Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

3.3. Механізм управління якістю продукції


Після того, як був зроблений висновок про застосовність загальних принципів теорії управління до організації робіт з поліпшення та забезпечення якості продукції, виникло безліч непростих, нових питань. Наприклад:
Яка принципова схема механізму управління якістю, в якій формі цю схему зручніше висловити?
Чи можливо все безліч сил, що впливають на підвищення і забезпечення якості, згрупувати, а потім вбудовувати такі спеціалізовані групи впливів у механізм управління якістю?
Чи є управління якістю прерогативою керівників підприємства або схема механізму управління якістю застосовна до дій на нижчих рівнях управління виробництвом?
Труднощі пошуку відповідей на такі питання полягала ще й у тому, що вони повинні були висловити суть явищ, суть процесів в загальній формі і в той же час так, щоб на їх основі можна було виробляти практичні заходи , з урахуванням особливостей різних виробництв, специфіки продукції, різних рівнів управління.
Варіантів може існувати безліч. На кожному рівні керівництва або стадії виробництва форма його буде мати свої особливості, свої характерні відмінності. Але в їх основі повинна лежати якась загальна, якщо хочете, універсальна схема.
Отже, як же можна представити механізм управління якістю продукції?
У другій половині 60-х років у ВНИИС була розроблена і опублікована в журналі «Стандарти та якість» принципова схема механізму управління якістю продукції (рис. 3.2). Вона складається з шести блоків, кожен з яких виконує певні спеціальні завдання управління якістю.
Читачеві неважко виявити принципову схожість механізму, наведеного на рис. 3.2, з механізмом управління, що лежить в основі загальної теорії управління (див. рис. 3.1).
При розробці принципової схеми механізму управління якістю все незліченна безліч впливають на якість сил вдалося об'єднати в дві класифікаційні групи: фактори, що впливають на якість, і умови забезпечення якості продукції.
Фактори безпосередньо перетворять властивості вихідної сировини, матеріалу в комплекс властивостей, необхідних для задоволення деякої потреби. Умови опосередковано впливають на якість, благопріятствуя більш повному та ефективному дії факторів на формування властивостей потрібної якості.
До числа факторів віднесені:
- верстати, машини, інше виробниче обладнання, тобто засоби праці;
- професійне майстерність, знання, навички, психофізичний стан здоров'я працівників, тобто здатність працівників до ефективної і якісної праці;
- сировина, матеріали, тобто предмети праці.
Обрамляють прямокутник факторів коло включає умови забезпечення якості. Вони більш численні, ніж фактори. До них відносяться:
- характер виробничого процесу, його інтенсивність, ритмічність, тривалість;
- температура, вологість та інші параметри навколишнього середовища у виробничих приміщеннях;
- виробничий інтер'єр і дизайн;
- характер застосовуваних матеріальних і моральних стимулів;
- морально-психологічний клімат у виробничому колективі;

Рис. 3.2. Принципова схема механізму управління якістю


Рис. 3.2. Принципова схема механізму управління якістю, де:
- прямий зв'язок;
- зворотний зв'язок
- форми організації інформаційного обслуговування і рівень оснащеності робочих місць;
- соціальні та матеріальні умови життя працюючих.
Чому необхідно розподіл на фактори й умови? Що це дає?
Поділ на чинники та умови є вихідну класифікацію всього різноманіття впливів на якість і тому відіграє важливу роль в організації управління якістю. Первинна класифікація засобів впливу на якість в майбутньому вдається, диференціюється з урахуванням особливостей продукції, виробництва, обслуговування, сервісу та утилізації.
Практика показала, що така класифікація, такий підхід дозволяють не тільки більш чітко організувати роботи з якості, але й більш цілеспрямовано і ефективно визначати заходи щодо забезпечення потрібної якості, виявляти «адреса» причин, що викликали відхилення від заданих параметрів якості, і вживати заходів щодо усунення цих причин.
При виявленні відхилень починається дія сил в блоці порівняння і прийняття рішень. Використовуються або фактори, або умови, або одночасно ті й інші. Заходи впливу і їх поєднання залежать від характеру і величини відхилень якості і від ефективності тих чи інших можливих варіантів усунення відхилень.
