Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Потенційний випуск продукциии розрив ВНП


У 1929 р. реальний ВНП дорівнював 710 млрд. дол,
а в 1986 р. - 3676,5 млрд. дол Таким чином, Заостанні половину сторіччя реальний випускпродукціі в Сполучених Штатах збільшився пя-тикратним. Ми припускаємо, що за тривалий пе-ріод реальний ВНП зростає. Виробничий по-тенціал економіки збільшується, так як растетпредложеніе факторів виробництва та техніческійпрогресс визначає зростання випуску продукції доданому рівні пропозиції факторів виробництва. Обидві ці причини весь час розширюють межі-цу виробничих можливостей.
У нашому аналізі випуску продукції і занятостіследует чітко розрізняти фактичний і потенційний випуски продукції.
Про Потенційний випуск продукції - етоуровень випуску продукції, який був бидостігнут при повному залученні всіх ресур-сов.
Повна зайнятість - це економічне, а не физи-чеський поняття. Ми можемо визначити повну за-нятості за допомогою деякого абсолютного фізичним тичного стандарту, наприклад 16 годин роботи на день на людину. Фізично це можливо, але навряд дає корисний стандарт для порівняння. Ми гово-рим, що в економіці переважає повна заня-тости, якщо кожен, хто хоче працювати, має робо-ту, працюючи стільки годин, скільки забажає.
Пріетом допускається нормальний рівень безработ-ці, який виникає тому, що молоді людідостігают працездатного віку і начінаютпоіскі роботи, а також від того, що інші людіоставілі одну роботу і ще не знайшли іншу. До-сягнення повної зайнятості і, отже, потен-ціального випуску продукції означає випуск награніце виробничих можливостей економі-ки.
Фактичний випуск продукції, взагалі кажучи, не дорівнює потенційному випуску. Вірніше, фактіче-ський випуск коливається навколо динаміки потен-ального випуску протягом економічного циклу, як показано у вікні 23-1. Фактичний випуск ні-же потенційного рівня під час спаду. І нао-борот, коли фактори виробництва працюють на-напружено і задіяні понаднормово, фактіче-ський випуск перевершує потенційний. Різницяміж потенційним і дійсним випуску-ми продукції ми називаємо розривом ВНП.
Про Розрив ВНП - це різні між потен-них і фактичним випусками продук-ції. Зазвичай розрив ВНП виражається в про-центах до потенційного випуску:
"[
Розрив
-х 100%
ВНП
Під час спаду розрив ВНП позитивний, по-скільки потенційний випуск продукції превос-ходить фактичний рівень. Під час буму разривВНП може стати негативним, так як фактіче-ський випуск може бути тимчасово вище потен-ального.

Обсяг виробництва на душу неселеніяРеальний ВНП широко використовується як показу-
«сукупний попит - сукупна пропозиція» 425
ТАБЛИЦЯ 23-6. Середній зріст реального ВНП на душунаселення, 1965-1984 рр.. (% за рік)
Сінгапур 7,8 Корея 6,6 Індонезія 4,9 Японія 4,7 Єгипет 4,3 Філіппіни 2,6 Сполучені Штати 1,7 Великобританія 1,6 Заїр -1,6 Джерело: World Bank, World Development Report, 1986, Table 1. тель середнього рівня життя в стране5. Але тут не-обходимо зробити одне уточнення . Так як реальнийВНП вимірює загальний випуск продукції, ми ви-змушені приводити його у відповідність із чисельністю людей, між якими він распределяется.Ето досягається поділом реального ВНП на чис-ленность населення, в результаті ми отримуємо ре-альний ВНП на душу населення .
Про Реальний ВНП на душу населення равенреальному випуску продукції, що приходить-ся на одну людину.
