Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Проблема вибору в економіці. Економічна ефективність. Характеристика графіка виробничих можливостей


Проблема вибору стоїть перед будь-яким господарюючим суб'єктом. З точки зору окремої людини ця проблема втілюється у виборі між працею і дозвіллям, у виборі придбання тих чи інших економічних благ.
Економічний вибір з точки зору виробничих осередків втілюється у вирішенні трьох основних завдань: що виробляти, як виробляти, для кого виробляти (ці завдання й будуть трьома основними проблемами економіки).
Проблема «що виробляти» означає: які економічні блага, в якій кількості, якої якості і в якому поєднанні створювати з даних наявних ресурсів, а від виробництва яких благ слід відмовитися в кожен даний момент часу на даному економічному просторі.
Проблема «як виробляти» означає: з яких економічних ресурсів, а точніше, з якого їх обсягу, якості, поєднання і при якій технології будуть створюватися економічні блага.
Проблема «для кого виробляти» означає: кому призначатимуться вироблені блага і на яких умовах вони будуть надходити споживачеві.
В економіці виділяються короткостроковий і довгостроковий періоди. У рамках короткострокового періоду господарюючі суб'єкти не в змозі змінити кількісний і якісний склад економічних ресурсів. У довгостроковому періоді економічні суб'єкти мають можливість змінити кількість і якість економічних ресурсів, їх структуру і технологію виробництва.
Економічний вибір відбувається тоді, коли господарюючий суб'єкт враховує співвідношення між використовуваними економічними ресурсами, з одного боку, кількістю і якістю створюваних економічних благ, які дозволяють задовольнити економічні потреби, з іншого боку. Це співвідношення між затраченими економічними ресурсами і зробленими благами виражається в понятті «ефективність виробництва». Чим менше витрачається економічних ресурсів для виробництва обраного обсягу благ або чим більше створюється необхідних споживачам економічних благ з даних обмежених економічних ресурсів, тим вище ефективність виробництва. У ринковій економіці для господарюючого суб'єкта ефективність буде виражатися в максимізації доходу, у тому числі прибутку, при даних грошових вкладеннях в господарську діяльність. У даному випадку ефективність буде втілюватися через співвідношення «витрати - випуск».
В економіці використовується поняття «Парето-ефективність» або «оптимум Парето». (Така назва виникла на честь італійського економіста Вільфредо Парето). Воно означає, що в економіці вільного вибору і відносній обмеженості економічних ресурсів має місце ситуація, коли не можна поліпшити чиєсь добробут, що не погіршивши при цьому добробут інших суб'єктів. При Парето-ефективності споживачі максимізують ступінь задоволення своїх економічних потреб.
Проблема економічного вибору в економічній теорії розглядається через графік виробничих можливостей.
Припустимо, що в короткостроковому періоді господарюючий суб'єкт з даних наявних економічних ресурсів може виробляти, з одного боку, блага споживчого призначення, у нашому прикладі це буде піца, а з іншого боку, блага виробничого призначення, в нашому прикладі - промислові роботи (як приклад можна було взяти два інших економічних блага).
Виходимо з того обставини, що якщо в короткостроковому періоді всі економічні ресурси спрямувати на виробництво промислових роботів, то їх можна створити в кількості 10000 штук. У цьому випадку всі економічні ресурси будуть задіяні у виробництві роботів і, отже, обсяг виробництва піци буде нульовим. Але може бути інша ситуація, коли всі економічні ресурси будуть витрачені на виробництво піци. У цьому випадку буде створено 400 000 штук піци, а обсяг виробництва роботів буде нульовим. Однак будуть можливі й варіанти, коли одночасно будуть проводитися і роботи, і піца. В цілому існують такі виробничі альтернативи, тобто варіанти створення двох обраних благ при повному використанні економічних ресурсів.
Варіанти Промислові роботи, тис. шт. (Товар 1) Піца, сотні тис.шт.
(Товар 2) А 10 0 У 1 вересня З 7 лютого D 4 березня Е 0 4
Якщо за цими параметрами побудувати графік, то цей графік буде відображати в короткостроковому періоді всі виробничі альтернативи, тобто всі можливі поєднання виробництва двох економічних благ при повному використанні наявних економічних ресурсів. І цей графік буде називатися графіком виробничих можливостей (Рис.1).Рис.1. Крива виробничих можливостей
Графік виробничих можливостей не є прямою лінією, оскільки наявні економічні ресурси не є повністю взаємозамінними при виробництві різних благ.
