Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

7. Міжнародні зіставлення


Рівень безробіття в різних країнах разлічаетсяв широких межах. Таблиця 32-5 показує се-ня норми безробіття в ряді індустріальнихстран в період з 1967 р. У 60-і і 70-і роки Сполуче-з'єднані Штати і Канада мали саму високуюбезработіцу. Аж до 1974 р. в большінствеостальних країн безробіття становила прімернополовіну або навіть менше рівня США Але в пери-од 1974-1980 рр.. ці країни значною степеніпріблізілісь до США за даним показником. По-сле 1980 рівень безробіття у великих євро-пейських країнах - Німеччині, Італії та Великобри-Британії (а також у Франції, яка не показана) - продовжував зростати, і тепер він вище североаме-риканских показників.
Чим пояснити подібні відмінності і настільки біль-рілі зміни рівня безробіття в некоторихстранах в період після 1974? У кожної странисвоя історія. У Японії, наприклад, працівники
Вікно 32-2. Зайнятість і безробіття: бублик і дірка від бублика
У цьому розділі увага сфокусована на безработіцеЛогіка, що полягає в тому, що судити про успехахекономікі слід по числу людей, забезпечених рабо-той, з тих, хто хоче її отримати, цілком стандартна. Носуществует й інша точка зору, в якій упор справи-ється на норму зайнятості.
- Норма зайнятості - це відсоток зайнятих средіпредставітелей даної групи.
У Сполучених Штатах приблизно 65% людей в возрастеот 16 років і старше працюють. Це люди, які ба-ють працювати і яких економіка здатна обеспечітьработой.
Якщо ми подивимося не так на норму безробіття, а нанорму зайнятості, то отримаємо більш сприятливе впе-чатление про стан ринку праці в період після 60-хроків. Рис 32-01 показує частки безробітних і зайнятих з 1967 р. Шкала безробіття перевернута «вверхногамі», щоб показати спільне зміна норм за-нятості і безробіття протягом економічного цікла.Когда під час спаду рівень безробіття зростає, заня-тости падає, і навпаки.
Але підсумкові тенденції цих двох рядів разлічаются.За період з 1967 р. норма зайнятості виросла. Це ка-
жется доброю ознакою Економіка досягла успіху в під-потязі потенційної робочої сили в проізводство.Однако якщо уважно придивитися до даних, томожно побачити, що в цей період відбувалося віку-ня частки працюючих жінок, в Тоді як заня-тости серед чоловіків фактично скоротилася.
На чому ж ми повинні акцентувати увагу на «бублику» зайнятості або на «дірці від бублика» - без безробіттю? І на тому, і на іншому.
Добре, що економі-ка забезпечила роботою багатьох з тих, хто хоче працюва-ти, - про це свідчить норма зайнятості. До то-му ж вона є корисним показником, оскільки Незмінних, якщо зневірений працівник залишає рядибезработних від того, що не може знайти роботу. Але щебільше увагу ми повинні зосередити на нормебезработіци. Добре функціонуюча економікадолжна забезпечити роботою тих, хто хоче отримати еепрому існуючої заробітної плати. Якщо економікане може забезпечити роботою всіх бажаючих, то в ре-док безробіття ресурси розтринькуються попусту.Следовательно, норма безробіття, скорректірованнаяна природну норму, є основним індикато-ром величини ресурсів, втрачаються через те, що еконо-міка неповністю використовує свій потенціал .


РІС. 32-01. Норма заняттями норма безробіття, 1967-1986. (Джерело: EconomicReport of the President, 1987, Tables B-34, B-35.)
ТАБЛИЦЯ 32-5. Рівень безробіття в різних країнах, 1967-1985
Період
США Австралія Канада Німеччина Великобританія Італія Японія Швеція

1967-19731974-19801981 -19851986 *
4,5 2,0 5,1 1,0 2,4 5,6 U 2Д 6,8 5Д 7Д 3,5 .4,7 6,7 1,9 1,9 8,2 8,0 10,4 7,2 12,0 9,5 2,5 3,0 6,8 8,2 9,6 8Д 13,1 10,7 2,9 2,6 * Третій квартал.
