Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Правові аспекти власності

.
У сучасних умовах економічна реалізація власності на економічні ресурси та економічні блага знаходиться в безпосередній залежності від правової бази, яка регулює всі сторони господарської діяльності. Під правами власності розуміються санкціоновані суспільством (законами держави, адміністративними розпорядженнями, традиціями, звичаями) поведінкові діями людей, які пов'язані з існуванням економічних ресурсів і економічних благ, і стосуються їх використання або невикористання.
Права власності - це своєрідні правила гри, прийняті в суспільстві з приводу ресурсів і благ, які будь-яка особа повинна дотримуватися у своїх взаєминах з іншими суб'єктами або нести витрати через їх недотримання.
В цілому правовідносини власності включають в себе: зафіксовані в законах права власника, майнову відповідальність і захист прав власності.
Правовий аспект власності розглядається через своєрідний «пучок прав», який складається з одинадцяти елементів (кожен з цих елементів сьогодні прописаний в законодавстві):
- право володіння - це право виключного фізичного контролю над благом;
- право користування - право вилучення, застосування корисних властивостей блага (ресурсів, майна, продуктів) для себе;
- право управління - право вирішувати: хто і як буде забезпечувати використання блага;
- право на дохід - право володіти результатами від використання блага;
- право суверена - право на відчуження блага в вигляді продажу, споживання або знищення;
- право на безпеку - право на захист блага від експропріації (безоплатне його відчуження) з боку іншої особи, а також право на захист від шкоди, яка може бути завдана благу з боку зовнішнього середовища;
- право на передачу благ у спадок;
- право на безстроковість володіння благом;
- заборона на використання блага способом, що завдає шкоди навколишньому середовищу;
- право на відповідальність у вигляді стягнення, тобто можливість стягнення блага на сплату боргу;
- право на залишковий характер, тобто на існування процедур та інститутів, що забезпечують відновлення порушених правомочностей.
Відносини власності не залишаються незмінними, тобто раз і назавжди даними. Історія економіки являє собою зміну типів та форм власності. Тип власності відображає характер
привласнення чинників виробництва і результатів виробництва. Він може бути або приватним, чи громадським. Коли об'єкт власності присвоюється всім суспільством, то це буде громадський тип власності, якщо ж об'єкт власності присвоюється окремим суб'єктом або частиною суспільства, то це буде приватний тип власності.
Форма власності виражає особливості прояву відносин власності в процесі володіння, розпорядження та користування тими чи іншими економічними ресурсами або економічними благами.
Існують різні форми прояву приватної і суспільної власності. У цьому випадку говорять про форми приватної і суспільної власності.
Еволюція типів і форм власності пов'язана з розвитком економічних ресурсів і, перш за все, з розвитком засобів виробництва і самої людини як особистості, а, отже, з розвитком її здібностей і ставлення до праці. Примітивний рівень засобів виробництва в первісному суспільстві визначив общинну власність як певну форму прояву суспільної власності. Тоді в умовах агресивного зовнішнього середовища громада могла вижити лише при загальному володінні засобами виробництва і розподілі видобуваються економічних благ за статтю та віком.

Поступово ускладнюються засоби виробництва і розвиваються здібності людини. Це призводить до появи надлишків, тобто продуктів понад тої міри, яка необхідна для виживання. У цих умовах громада починає розшаровуватися і додатковий продукт (надлишки) насамперед закріплюється за вождем, його родичами і найбільш відзначилися членами суспільства. Це знаменує розкладання відносин общинної власності. З плином часу спочатку закріплюється особиста власність на предмети споживання, а згодом і приватна власність на економічні ресурси.
Розмежування в економічній літературі таких понять як особиста власність і приватна власність пов'язано з розмежуванням об'єктів власності. Поняття особиста власність має відношення до економічних благ споживчого характеру, а поняття приватна власність має відношення до факторів виробництва. Поява приватної власності визначило прогрес в економіці. Вона з'явилася важливим чинником зростання зацікавленості працівників у результатах праці, а, отже, сприяла розвитку знань і здібностей працівників і разом з цим розвитку матеріальних умов виробництва (розвитку засобів виробництва), що в кінцевому підсумку визначило і зростання ефективності виробництва. Техніко-технологічний та економічний прогрес був пов'язаний з тією обставиною, що приватний власник мав більш сильні стимули до праці і до вилучення корисних властивостей з економічних ресурсів.
