Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Додаток II. Зовнішня торгівля і механізм визначення рівня доходів


Єдиним елементом, яка не розглядає-вався нами в даній главі при побудові моделіопределенія доходів, є зовнішня торговля.Для того щоб врахувати фактор існування зовн-ній торгівлі і визначити загальну величину спросана товари, вироблені в економіці, необходімок показниками споживання, інвестицій і урядових витрат додати чистий експорт.
Про Чистий експорт - це перевищення сум-ми нашого експорту товарів і послуг в Залишився-ної світ над величиною нашого імпорту з-закордону.
Новим умовою рівноваги на ринку товарів,
при якому всі компоненти попиту прийняті вовніманіе, буде такий вираз:
Y=C + I + G + XQ (П4)
де X - експорт товарів від нас, Q - імпорт това-рів, a X - Q - чистий експорт країни.
Експорт X є компонентом попиту, потомучто частина товарів, вироблених в даній країні, продається за кордон, ті. експортується иностран-ним державам. Таким чином, наш експортпредставляет собою попит на наші товари зі сторо-ни зовнішнього світу Імпорт Q становлять товари, що купуються нашими громадянами, які, однак, не є частиною внутрішнього сукупного спро-
ТАБЛИЦЯ 28ПН-1. Показники зовнішньої торгівлі США ,1951-1986 рр.. (У% від ВНП)
Роки Чистий експорт Експорт Імпорт 1951-1960 0,9 5,5 4,6 1961-1970 1,1 6,1 5,0 1971-1980 0,8 9,6 8,8 1981-1986 -0,7 10,4 11,1 1986 -2,5 .8,9 11,3 Джерело DRI.
Са на товари, а, навпаки, являють собою частьспроса на товари, вироблені в інших странах.Вираженіе С + I + G включає всі витрати домаш-них господарств, фірм, які здійснюють своіінвестіціі, а також витрати уряду, у томучислі і на імпорт. Так, фірми, можуть покупатьіностранние машини, уряд - робити за-купки зброї іноземних систем, а домашні госпо-дарства можуть просто віддавати перевагу імпортне ві-скі.
У табл. 28ПІ-1 представлені дані про велічінечістого експорту, а також експорту та імпортаСША, виражені як частка від ВНП. Тут присут-обхідних три моменти, які вимагають нашої вни-манія. По-перше, чистий експорт становить не-велику частину в загальному обсязі ВНП. Протягом по-шануй усього періоду між 1946 і 1983 рр.., За винятком тільки трьох років, експорт в США превишалімпорт. По-друге, протягом десятиліття, с1971 по 1981 р., величина як експорту, так і їм-порту швидко зростала щодо загального обсягів по-
ма ВНП.
Основну частину експорту США складаючи-ють промислові товари, то ж можна сказати ипо приводу американського імпорту. Одночасно, однак, близько третини загального обсягу імпорту стано-вить імпорт нафти, ціни на яку значітельновирослі протягом 70-х років. І по-третє, в тече-ня останніх декількох років чистий експортпредставлял собою величину явно негативну, аце означає, що ми стали закуповувати за граніцейбольше товарів, ніж продавати іншим країнам. Дляпослевоенних Сполучених Штатів це дійсно-тельно нове явище.
Які фактори визначають чистий експорт? Досих часу ми припускали, що величина нашого ек-спорту визначається умовами попиту за граніцейі що ці умови є постійними. Що жстосується імпорту, то тут ми розуміємо, що расходина імпорт, як і споживчі витрати взагалі, залежать від рівня доходів. Коли збільшуються до-ходи, домашні господарства прагнуть потреблятьбольше Частина цього зрослого споживання прини-маєт форму покупки імпортних товарів. Таким об-разом, із зростанням рівня доходів обсяг імпорту так-же збільшується.
На рис. 28ПП-1 показано поведінку експорту іімпорта, а також та різниця, яка представляетсобой чистий експорт, або активне торгове саль-до. Експорт представлений на малюнку у вигляді горизонтальної прямої, тобто експорт розглядається каквелічіна постійна. Рівень витрат на імпортвозрастает в міру зростання доходів, починаючи з нуляпрі нульовому рівні доходів і далі збільшуючись всоответствии із зростанням доходів. Кут нахилу кри-

РІС. 28ГШ-1. Експорт, імпорт і торговий ба-ланс На (а) представлений експорт у вигляді фіксований-ної величини, що становить 50 одиниць. Імпортувелічівается у міру зростання рівня доходів. Пред-годиться, що гранична схильність до імпорту, представлена нахилом кривої імпорту, дорівнює ОД.Разніца між експортом та імпортом составляетторговий баланс При рівні доходів 250 імпортравен 50 (0,2 х 250) і, отже, дорівнює об'емуекспорта При більш високому рівні доходів будетнаблюдаться торговий дефіцит. У частині (Ь) кріваячістою експорту показує різницю між експор-том та імпортом, або величину торгового балансапрі кожному даному рівні доходів. У міру ростауровня доходів активне сальдо торгового балансасокращается і поступово переходить в дефіцит
Внешнеторговийдефіціт
(Ь)
Доходи
виття імпорту являє собою граничну схильність до імпорту товарів.

