Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

14. Моделювання економічного зростання.

Сталий розвиток - такий розвиток, при якому не виснажується природно-ресурсний потенціал, примножується фізичний капітал і їх достатньо для розвитку зростання нинішнього і майбутніх поколінь.
Індикатори сталого розвитку - це показники, які характеризують зміну стан економіки, соціальної сфери і навколишнього середовища в часі. Індикатори дають кількісну і якісну характеристику проблеми і дозволяють зробити оцінку ситуації, відзначити її зміну.
В якості індикаторів сталого розвитку вибираються головні, які відображають сутність процесу і без яких неможливо уявити економічну структуру як цілісну систему. Залежно від об'єкта сталого розвитку індикатори можуть відрізнятися на глобальному, національному, регіональному, локальному, галузевому рівнях і на рівні підприємств і населених пунктів. Система індикаторів включає загальносистемні індикатори та індикатори, що відображають закономірності і процеси сталого розвитку соціальної, економічної та екологічної сфер.
Загальносистемні індикатори характеризують процеси сталого розвитку всіх сфер в цілому: - інтегральний показник сталого розвитку, що базується на індексі розвитку людського потенціалу (ІРЛП); - виробництво ВВП на душу населення; - рівень антропогенного навантаження на навколишнє середовище . Економічні: індикатори, що показують зміна ВНП, обсяги інвестицій, зростання виробництва продукції в галузях спеціалізації та ін Екологічні - відбивають розмір антропогенного навантаження на навколишнє середовище (викиди, скиди, утворення відходів). Соціальні: демографічні індикатори (чисельність населення, природний баланс, тривалість життя), індикатори рівня доходів і бідності, індикатори стану громадського здоров'я. На більш низькому рівні загальносистемні індикатори доповнюються, розкриваються індикаторами, що характеризують розвиток основних компонентів системи сталого розвитку.
За ІРЛП Білорусь займає 68-е місце серед 182 країн світу; безробіття становить <1%; серед країн СНД за рівнем з / пл.
Білорусь знаходиться на 3 місці; в РБ один із найменших у СНД розрив у доходах між найбільш і найменш забезпеченими групами населення; фінансування сфери освіти - близько 6% ВВП щорічно; на кожні 10 тис. населення припадає 50 лікарів і 120 спеціалістів середньої медичної ланки, що відповідає високим міжнародним стандартам; за останні 15 років обсяги введеного в країні житла зросли в 3 рази; РБ стала І-ої серед країн СНД, що відновила ВВП рівня 1990 року; в сфері промислового виробництва РБ також І-ая досягла рівня, сущ-го до розпаду СРСР, через 10 років. Дані, що свідчать про стійкість економічного зростання в РБ і стабільності розвитку економіки країни в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14. Моделювання економічного зростання. "
 1. 6. Моделювання економіки в цілому
  Щоб зрозуміти взаємозв'язки між інфляцією, безра-ботіцей та економічним зростанням, з одного боку, і поведінкою фірм, домашніх господарств і макрое-кономіческіх політикою - з іншого, ми должнипостроіть модель економіки в Загалом Це завдання ре-щує в частинах 5 і 6 цієї книги, і построеннаямодель використовується для аналізу макроекономічного ської політики і функціонування экономики.Макроэкономическое
 2. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
  До методів демографічного прогнозування відносяться: 1) методи екстраполяції; 2) метод пересування віків; 3) методи статистичного моделювання. Застосування методів екстраполяції для оцінки майбутньої чисельності населення засновано на припущенні, що виявлені тенденції народжуваності, смертності, міграції буде незмінними протягом прогнозованого періоду часу. Найбільш
 3. Основні терміни і поняття
  Економіка, пізнавальна та практична функції економіки, позитивна і нормативна економіка, економічна політика, мікроекономіка, макроекономіка, наукова абстракція, функціональний аналіз, моделювання , графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 4. 34. Методи прогнозування на міжнародних товарних ринках
  Прогноз кон'юнктури будь-якого товарного ринку зазвичай розробляється на основі даних аналізу і вивчення показників, які можуть допомогти у визначенні тенденцій розвитку виробництва та міжнародної торгівлі в майбутньому. Прогноз кон'юнктури дає оцінку ймовірного руху цін, залежно від чого змінюється тактика закупівлі та реалізації товару. Існує безліч різноманітних методів