Історично мали місце такі різновиди приватної власності:
- трудова приватна власність - приватна власність, заснована на особистій праці власника;
- приватна власність, заснована на праці рабів, тобто особисто невільних людей;
- поземельна приватна власність (власність з приводу землі як основного ресурсу в період феодалізму);
- приватна власність, заснована на використанні найманої праці, в тому числі і акціонерна форма власності (яка більшістю авторів розглядається як різновид приватної власності).
У міру руху суспільства від рабства до сучасного періоду розширювалися об'єкти приватної власності в економічній системі. Саме приватна власність зіграла найважливішу роль в становленні ринкової капіталістичної економіки, яка передбачає широке коло об'єктів приватної власності. Ними є земля, інвестиційні ресурси, робоча сила, а з плином часу ними стають і різноманітні цінні папери, патенти та ліцензії. Сучасна ринкова економіка заснована на різноманітності форм власності. У ній переплітаються приватна індивідуальна власність, заснована на особистому та найманій праці, акціонерна власність, кооперативна власність і різні модифікації суспільної власності, в тому числі державна федеральна власність, регіональна і муніципальна власність. При цьому в даний час в країнах з ринковою економікою однією з найбільш поширених форм власності є акціонерна власність, бо вона забезпечує найбільшу частку у ВВП. Акціонерна власність передбачає об'єднання капіталів численних суб'єктів через емісію і купівлю акцій. Саме акціонерна власність дозволяє функціонувати великого машинного виробництва.
Державна власність створюється з метою реалізації суспільних інтересів. Громадське призначення матеріальних об'єктів у сфері освіти, медичного обслуговування, залізниць, підприємств електроенергетики, військових об'єктів і т.д. полягає в загальній значимості цих об'єктів для забезпечення стратегічної економічної та військової безпеки країни.
Ці об'єкти відносяться до суспільних ресурсів і забезпечують створення економічних благ, які відносяться до суспільних благ і присвоюються спільно. Однак, реалізується ця суспільна значущість через дії, розпорядження державних органів, тому мова ведеться про державній формі власності.
Раніше в соціалістичних країнах насаджувалася лише державна форма власності, причому не тільки в стратегічно важливих сферах економіки, але навіть у тих сферах, де об'єктами власності є засоби виробництва для здійснення дрібних послуг населенню. Це мало безпосереднє відношення і до історії Росії. Надмірне одержавлення власності і всієї економіки перервало природний еволюційний процес розвитку відносин власності і значною мірою призвело до негативних наслідків, а саме, до зниження зацікавленості в результатах праці та ефективності всього суспільного виробництва. Як відомо, одержавлена економіка функціонує через адміністративні розпорядження з боку державних органів. У цих умовах виникає фіктивна відповідальність за використання об'єктів суспільної власності, що й обумовлює низьку ефективність виробництва. Тому перехід від командної системи до ринкової передбачає роздержавлення економіки в цілому і перетворення відносин власності, зокрема. Насамперед, одним з вирішальних шляхів роздержавлення є приватизація.
Приватизація - це процес перетворення державної власності в приватну власність. Слід зауважити, що приватизація відбувалася не тільки в країнах, де здійснюється перехід від командної до ринкової економіки, але й була характерна для країн з ринковою економікою. Наприклад, масштабна приватизація відбувалася у Великобританії в 80-ті роки ХХ століття при прем'єр-міністрі Маргарет Тетчер, а також в Аргентині, Південній Кореї, Німеччині, Франції та інших країнах.
В якості цілей приватизації можна виділити:
- формування шару приватних власників-підприємців, які могли б проявляти свої підприємницькі здібності;
- підвищення ефективності функціонування господарюючих осередків;
- створення конкурентного середовища;
- сприяння демонополізації економіки (руйнування монополізму);
- поповнення дохідної частини державного бюджету;
- залучення іноземних інвестицій.
Приватизація може здійснюватися різними методами, у тому числі на безоплатній та платній основі. При безоплатній приватизації можливе використання таких методів, як передача прав на об'єкти власності членам трудового колективу, а також через приватизаційні чеки (ваучери).
При оплатній приватизації можуть застосовуватися такі методи, як продаж через аукціон, продаж через інвестиційні конкурси.
У Росії мали місце два етапи приватизації:
1) З 1992р. по червень 1994р. - Етап чекової (ваучерної) приватизації. Він характеризувався такими рисами: надвисокі темпи приватизації; пріоритет політичних цілей; великі пільги колективам підприємств; низька прибутковість приватизації.
