичність природи світла і електромагнітних хвиль. Це було сприйнято як кінець механістичних поглядів на природу світла і тріумф хвильової теорії. Настала черга прихильників корпускулярної доктрини скуштувати всі «принади» приналежності до марги-нальному науковому течією. Здавалося, корпускулярна теорія зазнала повне і остаточним фіаско і повинна бути здана в архів. (В області проблеми вартості аналогічних ситуація мала місце з початку 1990-х рр..).
Однак апологети хвильової теорії рано тріумфували перемогу. На самому початку ХХ в. було доведено, що світло випромінюється і поглинається квантами - неподільними, лока-лізованних в просторі порціями енергії. Тим самим відбулася реанімація ста-рих корпускулярних уявлень про природу світла, але, правда, на якісно іншому рівні.
Тільки тоді фізики усвідомили, нарешті, неправомірність та методологічну хибність протиставлення хвильової та корпускулярної теорій. Вони прийшли до висновку, що лише поєднуючи хвильові і корпускулярні уявлення в єдине ціле, наука може адекватно описати фізичні явища. Саме усвідомлення цього факту дало потужний імпульс розвитку фізики, і в результаті народилася квантово-хвильова теорія. Відповідно до неї, фотон одночасно є і часткою, і хвилею, носієм і корпуск-лярних, і хвильових властивостей, які не виключають, а доповнюють один одного.
Якщо до цього вчені «розщеплювали» єдине явище на дві складові і, в со-відповідності зі своїми «партійними» пристрастями, абсолютизували тільки одну зі сторін явища, то сучасна фізика постійно підкреслює нерозривний зв'язок кор- пускулярних і хвильових властивостей матерії.
Таким чином, висновок фізики з кризи і народження квантово-хвильової теорії не були пов'язані з «історичною перемогою» якого-небудь одного напряму. Стався діалектичний синтез корпускулярних і хвильових уявлень. Синтез мав місце, оскільки нова теорія поєднала в собі положення обох вихідних концепцій, нехай і в перетвореному вигляді. Разом з тим квантово-хвильову теорію не можна представляти як результат простого механічного злиття корпускулярної і хвильової концепцій. За глибиною проникнення в природу матерії вона якісно перевершує обидві свої попередниці. Досить вказати в цьому зв'язку, що пов'язати воєдино рух частини-ці та поширення хвилі вдалося лише за допомогою переходу до статистичної інтерпретації законів природи.
Такий підхід був зовсім далекий класичній фізиці. Тому мова йде саме про діалектичний синтезі, в результаті якого народжується нова теорія, що поєднує в собі елементи вихідних концепцій, але одночасно якос-ного відрізняється від них.
Ситуації, що вимагають для свого вирішення використання діалектичного син-теза, досить рідко зустрічаються на практиці, але можна навести принаймні ще один приклад вдалої реалізації цього методу. Після закінчення громадянської війни на-ша країна встала перед вибором одного з двох взаємовиключних шляхів розвитку: або продовжувати політику воєнного комунізму, або ж відновити ринкові капитали-стические відносини. З різних причин обидві ці можливості не могли бути реализо-вани.
Як відомо, рішення було знайдено у вигляді переходу до непу, який поєднував у се-бе елементи обох вихідних варіантів розвитку, але не зводився до жодного з них. По суті неп являв собою новий, особливий, не зустрічався раніше спосіб вироб-ництва, якісно відмінний як від військового комунізму (і в рівній мірі від його «двоюрідного брата» - соціалізму радянського зразка), так і від капіталізму. Це об-стоятельство змушує нас розглядати перехід до непу як четверту з початку ХХ в. російську революцію. Причому цього разу революція, на відміну від попередніх, була здійснена «зверху». Може бути, з цієї причини вона не отримала логічного за-вершення. Однак навіть незавершений процес діалектичного синтезу сприяв виходу з гострої економічної та політичної кризи і привів до очевидних позитивних наслідків для економіки та суспільства в цілому.
На рубежі 1980-1990-х рр.. майже повністю повторилася ситуація почала 1920-х рр.. Однак необхідність застосування єдино дієвою в подібних ситуаціях методології - діалектичного синтезу була усвідомлена, і історичний шанс на цей раз був упущений. (Китай свій шанс, між тим, не упустив).
