Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава 21: Податки і державні витрати

1986 став свідком найбільш радикальної в по-слевоенной історії Сполучених Штатів Феде-ральної податкової реформи. Закон про податкову ре-формі 1986 з'явився кульмінаційною точкою дли-тельного періоду незадоволеності обществасложностью і очевидною несправедливістю існували податкової системи.
Прихильники податкової реформи стверджували, чтопрежніе податки були не тільки несправедливі (ка-кая-то частина багатих за допомогою різних юриди-чеських вивертів зовсім уникала оподаткування), ної непомірно високі. У 1981 р. з кожного рабочегодня 2,75 години йшло на виплати державі, тогдакак в 1929 р. - менше однієї години. Недовольствоналогамі викликало в ряді штатів прийняття законів, що обмежують право уряду увелічіватьналогі. Ціле політичний рух виступало завнесеніе поправок до Конституції США, покликаний-них обмежити податки, і за забезпечення зба-рованного бюджету.
Протест проти існуючої податкової си-стеми привів у 1981-1984 рр.. до зниження федеральних податків, що зумовило существованіеогромного бюджетного дефіциту 80-х років. Скор-щення податків на початку 1980-х років і налоговаяреформа 1986 розкрили безліч проблем, кото-які досі є центральними в полемікео ролі держави в економіці та вплив послід-нього на процес розподілу ресурсів.

«Податки - це наша плата за цівілізованностьобщества», - стверджував Олівер Уенделл Холмс, маючи на увазі те, що багато хто з функцій державиє істотно важливими і, отже, для їх реалізації необхідні податки. Але податки, як ми знаємо з гл. 4, спотворюють підсумки процессараспределенія ресурсів і деформують структурупроізводства Наприклад, обкладаючи податком заработ-ную плату, уряд може змусити людейработать менше, а вводячи податок на бензин, - заст-вить менше їздити на автомобілях. Один з голів-них питань цієї глави полягає в тому, ка-кой з методів оподаткування є наилуч-шим, або, що те ж саме, яким способом можносвесті до мінімуму спотворення в економіці, неіз-бажаних створювані існуванням податків.
Рівень податків визначається головним образомразмером державних витрат. Тому вто-рим важливим питанням, яке ми обговоримо ветой чолі, є визначення бажаного уровнягосударственних витрат. Чи може що-небудь ска-зати про це позитивна економічна теорія илиже все це є предметом нормативної еконо-мічної теорії і відповідно рішення пи-са залежить від політичних уподобань? Відповідь, мабуть, лежить десь посередині
Обговорюючи проблеми оподаткування та державних витрат у цій главі, ми розвинемо
ТАБЛИЦЯ 21-1.
Державні доходи у% від ВНПв 1983
Країна
Ставлення податків до ВНП,%
Швеція
Бельгія
Німеччина
Італія
Великобританія
Канада
Австралія
Сполучені Штати
Японія
604545454239333230
Істочюас: OECD Economic Ouuooh December 1986, Table R9.
