Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Механізм функціонування земельного ринку


Землеволодіння - власність на землю - визнання права даної особи на певну ділянку землі на історично сформованих підставах.
Землекористування - користування землею в установленому звичаєм або законом порядку. Землекористувач і власник, найчастіше, - раз-ні фізичні особи.
Особливості землі як фактора виробництва:
1.ограніченность (стабільність) пропозиції (виняток - Ні-дерландов) на макро-і мікрорівні (за кількістю і якістю),
2.невоспроізводімость - праця і капітал відтворювані,
3. нееластичність пропозиції землі, що обумовлює особливо-сті ціноутворення в сільському господарстві,
4. нерухомість,
5. производность попиту на землю від попиту на сільськогосподарську продукцію.
У більшості країн світу в сільському господарстві домінують сімей-ні ферми. Основну частину зайнятих у них складають члени сім'ї і 1-2 постійних працівника, велика зайнятість тимчасових працівників осуще ствляется тільки в періоди збирання.
Всі економічні школи, які аналізували земельну ренту (Сміт, Рікардо, Маркс, Маршалл), виходять з неоднорідності якості земельних ділянок, тобто з того, що продуктивність землі як факто-ра виробництва буде різною в залежності від родючості і местопо-розкладання.

Рис. 36. Механізм утворення диференціальної ренти
В умовах досконалої конкуренції лінія попиту на продукцію фермерських господарств буде горизонтальною. Маємо три рівних за площа-ді ділянки, що розрізняються за родючістю. На рис.36 на 1 ділянці плодо-родіе найвище, тобто велика врожайність при однакових затратах всіх факторів на трьох фермах.
Фермер 1 отримає диференціальну ренту, фермер 2, чиї середні витрати вище, отримає меншу величину ренти, фермер 3 відшкодує витрати. Якщо ціна впаде, то він піде з ринку.
Отримання диференціальної (різницевої) ренти стійко, тому що кількість родючих ділянок обмежена.
Диференціальна (економічна) рента - це дохід, отриманий в результаті використання ресурсу з нееластичним пропозицією, більш високої продуктивності в ситуації ранжирування цих ресурсів. Земельними рента - окремий випадок економічної ренти (рента - від фран-цузского «віддана»).
Земельна рента - це плата за використання землі та ін природних ресурсів, пропозиція яких строго обмежена. Пропозиція землі - це запас, рента - потік.

Рис. 37. Аналіз ренти на основі концепції граничних продуктів
Власник ферми наймає додаткових працівників доти, поки граничний продукт, створюваний найманим працівником, не зрівняється-ється із заробітною платою. Площа OW1EL1 - заробітна плата всіх сель-скохозяйственних працівників, площа W1DE - і є земельна рента, певна залишковим способом.
Рента (економічна рента), як економічна категорія, означає доход від якогось фактора виробництва, пропозиція якого нееліт-стично, що часто має місце в нафтовидобутку, сільському господарстві, уні-Кальне людське обдарування.
Квазірента - це дохід, обумовлений більш-менш тривалі-тельной обмеженістю пропозиції якогось чинника виробництв-ва.

У земельній ренті виділяють:
1.ренту, яку отримують всі власники землі, незалежно від її якості, Маркс назвав її абсолютною, а Чернишевський - дозвільної,
2.діфференціальную ренту DR1 - за якістю і місцеположенням і DR2 - обумовлену різною продуктивністю додаткових вло-жений капіталу в землю.
Передумови аналізу абсолютної ренти:
1.производство продовольства тільки як товару,
2.отделеніе землі як об'єкта господарювання від власності на землю; передбачається, що всі землі орендуються,
3.вся земля використовується для виробництва основного продукту пі-танія,
4.Все землі мають однакову якість.
В умовах нееластичного пропозиції (крива пропозиції землі паралельна осі ординат) перетин кривої пропозиції з низхідній кривої попиту в точці R0 означає, що площа OQE0R0 - вся сукупна рента за всю використовувану в суспільстві землю. Зміна попиту на пше-ніцу повисітспрос на землю з D0 до D1, ренту з R0 до R1, а величину чис-тій економічній (абсолютної) ренти до OQE1R1.

