Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

3.1 Економічна система про-вин. Типологія економічних сис-тем

Економічна система - складна, скоординована сукупність економічних відносин, видів господарської діяльності, здійснюва-ється в суспільстві в рамках даної географічної території у формі певних соціально-економічних відносин та інститутів, метою якої є задоволення потреб в економічних благах і послугах.
Загальноприйнято економічні системи поділяти на 4 рівня:
1 - Мікро - економіка підприємства, господарюючого суб'єкта,
2 - Мезо - економіка регіону, галузі господарства,
3 - Макро - економіка держави,
4 - Мега - світова економіка.
Будь-яка економічна система є частиною більшої системи. Підприємство як економічна система пов'язано з галуззю, з економіч-ської системою суспільства, а остання пов'язана з економічною системою в інших країнах за допомогою міжнародного поділу праці та спеціалізації.
Для того щоб задовольняти потреби в економічних благах і послугах, необхідно їх виробити, тому в основі економічної сис-теми лежить процес виробництва, а його елементи є і елементами економічної системи.
Щоб процес виробництва міг протікати, необхідна сукупність факторів суспільного виробництва, до якої входять засоби вироб-ництва, що складаються з предметів праці і засобів праці, а також люди, про-лада знаннями, виробничим досвідом, навичками до праці і при-водячи засоби виробництва в дію.
Предмети праці - це те, на що спрямована праця людини, що стано-вить матеріальну основу майбутнього готового продукту.
Засоби праці - річ або комплекс речей, які людина поміщає між собою і предметом праці; те, чим людина впливає на предмет праці, створюючи готовий продукт.
В єдності засоби виробництва і люди, що приводять їх у дію, становлять продуктивні сили.
Займаючись економічною діяльністю, беручи участь в суспільному відтворенні, люди вступають у відносини один з одним з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання економічних благ і послуг. Це реальні, об'єктивні відносини між людьми, гро-ні умови виробництва економічних благ, які можна визначити як економічні відносини.
Економічні системи з моменту свого виникнення і до наших днів пройшли значний шлях свого розвитку. До теперішнього часу налічується безліч їх типів, у зв'язку з чим виникає необхідність класифікації економічних систем.
З позиції пріоритету форм власності К. Марксом було виді-лено п'ять типів суспільно-економічних формацій, які представ-ляли собою єдність економічного базису і відповідних йому над-строечних відносин.
Первіснообщинна формація характеризується неподільним гос-подстве общинної власності на засоби виробництва. Всі работо-здатні члени товариства зобов'язані трудитися для збереження життєдіяльності громади.
Існує зрівняльний розподіл і низький рівень потреб при вкрай убогому їх задоволенні.
Рабовласницька формація характеризується повною власністю рабовласника на всі умови виробництва, в тому числі і раба, який сприймається як говорить знаряддя праці.
Феодальна формація характеризується повною власністю феоду-лов на землю та юридичної залежністю від них прикріплених до землі селян.
Капіталістична формація характеризується приватною собст-венностью на засоби виробництва і відділенням від них робочого, ко-торий, будучи юридично вільним, змушений продавати свою робочу силу капіталісту - власнику засобів виробництва.
Комуністична формація характеризується громадської власністю на засоби виробництва, від яких не відокремлені непосредствен-ні виробники, а праця є вільним працею на себе і своє загально-ство і виступає першою життєвою потребою.
За рівнем технологічного розвитку класифікація економічних систем базується на аналізі розвитку техніки і виробництва. У відпо-відно з цим американський економіст У. Ростоу виділяє п'ять видів економіч-них систем:
- традиційне суспільство - в основі - ручна техніка, преоблада-ня аграрного виробництва, низька продуктивність тру-так;
- перехідне суспільство - розвиток науки, ремесел, ринку, зростання еф-бництва; перехід економічної системи від традиційної до більш високого типу економіки індустріального суспільства;
- економічна система «зсуву» - значне зростання капітальних вкладень, швидке зростання продуктивності праці в сільському господарстві, розвиток інфраструктури;
- суспільство економічної зрілості - швидке зростання виробництва і його ефективності, розвиток всього народного господарства;
- суспільство високого масового споживання - виробництво починають нает працювати переважно на споживача, провідне положен-ня займають галузі, що виробляють предмети тривалого поль-тання.
У 1970-і рр.. У. Ростоу виступає з концепцією нової, шостої стадії економічного зростання - «пошук якості життя», в якій провідним сек-тором економіки стає сфера послуг і на перший план висувається духовний розвиток людини.