По принциповій схемі управління якістю працюють всі, але постійно - робітники, майстри, контролери ВТК. Для них план по якості укладений у кресленнях, технологічних операційних і контрольних картах. Вони самі є суб'єктами декількох блоків управління якістю та безпосередньо проводять порівняння заданих у технічній документації параметрів якості з фактичними значеннями, самі ж, як правило, приймають рішення про те, яким способом, прийомом ліквідувати відхилення. Тут механізм управління якістю знаходиться в руках працівника, на робочому місці, і дієвість його залежить від професійних знань і навичок цього працівника. Він ніби закладено в самому працівника тих умовах, в яких йому доводиться трудитися. У даному випадку принципова схема механізму управління якістю виступає в ролі первинної схеми, первинної ланки всієї складної, багаторівневої роботи з управління якістю в масштабі всього підприємства.
Принципова схема механізму управління якістю може діяти тільки в тому випадку, якщо в системі управління є ясно сформульований і чітко виражений план по якості. По суті мова йде про управління в заданих рамках, тобто про управління процесом щодо забезпечення встановленого рівня якості.
Ну, а якщо параметри якості, тобто план по якості, ще потрібно сформулювати, внести зміни з урахуванням нових потреб, що змінилася кон'юнктури на ринку і задати в директивної формі нову якість? Саме так найчастіше стоїть питання перед керівництвом підприємств, фірм у їх підприємницької діяльності. У цьому випадку механізм ускладниться і виглядатиме так, як показано на рис. 3.3. Він буде відрізнятися від схеми, показаної на рис. 3.2, наявністю ряду нових блоків, що передують блоку «план з якості» і формують його зміст.

Рис. 3.3. Діффенцірованная схема механізму управління якістюСпостерігаючи форми організації робіт з якості в рамках великих підприємств або підрозділів, можемо помітити одночасна присутність принципової схеми управління якістю на різних рівнях і ділянках виробництва, але не ізольованих, а взаємопов'язаних. Це дозволяє говорити про те, що в практиці робіт з якості має місце явище інтеграції та диференціації елементів принципової схеми механізму управління якістю. При цьому її основні елементи і блоки зберігають свою форму і призначення. Але змінюється, диференціюється або інтегрується їх зміст відповідно до характером продукції, масштабами виробництва, його структурою, завданнями та функціями кожного рівня управління або стадії виробництва. Первинна, принципова схема зберігається. Але із зростанням масштабу виробництва [20] механізм нижнього рівня певним чином вбудовується в механізм наступного, більш високого рівня. Закономірність інтеграції механізму управління якістю характерна для всіх рівнів управління - від робочого місця до управління економікою в цілому.
Кількість інтеграційних ступенів дорівнює числу рівнів управління.
Таким чином, ми підійшли до розуміння двох дуже важливих у методологічному відношенні положень:
- по-перше, в роботах з поліпшення якості присутні однорідні дії, які можна об'єднати в класифікаційні групи;
- по-друге, класифікаційні групи можуть з різним ступенем диференціації прийняти форму блоків механізму управління якістю продукції.
Ці положення докорінно змінили уявлення про всі дії, пов'язаних з якістю. З'явилася можливість приступити до блоковому моделюванню, тобто до розробки моделей систем управління якістю на осмислених, наукових принципах.
У реальних умовах підприємницької, виробничо-господарської діяльності фірм, підприємств механізм управління якістю функціонує у двох режимах:
стратегічному - з метою виявлення нових потреб, кон'юнктури ринку, визначення необхідності і можливості розгортання виробництва нової продукції під нові потреби, тобто механізм управління пов'язаний з вибором перспектив розвитку підприємства та формуванням плану з якості;
оперативному - на основі і в рамках реалізації встановленого плану якості, тобто механізм управління пов'язаний із забезпеченням заданої якості продукції, що випускається.