Рис. 38. Зміна земельної ренти
Відповідно, при падінні попиту на продовольство диференціальну і абсолютна рента зменшаться. Ціна землі і рента цілком за-висять від попиту на сільськогосподарську продукцію. Необхідність уп-лати ренти власнику землі є обмеженням для доступу до зем-ле і вкладення капіталу в землю. Це стало основою виникнення концепцій націоналізації землі, але ніде крім СРСР і Монголії цього не сталося.
У моделі чистої економічної (абсолютної) ренти передбачається однакову якість земель. Але землі розрізняються за якістю і місце-положенню. Гірша земля дає власнику лише чисту економічну (абсолютну) ренту D3, середня D2 і краща D1 - ще й дифференциаль-ную ренту.

Рис. 39. Визначення диференціальної ренти
Розрізняють природне і штучне родючість землі.
В даний час фермери використовують не тільки власні зем-чи. У США 2/3 використовуваної фермерами землі знаходиться в їх власності, решту вони ареду.
У неокласичної теорії принцип встановлення ренти або орендної плати як рівноважної ціни послуг землі як фактора виробництва аналогічний процесу ціноутворення на ринку інших факторів.
Попит на землю неоднорідний, він включає в себе сельскохозяйст-венний і несільськогосподарського попит: D=Dсх + Dнесх. Крива сільськогосподарському попиту на землю має негативний нахил, тому що при даному рівні технології залучення земель в сільськогосподарський оборот обумовлює перехід від кращих земель до середніх і гіршим. Ідею зменшуваного родючості висловив ще А. Серра (1613г.), обос-новали її в якості закону А Тюрго (1766г.) і Джеймс Андерсон (1775г.). У політичну економію він був введений Д. Рікардо (1772-1823гг.).
Крива несільськогосподарського попиту також має негативний нахил, але пов'язаний з місцем розташування не тільки в центрі міста, а й на околицях. Сукупний попит на землю визначається шляхом горизонтального підсумовування кривих сільськогосподарського та несільськогосподарських попиту.

