Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 6. ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕННЯ

Населення, будучи безпосереднім учасником суспільного відтворення і споживачем товарів і послуг, як ніякий інший об'єкт статистичного вивчення тісно стикається і органічно переплітається з багатьма іншими об'єктами і явищами, досліджуваними соціально-економічною статистикою . Тому при статистичному вивченні населення слід використовувати не тільки суто демографічні показники, а й показники інших галузей статистики.
Показники освіти
Одним з основних показників соціальної характеристики населення є грамотність населення, яка визначається для населення віком 9 років і старше як частка (у відсотках) вміють читати і писати. Зазвичай цей показник встановлюється за матеріалами переписів населення для міського і сільського населення, чоловіків і жінок.
Поряд з цим населення у віці 15 років і старше розподіляється за рівнем освіти. Для більшої наочності та порівнянності ці показники наводяться в розрахунку на 1000 осіб (табл. 3.6).
Таблиця 3.Уровень освіти населення Росії
(за даними микропереписи 1994 р.)


  З 1000 чоловік відповідного віку мають освіту
вища незакінчену вищу середню спеціальну середню загальну неповну середню початкове
Все населення у віці від років і старше 133 18 219 285 202 100

Рівень освіти населення можна розглядати як якийсь результативний показник, і для глибокого і всебічного його аналізу необхідно використовувати іншу інформацію про стан системи освіти, яку характеризує такі показники, як:
а) кількість постійних дошкільних установ і число дітей , що знаходяться в них (абсолютно і у відсотках від чисельності дітей відповідного віку, в містах і сільській місцевості);
б) забезпеченість місцями дітей, що знаходяться в дошкільних установах (у розрахунку на 100 місць);
в) кількість денних і вечірніх загальноосвітніх шкіл і кількість учнів у них (те ж по середньою спеціальною навчальним закладам);
г) кількість вищих навчальних закладів (по галузях наук) і число студентів, учнів у них;
д) число фахівців, випущених з вищих навчальних закладів за все і в розрахунку на 10 000 чоловік (той же за середніми спеціальними навчальними закладам);
е) число аспірантів і чисельність закінчили аспірантуру (по галузях наук);
ж) число докторантів (по галузях наук);
з) чисельність працівників наукових організацій (фахівців і допоміжного персоналу).
Соціальна характеристика населення не буде повною без урахування показників забезпеченості населення закладами культури (бібліотеки, музеї, клубні установи, дитячі позашкільні установи, дитячі музичні, хореографічні школи тощо), а також театрами, кінотеатрами і іншими видовищними підприємствами.
Крім того, до цієї групи показників соціальної характеристики населення слід віднести показник випуску кінофільмів (різного жанру), а також показник випуску книг і брошур, журналів і газет.
У табл. 3.7 наведено дані про динаміку цих показників.
Таблиця 3.Випуск книг і брошур, журналів і газет в Росії *
(за рік)


  1980р. 1990р. 1991 1992р. 1993 1995р. 1997р.
Книги та брошури              
Кількість книг і брошур - всього, тис. 49,6 41,2 34,0 28,7 29,0 33 , 6 45,0
Тираж - всього, млн. прим. 1393 1553 1630 1313 950 41,5 43,6
Друкованих аркушів-відбитків, млрд. екз. 15,0 20,9 21,1 19,7 17,5 7,2 7,0
Журнали              
Кількість журналів - всього 3960 3681 3353 2664 2273 2471 3308
Річний тираж - всього, млн. прим. 2488 5010 1877 925 411 299 520
Друкованих аркушів-відбитків, млрд. екз. 14,0 20,6 11,3 4,6 2,0 1,3 3,0
Газети              
Кількість газет (видань) - всього 4413 4808 4863 4837 4650 5100 5500
Разовий тираж - всього, млн. прим. 120 166 160 144 86 122 125
Річний тираж - всього, млрд. екз. 29,2 37,8 27,3 18,3 9,2 8,8 8,0

