Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Модель IS - LM

№41

З умови рівноваги на ринку блага визначимо національний дохід: у = 10 + + 0,7 + 50 - 4 - 5 - " у = 160. Попит на гроші для угод: 0,1160 = 16, а в якості майна: 48 - 16 = 32.

№ 42_

Із системи рівнянь рівноваги на ринку блага і грошей знаходимо: а) величину ефективного попиту; б) ставку відсотка:

в) Споживання домашніх господарств: 0,8 - (2800 - 800) = 1600. г) Обсяг інвестицій: 900 - 50 - 10 = 400. д) Ставка прибуткового податку: 800/2800 = 0,286 = 28,6%.

№ 43

Без закупівель держави:

З державними закупівлями:

Таким чином: а) Ау = 50; б) Ai = 1,25; в) профіцит державного бюджету: 0,15-580-20 = 67.

№ 44

До підвищення рівня цін:

Після підвищення рівня цін:

Отже: 1а) Ау = 100; 16) АС = 80; 1в) А / = 20; 2) Ai = 5.

Визначимо величину ефективного попиту до появи на ринку держави:

1а. При фінансуванні державних закупівель за рахунок позики у населення кількість грошей в обігу не зміниться. Тому

№ 46_

З умови рівноваги на ринку благ знайдемо шукану ставку прибуткового податку: 3500 = 0,8 - 3500 (1 - Ту) + 900 - 50 - 6 + 800 => 7 ^ = 0,25.

№ 47

підставами IS в LM: у = 600 / Р - 400 + 20 (21,5 - 0,0625г /) -> У (Р) = 13,3 + 266,7 / Р.

№ 48

Початкове рівняння лінії IS: у = 0,6у + 100 - 5 / -> г / = 250 - 12,5 /. При наявності державних закупівель: у = 0,6у + 100 - 5 / +20 -> у = 300 - 12,5 /. лінія IS змістилася вправо на 50 од.

Виведемо вихідне рівняння кривої сукупного попиту. Умова рівноваги на ринку грошей: 40 / Р = 0,12г / + 30 - /. замінимо i вихідним рівнянням лінії IS: 40 / Р = 0,12г / + 30 - - 20 + 0,08г / -> у (Р) = 200 / Р - 50.

При наявності державних закупівель: 40 / Р = 0,12у + 30 - 24 + 0,08у -> - » у (Р) = 200 / Р - 30.

Крива сукупного попиту змістилася вправо на 20 од.

Менший зрушення кривої сукупного попиту пояснюється пригальмовуванням мультиплікатора автономних витрат ринком грошей.

№ 49_

У стані ліквідної пастки ринок грошей не стримує мультиплікатор автономних витрат. Вихідна величина ефективного попиту: 2 = 10 0,02уу = 400; після скорочення автономних витрат: 2 = 7- 0,02 # -> у = 250.

№50

Для алгебраїчного аналізу запишемо умови рівноваги на обох ринках в збільшеннях:

а) У випадку фінансування додаткових витрат держави за рахунок облігацій dM = 0 і dT = 0. З другого рівності слід: di = lydy / lj. Підставивши цей вираз в першу рівність, отримаємо

тоді

б) При збільшенні заборгованості центральному банку dT = 0. Тому з системи рівнянь

знаходимо

в) При фінансуванні витрат держави за рахунок податків dM = 0, тоді

З порівняння виразів (1), (3) і (5) очевидно, що приріст ефективного попиту найбільший в разі позики держави у центрального банку і найменший при збільшенні податків. З порівняння виразів (2), (4) і (6) випливає, що ставка відсотка підвищується більше при випуску облігацій, ніж при підвищенні податків, а при позиці у центрального банку може статися як підвищення, так і зниження ставки відсотка (див. Рисунок ).

11рірост державних витрат зміщує лінію IS вправо (IS0 -> IS{). коли AG фінансується за рахунок облігацій, тоді нова рівновага встановиться в точці еу У разі позики у центрального банку крім лінії IS вправо зміщується і лінія LM (LM0 -»LA /,); нова рівновага являє точка е2. При збільшенні податків лінія LM залишається на місці, а лінія IS після початкового зсуву (/ 50 -> / 5,) здійснює зворотний рух (IS{IS2), Відображаючи скорочення споживання домашніх господарств внаслідок зменшення наявного доходу; нова рівновага являє точка е3.

 1. Модель зростання Калдора
  У моделі Домара норма заощадження однакова для всіх суб'єктів, тут вона більше у підприємців (s { ), Ніж у робітників (s 2 ): s { > s 2 . Заощадження підприємців складають частку s { від доходу на капітал ГК, т. е. вони рівні s { rK, де г - ставка відсотка. Заощадження робітників складають
 2. Модель зростання Домара
  Чисельність населення (і витрат праці) незмінна, тому дохід (У) є функція обсягу капіталу (К). Знос капіталу (амортизацію) не враховуємо, тоді приріст капіталу (Д / С) дорівнює обсягу інвестицій (Г). Економіка знаходиться в рівновазі, тобто. Е. В кожен період часу інвестиції дорівнюють заощадженням
 3. Модель з лагами (Самуельсон - Хікс)
  Економічні суб'єкти приймають рішення про обсяг споживання і інвестицій, грунтуючись на величині доходу в попередні роки, т. Е. З урахуванням тимчасового лага. Виконується умова динамічної рівноваги, тоді динаміка доходу описується трьома рівняннями: де з - норма споживання; ю - акселератор.
 4. Модель запозичення технологій
  В економіці використовуються кілька видів капітальних товарів, які не виробляються, а імпортуються в обсягах K jf їх кількість m t залежить від часу. Товари імпортуються за однаковою ціною р. Виробнича функція - та ж, що і в попередньому пункті: Рівновага економіки - чистий дохід (за вирахуванням
 5. Модель відкритої економіки маленької країни Дорнбуша
  Ринок благ. Пропозиція благ екзогенно задано на рівні національного доходу повної зайнятості: y s = y F = const. Попит на вітчизняні блага характеризується ступеневою функцією де а, р - економетричні параметри. Для маленької країни P z - екзогенний параметр; приймемо його рівним 1. Тоді сукупний
 6. Модель Солоу
  Випишемо основні припущення, на яких заснована модель Солоу, і балансові співвідношення, які в ній виконуються. В економіці існують два фактори виробництва, фізичний капітал До і праця L. Це цікаво Відповідаючи на закиди в недостатній реалістичності однопродуктовие і двохфакторну моделей
 7. Модель прогнозування зайнятості
  В якості вихідної для аналізу і прогнозування галузевої зайнятості населення може бути обрана виробнича функція Кобба - Дугласа виду У = aK a L Р, а > О, р > О, де У - валовий випуск; К - витрати капіталу; L - витрати праці. Галузеві функції зайнятості можуть будуватися як зворотні щодо
 8. Модель «осілого бандита» (Макгір - Олсон)
  Економіка не є ліберальною, в ній домінує державний сектор. Тому обсяг суспільного виробництва, або дохід (У), визначається перш за все держвидатками (G ), Від яких залежить також обсяг приватного сектора. Таким чином, виробнича функція має вигляд У (С). Держава регулює два показника: держвидатки
© 2014-2022  epi.cc.ua