Будь точка, що знаходиться зліва від графіка (у нашому прикладі точка N) буде показувати, що не всі економічні ресурси виявилися задіяними в процесі виробництва певних благ та у господарюючого суб'єкта є резерви. Така ситуація в економіці називається ситуацією неповної зайнятості економічних ресурсів.
Всяка точка праворуч від графіка (у нашому прикладі точка М) показує, що в короткостроковому періоді таке поєднання обсягів виробництва двох економічних благ неможливо, бо для цього у
суб'єкта недостатньо економічних ресурсів. Отже, графік виробничих можливостей окреслює межі виробничих можливостей. Оптимальний варіант виробництва слід шукати із сукупності рішень в межах виробничих можливостей. У короткостроковому періоді при зміні переваг господарюючий суб'єкт може перейти від однієї альтернативи виробництва до іншої. Але збільшити виробництво одного економічного блага (наприклад, піци) в умовах повного використання економічних ресурсів можна тільки за рахунок зменшення обсягів іншого блага (наприклад, промислових роботів). Тобто економіка повної зайнятості передбачає необхідність жертвувати певним обсягом одного блага на користь нарощування виробництва іншого блага. Отже, виникає питання про ціну цієї жертви або про неминучу плату за приріст одиниці якогось блага. Ця плата в економічній теорії отримала такі назви: «диктував витрати», «альтернативна вартість», «ціна втрачених можливостей».
Змінні витрати виробництва якогось блага - це кількість інших благ, якими необхідно пожертвувати для того, щоб на одиницю збільшити виробництво даного блага.
Так як економічні ресурси не є повністю взаємозамінними і придатними повною мірою для виробництва іншого блага, то при переході від однієї альтернативи до іншої доводиться жертвувати все більшою кількістю певного блага, щоб збільшити на одиницю виробництво іншого блага - у цьому полягає суть закону зростання поставлений витрат. Однак цей закон діє тільки в короткостроковому періоді, тобто в статичної, що не розвивається економіці. У довгостроковому періоді, коли змінюється кількість, якість і структура економічних ресурсів, розсуваються кордону виробничих можливостей і забезпечується економічне зростання.
Економічне зростання може бути показаний в зміщенні кривої виробничих можливостей вправо і вгору. Та країна, яка в поточному короткостроковому періоді за інших рівних умов витрачає більше економічних ресурсів для виробництва товарів виробничого призначення (засобів виробництва або товарів для майбутнього) в порівнянні з виробництвом товарів споживчого призначення (товарів для справжнього), може більшою мірою розраховувати на економічне зростання . (Докладніше про це рекомендується прочитати в підручнику "Економікс" К. Макконнелл і С. Брю. Том 1, розділ 2).
3.Собственность як економічна категорія. Економічний і правовий аспекти власності
Власність займає центральне місце в будь-якій економічній системі. Саме власність визначає спосіб з'єднання працівників з матеріальними економічними ресурсами, характер стимулів до трудової діяльності, спосіб розподілу результатів праці і соціальну структуру суспільства.
Власність завжди пов'язана з певними благами або ресурсами, але поняття «власність" не зводиться до її речовинному змісту. Якісь економічні блага чи економічні ресурси стають власністю тільки тоді, коли з приводу їх суб'єкти вступають у певні відносини один з одним. На перший погляд видається, що власність - це ставлення людини до речі, тому не випадково ми вживаємо у своїй промові такі фрази: «ця річ моя» або «ця річ належить такому - то людині».