При цьому треба мати на увазі, що будь-яка реальна система управління якістю, створена на основі міжнародних або вітчизняних стандартів, або частково їм відповідна, укрупненно або детально структурована, функціонує адекватно тим, що наведені на рис. 3.2 і 3.3.
Тепер, напевно, читачеві стає зрозуміліше, чому і в яких випадках використовуються терміни управління якістю та забезпечення якості, хоча до цього питання ми ще повернемося.
Враховуючи повноту схеми 3.3, розкриємо основний зміст окремих вхідних у неї блоків.
Блок 1. Сфера виробничого та особистого споживання. У цьому блоці вершиться те, заради чого створюється продукція. Тут вона споживається і припиняє своє існування, і саме цей блок займає ключове місце в управлінні якістю продукції, оскільки весь процес управління якістю має своєю метою створення та виготовлення продукції з такими властивостями, які зможуть задовольняти певні потреби. У сфері споживання впізнається, наскільки фактичну якість виготовленої та придбаної споживачем продукції відповідає характеру його реальних потреб.
Блок 2. Вивчення характеру й обсягу нових потреб ринку. У сфері споживання відповідно до економічним законом узвишшя потреб, поряд з наявними, зароджуються нові потреби, задоволення яких потребують продукції більш високої якості, більш високого рівня. На цій основі в механізмі управління якістю з'являється нова пряма зв'язок, що дає початковий імпульс для включення наступних ланок механізму. Слідом за сприйняттям першої прямого зв'язку в блоці 2 відбувається осмислення змістовної сторони нових потреб, з'ясовується їх психофізіологічна, побутова або виробнича природа. Здійснюється, наскільки це можливо, визначення дії закону розвитку потреби в часі, тобто визначається динаміка зростання, згасання, обсягу та розподілу потреби в часі і просторі.
Блок 3. Маркетинг. Тут прогнозується кон'юнктура ринку, як випускається, так і можливої нової продукції. Це має практично вирішальне значення для оцінки можливих обсягів виробництва і продажів майбутньої продукції. У цьому блоці можуть вирішуватися питання про те, якими властивостями повинна володіти майбутня продукція з тим, щоб задовольнити потребу, характер якої з'ясований в блоці 2. Аналізуються різні економічні аспекти майбутньої продукції, рівень попиту, в тому числі і платоспроможного. Спеціально з'ясовується група питань, пов'язаних як з конкурентоспроможністю продукції, так і конкурентоспроможністю фірми, підприємства в цілому.
Особливе місце в роботах блоку 3 має оцінка ефективності нової продукції, яка повинна бути всебічною і комплексною. Вона включає велику групу питань: аналіз витрат на одиничний виріб, рівень витрат всього обсягу виробництва нової продукції та динаміку їх зниження, рівень ціни на різних ринках з урахуванням обсягів можливих продажів і рентабельності виробництва, терміни окупності витрат на підготовку виробництва, витрати споживача при використанні, можливий рівень ціни, напрями кредитної політики та оцінку інвестиційних можливостей фірми, підприємства. Особливе значення має розрахунок витрат виробництва і рівня ціни. Таким чином у блоці 3 здійснюється всебічна оцінка економічних, організаційно-технічних можливостей виробництва нової продукції, виконується робота по підготовці відповіді на найголовніше питання в механізмі управління якістю: готувати чи виробництво продукції більш високої якісного рівня, якщо так, то в які терміни і в яких обсягах, якщо ні, то чому?
У разі негативної відповіді на це питання поновлюється цикл робіт в рамках блоків 1, 2 і 3, який буде тривати до тих пір, поки не відбудеться рішення про початок виробництва нової, більш високоякісної продукції. Після прийняття такого рішення починаються роботи в блоці 4.
Блок 4. Конструкторська і технологічна підготовка виробництва нової продукції [21]. Конструкторська і технологічна підготовка виробництва в поєднанні з необхідними науково-дослідними роботами являє собою етап створення та організації всіх матеріальних елементів майбутнього виробничого процесу виготовлення нового виробу, нової продукції.
