Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Чистий експорт і рівноважний уровеньдоходов


Малюнок 28ПІ-2 показує, як визначатиме-ся рівноважний рівень доходів при введенні вмодель чистого експорту . Ми беремо в якості ис-ходного криву С + / + G і додаємо до каждомуданному рівнем доходів суму витрат на чістийекспорт. При низькому рівні доходів величина чи-стого експорту буде позитивною, як це і по-казано на рис 28ПІ-2. Отже, вираженіеX-Q також буде числом позитивним, а уро-вень сукупного попиту AD перевищує суму С +1 + G. Коли рівень доходів збільшується, то від-повідно зростає і імпорт. Таким чином, уро-вень чистого експорту знижується, доходить до нулі-вого значення і зрештою стає негативні-тільних. Отже, при високому рівні до-ходів рівень сукупного попиту на вироблені вкраїні товари опускається нижче величини С + I + G, тому що чистий експорт тепер негативний.
Малюнок 28ПП-2 показує, що совокупнийспрос при нульовому рівні доходів буде дорівнює 150, з яких 100 одиниць складає сума J + G, А50 одиниць припадає на частку експорту При збіль-ліченіі доходів зростає також і совокупнийспрос Ми припускаємо, що гранична склонностьк споживанню в національному доході MPC=0,70 і що показник граничної схильності до імпортуMPQ становить 0,2. Отже, кожен долларпріроста доходів збільшує рівень совокупногоспроса, тобто попиту на вироблені в країні това-ри, на 0,50 х 1 дол, так як з кожних 70 центовпріроста споживання 20 центів йдуть на імпорт і
тільки 50 центів витрачаються на пріобретеніеотечественних товарів.
Рівновага досягається в точці E, де рівень со-сукупного попиту дорівнює рівню доходів.
Уровеньдоходов при рівновазі становить 300. Він включа-ет 100 дол / + G, 50 дол експорту і 150 (0,70 хх 300 - 0,2 х 300) дол споживчих расходовна вироблені в країні товари. Відзначимо також, що при граничній схильності до імпорту, равной0, 2, величина торгового дефіциту становить 10долл. Цей дефіцит виникає через те, що їм-порт дорівнює 60 дол (ОД х 300), тоді як експортсоставляет лише 50 дол
Мультиплікатор у відкритій економіці
З введенням в модель компонента чистого експортакак частини сукупного попиту на вироблені вкраїні товари змінюється величина мультиплікат-ра. Кожен долар приросту доходів тепер приводить до меншого збільшення рівня споживач-ських витрат на вітчизняні товари, так какчасть цієї суми (1 дол) витрачається на імпорт, і з цієї причини величина мультиплікатора будетменьше. Скоригований формула мультипліка-тора буде мати наступний вигляд:
Мультиплікатор=(П5)
Наприклад, використовуючи дані рис 28ПІ-2 (MPC=0,7, MPQ=0,2), ми можемо сказати, що велічінамультіплікатора становить 2. Це можна легкопроверіть, підставивши ці цифри в рівняння (П5) і обчисливши його значення. Таким чином, теперьпрірост державних витрат, наприклад на 10долл., Призведе до збільшення рівноважного уровнядоходов на 20 дол
Збільшення експорту
Зміна величини експорту призводить до зради-нію рівноважного рівня доходів. Зростання експортаоказивает на доходи точно такий же вплив, як ірост G або L А саме: зростання експорту увелічіваетоб'ем випуску продукції всередині країни, а значить, і рівень доходів на суму, що дорівнює проізведеніювелічіни мультиплікатора і даного приросту чи-стого експорту.