Таким чином, наведена аналогія показує, що вивести проблему стоїмо-сті з кризи можливо лише за допомогою діалектичного синтезу (а не еклектичного об'єднання) всіх існуючих теорій. Тільки таким чином можна вийти за МЕЖАХ-ли порочного кола помилкових альтернатив, пропонованих різними концепціями, і вдосконалення-шити істинний прорив до якісно нової теорії вартості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принципи діалектичного синтезу "
 1. Тема 8. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  1. Наукові школи - про предмет економічної теорії. Теоретичні дослідження в економіці А. Монкре-тьен в 1516 р. визначив як політичну економію, А. Маршалл в 1890 р. - як економікс, а в сучасній Росії вона придбала назву економічної теорії. Більшість вчених вважають, що мова йде не про різних науках, а про специфіку поглядів на предмет і зміст загальної універсальної
 2. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  Предмет економічної теорії. Відмінність економічної теорії від економіці і політичній економії. Основні функції економічної теорії. Обгрунтування системного визначення предмета економічної теорії Предмет економічної теорії. Предмет даної науки тісно пов'язаний з поняттям «економіка» (від грец. «Oikos» - будинок, господарство, «nomos» - вчення, закон), а тому економічна наука? її
 3. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  Поняття і структура методу економічної теорії, його вихідний елемент. Принципи матеріалізму і суперечності в економічній теорії. Інші елементи діалектичного методу. Раціональні засоби і методи прикладного економічного аналізу, що використовуються економіці Поняття і структура методу економічної теорії, його вихідний елемент. Слово «метод» (від грец. «Methodas») буквально означає: «шлях до
 4. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  Сутність НТР та її основні етапи. Особливості сучасного етапу НТР і економічний прогрес Сутність НТР та її основні етапи. В історії розвитку техніки виділяють три основні етапи. Перший почався з появою найелементарніших знарядь праці й тривав до кінця XVIII - початку XIX в., Тобто до виникнення машинного виробництва. Цей етап охоплював понад 3 млн років існування
 5. Методологія економіки
  Важливе значення в теоретичному пізнанні має вихідний фактор філософського підстави науки - її методологія. Особливо зважаючи все більшого поширення серед дослідників ХХ століття ідей про методологічному анархізм і індивідуалізм. Цей підхід заперечує взагалі філософське підстава наук, в т. ч. економіки. «Питання про метод,? писав А. Онкен,? грає в подальшому викладі настільки
 6. Генезис загальної теорії економіки (ВТЕ)
  ВТЕ? динамічна наука. Вона виникла на певному етапі суспільного розвитку і постійно розвивається. Є велика кількість спеціальних робіт по її історії. Суб'єктивні думки різні. Розбіжність думок пов'язано з різним розумінням теорії економіки. Що йде з давнини полеміка з економічних питань не може бути подолана взагалі або, принаймні, швидко. У зв'язку з цим
 7. Причина невдачі неокласичного синтезу
  Цілком очевидно, що шляхом «поліпшення» і модернізації традиційних теорій неможливо домогтися рішення «загадки» вартості. Разом з тим ці теорії сиг-грали позитивну роль - вони дозволили виявити всіх претендентів на роль источни-ка вартості - праця, всі фактори виробництва (праця, землю і капітал) і суб'єктивну оцінку цінності товару. До цього списку неможливо нічого додати. Залишається
 8. Етапи діалектичного синтезу
  Процедура діалектичного синтезу, як і будь-якого іншого методологічного прийому, може бути до певної міри формалізована, хоча головне в ній ста-новить, звичайно, творчий початок. Саму процедуру можна розбити на три етапи. На першому етапі необхідно диагно-стіровать цю ситуацію як тупикову і усвідомити той факт, що вихід з ту-піку можливий тільки за допомогою діалектичного
 9. Короткі висновки
  Отже, експлуатація засновником власників інших факторів виробництва метушні-кає, по-перше, якщо договірна ціна витрат фактора виробництва виявляється менше значення їх ринкової ціни. Експлуатація з цього напрямку можлива, але не неіз-бажаних. По-друге, експлуатація має місце внаслідок присвоєння засновником приба-вочной вартості, створеної тією частиною капіталу і «землі»
 10. 6. Інша Я
  Якщо ми готові прийняти поняття причинності в самому широкому сенсі, то телеологію можна назвати видом причинного дослідження. Кінцеві причини це передусім причини. Причина події розглядається як дія або квазідействіе, спрямоване до деякої мети. І первісна людина, і дитина з наївно-антропоморфічні точкою зору вважають цілком правдоподібним, що будь-яка зміна або
© 2014-2022  epi.cc.ua