Якщо нова потреба являє собою деяку різновид наявних потреб або споріднена їм, то її задоволення можливе шляхом підвищення технічного рівня і модернізації випускається. Якщо ж такий варіант неможливий, здійснюються пошуки тих фізичних принципів та інженерних рішень, на основі яких можна створити нову продукцію з потрібними властивостями.
  При виконанні робіт в блоці 4 вирішуються завдання створення виробу, що володіє таким поєднанням властивостей, яке забезпечує задоволення нової потреби. Трудомісткість і матеріаломісткість, цикл виробництва нової продукції повинні бути такими, щоб з'явилася можливість продавати новий виріб за реальну ціну, визначену на етапі маркетингових досліджень.
  Здійснюється всебічна техніко-економічна оцінка варіантів створення, виробництва і використання нової продукції. У багатьох випадках, особливо коли створюються складні вироби або їх системи, ця робота переростає у глибокі дослідження організаційних та економічних наслідків появи таких виробів і систем у виробництві і на ринку.
  Виконується також розробка технічного завдання на вимоги до нової продукції, проводиться технічне проектування, потім виготовлення дослідного зразка або партії продукту, доведення, затвердження техніко-економічних характеристик нової продукції та її основних елементів, передача у виробництво.
  Від того, які рішення будуть прийняті в блоці 4, залежить, запрацюють Чи ефективно інші блоки механізму управління якістю. При позитивному рішенні потрібно думати про те, яким конкретним змістом наповнити кожен блок, тобто потрібно приступати до організаційно-технічного проектування елементів системи якості, виходячи з особливостей нової продукції, темпів і масштабів випуску, технології і ряду інших чинників. Залежно від ситуації, що склалася система якості розробляється заново або в діючу систему вносяться необхідні зміни та доповнення.

  Блок 5. План за якістю. На основі проведених проробок в блоках 2-4 розробляється і приймається план, який встановлює рівень вимог до якості виробу в цілому, диференційовних, якщо в цьому є необхідність, по конструктивних елементах, вузлам, деталей, блокам. Для них встановлюються геометричні або інші вимірювані параметри, методи і засоби випробувань, способи контролю.
  Далі дані про встановлений планом рівні якості передаються в ВИРОБНИЦТВО. Воно позначено на рис. 3.3 прямокутником з індексом «П», об'єднуючим фактори, умови і блок фактичної якості.
  Тут в результаті здійснення виробничого процесу буде створена, виготовлена продукція, якість якої повинна відповідати встановленим вимогам. Для порівняння дані про заданій якості направляються в блок 8.
  У зв'язку з тим, що план по якості передує стадії виробництва, необхідно зробити наступне коротке пояснення про роль організаційної підготовки виробництва в управлінні якістю.
  Організаційна підготовка являє собою досить важливий елемент системи управління якістю з великим комплексом спеціальних завдань забезпечення якості. Сюди входять, як вже, напевно, помітив читач, визначення факторів та умов забезпечення якості, встановлення організаційних і техніко-економічних нормативів виробничого процесу виготовлення продукції. У період організаційної підготовки складаються маршрутні технології, визначаються місця контролю якості, тривалість циклів виробництва, розміри виробничих площ і приміщень, способи переміщення матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готових виробів, місця і умови їх зберігання. Все це спрямовано на те, щоб у результаті виробничого процесу забезпечити якість, встановлене планом, підготовленим в блоці 5, і при цьому не вийти за межі лімітів економічних показників виробництва.
  Шановний читачу! Саме в цьому місці описи основних блоків механізму управління якістю хочу звернути вашу увагу на часто припускається помилки: багато, створюючи системи якості, здійснюючи роботи з якості, роблять все це у відриві від організації виробництва.
  Пам'ятайте! Управління якістю поза зв'язку з організацією виробництва - це фікція!
  Блок 6. Якість виготовленої продукції. По завершенні виробничого процесу виходить продукція з певним, фактичним якістю. Тепер виникає необхідність визначити, що ж вийшло? Якими властивостями володіє реально створена продукція? Для цього проводять контрольні вимірювання, випробування. Таким чином видобувається інформація про фактичну якість, яка направляється в блок 7.
