Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Передмова до російського видання


Нам доставляє величезне задоволення вітання-вать вас на сторінках російського перекладу «Економі-ки». Лише деякі події XX в. можуть соперні-чать за своєю важливістю з переходом Росії та ін-ших колишніх радянських республік до ринкової еко-номіці, і ми раді, що російські студенти смо-гут використовувати нашу книгу для розуміння сутіпроісходящіх процесів. Ми сподіваємося на те, чтобольшінство з тих, хто приступає до ізученіюетой книги, внесуть свою лепту в розвиток економі-ки Росії, будучи підприємцями або полити-тичними діячами, працівниками державного апарату, викладачами або дослідниками.
Найпростіші інструменти економічної теорііпомогут вам глибоко проникнути в суть економіч-ських процесів. У частині мікроекономіки осново-думають інструментами є попит іпропозиції, а також аналіз монополістіческогоринка. У макроекономіці це кейнсіанський ана-ліз, в концентрованому вигляді викладений у відемоделі IS-LM, розвиток цих ідей, що стало поряд скривився Філіпса засобом аналізу інфляції, атакож теорія економічного зростання.
Вивчення світової економіки вимагає застосований-ня як мікро-, так і макроекономічної теорії: перша - для аналізу переваг міжнародноїторгівлі; другий - для розуміння тих відмінностей, які випливають з використання фіксований-них або плаваючих обмінних курсів , а також дляосознанія наслідків здійснення міжнарод-них інвестицій і переливів капіталу.
Ось ті фундаментальні знання, які могутбить отримані з «Економіки».
Залишилася частьекономіческой науки - в Сполучених Штатахето ще 5-7 років, необхідних для отримання ступеня-ні доктора, - цементує закладений фундамент.Еті роки навчання додають профессиональномуэкономисту впевненості, не змінюючи, втім, сутіего уявлень про те, як функціонує еконо-міка.
Ви маєте право поставити питання про те, чи відноситься всет, що написано в цій книзі, до економіки, пере-жива перехідний період від централізовано-го планування до ринкової системи Відповідь на цейпитання, зрозуміло, буде ствердна . Принципово положення про те, що конкурентний ри-нок ефективний, що існування монополійпріводіт до спотворень у розподілі ресурсів, що високі темпи інфляції роблять на еконо-
мику негативний вплив, - всі ці поло-ження надзвичайно важливі для економіки перехід-ного періоду.
Всі ми мали щасливу можливість побиватьв Росії вже після того, як почався процес ре-форм, побачити зблизька російську економіку, побе-седовать з провідними російськими політиками і іс-слідчими. Ці візити і вивчення тих перехід-них процесів, які відбуваються сьогодні в Рос-ці й у всій Східній Європі, очевидно, розширилася-ли наші уявлення про роль ринку в економіч-ської життя. Не існує більш наочного спосо-ба оцінити значення ринку, ніж проаналізіроватьто, що відбувається в його відсутності, і поглянути напреобразованія в країні в результаті його введення.
Зрозуміло, початковий курс не в змозі охопити всі З точки зору теорії перехідного періоди-да найбільш важливим елементом, відсутнім викорис «Економіки», є питання про те, каки-ми темпами - з політичною точки зору - мо-же відбуватися процес трансформації, а також отом, як подолати опір кіл, зацікавленими в гальмуванні реформ.
Ми впевнені в тому, що, будучи допитливими і компетентнимілюдьмі, ви в змозі самостійно відповісти назначітельно частина цих питань, спостерігаючи за по-ступательного характером реформи у вашій країні, а іноді - і за відступом від її курсу
Економічна теорія - це чудова нау-ка і прекрасний предмет для вивчення. Абстракт-ная в своєму аналізі, вона широко застосовна напрактиці і надзвичайно важлива в своїх приложени-ях. Ви починаєте свою вивчення економічної тео-рії в надзвичайно значний історичний мо-мент. Маючи перед очима незліченна множествопрімеров з реального життя, що ілюструють вивчений чаєм матеріал, ви володієте дополнительнымипреимуществами. Ви збагатите процес свого обу-чення, якщо ви спробуєте не просто заучувати ана-літичний матеріал, а постійно застосовувати етотматеріал до умов мінливого світу, в кото-ром ви живете
Удачи вам в економічній теорії і в економі-чеський життя!
Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард ШмалензіКембрідж, Массачусетс, квітень 1993
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Передмова до російського видання"
 1. Передмова
  передмову до цього величезного, спірного і дуже цікавого тексту. Чл.-кор. РАН В.С.
 2. Коментарі
  передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи неправильна та чи інша теорія, а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 23. С. 17).
 3. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  передмові Маркс цитує Прометея: «По прав-де, всіх богів я ненавиджу». Які висновки можна зробити про дисертації Маркса? Деякі коментатори намагаються знайти елементи мате-ріалізма в цій дисертації. Це невірно. Маркс в цей час варто ще на ідеалістичних позиціях. Але разом з тим, якщо порівнювати дисертацію Маркса і роботу Гегеля з історії філософії, то ми побачимо дуже
 4. Лекція 2-я Формування економічних ідей марксизму
  передмові до другого тому «Капіталу» Енгельс відзначав, що Маркс почав серйозно вивчати політичну еко-номію після свого приїзду в Париж. Він студіював праці буржуазних класиків - Сміта, Рікардо; вивчав вульгарних економістів - Джемса Мілля, Мак Куллоха, Сея, і т. д. До со-ужалення, конспекти цих праць опубліковані тільки на не-німецьких мовою в третьому томі першої частини німецького
 5. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  передмові до першого видання своєї книги «Сучасний капіталізм» Зомбарт задає таке питання: «Що відокремлює мене від мого вчителя Шмоллера» і відпові - «В. І. Ленін. Соч., Т. 21, стор, 197. 2 Там же, стор 197-198. 3 В. Зомбарт. «Сучасний капіталізм», т. 3, напівтім 1, М. - «П., 1930, стор XXV. чає, що «якщо коротко в двох словах сказати, то мене відокремлює від Шмоллера Карл Маркс».
 6. Список рекомендованої літератури
  російської цивілізації / Упоряд. O.A. Платонов. М.: Родник, 1995. 163. Економіка: Підручник / За ред. A.C. Булатова. - М., 1994. 164. Економікс: Теорія і практика: У 2 т. - Спб.: АТ «Дорваль», 1993. 165. Економічна стратегія фірми.: Навчальний посібник / За ред. А.П.Градова. - СПб.: Спеціальна література, 1995. 166. Економічна теорія: Курс лекцій: У 2 т. - Іркутськ: Изд-во ІГЕА, 1996. 167.
 7. Глава 12 Англійські маржі на л істи: Джевонс і Еджуорт
  передмову до другого видання «Теорії ...» 1879 р.). В історію економічної думки Джевонс увійшов насамперед як автор книги «Теорія політичної економії», вихід якої одночасно з основними працями Менгера і Вальраса ознаменував початок маржиналістськуреволюції. У передмові Джевонс формулює свою знамениту тезу про те, що «наша наука повинна бути математичної хоча б тому,
 8. 2. Проект «загальної організаційної науки»
  російській пресі в 1916-191 'пропагував широку постановку справи державного регулиро ня виробництва і розподілу в Німеччині. 420 Поступове поширення «воєнного комунізму» з армії на решту суспільства (пайок домами мобілізованих - картковий розподіл - регулювання цін і збуту, примусове син-іщірованіе - контроль над напрямком і розмірами виробництва,
 9. ПРИНЦИП "невидимої руки "
  видання: Адам Сміт, Дослідження про природу і причини багатства народів, ОГИЗ, Москва, 1935 р., том II, стор 30, 32.] Як зауважив Адам Сміт, дивовижним явищем в економіці , заснованої на приватній власності і свободі угод, є те, що ринкові ціни підпорядковують дії користолюбців цілям процвітання суспільства або нації в цілому. Підприємець, "ведений лише власною
 10. ПРИМІТКИ
  російську посилання. 6. Walter Lippmann, The Good Society, (New York: Grosset and Dunlop, 1956), p.
© 2014-2022  epi.cc.ua