Німецький економіст Б. Гільдебранд як критерій рівня розви-ку виробництва використовував мінові відносини і відповідно з цим виділив три історичні типи економічних систем: натуральна, де-ніжна, кредитна. Його співвітчизник економіст К. Бюхер розглядав типи економічних систем з точки зору переважання певного виду господарства: домашнє - предмети споживання використовуються там, де виробляються; міське - безпосередній обмін товару на товар; народне - предмети, перш ніж дійти до споживача, проходить ряд хо- зяйств.
Структуру економічної системи суспільства можна розглядати в за-лежно від пануючої форми господарювання:
- натуральне господарство - вироблені продукти споживаються всередині господарства, не розвинене суспільний поділ праці;
- просте товарне господарство - частина вироблених продуктів реалізується на ринку, відсутній найману працю, приватна собст-венность передбачає певне суспільний поділ праці, обмін продуктами;
- ринкова система - панує різноманіття форм власне-сти, характерна різна ступінь державного регулювання і господарства.

Економічні системи також доцільно поділяти виходячи зі способу координації входять до неї елементів:
- класичний (чистий) капіталізм, або капіталізм епохи свобод-ної конкуренції (laissez faire) , характеризується приватною власністю на ресурси і використанням системи ринків і цін для координації економічної діяльності та управління нею. У той-який системі поведінка кожного її учасника мотивується його особистими, егоїстичними інтересами, він прагне максимізують-вать свій дохід на основі індивідуального прийняття рішень. На ринку існує безліч самостійно діючих поку-Патель і продавців кожного продукту і ресурсу. У результаті економічна влада виявляється широко розсіяна. Захисники чистого капіталізму стверджують, що така економічна система сприяє ефективності використання ресурсів, стабільності виробництва і зайнятості, швидкому економічному зростанню. У ній дуже мала або зовсім відсутня необхідність в урядовому плануванні, в урядовому контролі і втручанні в економічний процес, оскільки таке втручання-тельство підриває ефективність функціонування ринкової системи;
- командна економіка. Свою назву вона отримала через способу управління і координації, яка здійснюється на основі суворої ієрархічної підпорядкованості якомусь центру в особі го-державу. Воно приймає всі рішення про виробництво, розподіл-лення, обміні і споживанні благ і послуг у суспільстві. У цій сис-темі панує суспільна (державна) форма собст-ності на засоби виробництва, що дозволяє забезпечувати державну монополію, що охоплює весь процес загально-жавного відтворення і здійснювати жорстке централізованого-ванне регулювання економіки;
- традиційна економіка, заснована на звичаях, характерна для багатьох слаборозвинених країн. Техніка виробництва, обмін, рас-пределеніе доходів базуються тут на освячених часом звичаї. Релігійні та культурні цінності тут первинні в порівнянні з економічною діяльністю. Технічний прогрес і впровадження інновацій різко обмежені, оскільки вони вступають у протиріччя з традиціями і загрожують стабільності гро-ного ладу.
- змішані типи систем. У реальній дійсності економі-етичні системи розташовуються десь між крайнощами чистого капіталізму та командної економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1 Економічна система про-вин. Типологія економічних сис-тем "
 1. Міжнародні економічні відносини і їх форми
  економічних частин, якщо виходити з вузького визначення) скріплена рухом товарів, послуг і факторів виробництва (економічних ресурсів). На цій основі між країнами виникають міжнародні економічні відносини (зовнішньоекономічні зв'язки, світогосподарські зв'язки), тобто господарські зв'язки між різними країнами. Їх можна класифікувати за формами. Традиційно в окрему форму
 2. 1.2. Методи і функції науки
  економічного аналізу має типологія, застосування якої необхідно для всіх наук, що мають справу з украй різнорідними за складом множинами об'єктів. Типологія - метод наукового пізнання, в основі якого лежить розчленовування систем об'єктів і їх угрупування за допомогою узагальненої моделі. Мета типології в історії економіки - опис безлічі господарств. Найбільш поширеною типологією
 3. 1.2. Методи і функції науки
  економічного аналізу має типологія, застосування якої необхідно для всіх наук, що мають справу з украй різнорідними за складом множинами об'єктивним тов. Типологія - метод наукового пізнання, в основі якого лежить розчленовування систем об'єктів і їх угрупування за допомогою узагальненої моделі. Мета типології в історії економіки - опис безлічі господарств. Найбільш поширеною типологією
 4. 71. Типологія ставлення до праці
