Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Аналіз «витрати - вигоди»


Припустимо, що уряд - Федеральне, штату або місцевий орган влади - вирішує, стоітлі здійснювати який -або проект. Проектом мо-же бути будівництво греблі, тунелю, шоссеілі школи. Яким чином уряд можетопределіть, чи є економічний сенс в осуще ствления цього проекту?
Аналітичний інструментарій для прийняттярішення з такого питання урядом неімеет істотних відмінностей від того, которимпользуется приватна фірма. Фірма намагається оценітьвигоди від здійснення цього проекту, а затемсравніть їх величину з величиною витрат. Еслівигоди перевершують витрати, то слід приставні-пити до здійснення проекту. Приватна фірма при-нітрохи рішення на основі аналізу впливу проек-та на обсяг її прибутку. Уряд должноіметь більш широкий погляд, порівнюючи при приня-
м У цьому розділі ми фокусуємо увагу не на трансфертах, а на закуп-ках товарів; платежі, пов'язані з велфері, розглядаються в гл. 22.
Глава 21: Податки і державні витрати 391
ТАБЛИЦЯ 21-4. Структура державних витрат у Сполучених Штатах в 1983 р. (у% від совокупнихгосударственних витрат)
Статті витрат
Федеральний уряд Уряди штатів Місцеві органи влади Всього
Всього 58Д 17,3 24,6 100,0 Національна оборона і міжнародні відносини 16,9 - 16,9 Освіта 0,9 3,3 8,8 13,1 Охорона здоров'я та лікарні 0,9 1,5 1,7 4Д Транспортні засоби та швидкісні траси 0,4 1,6 1,4 3,4 Поліція ОД ОД 1,1 1,5 Соціальне забезпечення, велфер і тл. 20,3 6,4 1,4 28,2 Відсотки по державному боргу 8,0 0,8 1,0 9,8 Інші 10,6 3,5 9,2 22,9 Примітка. Сума складових не дорівнює в точності позиції «Всього» через округленій.Іапочнгж: Facts and Figures on Government Finance, 1986, p.18, Tax Foundation, Inc., Washington, DC
тай рішення суспільну користь від здійснення ня проекту з громадськими витратами.
Проаналізуємо для прикладу, чи варто строітьеще один, третій тунель під Бостонської гаванью.В даний час в бік аеропорту ведуть дватуннеля. Доїхати до аеропорту і назад, особливо години пік, є справою болісно повільним, тому багато людей, сидячи в своїх автомобілях, втаксі або в автобусах, втрачають час, тоді як міг-ли б замість цього працювати чи відпочивати дома.Возможность будівництва третього тунелю частообсуждается , і справа навіть дійшла до голосування вКонгрессе з питання про виділення грошовихкоштів на цей проект.
Першим кроком в аналізі є погодовой рас-пределеніе витрат на цей проект і оцінки ви-рік від його здійснення. Недоліки на новий тун-нель будуть, зрозуміло, включати в себе прямі з-тримки на будівництво: оплату праці робітників, обладнання та матеріалів, необхідних для будів-ництва тунелю. Слід також взяти до уваги інші витрати, які не оплачуються у грошовій формі.
Головні негрошові витрати віз-нікнут в результаті зростання завантаженості до-ріг. Це відбудеться внаслідок того, що ближай-рілі до будівництва дороги протягом чотирьох років, які будуть потрібні на будівництво тунелю, бу-дуть використовуватися важкими вантажівками. Чтобиоценіть витрати від цієї перевантаженості, снача-ла обчислюється загальна величина дополнітельноговремені, яке буде в результаті витрачено на дорозі їздячи в цьому районі водіями (на-приклад, 10 хв в день у 50000 водіїв). Затеміздержкі від перевантаженості доріг вичісляютсякак твір числа втрачених годин і вар-тості часу водіїв, у якості якої часто
береться зарплата за вирахуванням податків. Витрати отперегруженності включатимуть також сто-імость витраченого бензину і, можливо, певні зміни рую оцінку витрат, що виникають в інших ча-стях міста через об'їздів через ці райони, а так-же оцінку незручностей жителів цих районів.
Вигоди від тунелю виникають в основному в резуль-Таті економії часу водіїв. Коли через чоти-ри роки тунель буде діяти, водії будуть го-раздо швидше їздити в аеропорт і назад. Вар-тість часу і бензину, які вони будуть еконо-мить, вважається вигодою від використання тунелю.
