Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

3.2 Поняття власності. Ті-пи та форми власності

Власність - це відносини між людьми, класами, групами, а також господарюючими суб'єктами з приводу привласнення ресурсів, усло-вий виробництва, створених життєвих благ.
Суб'єктами власності є фізичні та юридичні особи, між якими складаються відносини власності.
До об'єктів власності належать засоби виробництва, ресурси, робоча сила і предмети споживання, які присвоюються людьми і стають їх власністю.
Власність буває двох типів: приватна і суспільна.
При приватній власності одна особа або сім'я є собственни-ком майна або ресурсів. За характером накопичення приватна власність ність підрозділяється на трудову і нетрудову. Трудова власність формується за рахунок заробітної плати, доходів від підприємницької діяльності. Нетрудова власність утворюється за рахунок отримання майна у спадок, доходів від цінних паперів, депозитів і т. д.
Громадська власність - тип власності, при якій средст-ва виробництва, його результати та майнові цінності є зі -вместн надбанням.
Формами суспільної власності виступають колективна і дер-дарчий.
Колективна власність - форма суспільної власності, при якій речі, матеріальні і духовні цінності належать певному колективу.
До форм колективної власності належать:
- кооперативна - що є надбанням членів кооперативу, об'єк-єдиний засіб і праця для спільної діяльності;
- народна - що склалася в результаті переходу колективу дер-жавного підприємства або викупу орендованого імущест-ва;
- акціонерна - включає фінансовий капітал від продажу акцій і облігацій, а також кошти від господарської діяльності;
- орендна - виникла в результаті оренди трудовим колективом підприємства на договірних умовах за плату і на певний строк;
- власність громадських об'єднань і релігійних органі-зацій.
Державна власність - форма суспільної власності, яка є надбанням усіх людей країни.
У Республіці Білорусь до форм державної власності відно-сятся:
- республіканська - надбання громадян країни (земля, її надра, рес-публіканського банки, кошти держбюджету, підприємства , навчальні заклади, інше майно);
- муніципальна (комунальна) - майно асоціації громадян області, району (кошти місцевого бюджету, житловий фонд підприємств торгівлі та побутового обслуговування, транспорт, про-промислові та будівельні підприємства , установи народної освіти, культури та інше майно).

У сучасній економіці крім основних форм власності суще-обхідних документів та інші, похідні форми власності. До них відноситься іно-дивна власність, змішана власність.
Під іноземною власністю розуміється майно, приналеж-жащее на праві власності іноземним особам: фізичним та юриди-ного особам, державам, міжнародним організаціям.
Змішана власність - власність, заснована на поєднанні різних форм власності (за участю іноземної власності чи ні).
Власність в Республіці Білорусь виступає у формі приватної власності, колективної і державної власності. У Республіці Білорусь може існувати власність інших держав, їх юридичних і фізичних осіб, а також власність міжнародних організацій.
Допускається об'єднання майна, що перебуває у власності фізичних, юридичних осіб і держав, і утворення на цій основі змішаних форм власності, в тому числі власності спільних підприємств.
Різноманіття форм власності найбільш повно відповідає при-роді ринкових відносин, так як послаблює монополізацію і створює умови для конкуренції.
Різноманітність форм власності формується в ході процесів разго-сударствленія і приватизації.
Роздержавлення представляє собою процес скорочення безпосереднього державного впливу на діяльність суб'єктів господарю-вання, в ході якого усувається державний монополізм, форми-руется багатоукладна, змішана економіка.
Роздержавлення можна звести до трьох основних взаємопов'язаним аспектам: до створення, по-перше, недержавного сектора з многооб-різними типами господарств, по-друге - до перетворення господарств, залишився-трудящих в державному віданні, звільненню їх від адміністративно-командного диктату, по-третє - до приватизації.
Приватизація - зміна власника шляхом продажу або безоплатної передачі об'єктів державної власності іншим економічним суб'єктам.
До ц е л я м приватизації належать:
- підвищення ефективності виробництва в галузях, що знаходяться під надмірним контролем держави (активізується конкурен-ція, посилюється зацікавленість підприємств знижувати з -тримки виробництва);
- зменшення витрат на державне управління (скорочують-ся субсидії, адміністративні витрати, дефіцит госбюдже-та);
- становлення шару приватних власників (середнього класу).