  Блок 7. Інформація про фактичну якість. Блок 6 - не єдине джерело інформації про фактичну якість продукції. Для стійкої діяльності підприємства, фірми, підтримки її високої репутації, забезпечення конкурентоспроможності, раціональної організації сервісного обслуговування важливе значення має інформація про фактичну якість продукції зі сфери експлуатації. З цієї причини в блок 7 надходить інформація зі сфери виробничого та особистого споживання (блок 1). Таким чином, в цьому блоці збираються два види інформації про фактичну якість: виготовленої продукції, що виходить з виробництва, і продукції, що знаходиться в експлуатації.
  З організаційних міркувань на підприємствах можуть бути створені роздільні служби для кожної гілки руху інформації про фактичну якість. Одна відображатиме якість, відповідає чи не відповідає вимогам технічної документації, плану за якістю, інша - перевіряти відповідність якості запитам споживача.
  Блок 8. Порівняння. Призначення блоку 8 - оцінити на основі двох видів інформації відповідність виготовленої продукції заданим вимогам, а також ступінь розбіжності з ними. При цьому має місце одна з наступних ситуацій: фактичну якість відповідає чи не відповідає заданому, встановленому планом.
  У першому випадку продукція визнається придатною і відправляється на реалізацію для виробничого або особистого споживання. У другому випадку все йде складніше. Виробника цікавить невідповідність негативне, тобто випадок, коли фактичне якість гірша заданого. Виникає питання: що робити? Відповідь на нього, перш за все, залежить від особливостей продукції, ступеня відхилення від заданого рівня, технічних, економічних і організаційних можливостей усунення відхилень. Якщо ступінь відхилення значна і продукція не може бути реалізована, виникає одна з типових завдань управління якістю: вироблення і реалізація заходів щодо усунення відхилення, пошук і ліквідація причини, що викликала таке відхилення, тобто мова йде про прийняття рішення, про внесення зміни у виробничий процес, з тим щоб виключити подібні відхилення надалі. У цей момент визначаються багато дій в механізмі управління якістю продукції, а також доля самої продукції. У роботу включається блок 9.
  Якщо в сфері споживання продукція в тій чи іншій мірі не задовольняє запитам споживача, то залежно від ступеня ризику втратити ринок або престиж потрібно буде включати службу маркетингу, керівництво підприємства фірми і блок 4.
  Блок 9. Вироблення заходів щодо усунення причин відхилень якості.
  У цьому блоці буде йти робота у двох напрямках. Перше - оперативне забезпечення заданої якості. У цьому випадку заходи стосуватимуться поточного виробничого процесу. Друге стосується стратегічних питань, пов'язаних з відношенням споживача до якості, із збереженням наявного ринку, його втратою або розширенням.
  У блоці 9 вирішуються такі завдання:
  - Організація пошуку причин, що викликали відхилення якості від заданого рівня;
  - Розробка, обгрунтування та економічна оцінка варіантів заходів щодо усунення причин, що викликали відхилення якості від заданого рівня. При цьому можуть бути задіяні чинники або умови забезпечення якості або їх комбінація, поєднання;
  - Підготовка для керівництва найбільш ефективних варіантів рішень;
  - Прийняття керівництвом оптимального, з точки зору технічних і економічних можливостей, рішення з усунення причин, що викликали відхилення якості.
  Природно, що рекомендації залежать від характеру і величини параметра, отклонившегося від заданого рівня значення, але при цьому враховуються і можливості, які можна використовувати для усунення виявленої причини. Для того, щоб прийняти єдине правильне і ефективне рішення, потрібно мати критерії для оцінки можливих варіантів дій. У кожному конкретному випадку для прийняття рішення буде мати місце свій критерій. Але при цьому на прийняття рішення щодо якості будуть впливати: обмеження по ресурсах, час реалізації заходу, очікуваний результат, ефективність.