Тепер витрати і вигоди для різних років по-винні бути підсумовані та прийнято окончатель-ве рішення. У цьому проекті, як і в большінстведругіх інвестиційних проектів, витрати перед-простують появи вигод. Пригадайте з гл. 17, що майбутні доходи або майбутні витрати обичноімеют більш низьку вартість сьогодні, ніж онібудут мати в майбутньому. Наприклад, припустимо, що ми повинні платити 1 дол щороку, начи-ная з поточного. Сьогодні ми можемо відкласти сум-му менше 1 дол, щоб через рік бути в перебуваючи-ванні виплатити 1 дол Сформулюємо точніше: есліпроцентная ставка становить 5 і якщо сьогодні миоткладиваем 95,2 цента при ставці відсотка, рав-ної 5, через рік ми будемо мати 1 дол За етойпрічіне майбутні витрати і вигоди повинні ді-сконтіроваться до сьогоднішнього масштабом.
Коли всі витрати і вигоди приведені до базесовременной вартості, витрати і вигоди скла-дивает. Якщо витрати переважують вигоди, економічний аналіз говорить про те, що проектосуществлять не слід. Якщо вигоди перевешіваясь-ють витрати, то з економічної точки зреніяпроект повинен бути здійснений.
Але аналіз «витрати - вигоди» не є со-вершенним, оскільки не всі витрати і вигодиможно обчислити. Наприклад, цілком можливо, чтопоявленіе додаткового тунелю на шляху в аеро-порт призведе до зростання повітряних перевезень і кбольшему скупченню пасажирів, і тоді самолетидолжни будуть ставати в чергу, щоб взле-тьоть, або зробити додаткове коло над аеропорти-том перед посадкою. Більш того, не завжди ясно, чтопредставляют собою правильні ціни, які сле-дует використовувати при розрахунку.
Наприклад, сколькополучает суспільство від того, що час у дорозі длясреднего водія скоротилося на 10 хв в день?
В таких обчисленнях найбільш важливим момен-том є процентна ставка, використовувана пріісчісленіі сучасної вартості. Беручи вовніманіе, що вигоди будуть отримані в більш отда-ленном майбутньому порівняно з часом, когдапонесени витрати, висока процентна ставка со-Крат вигоди щодо величини іздержек27.Поетому прихильники проектів часто стараютсяіспользовать в розрахунках дуже низьку процентнуюставку.
ПРИБУТКУ І ВИГОДИ. В аналізі проекту туннелями ніде не обговорювали той факт, що правітельствомогло б призначити плату за користування туннелем.Ми не розглядаємо цей факт тому, що дер-дарчі доходи не впливають на желательностьосуществления проекту для суспільства. Якби пла-та була призначена, то люди б платили остільки, оскільки при користуванні тунелем вони еконо-милі би час, а вартість зекономленого време-ні вже була прийнята в розрахунок в табл 21-4.
Цілком можливо, що тунель міг би іметькоммерческій успіх, тобто влади могли б взяти вкредіт гроші, необхідні для оплати будівельник-ства, а потім, ввівши мито, отримати достаточнуюсумму для оплати процентних та експлуатаціоннихрасходов і зрештою виплатити борг.
Але це зовсім ще не означає, що тунель обовяязково слід будувати. Витрати від заторів, метушні-кающих в результаті будівництва, можливо, будуттак великі, що суспільні витрати перевесятвигоди. Ці витрати від перевантаженості дорогявляются для проекту тунелю зовнішнім ефектом, тобто витратами, які змушені нести люди ікоторие не відображаються у ринкових цінах.
З іншого боку, може виявитися, що будів-будівництві тунелю буде бажаним, навіть якщо онобудет недоцільно з комерційної точки зренія.Предположім, що більшість громадських ви-рік має місце в результаті зекономленого водите-
17 Переконайтеся, що ви розумієте, чому це так Якщо необхідно, поверни-тесь до ГА. 17. Ми попросимо вас пояснити це в задачі 8.
Лями часу, бо після того, як туннельбудет побудований і багато водіїв почнуть їздити вгородила через цей тунель, на інших маршрутах в го-род водії зіткнуться з меншою завантаженістю, ніж раніше Власники не зможуть призначати плату заволодіння цієї вигоди. Вона також є зовн-ним ефектом - люди отримують вигоду з сущест-вования тунелю, нічого при цьому не сплачуючи.
