Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

6.3. Підприємство в ринковій економіці

У господарській практиці поняття «підприємство» і «фірма» мають деяку відмінність. Підприємство висловлює технологічні та організаційні аспекти господарської діяльності суб'єкта. Фірма - більш загальне поняття, що включає крім зазначених аспектів і правовий. Вона виступає, як юридична особа, що володіє власністю та виробляє на ринок товари і послуги. До складу фірми можуть входити одне або кілька підприємств. Системоутворюючими факторами визначення підприємства як основної ланки національної економіки і як самостійного господарюючого суб'єкта є кооперація, заснована на внутрішньому поділі праці, а також реалізація функцій індивідуального відтворення і відокремленні кругообігу капіталу (ресурсів).
У розвинутій ринковій економіці підприємства різноманітні. Вони займаються виробництвом товарів, їх реалізацією, наданням найрізноманітніших послуг - фінансових, посередницьких, інформаційних, консультативних, науково-дослідних. За сферами підприємницької діяльності вони можуть бути промисловими, агропромисловими, сільськогосподарськими, будівельними, транспортними, телекомунікаційними, торговельно-посередницькими, венчурними, рекламними, інжиніринговими, юридичними і т. д. Залежно від розміру виділяють найдрібніші, засновані на особистій праці товаровиробника; дрібні (чисельність працівників 10-15 осіб); середні (чисельність 50-500 чоловік); великі (чисельність 500 осіб, як правило, акціонерні товариства).
Різноманіття можливих положень окремих фірм у конкретної економічної ситуації на ринку визначається різною націленістю їх функціонування. Це може бути бажання вижити при несприятливій економічній кон'юнктурі, мінімізація збитків, завоювання нового сегменту ринку або максимізація прибутку і т. д. У найзагальнішому вигляді моделі діяльності фірми можна представити у вигляді такої таблиці:
Таблиця 15 .
Цілі діяльності фірми.

Цілі діяльності фірми

Прийняття широких довгострокових заходів по реалізації мети складає зміст стратегії (ділової політики) фірми. Формування стратегії обумовлюється аналізом зовнішніх і внутрішніх факторів діяльності фірми (схема 29).
Схема 29.


Планування комерційної діяльності фірми входить в системи організації управління і визначається його метою. Маючи в своєму розпорядженні факторами виробництва і з'єднуючи їх в різних технологіях, фірма випускає готові товари і пропонує їх на ринку.
Залежність між будь-яким набором факторів виробництва та максимально можливим обсягом продукції, виробленої з цього набору називається виробничою функцією.
Q=F (L, K),
де Q - вихід продукції, L, K - різне поєднання факторів виробництва
модифікацією виробничої функції є изокванта.
Ізокванта - крива, геометричне місце точок, відповідних всім варіантам виробничих факторів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції (схема 30).

Графік, на якому представлений набір ізоквант, називається картою ізоквант.
Схема 30.
Ізокванта.

Ізокванта


Q1, 2,3 - ізокванти
К - витрачений капітал
L - витрачена праця
Специфіка аналізу діяльності фірми залежить від періоду часу, протягом якого реалізується виробнича функція. Короткостроковий період - протягом якого виробничі функції залишаються фіксованими. Довгостроковий період - відрізок часу, достатній для внесення змін в усі фактори виробництва.
Для аналізу діяльності фірми в короткостроковий період використовуються такі показники:
- загальний, середній і граничний продукт;
- загальні, середні , граничні, постійні та змінні витрати;
- сукупний, середній і граничний дохід.
Загальний продукт (total product) - це кількість економічного блага, вироблене з використанням деякої кількості фактора виробництва. Розділивши загальний продукт на витрачений кількість змінного фактора, можна отримати середній продукт (average product):
AP=Q: F
Граничний продукт (marginal product) визначається як приріст сукупного продукту, отриманий в результаті нескінченно малих збільшень кількості використаного змінного фактора:


Зі зростанням використання якого виробничого фактора за інших рівних умов рано чи пізно досягається така точка, в якій додаткове застосування змінного фактора веде до зниження спочатку відносного, а потім і абсолютного обсягів випуску продукції. У цьому полягає закон спадної граничної продуктивності. Тому при визначенні розмірів підприємства слід враховувати той факт, що розширення виробництва доцільно доти поки граничний продукт більше або дорівнює середньому продукту.
Витрати виробництва - витрати на придбання факторів виробництва. Структура витрат виробництва відображена на схемі 31.
Схема 31.


Різниця між явними і неявними витратами дозволяє визначити поняття прибутку в економічній теорії (див. схему 32).
Схема 32.


Витрати виробництва можна класифікувати не тільки залежно від того, які ресурси використовуються, будь то ресурси фірми або зовнішніх власників. Можлива класифікація в залежності від впливу на них збільшення масштабів виробництва (таблиця 14).
Таблиця 14.
Визначення постійних, змінних, загальних, середніх і граничних витрат виробництва.