* Російський статистичний щорічник. - М., 1995. С. 159; Росія в цифрах. - М., 1999. С. 152.
Як видно з табл. 3.7, після 1990 р. різко знизилися тираж і обсяг друкованих аркушів-відбитків книг і брошур, журналів і газет (хоча загальна кількість газет (видань) навіть зросла).
Після 1993 спостерігається деяке зростання кількості найменувань випускаються книг, брошур і журналів, але їх тираж раніше далекий від рівня 1990р. Це свідчить і про зменшення числа читачів, що в свою чергу можна пояснити або зниженням інтересу до опублікованими матеріалами, або недоступністю зазначеної продукції через різке підвищення цін. Але в кожному разі це негативне явище, що не сприяє духовному розвитку суспільства.
Так само негативно на вихованні людини позначається різке скорочення випуску вітчизняних фільмів. Так, якщо в 1991 р. в Росії було випущено 375 художніх кінофільмів і 38 мультиплікації-- онних, то в 1994 р. - відповідно 74 і 18. Ця невтішна статистика змушує замислитися.
Показники захворюваності населення
і забезпечення його медичним персоналом
Другу велику групу показників соціальної характеристики населення складають показники захворюваності населення та забезпеченості його медичним персоналом і лікарняними ліжками.
Дані про захворюваність населення розробляються відповідно до Міжнародної класифікації хвороб. При цьому виділяються такі основні групи хвороб: інфекційні та паразитарні захворювання (кишкова інфекція, скарлатина, дифтерія, вірусний гепатит, сальмонела, вітряна віспа та ін.); новоутворення; хвороби крові та кровотворних органів; хвороби нервової системи; хвороби органів дихання, травлення, шкіри, сечостатевої системи, кістково-м'язової системи та сполучної тканини; вроджені аномалії (вади розвитку); травми та отруєння. Особливо враховуються хворі з діагнозом алкоголізм і наркоманія, психічні розлади, венеричні хвороби, активний туберкульоз.
При обліку чисельності хворих за окремими групами хвороб розрізняють:
а) чисельність хворих з діагнозом, встановленим вперше за той чи інший період,
б) чисельність хворих, які перебувають на обліку в лікувально-профілактичних установах.
Обидва показники наводяться як в абсолютному вираженні (всього, тис. осіб), так і в розрахунку на 1000, 10 тис. або 100 тис. чоловік (залежно від частоти захворювань).
Другий показник, тобто сукупність всіх хворих даною хворобою, що звернулися до лікувального закладу як у поточному, так і в попередні роки, іменують також контингентом хворих.
У табл. 3.8 наведено дані про динаміку захворюваності населення Російської Федерації по деяких хвороб.
Таблиця 3.8
Захворюваність населення Росії по деяких хвороб *


  1980 р. 1990р . 1991 1992р. 1994р. 1995р. 1997р.
Злоякісні новоутворення  1. Виявлено хворих з вперше встановленим діагнозом

а) всього, тис. осіб 321 391 394 403 412 412 431
б) на 1 00 тис. населення 232 265 266 272 280 279 295
2. Чисельність хворих, со-

стоять на обліку в лікувальних

установах


а) всього, тис. осіб 1318 1665 1707 1748 1823 1870 1970
б) на 1 00 тис. населення 949 1124 1151 1179 1240 1267 1350
Наркоманія і токсикоманія              
1. Чисельність хворих з

діагнозом, встановленим

вперше


а) всього, тис. осіб 1,8 6,4 6,5 6,5 15, 3 24,9 45,9
б) на 1 00 тис. населення 1,3 4,3 4,4 4,4 10 , 4 16,9 31,0
2. Чисельність хворих, які перебувають на обліку в лікувальних закладах

           
а) всього, тис. осіб 17,3 35,0 37,2 39,8 55,0 72,6 132,0
б) на 100 тис. населення 12,5 23,6 25,1 26,8 37,4 49,2 90,4

* Російський статистичний щорічник. - М., 1999. С. 310, 334.
Слід розрізняти поняття «рівень захворюваності» і «ступінь поширення» того чи іншого захворювання.
Для характеристики рівня захворюваності число хворих з вперше встановленим діагнозом за рік зіставляється із середньорічною чисельністю постійного населення.
Для визначення ступеня поширення захворювання використовується показник, що розраховується як відношення числа всіх хворих даною хворобою, які перебувають на обліку в медичних установах на кінець звітного року, до чисельності постійного населення на кінець року.