Якщо реальний ВНП на душу населення зростає, тообщій обсяг випуску продукції зростає швидше , ніж чисельність населення, що робить возможнимповишеніе середнього рівня життя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Потенційний випуск продукциии розрив ВНП"
 1. Кейнсіанська макроекономічна модель
  потенційному ВВП (тобто таку величину, при якої можна було б спожити обсяг випуску, виробленого за умови повної зайнятості ресурсів), то в економіці повинен з'явитися додатковий макроекономічний агент, або висуваючи свій власний попит на товари і послуги, або стимулюючий попит приватного сектора і таким чином збільшує сукупний попит. Цим агентом, зрозуміло,
 2. Економічний цикл
  потенційного обсягу виробництва, вище тренда) та інфляції. (Згадаймо, що коли в економіці фактичний ВВП вище потенційного, то це відповідає інфляційного розриву.) Економіка в такому стані носить назву «перегрітої»;> II фаза - спад. Економіка поступово повертається до рівня тренда (потенційного ВВП), рівень ділової активності скорочується, фактичний ВНП доходить до свого
 3. Визначення економічного зростання
  потенційного і реального ВНП), зростання економічної могутності країни. Якщо розглянути динаміку обсягу національного виробництва в системі вільного ринку за тривалий період, то графічно ця динаміка може бути представлена у вигляді зростаючої прямий (рис. 17.1) . Цей графік і характеризує економічне зростання в тривалому періоді. На рис. 17.1 по горизонтальній осі відкладаємо час
 4. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  випуск продукції на одиницю витрат капіталу або, що те ж саме, на одиницю інвестицій. Звідси, множачи норму нових заощаджень 5=??/ / Уна показник ефективності інвестицій / k, ми отримуємо темп зростання ВНП. Головне завдання моделі - визначення сталого темпу зростання доходу. Для цього використовуються три основних види темпів зростання : 1) природне зростання: визначається темпом зростання населення і висловлює
 5. Теорія інвестиції
  потенційно, а не безпосередньо можуть сприяти зростанню реального капіталу. Співвідношення між інвестиціями у фінансові та нефінансові активи залежить від величини позичкового відсотка (при високій ставці відсотка зростають фінансові вкладення, а при низькій ставці - вкладення в нефінансові активи) і передбачуваних перспектив економічного зростання (якщо передбачувана норма прибутку вище ставки
 6. 8.4. БЮДЖЕТНО- ПОДАТКОВА (фіскальної) ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО мультиплікаторів і мультиплікаторів ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
  потенційного рівня і під-тримати низькі і стабільні темпи інфляції. Метою політики еко-тання є збільшення фактичних обсягів ВНП. Політика обмеження ділової активності, навпроти, спрямована на зменшення реального обсягу ВВП у порівнянні з його потенциаль-ним рівнем. Таким чином, за аналогією з кредитно-грошовою політикою, на-Лігво-бюджетну політику також можна
 7. 2. Сучасний підхід до застосування еволюційного принципу в економіці
  потенційних фірмах, а також характеристика »середовища в тій мірі, в якій вона може бути задана як функція вреі ні або стану фірм. Основу еволюційної концепції Нелсона-Уинтера предста | ляє динамічна модель фірми, в якій поведінкові хара 632 теристики останньої змінюються у взаємодії з ситуацією на ринку. Логіка цієї моделі наступна. «У кожен момент діючі
 8. 5. Економіка сім'ї
  потенційні партнери не ідентичні, а інформація про них недосконала, створення сім'ї зазвичай передує пошук (іноді дуже тривалий). Він може вестися як екстенсивно (збільшення числа контактів), так і інтенсивно (найкраще знайомство з наявними кандидатами). Пошук на шлюбному ринку аналогічний пошуку на ринку праці. Раціональні агенти припиняють його тоді, коли очікувана користь від
 9. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
  потенційно безмежні джерела енергії, що дозволяє прискорювати економічний і соціальний прогрес людства. Початок НТР відноситься до 40-50-м рокам. Тоді зародилися і отримали розвиток її головні напрямки: автоматизація виробництва, контролю та управління ним на базі електроніки; створення і використання нових конструкційних матеріалів та ін З появою ракетно-космічної техніки
 10. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  потенційний випуск продукції (Вп). Ріс.16.6. Сукупний попит, сукупна пропозиція і потенційний випуск продукції На рис. 16.6 можна простежити, які макроекономічні фактори впливають на рівень цін і обсяг випуску продукції в масштабі країни. Розглянемо спочатку криву попиту. Якщо, припустимо, знижуються державні податки, то завдяки цьому зростають величини
© 2014-2022  epi.cc.ua