Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

8.4. Основи теорії виробництва

I! Предметом дослідження теорії виробництва на рівні підприємства - вештаються проблеми, пов'язані з витрачанням факторів виробництва (ресурсів) для випуску продукції, орієнтованої на споживача. І центрі механізму функціонування підприємства в умовах ринку знаходиться досягнення рівноваги між попитом і пропозицією. Попит шределяют споживачі виходячи зі своїх потреб і платоспроможності. Пропозиція створюють виробники, які керуються насамперед принципом максимізації прибутку і складають свої виробничі плани з урахуванням запитів споживачів. Підприємства | трсмятся при мінімумі витрат отримати якомога більше прибутку. 1Ш організують своє виробництво в умовах безмежності матеріальних потреб суспільства та обмеженості виробничих ресурсів. Успіх підприємства залежить від того, наскільки повно воно зможе задовольнити потреби і яка кількість ресурсів буде застосовано і процесі виробництва даного продукту.
Цього товару виробництва виходить з того, що техноло-I іческі ефективна діяльність підприємства, пов'язана з випуском продукції, може бути представлена за допомогою виробничої функції
Q=f (xl, xr ..., xn), (8.1)
I де Q - максимально можливий випуск продукції при даній комбінації виробничих ресурсів лг,, хг хп.
Фактори виробництва можуть діяти тільки в поєднанні один з одним, зазвичай посилюючи ефективність один одного, конкуруючи. Попит на фактор виробництва залежить не тільки від його власної ціни, а й \ у г цін всіх інших факторів. Тому процес виробництва можливий тільки за наявності всіх факторів виробництва, тобто ресурсів. Ефектів-
ність виробництва залежить від правильної комбінації цих ресурсів, їх пропорції. Підприємницький талант і полягає в правильності вибору таких пропорцій.
Виробнича функція може бути короткостроковою: вона описує! виробничий цикл з незмінними факторами виробництва від початку виробництва до реалізації продукції на ринку. Довгострокова функція враховує процеси інвестування, при цьому всі ресурси розглядаються як змінні.

Для прикладу розглянемо виробничу функцію з використанням тільки двох основних видів ресурсів: праці і капіталу. Перший ресурс є незмінним, його позначимо як У, другий ресурс піддається змінам, його позначимо какХ. Загальна кількість виробленої продукції в натуральному вираженні, що змінюється під впливом змінного фактора, називається загальним продуктом (TP). Відношення загального продукту до змінного фактору відповідає середньому продукту (АР):
АР=ТР / Х. (8.2)
Граничний продукт (MP) являє собою додатковий випуск продукції, викликаний додаванням одиниці змінного фактора:
л
TP
МР=(8.3)
X
Показники середнього та граничного продуктів характеризують відповідно середню і граничну продуктивність змінного ресурсу X.
Динаміка загального продукту може бути представлена у вигляді графіка (рис. 8.3).

Рис. 83. Динаміка загального продукту


Графік показує, як в умовах спадної продуктивності, і ред I юлагающей незмінну технологію, зміна змінного фактора призводить спочатку до різкої зміни загального продукту (TP) на I стадії, hi I ем випуск продукції сповільнюється щодо витрат на II стадії і на 111 стадії зростання витрат супроводжується зниженням обсягів виробництва.
Зміна двох факторів - капіталу (К) та праці (L) - у всіх можливих варіантах зображується фігурою, яка називається «пагорбом» виробництва (рис. 8.4).

Рис 8.4 «Пагорб» виробництва


Криві зростання виробництва Bb \ ВХЬХ і Аа; А {ах припускають незмінність одного з факторів. «Пагорб» виробництва складається з безлічі кривих рівня цього «пагорба», наприклад I, І, III, всі крапки яких відображають один і той же рівень виробництва. У мікроекономіці ці криві називаються ІЗОКВАНТА (рис. 8.5). Таке графічне побудова дозволяє здійснити вибір оптимальної комбінації ресурсів для заданого обсягу виробництва.

Рис.