Поряд з загальними даними про чисельність хворих (з вперше встановленим діагнозом або перебувають на обліку) за окремими видами захворювань в статистиці вивчається вікова структура хворих. При цьому зазвичай виділяються особи віком: до 14 років, 15-19, 20-39, 40-59, 60 і старше. Для окремих видів хвороб проводиться більш подрібнена угруповання. Наприклад, для венеричних захворювань виділяються вікові групи: до 14 років, 15-17, 18-19, 20-29, 30-39, 40 років і старше.
Вікова угруповання хворих поєднується з угрупованням по підлозі, тобто в кожній віковій групі виділяється число чоловіків і жінок.
Дані про захворюваність населення обробляються по регіонах, що дозволяє виявляти залежність тих чи інших захворювань від специфічних особливостей регіонів, їх спрямованості, стану екології і пр.
Хронічні захворювання або травми можуть призводити до постійної або тривалої втрати працездатності, тобто інвалідності, тому поряд з урахуванням захворюваності в статистиці визначається чисельність вперше визнаних інвалідами (всього і в розрахунку на 10 тис. осіб) в цілому і з причин інвалідності.
Так, наприклад, чисельність вперше визнаних інвалідами в 1980 р. склала 426 тис. осіб, у 1990 р. - 765 тис., в 1997 р. - 1142 тис. чоловік, а в розрахунку на 10 тис. осіб відповідно 30,8; 51,7 і 77,7 чоловік, тобто абсолютні та відносні показники характеризують зростання чисельності інвалідів.
При вивченні інвалідності виділяється число інвалідів-дітей віком до 16 років, які отримують пенсію. Загальна чисельність таких дітей-інвалідів на 1 січня 1991 р. склала 155 тис., або 43,1 у розрахунку на 10 тис. дітей, а в 1997 р. відповідно 564 тис. і 179,7.
Паралельно із захворюваністю в статистиці вивчається забезпеченість населення лікарями і середнім медичним персоналом, а також лікарняними ліжками та медичними установами, що надають ам-амбулаторного-поліклінічну допомогу населенню.
Крім загальних показників визначається забезпеченість населення лікарями (і середнім медичним персоналом) за окремими спеціальностями. При цьому в розрахунку на 10 тис. осіб для акушерів-гінекологів приймаються 10 тис. жінок, а для педіатрів-10 тис. дітей у віці О-14років.
Забезпеченість лікарняними ліжками також враховується за спеціалізацією, тобто видам хвороб.
Особливо виділяється число медико-соціальних установ, призначених для постійного проживання людей похилого віку та інвалідів (дорослих і дітей), які потребують догляду, побутового і медичного обслуговування. За цим будинкам-інтернатам вказується загальна кількість місць (з них для дорослих і для дітей) та в розрахунку на 10 тис. осіб. Однак щоб судити про забезпеченість такими будинками нужденних, треба враховувати і число нужденних. Так, наприклад, на 1 січня 1998 р. число будинків-інтернатів склало 1323 (1165 для дорослих і 158 для дітей), а число місць у них - 302 тис. (262 тис. для дорослих і 40 тис. для дітей), в Водночас на черзі для розміщення в такі будинки складалося 6,3 тис.осіб, нездатних до самообслуговування.
Перерахованими вище показниками далеко не вичерпується соціальна характеристика населення.
  У цілому показники статистики соціальної сфери прямо або побічно відносяться до соціальної характеристиці населення. До показників соціальної характеристики населення відносяться також показники стану злочинності: число зареєстрованих злочинів та їх структура; чисельність і склад осіб, які вчинили злочини (і засуджених), за статтю, віком, соціальним станом; основні види злочину і міри покарання.
  Особливе значення в соціальній характеристиці населення мають показники рівня життя, але про них буде сказано в главі 21.
  Контрольні питання
  1. Перерахуйте основні джерела статистики населення.
  2. Що є об'єктом спостереження в статистиці населення?
  3. У чому полягає відмінність між поняттями «сім'я» і «домогосподарство»?
  4. Що мається на увазі під поняттями «постійне» і «наявне» населення?
  5. Як визначається середня чисельність населення за той чи інший період?
  6. Назвіть основні угруповання в статистиці населення.
  7. Опишіть половозрастную піраміду населення.
  8. Що характеризує і як розраховується коефіцієнт навантаження працездатного населення?
  9. Перерахуйте основні показники природного руху населення.
  10. Які коефіцієнти народжуваності є загальними, а які - спеціальними (приватними)?
  11. Як розраховується сумарний коефіцієнт народжуваності?
  12. Що характеризують коефіцієнти брутто-і нетто-відтворення населення? Як вони розраховуються?
  13. Які коефіцієнти смертності є загальними, а які - спеціальними (приватними)?
  14. Які коефіцієнти смертності називаються стандартизованими?
  15. Перерахуйте основні показники таблиці смертності.
  16. Як визначається середня очікувана тривалість життя?
  17. Назвіть основні показники напрямку вивчення міграції населення.
  18. Як розраховується перспективна чисельність населення?
  19. Перерахуйте основні показники соціальної характеристики населення.
  Література
  1. Кильдишев 3.С., Л.Л. Козлова та ін Статистика населення з основами демографії: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 1990.
  2. Соціальна статистика: Підручник / За ред. чл.-кор. РАН І.І. Єлисєєвій. - М.: Фінанси і статистика, 1997.
  3. Методологічні положення зі статистики. Вип. 1/Госкомстат Росії. - М., 1996.
  4. Населення Росії за 100 років (1897-1997): Стат. СБ / Держкомстат Росії. - М., 1998.