2) З червня 1994р. до теперішнього часу - грошово-інвестиційний етап. Йому властиві такі особливості: БЕЗОПЛАТНО характер приватизації, зниження темпів приватизації, акцент на формування реального капіталу.
Відносини власності займають центральне місце в будь-якій економічній системі.
3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Правові аспекти власності "
 1. 2. Проблема вибору в економіці. Економічна ефективність. Характеристика графіка виробничих можливостей
  правовий аспекти власності Власність займає центральне місце в будь-якій економічній системі. Саме власність визначає спосіб з'єднання працівників з матеріальними економічними ресурсами, характер стимулів до трудової діяльності, спосіб розподілу результатів праці і соціальну структуру суспільства. Власність завжди пов'язана з певними благами або ресурсами, але
 2. Питання до іспиту
  правовий аспекти власності. 7. Еволюція форм власності. Приватизація: необхідність, зміст і форми. 8. Можливі системи організації економічного життя суспільства. Особливості традиційної, командної та ринкової економічних систем. 9. Сучасна ринкова економіка і особливості її різних моделей. 10. Товарне виробництво. Трудова теорія вартості та теорія граничної
 3. 2. Підприємницька компонента у валовій ринковій ставці відсотка
  правових аспектів державних і корпоративних облігацій, привілейованих акцій, заставних та інших видів кредитних угод. Підприємницька компонента є у будь різновиди кредитів. Зазвичай розрізняють споживчі позики, з одного боку, і виробничі або ділові кредити з іншого. Відмінною рисою першого класу є те, що він дозволяє позичальникові
 4. 2. Бідність
  правовий порядок капіталізму за зневагу людським аспектом. Вони непослідовні, коли звинувачують систему добродійності за те, що вона покладається на почуття милосердя. Феодальне суспільство було побудовано на актах милості і на вдячності облагодіяних. Могутній сюзерен обдаровував свого васала привілеями, а останній повинен був розплачуватися з ним особистої
 5. Коментарі
  правової думки, що означає сукупність вихідних цінностей, принципів і прав, що випливають з природи людини і незалежних від соціальних умов. Ідея природного права розвивалася ще в працях давньогрецьких філософів, а в середні століття була складовою частиною християнських релігійних вчень (наприклад, Фома Аквінський). У XVIIXVIII вв. ідея природного права використовувалася ідеологами
 6. Рекомендована література
  правові аспекти комерційної діяльності в мережі Internet. - М: «Известия вищих навчальних закладів. Геодезія та аерофотозйомка », спеціальний випуск, 2002. 3. Самохіна Є.А., Таранов Д.О., Шевчук В.А., Шевчук Д.А. Рішення задач фінансової математики методами програмування. - М: «Известия вищих навчальних закладів. Геодезія та аерофотозйомка », спеціальний випуск, 2002. 4. Шевчук Д.А.
 7. Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
    правових та організаційних основ для проведення великої приватизації в промисловості, будівництві та на транспорті; - забезпечення динамічного розвитку приватного сектора в усіх сферах народного господарства; - досягнення внутрішньої оборотності національної валюти у вільно конвертовані валюти за єдиним стабільному курсу; - створення основ системи соціального захисту, в тому числі служби
 8. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
    правовому та соціально-етичному напрямку. Але найчастіше вживається термін «соціальне спрямування». Воно виникло в Німеччині в кінці минулого століття вже в епоху переходу до імперіалізму і набуло поширення приблизно до 30-х рр.. XX в., До при-ходу Гітлера до влади. «Соціальний напрям» вплинуло на вироблення фашистської теорії, послужило одним з джерел
 9. Глосарій
    правових, політичних, психологічних та інших суспільних відносин. Суспільство розглядається як постійно оновлюється і розвивається. В основу змін кладуться технологічні зрушення Інституційні перетворення - зміна формальних і неформальних умов господарської діяльності інтеграційного об'єднання - господарська угруповання, створена для регулювання
 10. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
    правовою формою прояву реальних економічних відносин власності, належать до надбудовних і залежать від волі і свідомості людей. Найважливіші категорії юридичного змісту власності («володіння», «розпорядження», «користування») відображають реально існуючі форми здійснення відносин привласнення. / (Соціальним аспектам прояви власності відносяться процеси формування та
© 2014-2022  epi.cc.ua