Визначення постійних, змінних, загальних, середніх і граничних витрат виробництва


Сукупний дохід (total revenue) - це загальна виручка, одержувана фірмою від продажів своєї продукції:
TR=P х Q
Граничний дохід (marginal revenue) - приріст до загальної виручки фірми, викликане збільшенням її продажів на додаткову одиницю товару:

Граничний дохід


У яких би умовах ні діяла фірма, вона повинна прагнути до максимізації прибутку або мінімізації збитків.
При вирішенні цих проблем фірмі слід керуватися такими правилами:
1. Фірма повинна припинити виробництво, якщо TR від продажу будь-якого обсягу її продукції не перевершує VC виробництва даної кількості товарів і послуг. Іншими словами, щоб P 2. Щоб домогтися максимального прибутку, фірма повинна робити такий об'єм продукції, при якому MR=MC.
На ринку досконалої конкуренції жодна з фірм не впливає на ціну своєї продукції, а P=MR, тому максимізація загального прибутку (Pr=MR-MC) досягається тоді, коли P=MC. При цьому, якщо P> MC, то виробництво можна розширити. Якщо P Схема 33.


На ринку недосконалої конкуренції, щоб отримати максимальний прибуток обсяги виробництва та реалізації слід збільшувати до тих пір, поки MR> MC, якщо MR Важливу частину витрат виробництва фірми становить плата за фактори виробництва або ресурси. Ціна на ресурси в ринковій економіці формується через взаємодію попиту і пропозиції аналогічно цінам готової продукції. Однак ринки ресурсів мають свої особливості. Так, попит на ресурси є вторинним або породженим, т. к. цікавить підприємця ні сам по собі, а лише як засіб отримання прибутку. Пропозиція ж ресурсів є нееластичним за ціною, т. к. не може бути збільшено в короткостроковий період. Важливе значення має і той факт, що на ринку ресурсів підприємство виступає як покупець. Виробниками є власники ресурсів, тому ціна ресурсу буде доходом його власника: ціна природних ресурсів - рента, ціна праці - заробітна плата, ціна виробничого капіталу, або інвестиційних ресурсів, - відсоток. Фірма прагне вибрати таке поєднання використовуваних ресурсів, яке забезпечить їй мінімальні витрати. Це можливо, якщо гранична прибутковість кожного ресурсу (marginal revenue product) пропорційна його ціні:


Ціноутворення на ринку ресурсів залежить від безлічі факторів, основні з яких відображені на схемі 34.
Схема 34.
Фактори ціноутворення на ринку ресурсів.

