Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Граничний продукт


У третьому стовпці табл. 8-2 показано пріращеніевипуска глобусів, отримане при кожному уровнезатрат праці шляхом додавання ще одного працівни-ка. Ця надбавка до випуску представляє собойпредельний продукт праці.
Про Граничний продукт (MP) будь-якого пере-менного фактора виробництва (наприклад, праці) являє собою надбавку до випу-ску, отриману за рахунок використання додат-Передачі одиниці даного фактора.
3 У випадку з «МоМЗ Муффін Шоппом» ми стверджували, що може бути до-стігнута така точка, в якій додаткову працю стане непроизв-дітельного. Однак подальший рух - «за» точку, в якій трудстановітся непродуктивною, - не є ефективним ні з тих-технологічної, ні з економічної точки зору, оскільки тоді сталоБи можливим виробництво того ж обсягу випуску з меншими за-тратами
Граничний продукт праці розраховується путемпростого віднімання. Наприклад, випуск глобусовувелічівается з 2,2 до 3,3 на тиждень при увеліченіізатрат праці «Джайгентік» з трьох до чотирьох ра-цівників на тиждень. Таким чином, предельнийпродукт (MP) праці при додаванні четвертого ра-ботника дорівнює 1,1 (3,3 - 2,2) глобуса в розрахунку наодного зайнятого. На рис 8-2 показана завісімостьмежду витратами праці і граничним продуктомтруда в графічному вигляді,
Таблиця 8-2 і рис 8-2 показують, що прібавкак випуску глобусів, отримана за рахунок додаткових-ного праці, змінюється залежно від колічестваіспользуемого праці. У даному прикладі, як і в об-щем випадку, динаміка граничного продукту трудапроходіт дві важливі стадії.
На першій стадії при низьких обсягах затраттруда граничний продукт позитивний і віку-ет. На цій стадії додатковий працівник нетільки дає прибавку до випуску, але і додає так-таки більше, ніж попередній. Невелике кількісних-во робочої сили може виявитися не в состоянііуправіться з усім використовуваним в проізводствеглобусов обладнанням, велика команда буде працюва-ти набагато ефективніше. Точно так же первийработнік в булочній змушений займатися випекти-кою, замовляти сировину і обслуговувати касу. Вероят-но, випуск значно підвищиться, коли добавітсядругой працівник.

На другій стадії при високих обсягах затраттруда приріст випуску, отриманий за рахунок додаванням
ТАБЛИЦЯ 8-3. Граничний продукт праці ввиробництві глобусів
Витрати праці Стадія Граничний продукт
О - 3 I Зростаючий
4 - 10 II Убуваючий
город, тим менше бур'янів він виявить, есліпосвятіт цього заняття наступну годину. До тих порпока постійні фактори, що використовуються «МомзМуффін Шоппом», задані, граничні продуктитруда та інших видів змінних витрат будуть в ко-кінцевому рахунку спадати по мірі їх використання вбольшой кількості