Тим часом, з наукової точки зору власність - це відносини між суб'єктами (людьми) з приводу економічних благ або економічних ресурсів. Виділяють суб'єкти власності та об'єкти власності. Суб'єктами власності можуть бути окремі приватні особи, колективи людей, державу. Об'єктами власності є все те, з приводу чого суб'єкти вступають у відносини власності. Об'єктами власності можуть виступати земля, засоби виробництва, робоча сила, предмети споживання і т.д. В даний час важливими об'єктами власності стають наукові відкриття, винаходи, знання, інформація. У цьому випадку мова ведеться про об'єкти інтелектуальної власності. Власність розрізняється з економічної та правової точок зору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Проблема вибору в економіці. Економічна ефективність. Характеристика графіка виробничих можливостей "
 1. Крива виробничих можливостей і економічна ефективність
  проблемою економіки є проблема вибору, проблема розподілу рідкісних ресурсів. Відображенням даної проблеми є постановка трьох основних питань економіки: «Що?», «Як?», «Для
 2. Глосарій
  проблемам платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення перш все підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг Автаркія - економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих
 3. Глосарій
  проблема-ми, з якими стикаються банки-кредитори, оказивающі-еся перед перспективою невиплати їм частини боргів. ЛІКВІДНІСТЬ. Liquidity. Активи є ліквідними втой мірі, в якій вони можуть бути продані швидко, з низ-кими витратами і гарантованістю їх грошового на-нання. ОСОБИСТІ ЗАОЩАДЖЕННЯ. Personal savings. Частина особового рас-полагаемого доходу, яку домашні господарства
 4. 1. Причини циклічного розвитку економіки. Економічний цикл і його фази
  проблем. Вона надає пряме і непряме вплив на всіх суб'єктів ринкової економіки. Циклічність у розвитку ринкової економіки спостерігається на протязі близько 200 років. Ця особливість була помічена економістами в першій половині Х1Х століття. Циклічність є загальної, універсальної формою руху матерії. Наприклад, у природі спостерігаються митників, коливальні рухи; в
 5. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  проблема. Її можна спробувати виправдати, заявляючи, що найманим робітникам не вистачає проникливості і морального духу, щоб добровільно забезпечити своє майбутнє. Але тоді непросто змусити замовкнути тих, хто запитує, чи не є парадоксальним довіряти добробут країни рішеннями виборців, яких сам закон вважає нездатними керувати власними справами; чи не є абсурдним
 6. 6. Диференціальні рівняння математичної економічної теорії
  проблемами не можна впоратися, просто усунувши P і поклавшись тільки на О. Справді, спосіб використання первинних факторів виробництва однозначно визначає кількість і якість вироблених факторів виробництва, проміжних продуктів. Але інформація, яку можна отримати таким шляхом, відноситься тільки до умов рівноваги. Вона нічого не повідомляє нам про методи і процедурах, які
 7. Коментарі
  проблем, які постають перед людьми в різних життєвих (проблематичних) ситуаціях, що виникають в безперервно мінливому світі. [32] агностицизм тут принцип, згідно з яким не може бути остаточно вирішене питання про істинність пізнання навколишнього людини дійсності. [33] скептицизм тут принцип, який стверджує недостовірність знання, заснованого на свідченнях органів чуття;
 8. 2.7. Методи оцінки землі
  вибір ставки дисконту, що відображає ризик, пов'язаний з періодом передбачуваного освоєння та продажу. Витрати на освоєння земельного масиву зазвичай включають: - витрати на розбивку, розчищення і планування ділянок; - витрати по влаштуванню доріг, тротуарів, інженерних мереж, дренажу; - податки, страховку, гонорари ІТП; - витрати на маркетинг; - прибуток і накладні витрати
 9. 4.6. Додаткова інформація
  проблемою розвитку (в т. ч. кар'єрного) є шкідливі звички. Алкоголь необоротно руйнує клітини мозку (в будь-якій кількості), веде до імпотенції у чоловіків і відповідних проблем у жінок. Для здорової людини не існує корисного алкоголю - він шкідливий у будь-яких кількостях і видах. Це давно відомо, але замовчується з корисливих цілей. Навпаки, проплачені журналісти і "експерти",
 10. Висновки
  проблема економічної системи - це проблема вибору. Суть цієї проблеми в тому, що якщо кожен використовуваний для задоволення різноманітних потреб економічний ресурс обмежений, то завжди існує проблема альтернативності його використання і пошуку кращого поєднання рідкісних ресурсів. Те, від чого ми відмовляємося, називається нижчі витрати вираженого результату. 4.
© 2014-2022  epi.cc.ua