  5. Демографічний щорічник Росії: Стат. СБ / Держкомстат Росії. - М., 1995-1999.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 6. ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕННЯ"
 1. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
    показників чисельності на початок і кінець періоду: середня арифметична показників чисельності де SH і SK - чисельність населення на початок і кінець року відповідно. Якщо відомі дані про чисельність населення на кілька равностоящих дат, то середню чисельність населення за період можна розрахувати за формулою середньої хронологічної для моментних рядів: середньої
 2. Контрольні питання
    показники нерівності доходів ви знаєте? 5. Якими способами здійснюється державне регулювання доходів населення? 6. У чому сутність районних коефіцієнтів і північних надбавок? 7. Що включає в себе політика перерозподілу доходів? 8. Які елементи включає в себе система соціального захисту населення? 9. Що таке рівень життя населення? 10. Які показники
 3. 1. Товари та послуги
    соціально-економічної програми. 3. Основні характеристики своєї в регіоні
 4. Тематика контрольних робіт
    показником «співвідношення прямих і непрямих податків». 4. Рівень оподаткування у світовій економіці. 5. Офшорні зони у світовій економіці. 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у зарубіжних країнах. 7. Особливості прямого оподаткування в індустріально розвинених країнах. 8. Особливості непрямого оподаткування в індустріально розвинених країнах. 9. Зарубіжний досвід оподаткування
 5. 2. Система прогнозування
    показники регіональних прогнозів соціально-економічного розвитку загалом і в цілому, а також по окремих напрямках, товарам і
 6. Тема 9 Основні макроекономічні показники
    соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в Росії 90-х
 7. Працівники, які володіють високим людським капіталом, отримують більшу заробітну пла- ту.
    показників. Вони значною мірою залежать від природних здібностей і працьовитості індивідів, а також слу-чаю. Деякі економісти вважають, що утворений-ні працівники отримують вищу заробітну плату не тому, що освіта підви-щує продуктивність праці, а тому, що обдаровані природою працівники використовують свої дипломи і атестати як спосіб подачі сигналу
 8. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
    показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 9. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
    показників. Предметом економічної статистики є якісно-кількісна сторона життєдіяльності суспільства. За допомогою даних економічної статистики забезпечується систематична кількісна характеристика основних аспектів економічного процесу і економіки в цілому. Об'єкти вивчення економічної статистики: 1) споживачі послуг, матеріальних і духовних цінностей,
 10. Тема 16. Характеристика податкової системи США
    соціального забезпечення, мита, податок з продажів і акцизи. У третьому питанні необхідно розглянути систему місцевих податків в США і розглянути основні з них за елементами - майнові та екологічні податки. У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань, дається узагальнена підсумкова оцінка
 11. Показники рівня економічного розвитку
    деяких країнах, що розвиваються (наприклад, в Саудівській Аравії) показник ВВП на душу населення досить високий, однак він не відповідає сучасній галузевій структурі економіки (низька частка сільського господарства та інших галузей первинного сектора; висока частка вторинного сектора, насамперед за рахунок обробної промисловості, особливо машинобудування; переважна частка третинного
 12. Тема 18. Характеристика податкової системи Канади
    соціального страхування, акцизи, мита і податок з продажів. У третьому питанні необхідно дати характеристику основним значущим податків і зборів місцевого рівня в Канаді за елементами: розглянути податок на нерухомість, податок на підприємницьку діяльність, особливості справляння ліцензійних та реєстраційних зборів. У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні
 13. Тема III.3. Класифікація країн за макроекономічними показниками
    деякі інші країни - не члени МВФ, а також Сан-Марино з числа розвинених і Еритрея з числа країн, що розвиваються. Кожна міжнародна організація класифікує країни за своїми критеріями, тобто виходячи з цілей і завдань самої організації. Наприклад, ООН звертає більше уваги на соціальні аспекти і демографічну ситуацію, а Світовий банк - на рівень економічного розвитку кожної країни.
 14. 39. Показники, що характеризують економічний потенціал країни
    деяких країнах, що розвиваються (в Саудівській Аравії) показник ВВП на душу населення знаходиться на високому рівні, відповідному розвиненим індустріальним країнам, проте за сукупністю інших показників (галузева структура економіки, виробництво основних видів продукції на душу населення та ін.) такі країни не можуть бути віднесені до категорії розвинених. Інший показник - галузева
 15. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
    соціальні платежі, податок на додану вартість, податок на спадщину та дарування, спеціальний прибутковий податок, податок на нерухомість. У другому питанні необхідно коротко охарактеризувати податкову систему Данії (структура, особливості, тенденції функціонування) та основні значущі податки Данії за елементами: прибутковий податок з фізичних осіб, податок у соціальні фонди, податок на прибуток
© 2014-2022  epi.cc.ua