Здійснюватиметься процеси приватизації можуть у ф о р м е:
- викупу орендованого у держави майна підприємства;
- створення народних підприємств шляхом їх викупу або безвозмезд-ної передачі у власність трудового колективу;
- продажу державних підприємств за конкурсом або на аук-Ціон;
- безоплатної передачі майна громадянам;
- перетворення державних підприємств в акціонерні загально-ства.
К о з о б е н н о с т я м початку і подальшого проведення приватизації-онних процесів в Республіці Білорусь можна віднести:
- практична відсутність приватної власності у всіх галузях економіки на момент початку приватизації;
- необхідність подолання недовіри трудових колективів і директорату до приватизації з урахуванням сформованого в радянські роки менталітету;
- відсутність в країні фондового ринку та його інфраструктури, кото-які б могли дати які-небудь орієнтири при розрахунку ринкових цін об'єктів приватизації.
У республіці можна виділити два періоди і два типи приватизації.
Перший період - перша половина 90-х рр.., Характеризується проведенн-ем приватизації з ініціативи керівників і рядових працівників під-приємств, коли вона мала своєю метою поліпшення умов їх функціонує-вання та реалізацію інтересів працівників .
Другий період - друга половина 90-х рр.. і перша половина 2000-х рр.., коли приватизація проводилася з ініціативи держави. Приватизиро-ванні таким способом підприємства характеризуються високою інертно-стю власності при надмірно високій частці в ній держвласності-сти.
На даний момент можна говорити про початок третього періоду привати-заційну процесів у нашій країні, що характеризується поступової їх лібералізацією, що виражається у скасуванні інституту «золотої акцій», роз-ширення вільного обігу акцій на фондовому ринку, залученні іноземних інвесторів.
Процес, зворотний приватизації, називається націоналізацією.
Націоналізація - процес перетворення приватної власності в го-жавну. Вона може здійснюватися різними шляхами: через без-оплатної експропріацію, а також повний або частковий викуп.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2 Поняття власності. Ті-пи та форми власності "
 1. 2. Організаційні форми підприємств
  власності, ми вже знаємо про можливості відокремленого або спільного використання власності. У рамках приватної власності відповідно до російського законодавства підприємства можуть приймати найрізноманітніші організаційні
 2. Тема 2 Типи і форми власності. Приватизація
  власності. Типи власності: приватна і суспільна. Права приватної власності. Форми приватної власності та їх характеристика. Державна власність: походження, місце і роль в ринковій економіці. Цивільний кодекс Російської Федерації про форми власності в Росії. Наслідки одержавлення економіки. Необхідність, цілі і шляхи приватизації в Росії. Підсумки та
 3. Основні терміни і поняття
  власності, суб'єкт, об'єкт власності, оренда, приватна, громадська власність, індивідуальна приватна власність, акціонерна власність, акція, облігація, дивіденд , номінальна, ринкова вартість акції, контрольний пакет акцій, кооперативна і колективна власність, приватизація, ваучер, конкурсний продаж,
 4. Глава 2. Відносини власності
  поняття, проблеми ефективного використання 2.2. Класифікація власності 2.3. Від монополізму до різноманіття форм власності Права власності утворюють велику і важливу частину правил, регулюючих більшість тих суспільних взаємодій, в яких ми регулярно беремо участь. Так само як у звичайних іграх встановлюють: хто, за яких обставин і який хід може зробити, права
 5. 2. Види і форми власності
  власності передбачає виділення наступних двох різновидів: приватної та суспільної власності. Світова практика показує, що визначальним видом власності є приватна, яка виступає в трьох основних формах: одиничної, партнерської,
 6. Питання 20 Власність як економічна категорія: сутність, типи, форми
  поняття «суб'єкт власності» і «об'єкт власності». Суб'єкт власності - це власник, тобто той, хто привласнює, володіє, користується і розпоряджається об'єктами власності, це активна сторона відносин власності. Об'єкт власності - це те, що присвоюється (засоби виробництва і результати виробництва, знання, інформація та ін.), це пасивна сторона відносин
 7. Лекція 22 Тема: ВЛАСНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. ПРИВАТИЗАЦІЯ І роздержавлення
  власності як економічної категорії; - закони власності і присвоєння; - форми власності; - приватизація та
 8. ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
  власності в перехідній економіці. 2.Економіческая роль, темпи та етапи приватизації в перехідній еко-номіці 3.Перспектіви розвитку приватної, державної, перехідних і корпоративному форм власності. 4.Дінаміка постприватизаційної структури акціонерного капіта-ла. Програмна анотація. Власність. Економічний та юридичний аспекти власне-сти. Форми реалізації