  Блок 10. Реалізація заходів з підтримання якості або його підвищення. Це блок, в якому здійснюються заходи щодо усунення причин відхилення від заданого рівня якості, вироблені в блоці 9. Місце і склад задіяних підрозділів та осіб залежить від місця виникнення причини відхилення якості, її змісту та масштабу заходи щодо її усунення. З винуватцями відхилення надходять так: або їх усувають від участі у виправленні невідповідності, або саме на них, якщо це професійно допустимо, покладається або весь обсяг необхідних робіт, або його певна частина.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.3. Механізм управління якістю продукції"
 1. Глава 3 Механізм управління якістю продукції
    якості продукції та забезпечити високі темпи цього поліпшення на невеликому підприємстві, у великій компанії, в галузі, в регіоні і, нарешті, в масштабі всього народного господарства, необхідно мати основну ідею, на базі якої можна побудувати дієздатну схему організації робіт з поліпшення
 2. 3.4. І все-таки: управління якістю продукції або його забезпечення?
    механізмі управління якістю продукції (рис. 3.3) можна побачити, що одні блоки (1-4) працюють у досить чітко вираженому режимі управління, інші (блок виробництва «П» і блок 5) - у режимі забезпечення, блоки 7-10 працюють в режимі забезпечення частиною своїх функцій. Висловимо ще одне істотне міркування. Воно полягає в тому, що всі дії як з управління, так і щодо забезпечення
 3. 4.2. Види і класифікація моделей систем якості
    механізму управління якістю продукції, показана в попередньому розділі на рис. 3.2. Ця модель розроблена в середині 60-х років. Тут вже представлені основні елементи впливу, прямі і зворотні зв'язки і, що досить суттєво, - присутній план по якості. Одночасно з принциповою схемою механізму управління якістю продукції в 60-х роках на сторінках російського перекладу
 4. 11.4. Як підвищувати кваліфікацію діючого персоналу
    механізм управління якістю продукції та організаційні форми його реалізації (системи якості), стандарти ISO серії 9000; - категорії і види стандартів, застосовуваних на підприємстві для управління і забезпечення якості продукції; - цілі, завдання, зміст, порядок розроблення та реалізації політики підприємства в області якості; - вплив підвищення якості продукції та її
 5. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
    механізм, за допомогою якого споживачі здійснюють своє панування на ринку. Поведінка споживачів призводить до появи прибутків і збитків і тим самим переміщує володіння засобами виробництва з рук менш ефективних людей в руки більш ефективних. Чим краще людина служить споживачам, тим більший вплив він набуває у сфері управління діловою активністю. У відсутність прибутку і
 6. 6. Вплив минулого на діяльність
    механізмами. Розмір кожного з них відповідав би найбільш економічному використанню виробничих потужностей. У світі нашого досконалого планування не було б місця ні технологічної відсталості, ні простойний виробничим потужностям, ні непотрібною транспортуванні людей або товарів. Продуктивність людських зусиль набагато перевершувала б наше реальне недосконале стан.
 7. 2. Початковий відсоток
    механізмів банківського обігу. Той, хто захоче скасувати відсоток, повинен спонукати людей цінувати яблуко, доступне через 100 років, не менше, аніж яблуко, наявне зараз. За допомогою законів і декретів можна скасувати тільки право капіталістів отримувати відсоток. Але такі декрети приведуть до використання капіталу для споживання і дуже скоро вкинуто людство назад у первісний стан
 8. 4. Гильдейский соціалізм і корпоративізм
    механізм був приємний їх співвітчизникам. Проте ні чарівні прикраси, ні настирлива і криклива пропаганда не можуть ввести в оману розумних людей. Цей план був суперечливий і явно нездійсненний. Лише через декілька років він був відданий забуттю в тій країні, де з'явився на світ. Але потім сталося воскресіння. Італійським фашистам потрібна була власна економічна
 9. Коментарі
    механізмами і т.д., але які взаємодіють настільки тісно, що важко і навіть неможливо розплутати лінії їх впливу і зважити їх відносний внесок у людську поведінку. Ід є початкова система особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар
 10. 10.2. Аналіз чисельності, складу і структури трудових ресурсів
    механізм морального і матеріального заохочення за досягнуті результати науково-дослідних
© 2014-2021  epi.cc.ua