Фактори ціноутворення на ринку ресурсів


Кардинальне вирішення проблеми зниження витрат можливе тільки в умовах стабільного економічного зростання, активної інвестиційної та інноваційної діяльності, структурних перетвореннях. У цих процесах не все залежить від підприємства. Величезна роль тут відводиться державі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.3. Підприємство в ринковій економіці "
 1. Запитання для самоперевірки
  підприємств у перехідній економіці і які умови їх ефективної ринкової адаптації? 2. Що таке державний сектор економіки, які його рамки в перехідній економіці? 3. Що таке комерціалізація державних підприємств, які її переваги та недоліки? 4. Які підприємства повністю або частково зберігаються у державній власності, в чому сенс державного
 2. Г Л А В А 6 ПІДПРИЄМСТВО - ОСНОВНА ЛАНКА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  підприємства (фірми) і держава підприємствам належить особливо важлива роль, оскільки саме підприємства створюють економічні блага, необхідні для задоволення потреб людей. У попередніх розділах аналізувалася те середовище, в якому функціонує фірма, предметом аналізу даної глави є само
 3. 4. Оцінка капіталу
  підприємства (фірми) являє собою думку або розрахунок вартості конкретно визначеного, об'єкта власності на заданий момент часу. Професійною мовою оцінювачів цей процес часто називається «оцінка бізнесу». При визначенні вартості нерідко використовується поняття так званої обгрунтованої ринкової вартості, тобто ціни, за якою власність переходить з рук продавця,
 4. 2. Цілі і функції фірми
  підприємств. Підприємства (фірми), що складають основу цього сектора, являють собою самостійні господарські одиниці різних форм власності, які об'єднали економічні ресурси. Для здійснення комерційної діяльності. Під останньою розуміється діяльність з виробництва товарів і надання послуг для третіх осіб, фізичних та юридичних, яка повинна приносити підприємству
 5. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  підприємства. Підприємство як відокремлена виробничо-господарська одиниця. Характеристика підприємств. Малий бізнес і його місце в сучасній економіці. Венчурне підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про організаційно-правових формах підприємництва в
 6. Крива пропозиції галузі
  підприємств, що випускають певний вид продукції, характеризує обсяг виробництва тієї чи іншої галузі. Тому крива ринкової пропозиції в короткостроковому періоді демонструє обсяг своєї продукції певною галуззю. У зв'язку з тим, що криві граничних витрат уособлюють собою криві пропозиції окремих підприємств, для побудови кривої ринкової пропозиції необхідно
 7. Суперечності лібералізації
  підприємств (навіть формально стали приватними), які залишаються «на плаву» не за рахунок ефективності своєї роботи, а внаслідок прямого і непрямого субсидування з держбюджету (див. гл. 32). Хронічно неефективними залишаються і багато великі державні промислові підприємства Китаю. У цій країні відкидається ідея приватизації як засобу підвищення ефективності діяльності великих і
 8. Поняття державного сектора
  підприємств та організацій, що перебувають у державній власності і фінансуються з державного бюджету. Межі державного сектора в перехідній економіці досить рухливі. Через набирає силу корпоратизації та приватизації підприємств існує велика різноманітність змішаних державно-приватних структур. В даний час статистика більшості країн з перехідною
 9. 9.2.5. ПРОПОЗИЦІЯ АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНІЙ ГАЛУЗІ В короткий період
  підприємства до пропозиції галузі можна представити (технічно) точно так само, як і перехід від індивідуального попиту до ринкового. Однак, як було показано в розділі 4.1, зв'язок індивідуального попиту з ринковим залежить від виконання аксіоми незалежності споживача. Якщо вона виконується, функцію ринкового попиту можна отримати підсумовуванням індивідуальних функцій попиту, якщо ж ні -
 10. 1. Ринкові структури
  підприємства і його поведінки в умовах різних ринкових структур. Під структурою ринку розуміється його характеристика з точки зору впливу як ринку на становище і поведінку окремих товаровиробників, так і окремих підприємств на стан ринку. При цьому вирішальне значення має кількість продавців і масштаби їх пропозиції, характер продукції, легкість входу на ринок і виходу з
 11. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки. Причини виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 12. Криві попиту галузі та підприємства
  підприємства). Як відомо, ціна на ринку певного продукту встановлюється і змінюється під впливом поведінки всіх товаровиробників. Загальний стан попиту знаходить своє вираження в тому, що крива загального (галузевого) попиту має еластичність за ціною. Крива ринкового галузевого попиту є спадною кривою, що вказує на залежність обсягів виробництва від ціни,
 13. Висновки
    підприємства. Підприємство - це самостійна господарська одиниця, в якій відбувається з'єднання факторів виробництва для виготовлення продукції і надання послуг з метою отримання прибутку. Основними ознаками підприємства є його техніко-виробнича, організаційна та економічна відособленість. Підприємство виступає як господарюючий суб'єкт, що має права юридичної особи
 14. Умови ринкової адаптації підприємств
    підприємств повинно спиратися на створення цілком певних передумов. При цьому акціонування підприємств і їх подальша приватизація є далеко не єдиною умовою ефективної ринкової адаптації. Крім цього необхідно: - формування механізмів ефективного сучасного управління підприємствами; - проведення організаційної, виробничої та фінансової реструктуризації
 15. 6. Мінімізація збитків за критерієм граничних величин
    підприємства досить обмежені можливості скорочення (тим більш істотного) витрат виробництва, тоді як ринкові умови дуже мінливі. Для подальшого аналізу поведінки підприємства, яке функціонує в умовах досконалої структури ринку, припустимо, що ціни змінилися у бік зниження. Падіння ринкової ціни, наприклад з 200 руб. до 140 руб., як це видно на рис. 20.6,
 16. Основні терміни і поняття
    підприємство, техніко-виробнича, організаційна, економічна відособленість, юридична особа, мале підприємство, венчурне підприємство, індивідуальне (сімейне) підприємство, товариства: повне, змішане, з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, акціонерне товариство закритого і відкритого типу, виробничий кооператив, унітарне підприємство, картель, трест, синдикат,
 17. Картель
    підприємствами, відповідно до якої проводиться єдина політика цін, здійснюється поділ ринків збуту, узгоджуються умови взаємного обміну патентами, ліцензіями і т.п. Отже, картельні угоди підприємств безпосередньо визначають рамки ринкової поведінки партнерів за угодою, не зачіпаючи їх виробничу
 18. Стаття 113. Унітарна підприємство
    підприємством визнається комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками підприємства ... У формі унітарних підприємств можуть бути створені тільки державні та муніципальні підприємства. 2.
 19. Критерій довгострокового рівноваги підприємства
    підприємства в довгостроковому періоді {foto97} Таким чином, можна написати наступне рівняння: {foto98} Як відомо, кожне підприємство на ринку досконалої конкуренції сприймає ціну як задану і відповідно до неї коригує обсяги випуску продукції. Якщо не виконується хоча б одна з вищезгаданих умов, то у підприємств з'являються причини для зміни своїх планів
 20. Формування правової основи ринкової економіки
    підприємств); г) підтримка конкурентного середовища. У перехідний період можуть діяти особливі правові норми і засновані на них заходи економічної політики держави (наприклад, приватизація, демонополізація і
© 2014-2022  epi.cc.ua