  економічні та інші соціальні умови трудової діяльності. Тому до загальних факторів можна віднести працьовитість, як діяльність внутрішніх спонукань, що виявляються при свідомому поєднанні особистих і суспільних інтересів. Специфічні фактори - це обставини та умови конкретної трудової діяльності: зміст праці, його виробничі умови, організація і оплата,
 5. Тема 1. Введення в історію економіки
  економічної історії. Загальне та особливе в економічному розвитку та історії економіки. Методи історико-економічного аналізу. Функції науки. Місце історії економіки в системі економічних наук. Проблеми періодизації історії економіки. Формаційний і цивілізаційний підходи. Економічні цикли і періодизація історії економіки. Основні ознаки господарства. Основи типології господарства. Росія і
 6. Тема 1. Введення в історію економіки
  економічної історії. Загальне та особливе в економічному розвитку та історії економіки. Методи історико-економічного аналізу. Функції науки. Місце історії економіки в системі економічних наук. Проблеми періодизації історії еконо-міки. Формаційний і цивілізаційний підходи. Економічні цикли і періодизація історії економіки. Основні ознаки госпо-ва. Основи типології господарства. Росія і
 7. Тематика контрольних робіт
  систем у світовій економіці. 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн. 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». 4. Рівень оподаткування у світовій економіці. 5. Офшорні зони у світовій економіці. 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у зарубіжних країнах. 7. Особливості
 8. 3. Економічні системи
  щество в будь-який момент вре-мени має PPF, що показує максимальне кіль-кість якого товару та виду послуг, котороеоно може призвести для кожного возможногоуровня виробництва всіх інших товарів і послуг.На то, що ми можемо міркувати так про якийсь про-вин, вибирається в кожен момент временіточку на або всередині PPF, ніяк не допомагає нампонять, як рішення про те, що, як і для
 9. Введення
  економічної системи є відповідні їй відносини власності. В умовах чіткого формаційного виділ-ня етапів суспільного розвитку основою економічної системи є-лась та чи інша форма приватної (або суспільної) власності, каж-дая з яких займає свою економічну нішу, доводячи переваж-вин перед іншими стосовно даної сфері, а не взагалі. Мета лекції:
 10. Розділ 1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем в зарубіжних країнах. Податкова статистика
  економічної діяльності, а в кращому випадку сприяти формуванню і посиленню подібних стимулів. По-третє, податкова система повинна органічно зв'язуватися і з принципом соціальної справедливості. По-четверте, при формуванні податкової системи великий вплив повинні надавати вимоги організаційної та розрахункової легкості у визначенні податків, ефективності їх збору, можливості
 11. Сезонна безробіття, безробіття надлишкової пропозиції
  типологію. Деякі вважають її добровільною, оскільки, погоджуючись на сезонну роботу, власник робочої сили повинен передбачати тимчасовий характер її використання. Разом з тим небажаність переривання роботи, на думку інших, робить її вимушеної безробіттям. Безробіття надмірної пропозиції виникає в результаті порушення рівноваги на ринку праці, пов'язаного з перевищенням
 12. 3.3. м. Яка країна володіє абсолютним переваж- ществом у виробництві автомобілів? А в виробництві
    ществом у виробництві автомобілів? А у виробництві зерна? д. При відсутності торгівлі половина робочих виробляє автомобілі, а інша половина виробляє зерно. Яка кількість автомо-білів і зерна виробляє кожна країна? е. Покажіть, яку вигоду приносить торгівля обом країнам. 4. Пет і Кріс живуть в одній кімнаті. Звичайно, більшу частину часу вони проводять разом за навчанням, але
 13. Голосування та узгодженість (несуперечність)
    системи ставить досить специфічні пробле-ми. Одна з них - це парадокс голосування, опи-санний у вікні 4-2. Троє або більше людей могутоказаться не в змозі при голосуванні за принципом простої більшості здійснити непротіво-речівий, узгоджений вибор11. На практиці цеозначає, що рішення, прийняті посредствомголосованія, можуть залежати від того, що кажетсяпростимі деталями
 14. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 1
    економічному словнику, у фінансово-кредитному енциклопедичному словнику, С. Г. Пепеляєвим, Ю. В. Крохіна, І. І. Кучеровим, В. Г. Панскова, В. П. Худолєєва, С. В. Баруліна та іншими вченими. 4. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці проаналізуйте за критичних позицій різні трактування поняття «податкова політика», дані у Великому економічному словнику, в
© 2014-2022  epi.cc.ua