Джерела. OECD, Historical Statistics, 1960-1980; OECD Economic Outlook, December 1986. Дані скориговані при стандартизації визначенні-ний безробіття. *
Дуже рідко піддаються звільненню або уходятсамі. Фірми та їх працівники укладають угоді-ня про те, що останні отримують пожізненнуюработу, - за умови, що вони чоловіки. У своючергу жінки, що втрачають роботу, схильні со-всім залишати ринок праці, а не поповнювати рядибезработних.
Німеччина аж до 1974 р. брала рабочіхіз інших країн Європи. Німці, бажаючі рабо-тать, могли вільно отримати роботу; іммігрантиімелі право приїхати тільки в разі наявності вільних робочих місць. Таким чином, в Германіідо 1974 безробіття майже не було. Після тогокак ціни на нафту в 1973 р. виросли в 4 рази, еко-номический зростання в Німеччині сповільнилося, иностран-ні робітники були відправлені додому, а серед не-німецьких робітників з'явилася безробіття У 80-х го-дах багато іноземні спостерігачі заявляли, чтобезработіца в Німеччині є результатом сла-бій грошової і фіскальної політики. Однак не-німецьких політики не бачили особливої необходімостіпроводіть спеціальну політику економічногозростання.
Вони стверджували, що така політика порож-дає інфляцію і надає мале вплив на без безробіттю, - іншими словами, що естественнаянорма безробіття в Німеччині виросла.
Зростання безробіття в Австралії за період 1974-1980 рр.. приписується не тільки нафтовому шоку, але й зростанню допомоги з безробіття. Брітанскаябезработіца, схоже, частково є результатомжесткой макроекономічної політики, а частково-того, що трудові ресурси насилу перемешена-ються з районів з високим безробіттям в районис високим рівнем попиту на робочу силу. У Шве-ції від фірм за законом було потрібно виплачіватьбольшую суму компенсації працівникам, которихоні звільняють. Це сприяло скороченню
звільнень і, таким чином, зберегло рівеньбезробіття низьким.
Рівень безробіття в будь-якій країні залежить отмножества факторів, пов'язаних зі структурою рин-ка праці цієї країни. Ці чинники включають, в ча-місцевість: стабільність попиту на працю (як часто і вкакой мірою фірми змінюють обсяг випуску і, сле-послідовно, зайнятість); витрати фірм по звіль-нию або тимчасового зняття з роботи замість со-зберігання не надто завантажених працівників вплатежной відомості; величину посібників з безра-ботіце; розвиненість таких інститутів, як японскаясістема довічного прикріплення людей до фір-ме Проте залишається вірним, що в кожній странеізмененія в сукупному попиті відображаються на ве-личині попиту на працю і на рівні безработіци.Естественние норми безробіття для різних странразлічни, але проте безробіття всюди є-ється циклічної змінної, яка реагіруетна зміни в політиці і все інше, що викликають кість спади і підйоми в економіці.