 9. Г Л А В А 2 ВЛАСНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ФОРМИ
  власності. Власність висловлює ті глибинні відносини,. Які впливають на всі сторони життя суспільства - економічну, соціальну, політичну, ідеологічну. Форма власності визначає рішення, направляючі і регулюючі господарську діяльність, ефективність виробництва, від неї залежать відповіді на питання: «що, як, для кого?» Саме власність створює правову
 10. 22.2. Форми власності
  власності, головними з яких є загальна і приватна. Історично вихідною була спільна власність. Вона грунтувалася на спільній праці і спільному присвоєння його результатів. Надалі з'явилася приватна власність. У Росії відповідно до закону визнаються приватна, державна, колективна і інші форми власності. Приватна власність - це така форма
 11. Контрольні питання і завдання
  понять «власність»? Що таке володіння, користування, розпорядження? Наведіть відповідні приклади. 8. Які основні форми власності існують в сучасній ринковій економіці? Які форми власності існують в Росії? Охарактеризуйте їх на підставі відповідних статей Цивільного кодексу РФ. 9. Охарактеризуйте індивідуальну приватну власність. Що таке особиста
 12. Терміни і поняття
  власності Присвоєння (відчуження) Володіння Розпорядження Користування Теорія «пучок прав власності» Роздержавлення Приватизація Підприємництво Тіньова економіка Розподіл Доходи населення Економічна та соціальна справедливість Соціальний захист Соціальна політика Соціальне страхування (приватне і державне) Структурна перебудова
 13. Терміни і поняття
  власності Присвоєння (відчуження) Володіння Розпорядження Користування Теорія «пучок прав власності» Роздержавлення Приватизація Підприємництво Тіньова економіка Розподіл Доходи населення Економічна та соціальна справедливість Соціальний захист Соціальна політика Соціальне страхування (приватне і державне) Структурна перебудова
 14. Основні терміни і поняття
  поняття власність. 2. Визначте найбільш важливі риси і особливості приватної, спільної, часткової власності. 3. Назвіть найважливіші форми власності в Російській Федерації. 4. Який тип власності представляється вам найбільш відповідним потребам сучасної економіки Росії? 5. Чи доцільна уніфікація форм власності в рамках світової (глобальної) економіки?
 15. Стаття 212. Суб'єкти права власності
  власності. 2. Майно може перебувати у власності громадян і юридичних осіб, а також Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень. 3. ... Законом визначаються види майна, які можуть перебувати лише у державній або муніципальній власності. 4. Права всіх власників захищаються так
 16. Зміст права власності
    поняття власності в економічному і юридичному смислі-ле. Власність в юридичному сенсі - де-юре, представляється як закріплена в юридичних документах, визначальна правові підстави користування і розпорядження її об'єктами. Власність в економічному сенсі - де-факто - пов'язана з реальним господарським використанням об'єктів власності та одержанням доходу. Разом з тим
 17. Поняття і сутність перехідного періоду
    поняття «основа економічної системи» (в даному випадку - ринкової) означає усталені і порівняно стабільні форми господарських зв'язків між економічними агентами, а також переважну в даній системі форму власності. Оскільки перетворення адміністративно-командної системи означає зміну основи цієї системи і заміну її якісно інший (ринкової), то такого роду
 18. Висновки
    поняття як володіння, користування і розпорядження. Економічний і юридичне розуміння власності взаємопов'язані і взаємозумовлені. 3. Залежно про суб'єкта власності розрізняють два типи власності - приватну і суспільну. Приватна власність передбачає «пучок прав» власності. Основні форми приватної власності: індивідуальна (одноосібна і сімейна) і групова
 19. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ
    власність часто ототожнюється виключно з об-щенародной (державної) її формою. Насправді можливі й інші форми усуспільнення, зокрема, колективізація власності. У цьому випадку собственни-ком засобів виробництва і всього підприємства є трудовий колектив. Як приклад можна навести, зокрема, сільськогосподарські кооперативи. У цій главі буде
 20. Проблемні питання
    поняття або вони відрізняються один від одного? Яке значення для ринкової економіки мають голосу споживачів? «О, дайте, дайте мені свободу!» Кому належать дані слова? І який їх зміст? 3. Крім особистого інтересу який ще може бути інтерес? Який інтерес переслідуєте ви, а який? Президент РФ? 4. Конкуренція в економіці і спорті? це одне і те ж? Хто перемагає в економіці? Хто перемагає в
© 2014-2022  epi.cc.ua