Розпочате в гол. 4 обговорення ролі держави в сме-шанной економіці і повторимо коротко переченьпріведенних там причин втручання государствав економіку. У відповідності з теорією державно-го втручання викликається необхідністю стабілізації економічного циклу, забезпе-чення громадськими благами, нейтралізаціівоздействія зовнішніх ефектів у виробництві іпотребленіі, поліпшення інформаційних потоків, регулювання монополізованих або несовер-шенно конкурентних приватних ринків, а такженуждамі перерозподілу доходів. Обсужденіеекономіческого циклу ми залишаємо до макроек-номического розділу книги. Державне регулюються-вання економіки, яке поширюється нанесовершенно конкурентні ринки, зовнішні еф-фекти, а також проблеми, пов'язані з інфор-їй, розглянуті в гл. 13-14. У гол. 22 ми сосредото-чим увагу на трансфертних програмах і Вел-фере. Тут же ми зупинимося на податковій систе-ме і державні закупівлі товарів і послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 21: Податки і державні видатки "
 1. Справедливе оподаткування
  податки і витрати впливають на рас-пределеніе доходів, покладаючи тягар на одних людей надаючи блага іншим. Економістів, що не гово-ря вже про платників податків, вже багато років му-чає питання про справедливий розподіл етогобремені і цих благ. Два основних етичних прин-ципу є загальноприйнятими. Про Принцип горизонтальної справедливостипредполагает, що знаходяться в рівному положенні повинні
 2. Оподаткування, ефективність і втрати
  оподаткування - ефек-тивність - стосується втрат, що виникають в результатетого, що люди намагаються ухилитися від податків. ВГЛ. 4 ми обговорювали приклад з оподаткуванням сі-гарет. Оскільки цей аналіз є суттєво-вим для розуміння впливу наслідків налоговна розподіл, ми розберемо ще один приклад, наведений на рис 21-3. На цей раз рассмотрімважную проблему впливу прибуткового
 3. Аналіз «витрати - вигоди»
  податків. Витрати отперегруженності включатимуть також сто-імость витраченого бензину і, можливо, певні зміни рую оцінку витрат, що виникають в інших ча-стях міста через об'їздів через ці райони, а так-же оцінку незручностей жителів цих районів. Вигоди від тунелю виникають в основному в резуль-Таті економії часу водіїв. Коли через чоти-ри роки тунель буде діяти, водії
 4. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент) . Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 5. Інфляція та її показники
  глава монетаризму, відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідман: «Інфляція є завжди і повсюдно чисто грошове явище». Саме високі темпи зростання грошової маси (емісії грошей) з метою фінансування дефіциту державного бюджету, який виникає через те, що витрати держави суттєво перевищують його доходи, служать основною причиною високої
 6. Величина і характер зміни попиту
  податки, перспективні очікування, ступінь монополізації виробництва і ринку і т.д. Ціни ресурсів чинять безпосередній вплив на витрати виробництва і через них на обсяг пропозиції. Але величина витрат на ресурси в економічному сенсі не тотожна сумі грошових витрат виробництва. Ресурси, як правило, мають кілька можливих сфер застосування, тому економіст прагне врахувати
 7. Глава 15. Державні витрати і податки. Бюджетно-податкова політика
  податкову і кредитно-грошову. Економічна політика держави по соціальному регулюванню ринкової економіки і є предметом розгляду даної і наступної глав
 8. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  глава книги і дає відповідь на дане питання. Багатство нації, за Смітом, являє собою продукти матеріального виробництва, а величина останніх, залежить від двох чинників: - частки населення, зайнятого продуктивною, працею - і продуктивності праці: При цьому під продуктивною працею Сміт розумів усю працю, зайнятий у сфері матеріального виробництва, саме той труд, який
 9. Отже, буде дорівнює нулю і складаю-щая чистого експорту в нашому вихідному рівнянні, яке прийме наступний вих Y=C
  податків і які воно виплачує домашнім господарствам у вигляді трансфертних платежів (пенсії ш інші соціальні допомоги). Тоді національні заощадження математично мож-но представити або як S=Y-^ CG, або як S=(Y-TC) + (T-G). Хоча обидва ці вирази тотожні один одному (оскільки у другому з низ. T присутній з різними знаками), вони мають на увазі різний підхід до попрілості е-
 10. Доречно поцікавитися, а направлять чи домашні господарства суму, рівну обсягу несплачених
  податків, на заощадження? Д. Рікардо дає таке пояснення. На-селище розуміє, що зростання бюджетного дефіциту озна-чає збільшення в недалекому майбутньому податків для по-криття накопичився державного боргу. Скасування податків і зростання бюджетного дефіциту представляють со-бій не подарунок, а просто тимчасову відстрочку сплати боргу. Тому населення буде змушене спрямовувати кошти,
© 2014-2022  epi.cc.ua