| Раз на місяць у вечірніх новинах сообщаютсясамие останні дані про рівень безробіття ітемпе інфляції. У цьому розділі ми вивчили фактори, що впливають на сукупну норму безробіття, іустановілі, що в основі цієї цифри лежить огром-ная різниця в рівнях безробіття серед відмінності-них груп населення. Ймовірно, немає нічого здивуй-тельного в тому, що політики не приходять до злагоди-сю з приводу важливості проблеми безробіття іжелательності альтернативних заходів для її скорочений-ня, бо безробіття має такі різні за своейдраматічності наслідки для різних людей ігрупп суспільства. Це зауваження, як буде показань гл. 33, відноситься і до інфляції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Міжнародні зіставлення "
 1. Система національних рахунків (СНР)
  міжнародних зіставлень національного доходу. Національне рахівництво - комплексна система понять, які пояснюють створення, розподіл, перерозподіл і використання валового національного продукту і національного доходу в рамках економічної системи з певною структурою і закономірностями функціонування. Модель національного рахівництва ООН можна розглядати як
 2. § 2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІКИ
  міжнародних зіставлень ступеня розвиненості економіки застосовується показник валового внутрішнього продукту (ВВП), який являє собою валовий національний продукт за вирахуванням сальдо платіжного балансу (різниця між вартістю експорту та імпорту). У цьому показнику враховуються кінцеві результати економічної діяльності тільки всередині кожної країни. Таблиця 13.2. Структура валового
 3. Міжнародні зіставлення
  я Наведені нами фактичні дані і прімерибазіруются як на американському, так і на закордон-ном матеріалі Зокрема, при розгляді проб-лем зростання грошової маси та інфляції ми аналізі-руем часові ряди даних по СоедіненнимШтатам, а також дані по інших країнах. Пріобсужденіі ролі держави ми порівнюємо факти-ческие дані про функціонування амеріканскойекономікі із зарубіжними
 4. Резюме
  зіставлення реального ВНП про-переводять в розрахунку на душу населення. Як би зна-ве ні відставала одна країна від іншої за рів-ню життя, але якщо в відстає країні вище темпипріроста реального ВНП на душу населення, то зрештою вона обжене країну-суперницю. У част-ності, швидке економічне зростання в Японії за по-останню 30 років дозволив їй обігнати багато другіестрани.9.
 5. 3. Рівень життя і бідність
  міжнародного зіставлення рівнів життя, можливе тільки за натуральною формою - через зіставлення обсягів життєвих благ, прямо або побічно споживаних населенням. Труднощі міжнародних зіставлень в основному пов'язані з урахуванням курсів національних валют. Одним з найважливіших показників якості життя, щорічно розраховуються для певних країн у системі ООН, є індекс розвитку
 6. 14. Платіжні баланси
  міжнародних платежів не завадять відтоку всього запасу грошей Америки. Буде потрібно жорстку заборону на експорт
 7. Податкова система
  зіставлення рівня податкового тягаря за часткою податків у ВВП: де Ка - рівень податкового тягаря; Н - сума податків; ВВП - валовий внутрішній продукт. Податкова система будь-якої держави за своєю суттю динамічна, що пов'язано із зміною економічної кон'юнктури, цілей і завдань економічного
 8. Визначення економічного зростання
  міжнародні масштаби економічного зростання, зумовлені здатністю розвинених країн в минулому і сьогоденні знаходити за кордоном ринки збуту, джерела сировини і дешевої робочої сили, провідною до політичного та економічного поневолення бідних країн; 6) обмежене поширення результатів економічного зростання. Незважаючи на величезне зростання виробництва в світі за останні 200 років, лише чверть
 9. 1. Внесок історичної школи розвиток економічної теорії
  міжнародній торгівлі, Лист наполягав на необхідності розвитку таких галузей, які в даний момент не витримали б конкуренції з закордоном. Втрату цінностей внаслідок проведення такої політікі2 Лист пропонував розглядати як плату за промислове виховання нації і, абсолютно в дусі меркантилістів, рекомендував для захисту вітчизняного виробництва використовувати такі інструменти
 10. Класифікація статей платіжного балансу
  міжнародних стандартів (без урахування страновой специфіки). Зокрема, фінансовий рахунок платіжного балансу в даному аналітичному поданні дозволяє простежити, по-перше, загальний обсяг залучених від нерезидентів фінансових ресурсів, який інтерпретується як чистий приплив іноземних інвестицій в економіку Росії, а по-друге, чистий приріст всіх іноземних активів резидентів країни або
© 2014-2022  epi.cc.ua