На рис. 28ПІ-3 ми приймаємо, що експорт збіль-лічілся на 20 одиниць. На рис. 28ПП-За показанпроісходящій при цьому зсув кривої совокупногоспроса вгору. Зрослий експорт збільшує сово-Купний попит для кожного даного рівня доходовна 20. Рівноважний рівень доходів, отже, збільшується з E до E '. При передбачуваних до цих
пір значеннях всіх величин і коефіцієнтів муль-тіплікатор буде дорівнює 2 і, отже, уровеньдоходов зросте з 300 до 340 дол
На рис 28ПІ- зь показано вплив возросшегоекспорта на торговий баланс Крива експорту пе-ремещается вгору. Як ми бачимо з увелічівшейсяразніци між експортом та імпортом, при новомуровне рівноважних доходів стан торговогобаланса покращиться. Відзначимо, однак, що актівноесальдо балансу збільшилася на величину меншу, ніж 20 дол приросту експорту. Причина данногоявленія полягає в тому, що розширення обсягу до-ходів збільшує і витрати на імпорт. Однакопрі збільшенні обсягу експорту завжди буде поліп-шаться і стан торговельного балансу. І чим біль-ше збільшується експорт, тим менше буде пре-слушна схильність до імпорту. У даному прімереторговий баланс поліпшується на 12 дол, коториепредставляют собою різницю між 20 дол приро-ста експорту і відповідним приростом імпортування-та, зміна величини якого задається вироблена-дением: MPQ х зміна доходів; в нашому случаеоно одно 8 дол (0 , 2 X 40).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Чистий експорт і рівноважний уровеньдоходов "
 1. Тема 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
  чистий національний продукт, у складі якого враховані не тільки факторні доходи населення, а й держави: ЧНП=НД + Т, (37.4) де ЧНП - чистий національний продукт; НД - національний дохід; Т - непрямі податки. До чистого національного продукту, у свою чергу, слід додати ту частину вартості продукту, яка не дістається ні населенню, ні державі, а залишається у розпорядженні
 2. Тема 45. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ
  чистий експорт. Залежність сукупного попиту від рівня цін можна р висловити графічно (рис. 45.1). {Foto97} 45.1.Крівая сукупного попиту Ціновий фактор, що впливає на сукупний попит, розщеплюється на три ефекту: 1. Ефект процентної ставки (ефект Кейнса). {Foto98} Підвищення загального рівня цін (P) веде до зростання процентної ставки (%), яка знижує купівельну спроможність
 3. Попит на долари визначається вели-чиною чистого екс-порту.
  Чистий експорт (отже, кількість доларів, необхідну для його оплати, збільшує-ся), графік попиту має спадний характер. При одно-весна значенні обмінного курсу кількість доларів, пропонованих для покупки іноземних активів, в точності врівноважується кількістю долла-рів, потрібних для оплати чистого експорту. авіакомпанія планує придбати
 4. У той же час через зростання валютного курсу долара американської авіабудівник-ної компанії Boeing буде
  чистий експорт з США до Японії і зменшиться чистий експорт з США до Європи. Однак загальний торговельний баланс американської економіки залишиться незмінним. Отже, результат різних форм торговельної політики має скоріше мікроекономічний, а не макроекономічний характер. Хоча прихильники приня-ку обмежувальних заходів нерідко заявляють (втім, без достатніх на те Глава 30.
 5. Глосарій
  чистий (нетто) грошовий результат комерційної діяльності фірми Грошовий ринок - ринок короткострокових кредитних операцій (до одного року), що включає обліковий, міжбанківський і валютний ринки Грошовий сектор - та частина економічного кругообігу (див. Економічний кругообіг), яка представлена насамперед рухом доходів, витрат і грошей Деньга - особливий товар, що виконує функції
 6. 1.3. сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ. ФАКТОРИ, ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ
  чистий обсяг експорту: а) національний доход у закордонних країнах; б) валютні курси. Збільшення витрат, викликане змінами в одному або кілька факторах сукупного попиту, зміщує криву AD вправо; і, навпаки, зменшення таких витрат призводить до зміщення цієї кривої вліво. Іншим елементом моделі AD-AS є сукупне пропозицію. У мікроекономіці крива пропозиції SS
 7. § 2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІКИ
  чистий експорт (різниця між вартістю вивезених з країни товарів і вартістю ввезених товарів). Однак у різних країнах питома вага зовнішньоторговельної діяльності дуже різниться. Тому для міжнародних зіставлень ступеня розвиненості економіки застосовується показник валового внутрішнього продукту (ВВП), який являє собою валовий національний продукт за вирахуванням сальдо
 8. Заощадження, інвестиції і бюджетнийдефіціт
  чистий експорт . 1956 1960 1965 1970 1975 Роки 1980 1985 1990 РІС. 28-7. Надлишок бюд-жету федерального прави-тва, 1956-1986 рр.. (У% від SHTt). (Джерело: DRI) буем довести, що приріст державних расхо-дов збільшує бюджетний дефіцит. Як ми при-йшли до такого висновку? Погляньте на ліву частьуравненія (6) і задайте собі питання
 9. Додаток II. Зовнішня торгівля і механізм визначення рівня доходів
  чистий експорт. Про Чистий експорт - це перевищення сум-ми нашого експорту товарів і послуг в Залишився-ної світ над величиною нашого імпорту з-закордону. Новим умовою рівноваги на ринку товарів, при якому всі компоненти попиту прийняті вовніманіе, буде наступний вираз: Y=C + I + G + XQ (П4) де X - експорт товарів від нас, Q - імпорт това-рів, a X - Q - чистий експорт країни.
 10. Глосарій
  експорт. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ Externality. Мають місце в тих випад-ях, коли виробництво або споживання товару без-посередньо впливає на фірми або споживачів, що не вовлеченнихв акт купівлі-продажу; такі ефекти не враховуються в повній мірі в ринкових цінах. ВНП на душу населення. GNfP per capita. Обсяг ВНП, який припадає на душу населення. Внутрішньогалузевої ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ Intra-indus-try
© 2014-2022  epi.cc.ua