Про Гранична схильність до імпорту - етоувеліченіе обсягу імпорту на кожен долларпріроста національного доходу.
Показник граничної схильності до імпорту, ко-торую ми позначимо як MPQ, для СоедіненнихШтатов являє собою частку, безсумнівно, зна-ве меншу, ніж MPC Зазвичай він прінімаетзначеніе 0,2 або навіть 0,1. Відзначимо, що велічінапоказателя MPQ, так само як і MPC, залежить відставки прибуткового податку. Чим вища ставка налогана доходи, тим нижче буде наявний доходотносітельно загального рівня національного доходаі, отже, тим менше буде та частка каждогодополнітельного долара національного доходу, ко-торая витрачається на закупівлі імпортних товароо
Різниця між величиною експорту та імпортапрі кожному даному рівні доходів представляетсобой чистий експорт, або торговий баланс Прінізком рівні доходів спостерігається превишеніестоімості експорту над вартістю імпорту, пото-му що витрати на імпорт будуть малі по відношенню-нію до витрат на експорт. При високому уровнедоходов, коли імпорт вище експорту, буде спостерігатися торговий дефіцит.
Про Торговий дефіцит - це перевищення ним-порту товарів над експортом.
Більше того, бо приріст доходів збільшує їм-порт, залишаючи експорт незмінним, із зростанням дохо-дов активне торгове сальдо зменшується, а сумматоргового дефіциту буде постійно зростати.
РІС. 28ГШ-2. Рівноважний дохід у відкритій еко-номіці. Щоб визначити загальну величину попиту наотечественние товари, або сукупний попит, треба ксумме С + I + G додати чистий експорт, або величину, що дорівнює сумі експорту нашої країни мінус її расходина імпорт. Ця операція повинна бути пророблена длякаждого рівня доходів. Так, наприклад, при нулевомуровне доходів чистий експорт становить 50. Однак Помере збільшення доходів імпорт зростає, а величина чи-стого експорту знижується. Крива AD являє со-
бій всі компоненти попиту на вітчизняні товари
Таким чином, рівновага досягатиметься у точці E, де рівень сукупного попиту, включаючи і суму чисто- го експорту, буде дорівнює рівню доходів
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Додаток II. Зовнішня торгівля і механізм визначення рівня доходів"
 1. Словник термінів
  додатка капіталу, реалізації продукції та послуг. Консолідований бюджет - зведення бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації на відповідній території. Концесія - дозвіл однією державою іншим державам, їх фірмам і приватним особам проводити виробничо-експлуатаційну діяльність відповідно до концесійним договором. У договорі про концесію може
 2. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  прикладання праці як такого і ніяк інакше, і по праву повинна приносити вигоду тільки трудівникам. Однак голий працю сам по собі виробляє дуже мало, якщо не полегшується застосуванням результатів попереднього заощадження і накопичення капіталу. Продукція є результат взаємодії праці з інструментами та іншими капітальними товарами, керованого завбачливим підприємницьким
 3. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  зовнішній витік. Всі спроби банківської школи спростувати цю теорію були поверхневими. На жаль, грошова школа помилялася в двох відносинах. Вона не допускала думки про те, що заходи, пропоновані нею, а саме суворі законодавчі обмеження розмірів емісії понад металевого резерву, не є єдиними. Вона ніколи не розглядала ідею вільної банківської діяльності. Друга
 4. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  зовнішній тиск або примус, будь то з боку держави чи з боку профспілок, намагається зафіксувати ставки заробітної плати на більш високому рівні, виникає інституційна безробіття. У той час як на вільному ринку праці переважає тенденція зникнення каталлактіческой безробіття, інституційна безробіття не може зникнути доти, поки держава або
 5. Генезис економічної науки
  зовнішніх і внутрішніх ринків, інтенсифікації грошового обігу. На ці процеси економічна наука відгукується появою меркантилізму. Сутність вчення меркантилістів зводиться до визначення джерела походження багатства (і в цьому їх заслуга, бо вони першими про це заговорили). Але трактували вони це питання неправильно, бо джерело багатства виводили зі сфери обігу, а саме
 6. 2. Розділи (рівні) економіки. Теоретична та прикладна економіка. Економічна політика
  програми її результатів. Позитивна (дескриптивна) економіка орієнтована переважно на об'єктивне тлумачення, наукове пояснення спостережуваних економічних процесів і явищ, побудова на їх основі наукових гіпотез, концепцій, виявлення закономірностей функціонування економічних систем. Нормативна економіка відповідає на питання, як має бути, як слід діяти,
 7. Соціально-економічні наслідки інфляції
  додаток капіталу в тих областях, де високі витрати виробництва. Тому з них спрямовується залишок капіталу, що оголює галузь і призводить до дефіциту товарів, який стає хронічним. У населення утворюються вимушені заощадження, які не виражають зростання добробуту. а по суті являють собою відкладений попит. Дефіцит товарів і вимушені заощадження стають
 8. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  зовнішньої політики, включаючи утримання дипломатичних служб і позики іноземним державам. Адміністративно-управлінські витрати: утримання урядових органів, поліції, юстиції та інш. Платежі по державному боргу Податки (у тому числі акцизні збори і мита, гербовий збір) ... Неподаткові надходження: доходи від державної власності, державного
 9. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  зовнішньою заборгованістю. Зростання інвестицій, як очікувалося, повинен був викликати зростання продуктивності праці і рівня життя. Однак, незважаючи на приписану лібералізацію зовнішньої торгівлі та внутрішніх ринків, багато що розвиваються країни не вийшли зі стагнації і не змогли залучити нові іноземні інвестиції; їм не вдалося навіть зупинити витік своїх капіталів за кордон. Пояснити ці явища
 10. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  зовнішньої торгівлі або в ході видобутку благородних металів. Звідси випливає твердження, що тільки праця, зайнятий у сфері видобутку благородних металів є продуктивною. Втім, суто теоретичні дослідження мало цікавлять представників школи меркантилістів. Основний акцент в їх дослідженнях зроблено на питаннях економічної політики і лежить в області рекомендацій по збільшенню припливу
© 2014-2022  epi.cc.ua