ня ще одного працівника, все ще позитивний, але зменшується. Інакше кажучи, на цій стадії пре-слушну продукт додаткового працівника темніже, чим більше працівників використовує «Джай-гентік»; кожен додатковий працівник забезпе-чує менший приріст випуску, ніж предидущій.В табл. 8-3 підсумовано ці дві стадії, показанниетакже на рис 8-2.
Спадної віддачі. Тенденція предельногопродукта праці або будь-якого іншого виду витрат дозниження, якщо він є в достатній кількістю-стве, є настільки загальною, що на неї часто посилаючись-ються як на закон.
Про Закон спадної віддачі стверджує, чтоеслі кількості деяких факторів фіксованими, то граничний продукт будь-якого пере-менного фактора (наприклад, праці) буде подостіженіі деякого обсягу випуску уби-вать в міру збільшення витрат даного фак -тора.
У термінах табл. 8-3 і рис 8-2 цей закон за-дає, що стадія II завжди присутній в коротко-терміновому періоді для будь-якого виду витрат, використовуючи-екпортувати при виробництві будь-якого товару або відауслуг.
Поняття спадної віддачі є частиною по-цілоденному досвіду та мови. «Занадто багато пова-рів псують суп» не тільки тому, що каждийімеет свою власну думку з приводу того, щов нього класти, але також тому, що вони в кінцевому рахунку тільки заважають один одному. Студентка, готуючи-щаяся до іспиту, як правило, виявляє, чтовначале заняття йдуть цілком продуктивно, носпустя деякий час кожні півгодини занятійдобавляют до її знанням менше, ніж предидущіе.После декількох годин вона може припинити за-няття і сказати, може бути, і не зовсім точно, що вона вчинила так чинності розпочатого действіяубивающей отдачі4.
Чим довше хтось просапує
* Затвердження може виявитися не дуже точним, тому що люди частоіспользуют поняття спадної віддачі для позначення скоріше того, чтопредельний продукт зусиль низький, а не того , що він падає. Серьезнийстудент npeKpainaer підготовку тільки тоді, коли граничний продуктдополнітельних занять став низьким, а це зазвичай трапляється значною але пізніше початку дії спадної віддачі.
ГРАНИЧНІ ПРОДУКТИ І ДІЛОВІ рішен-ня. Нижче буде детально викладена концепціяпредельного продукту якого виду витрат. Етаконцепція є однією з ключових ідей в тео-рії поведінки фірм, пов'язаного з їх предложени-ем Коли фірма вирішує, чи збільшити випуск про-дукції в короткостроковому періоді, вона повинна ре-шити питання про наймання ще одного працівника. Її рі-шення буде залежати від того, чи збільшуються еепрібилі в результаті найму цього працівника. Есліцена продукції постійна, то дохід повисітсявследствіе того, що фірма має більше продук-ції для продажу і це додаткове колічествопродукціі в точності дорівнює граничному про-дукту праці. Буде розумним найняти додатково-го працівника, якщо додаткові продажі прино-сят дохід більший, ніж величина дополнітельнихіздержек, пов'язаних з наймом цього працівника.
Аналізуючи рішення такого роду, важливо осозна-вать, що бухгалтерські звіти та інші отчетниедокументи фірми не виявляють непосредственновелічіни граничних продуктів затрачіваемихфірмой ресурсів. Можна відстежити, скільки трудабило витрачено за будь-який період поряд з ін-шими витратами за цей період і скільки продук-ції було вироблено. Але звітні бухгалтерскіеданние за будь-який окремо взятий період дають ін-формацію тільки про одну точці графіка, подібно-го наведеному на рис 8-1. Проте на осно-ве досвіду фірма, ймовірно, має гарне представ-ня про те, наскільки більше продукції вона мо-же отримати за рахунок збільшення чисельності робо-чий сили на одну людину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Граничний продукт "
 1. 3. Заробітна плата
  граничною продуктивністю. Ту ж істину можна виразити і по-іншому, сказавши, що ставки заробітної плати визначаються попитом на працю і матеріальні чинники виробництва, з одного боку, і очікуваними майбутніми цінами на споживчі товари, з іншого. Це каталлактіческое пояснення встановлення ставок заробітної плати завжди було мішенню лютих, але абсолютно помилкових нападок.
 2. Закон граничної продуктивності
  граничний продукт за формулою МР=A77>: AL, де МР - граничний продукт; ТР - приріст сукупного продукту; L - приріст праці. Кількісне відношення обсягу (маси) отриманого продукту до праці, витраченої на його виготовлення, характеризує продуктивність праці. Показник продуктивності можна представити у вигляді Продуктивність праці=-, де Q - кількість створеного
 3. Висновки
  граничним продуктом (МР). Тенденція до скорочення граничного продукту описується законом спадної віддачі або спадної граничної продуктивності. Продуктивність праці визначається відношенням обсягу продукції до витрат праці. 6. Виробництво здійснюється на окремому підприємстві (як правило, Однопрофільне виробництво) і фірмі (багатопрофільне виробництво). Фірми розрізняються за
 4. Терміни і поняття
  граничний (МР) продукти Продуктивність праці Закони спадної віддачі Закон граничної продуктивності Фірма: державна і приватна (одноосібна, товариство, акціонерне обшества) ; дрібна, середня і велика. Витрати виробництва: суспільство і підприємство, альтернативні, явні і неявні, економічні та бухгалтерські, валові, середні та граничні, постійні та змінні
 5. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  граничному доходу фірми, помноженому на граничний продукт праці: MR-MPL, (8.1) де MRPL - гранична прибутковість праці; MR - граничний дохід; MPL - граничний продукт праці. В умовах досконалої конкуренції граничний дохід дорівнює Ціні одиниці випуску: MR=Р. Якщо фірма максимізує прибуток, то вона наймає робітників доти, поки гранична прибутковість
 6. Висновки
  граничного продукту праці реальної заробітної плати. 9. Розрізняють середній і мінімальний рівень заробітної плати. Різниця між мінімальною ціною праці та ринковою ціною срставляет економічну ренту. По суті вона є плата за ресурс, пропозиція якого обмежено. 10. Існують різні системи оплати праці (системи Хелсі, Рована. Барта, Бедо, Тейлора та ін.) 11. Під зайнятістю
 7. 1. Рівноважний функціонування національної економіки
  граничний дохід власників ресурсів, що формує попит, дорівнює граничному продукту кожного ресурсу, що формує пропозицію. Рівновага на грошовому ринку характеризує ситуацію, коли кількість передбачуваних грошових коштів дорівнює кількості грошей, які бажають мати у себе населення і підприємці. Таким чином, загальна економічна рівновага характеризує збіг планів усіх
 8. 2. Теорія витрат виробництва
  гранична корисність. Звідси випливав логічний висновок, що продуктивні (капітальні) блага цінності не мають, так як прямо не задовольняють людські потреби, тобто не володіють безпосередньою корисністю. Але цілком очевидно, що в реальній економіці продуктивні блага цінність мають і їх ціни формують собою витрати виробництва. Як же вирішується проблема витрат
 9. 1. Теорія граничної продуктивності Дж. Кларка
  граничної продуктивності ". Закон говорить, що в умовах, коли хоча один фактор виробництва залишається незмінним, додаткове прирощення інших факторів дає все менший і менший приріст продукції. Іншими словами, граничний продукт змінного фактора постійно зменшується. У визначенні ж розмірів вкладу фактора виробництва в створений продукт, і відповідно, частки винагороди
 10. 3. Теорія недосконалої конкуренції Дж.Робинсон
  граничного продукту праці робітника. На думку Дж.Робинсон, це б означало експлуатацію праці. Факторами, що протидіють експлуатації, Робінсон вважала законодавство про мінімальну заробітну плату і політику профспілок. У результаті своїх досліджень Дж. Робінсон приходить до висновку, що можливість цінового маневрування підриває основні постулати класичної теорії: незалежність
© 2014-2022  epi.cc.ua