8.5. Ізокванти


У теорії виробництва оптимум виробника можна визначити двома способами. Перший спосіб передбачає комбінування ресурсів Кі L таким чином, щоб виконувалася рівність їх зважених граничних продуктивностей:
(8.4)
РК PL V
де РК і PL - ціни ресурсів.
У другому випадку оптимальна комбінація виробничих ресурсом спостерігається при рівності граничної норми технічної заміни двох факторів і співвідношення їх граничних продуктивностей
dk MPL / -=, (О.Е)
dL МРК v
де dK і dL - нескінченно малі зміни двох факторів.
Проблема пошуку оптимальної комбінації ресурсів вирішується з урахуванням фінансових можливостей фірми (бюджетного обмеження). Якщо сума грошей З повністю витрачається на придбання факторів К і L за ринковими цінами Pk і Р1> то
С=Pk х К + Р1 х L, або К=- Pl / Pk х 1 + C / Pk. (8.6)
Це рівняння графічно зображується прямій. Всі її точки представляють комбінації факторів, повне використання яких веде до однакових затратам (рис. 8.6).
Пряма АВ отримала назву з-кости, або бюджетної прямої. Точка Еу де изокванта стосується ізокости, відповідає положенню рівноваги виробника. Враховуючи, що нахил прямої визначається зворотним співвідношенням цін двох факторів і в ^ точці Е нахил ізокванти і ізокости
К

Рис. 8.6. Изокоста (бюджетна пряма)