Саме наявність зовнішніх ефектів - витрат вигод, які неможливо оцінити посредствомринка і які, отже, не учітиваютсястроітелямі тунелю, - робить обов'язковим ана-ліз суспільних витрат і вигод.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Аналіз «витрати - вигоди» "
 1. Резюме
  аналізу« витрати - вигоди ». Цей аналіз включає в себе розгляд усіх загально-дарських витрат і вигод, а не тільки тих з них, закоторие виробляються явні платежі. Щоб сделатьвозможним підсумовування витрат і вигод за раз-особисті роки, повинна використовуватися процентна став-ка для обчислення сучасної вартості. 9. Місцева влада закуповують товарів і послуг більше, чемето роблять
 2. Складнощі аналізу «витрати-вигоди» Ми бачили, що основний постачальник громадських благ -
  аналізу «витрати-вигоди» Ми бачили, що основний постачальник громадських благ - уряд, по-скільки приватний ринок не має можливості провести ефективне кількістю-ство товару. Але рішення про необхідність виступу уряду в ролі постачальника - тільки перший крок. Потім орган управління повинен визначити види громадських благ, які він збирається надавати, і їх кількістю-
 3. Інженер, грунтуючись на даних аналогічних перехресть, стверджує: установка світлофора знизить ризик неіз-бажаних
  аналізу «витрати-вигоди», але стикаєтеся з проблемою: щоб порівняння мало сенс, витрати і вигоди необхідно визначати в одних і тих же одиницях виміру. Витрати визначаються в доларах, а вигоду - ймовірність порятунку людського життя - неможливо оцінити в грошових одиницях. Життя людини безцінне, чи не так? Але ви навряд чи будете заперечувати, що існує певна сума
 4. Завдання
  аналізу «з-тримки - вигоди». Всі витрати здійснюються в1-й рік і дорівнюють 100 млн. дол Вигоди постануть, що отримані у 2-му році, становлять 50 млн. дол, а в 3-му році - 80 млн. дол Чи варто осуществлятьетот проект, якщо (а) процентна ставка становить 15, (Ь) процентна ставка становить 10? 8. Поясніть, використовуючи приклад з проектом тунелю подгаванью з п. 4, чому здійснення
 5. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. Акордна ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 6. Тема 34. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ І ГРОМАДСЬКІ БЛАГА
  аналіз «витрати - вигоди» є неточним і приблизними через неможливість перевірити його ринком. У зв'язку з цим надання суспільних благ населенню знаходиться під сильним впливом не так економічних, скільки політичних
 7. Нарешті, антитрестовські закони перешкоджають компаніям координувати діяльність з метою розподілу ринку (ми обговоримо деякі
  аналізу «витрати-вигоди» 'лава 15. Монополія 333 «Але якщо нам вдасться поглинути" Об'єднаних ненние компанії ", ми будемо досить сильні, щоб боротися з спричинені-ми злиттям порушен-нями антітрестов-ських законів». Регулювання Ще один спосіб вирішення проблеми монополій - регулювання - звичайна практика в разі природних монополій, наприклад водопровідних і
 8. 32). Акордний податок (lump-sum tax) - встановлення однакової суми податку для кожного платника податків - фізичної особи (гл.
  вигоди »(cost-benefit analysis) - дослідження, в якому порівнюються іздер-жки і вигоди суспільства, одержувані при перед-уявлення суспільного блага (гл. 11) «Втеча» капіталу (capital flight) - значитель-ве раптове зменшення попиту на активи, пропоновані країною (гл. 30). Безбілетник (free rider) - людина, який з-тися вигоду з користування благом, але ста-рается
 9. Припустимо, що про-спливло різке поліпшення технології контролю забруднень.
  аналізуєте, чому приватним ринкам не вдається надати суспільні блага - Розгляньте деякі важливі суспільні блага - Побачите, чому аналіз «витрати-вигоди» суспільних благ наскільки необхідний, настільки і складний - розберете, чому зазвичай обшие ресурси використовуються дуже інтенсивно - Детально розгляньте кілька видів загальних економічних ресурсів У старій американської
 10. Забезпечуючи національну безпеку, уряд само-тоятельно «поставляє товар», який не може надати ринок. У всіх
  аналізу «витрати-ви-роки». Загальні ресурси являють собою об'єкт з-пернічества, але не є винятковим »Приклади загальних ресурсів: загальні пасовища, чис-тий повітря і переповнені дороги. відсут-ність плати за використання загальних ресурсі» призводить до виникнення тенденції чрезмер-ного їх використання. Уряд катував-ється обмежити інтенсивність використання загальних
© 2014-2022  epi.cc.ua