 5. Методи
  В економічній теорії широко використовуються методи наукової абстракції, аналізу та синтезу, системний підхід, методи моделювання (насамперед графічний, математичний і комп'ютерного моделювання). Метод наукової абстракції (абстрагування) полягає в відволікання в процесі пізнання від зовнішніх явищ, несуттєвих деталей і виділенні сутності предмета чи явища. В результаті цих
 6. Запитання для самоперевірки
  Моделювання Математичний метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка
 7. 8.5. Які ще завдання вирішуються методом динамічного моделювання
  Попередимо читача про те, що висловлюваний тут метод в повному обсязі застосуємо на великих підприємствах, в корпораціях з сучасною організацією виробництва і для складних видів продукції, що вимагають значних інвестицій. Але це зовсім не означає, що він не застосуємо для вирішення менш масштабних завдань, завдань локального характеру. При вирішенні «простих» або «спрощених» завдань з
 8. Терміни і поняття
  Економічне зростання: рівноважний, ефективний, ендогенний Економічний розвиток Цілі економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода -
 9. Терміни та поняття
  Економічне зростання: рівноважний, ефективний, ендогенний Економічний розвиток Цілі економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода -
 10. 1. ОСНОВНІ ТЕМИ ТЕОРІЇ ЗРОСТАННЯ
  Проблеми економічного зростання перебували в центрі уваги економістів з давніх пір. Серед них можна виділити наступні п'ять основних груп, значення яких змінювалося з часом: 1) чинники економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична тенденція економічного
 11. 1. Основні теми теорії зростання
  Проблеми економічного зростання перебували в центрі уваги жономістов з давніх пір. Серед них можна виділити наступні п'ять основних груп, значення яких змінювалося з часом: I) фактори економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична н- нденція економічного
 12. Контрольні питання
  1. У чому полягає економічне зростання? 2. Які типи економічного зростання ви знаєте і чим вони різняться? 3. Які фактори виробництва лежать в основі економічного зростання? 4. За допомогою яких показників вимірюється динаміка економічного зростання? 5. Які моделі економічного зростання ви знаєте і яка їх сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання?
 13. Неокласичний напрям
  У центрі неокласичного напряму стоїть ідея оптимальності ринкової системи, що розглядається як досконалий саморегулюючий механізм, що дозволяє найкращим чином використовувати всі виробничі фактори не лише окремій економічному суб'єкту, але та економіці в цілому. У реальному економічному житті суспільства ця рівновага порушується. Проте моделювання рівноваги дозволяє
 14. 4.5. Висновки
  Системи якості відіграють основну, вирішальну роль у протидії економічній нестійкості і конкуренції, що загострюється підприємств-виробників, оскільки дозволяють: а) відстежувати характер виникаючих потреб, кон'юнктуру ринків і платоспроможний попит; б) виробляти, реалізовувати і підтримувати відповідні управляючі на відтворювальні процеси підприємства.
 15. Висновки
  1. З розвитком економіки як науки змінювалися погляди на її предмет. Перші економічні школи вважали предметом економічної науки національне багатство, марксизм - виробничі відносини, маржина-лізм - поведінка людини і фірми, кейнсіанство - функціонування (поведінка) національної економіки в цілому і т.д. 2. Неокласичний синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі
 16. Інноваційна діяльність, проблема ризику
  В умовах конкуренції попит і пропозиція на інноваційні, як і інші товари, коливається в двох напрямках. З одного боку, у міру зростання інвестиційних коштів знижується граничний продукт капіталу (ця залежне аналогічна взаємодії на ринку праці та заробітної плати). При цьому виявляється дія "закону" спадної прибутковості (рис. 7.5). Ріс.7.5. Попит на інвестиційний
 17. 5. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  В економічній теорії застосовують різноманітні методи. 1. Метод наукової абстракції - відволікання від випадкового в досліджуваних процесах і явищах і виділення в них міцного, стійкого, типового. Є одним з головних методів пізнання в економічній теорії. Застосування цього методу дозволяє сформувати поняття різних економічних категорій - логічних понять, що відбивають у
© 2014-2022  epi.cc.ua