однаковий, то вірно рівність
(8.7)
РК dL V}
Отже, положення рівноваги виникає, коли гранична норма технічної заміни факторів дорівнює співвідношенню цін на ці фактори. У разі збільшення обсягів виробництва бюджет фірми буде постійно збільшуватися. Якщо ціни на ресурси не змінюються, то отримуємо
ин жество точок оптимальної комбінації ресурсів. Лінія, що проходить через ці точки, є лінією розвитку фірми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.4. Основи теорії виробництва "
 1. 3. Теорії економічного зростання
  основі двох джерел: неокласичної теорії, що йде своїм корінням до теоретичних поглядів Ж.Б. Сея і що отримала закінчене вираження в роботах американського економіста Дж.Б. Кларка (1847-1938), і кейнсіанської теорії макроекономічного
 2. 24. ПРОВІДНІ ПРЕДСТАВНИКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ (20-30-і рр..)
  Основ
 3. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії, 2005
  засновника неоавстрійской школи економічної теорії являє собою систематичний виклад епістемології, методології та теорії економічної науки від самих основ (теорії цінності) до економічної політики. Всебічно розглядається як ринкова економіка, так і соціалістична, а також інтервенціонізм. Видавалася англійською, французькою, іспанською, італійською, китайською, японською та
 4. 2. Класичні теорії міжнародної торгівлі
  основи аналізу світогосподарських зв'язків. Висновки, що містяться в цих теоріях, стали свого роду відправними аксіомами для подальшого розвитку економічної думки в розглянутій
 5. 1.1.2. Роль і функція економічної теорії.
  Основою для прикладних економічних досліджень і дисциплін, розробляє принципи, гіпотези економічного розвитку суспільства. Для студентів - це базова економічна дисципліна, закладаються основи економічних знань та економічного мислення, своєрідна економічна азбука, без якої неможливе подальше економічну освіту та економічна практика. Функції
 6. Лекція 2 Тема: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  теорії. До них відносяться: - предмет і метод економічної теорії; - функції економічної теорії; - моделі людини в економічній
 7. Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію, 2009
  основи економічної теорії як науки. Розглянуто принципи економічної теорії, основні види економічних суб'єктів, типи господарювання та економічних систем. Представлені базові поняття і категорії сучасної економічної теорії. Навчальний посібник призначений для студентів вузів, які вивчають економічну теорію, може бути рекомендовано викладачам економічних дисциплін у системі
 8. 1. Підручники та навчальні посібники
  основам економічний теорії / За ред. Камаева В.Д. М., 1994. Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Економіка. М., 1993. Економіка перехідного періоду / Под ред. Радаева В.В., Бузгалін А.В. М., 1995. Економіка. Підручник з курсу «Економічна теорія» / Под ред. Булатова А.С. М.,
 9. 6. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ДОБРОБУТУ
  основи економічної теорії добробуту. (Правда, згодом ця теорія була піддана критиці з боку Парето - див главу 13, але потім знову реабілітована Хіксом
 10. 5.6. Використання коефіцієнтів Фібоначчі в Хвильовий Теорії Елліотта
  основ теорії технічного аналізу. І саме в Хвильовий Теорії числах Фібоначчі відводиться таке почесне місце. Вони роблять можливим визначення довжини розвитку кожної з хвиль як за ціною, так і за часом. Корисність використання числової послідовності Фібоначчі в технічному аналізі важко переоцінити. Тому творіть, вигадуйте , пробуйте. Не забувайте, що на двох руках по п'ять
 11. Контрольні питання
  теорії податків. 3. Охарактеризуйте принципи оподаткування, сформульовані класиками економічної теорії. 4. Розкрийте суть подвійної природи податку. 5. Розкрийте особливості оподаткування в контексті теорії колективних потреб. 6. Розкрийте особливості оподаткування в контексті економічної теорії Дж. М. Кейнса. 7. Розкрийте зміст т.н.крівой А. Лаффера.
 12. Глава 7. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
  основою економічної політики держав, сприяють пошуку шляхів подолання протиріч господарського життя. У цій главі будуть розглянуті найважливіші сучасні напрямки в економічній
 13. Додаток 5 ТЕОРІЇ ОСВІТИ ПРИБУТКУ
  виробництва.
 14. 6. Елементи теорії добробуту
  основи економічної теорії благо-| (iL Гоянія . (Щоправда, згодом ця теорія була піддана кри-i і ке з боку Парето - див главу 13, але потім знову реабілітується-й та Хіксом ™.) 28 Там же. Т. II С. 33. "Там же, З . 32. 111 Див: Хікс Дж. Р. Реабілітація споживчого надлишку / / Теорія ч | обітельского поведінки та попиту / Під. ред. В.М. Гальперіна. СПб.: i чноміческая школа, 1993. С.
 15. Про ГОСПОДАРСЬКО-практичну функцію ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  основою практичної організації економіки, по суті, на всіх рівнях. Економічна теорія є основою економічної політики держави (уряду). Економічна теорія - основа прогнозування соціально -економічного
 16. 2. Теорії міжнародного руху капіталу
  теорії, перш за все так звані традиційні. Під ними звичайно розуміють неокласичну і неокейнсианская теорії міжнародного руху капіталу; до них же можна віднести і марксистську
 17. А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003
  теорії зберігає структуру та підходи, закладені в попередніх виданнях. Крім оновленого фактичного матеріалу в пропонованому виданні розширено розділ «Основи економічної теорії» І теоретичні аспекти більшості глав. Крім того, в ньому знайшли відображення нові реалії російської господарського життя та тенденції розвитку світового господарства. Призначений для студентів, викладачів,
 18. ЛІТЕРАТУРА
  теорії політичної економії. Коротке повідомлення про загальну математичної теорії політичної економії / / Теорія споживчої поведінки та попиту. Серія «Віхи економічної думки». Вип. 1 / Под ред. В.М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа , 1993. С. 67-77. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М.: Справа, 1994. С. 288-295. Негіші Т. Історія економічної теорії. М.: Аспект-пресс,
 19. Рекомендована література
  теорії політичної економії. Коротке повідомлення про загальну математичної теорії політичної економії / / Теорія споживчої поведінки та попиту. Серія «Віхи економічної думки». Вип. 1 / Под ред. В. М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа, 1993. С. 67-77, Влауг М. Економічна думка в ретроспективі. М,: Справа, 1994. С. 288-295. кгіші Т. Історія економічної теорії. М.: Аспект -прес,
© 2014-2022  epi.cc.ua