Рис. 40. Сукупний попит на землю

Рис.
41. Орендна плата як рівноважна ціна послуг землі
Точка Е - визначає рівноважну ціну послуг землі (прокатну) - орендну плату або ренту.
Відповідно з особливістю ринку землі (производность попиту на землю від попиту на сільськогосподарську продукцію) при зниженні попиту на продовольство (на продукцію рослинництва (пшеницю), жи-тваринництві і т.д.) похідний попит на землю зменшується (зрушення кривої попиту ліворуч), що обумовлює падіння рівноважної ціни. Сільсько-господарський попит на землю враховує рівень родючості та местопо ложение земельних ділянок. Ферми, як правило, многотоварни, тому попит на землю в агросфері носить комплексний характер.
Ринок продовольства близький до зовсім конкурентному, т.к. на ньому переважають дрібні ферми. Держава не обмежує права громадян на купівлю-продаж землі, крім країн, де переважає оренда землі (Бельгія, 68%).
Попит на продовольство нееластичний, він мало змінюється при значному зміні цін. Це означає, що навіть незначне скоро-чення пропозиції може вести до значного зростання цін на продовольст-віє і навпаки. Тому аграрна сфера істотно залежить від природ-них умов. На попит на продовольство впливає також стійке со-кращения частки продовольства в бюджеті споживача у зв'язку з сокраще-ням витрат на продукти харчування. Тому частка сільського господарства в НД скорочується. Це відбивається і на попиті на землю.
На відміну від сільськогосподарського попиту несельскохозяйствен-ний стійко зростає - будівництво житла, інфраструктури, примушує-лених підприємств, інфляційний попит на землю. Він байдужий до родючості, але чуйно реагує на місце розташування.
На відміну від прокатної ціни землі - орендної плати - капітальна вартість землі - ціна купівлі-продажу земельних ділянок - визначається пу-тем капіталізації ренти і залежить від:
1 . розмірів земельної ренти,
2. ставки банківського відсотка.
Ціна землі розраховується як дисконтована вартість, але з урахуванням того, що при покупці землі дохід у вигляді орендної плати буде виплачуватися власнику землі протягом невизначено продовж-лого часу. Власник землі повинен отримати альтернативну вартість - таку суму грошей, поклавши яку в банк, він отримуватиме аналогічний ренті відсоток на вкладений капітал.
, Де V - поточна ціна земельної ділянки, R - очікуваний травня орендна плата, r - норма капіталізації (ставка банківського відсотка-та).
Ця формула грунтується, як і ціна купівлі-продажу капітального товару, на капіталізації ренти (орендної плати) за умови, що число років отримання доходу прагне до нескінченності.
. Якщо j прагне до нескінченності, то 1 / (1 + i) j прагне до 0. Тоді межа Pr дорівнює R / i.
Це теорія. На практиці ціна землі залежить від безлічі інших чинників. Наприклад, попит на землю різко зростає в умовах інфля-ції.
Рента являє собою тільки частину суми, яку сплачує орендареві, тому що орендна плата включає амортизацію будівель і споруд на земельній ділянці і відсоток на вкладений капітал.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Механізм функціонування земельного ринку "
 1. ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
  механізм у великих сільськогосподарських підприємствах. Проблеми та перспективи розвитку фермерства в РФ. Становлення зернового ринку. Земельний ринок: діагностика та
 2. 2. Початковий відсоток
  механізмів банківського обігу. Той, хто захоче скасувати відсоток, повинен спонукати людей цінувати яблуко, доступне через 100 років, не менше, аніж яблуко, наявне зараз. За допомогою законів і декретів можна скасувати тільки право капіталістів отримувати відсоток. Але такі декрети приведуть до використання капіталу для споживання і дуже скоро вкинуто людство назад у первісний стан
 3. 2. Реакція ринку на втручання держави
  механізм адаптації пропозиції до зростаючого попиту. Розв'язка наступила, коли в ході політичних потрясінь IIIIV ст. н.е. римляни вдалися до зниження цінності валюти. В умовах системи максимальних цін практика псування грошової одиниці паралізувала виробництво і торгівлю найважливішими продуктами харчування і зруйнувала економічну організацію суспільства. Чим більше завзяття проявляли влади, вводячи
 4. 4.5. Кредитний консалтинг
  механізму, що дозволяє йому відтепер і надалі знаходити і вирішувати свої проблеми є сутністю третього підходу, званого навчальним консультуванням. При цьому підході консультант не бере безпосередньої участі у процесі пошуку і рішення проблем, а тільки навчає клієнта і перевіряє правильність виконання «домашнього завдання». На практиці всі три підходи часто перетинаються і
 5. 4.6. Додаткова інформація
  механізмів; тарифів на перевезення вантажів; ставки заробітної плати будівельних робітників; індивідуальні кошторисні ціни; на місцеві та привізні матеріали, вироби і конструкції. Кошторисні ціни встановлюються на певний строк у складі кошторисно-нормативної (нормативно-інформаційної) бази системи ціноутворення і кошторисного нормування в будівництві. Власник нерухомості - фізична або
 6. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  механізм золотоденежних потоків ", який автоматично призводить до природного розподілу дорогоцінних металів між країнами і встановленню таких рівнів внутрішніх цін, при яких експорт кожної країни стає рівним її імпорту. Суть дії даного механізму зводиться до наступного: додаткова кількість золота в окремій країні підвищить рівень внутрішніх цін щодо інших
 7. Глосарій
  механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною , а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі акціонерного товариства і що дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду Акціонерне товариство (АТ) - господарське товариство, статутний капітал
 8. 9.2. Національні програми відродження економіки
  механізму соціально орієнтованої ринкової економіки: * панування в економіці приватної власності; * підтримання конкуренції без монополії; * принцип вільного ціноутворення; * стабільність грошового обігу; * економічна самостійність і відповідальність підпри-приємець. Початок функціонування моделі соціального ринкового госпо-дарства в Західній Німеччині відноситься до
 9. 2.3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ. ПРИЧИНИ І ФАЗИ ЦИКЛУ
  механізми коливань. Тому поряд з діловим (класичним) циклом Маркса - Жугляра, продов-жительность якого становила раніше 7 - 11 років, тепер 5 - 7 років, виділяють «довгі хвилі Кондратьєва» (45 - 60 років), «цикли С. коваля »(15 - 25 років),« цикли Китчина »(2 - 3 роки) та ін 3. Існує погляд на цикл як на коливання, що відбувається навколо положення рівноваги. У класичній
 10. 4. Роль держави в економіці Росії.
    механізми залучення довгострокових інвестицій в реальний сектор і використання в цих цілях заощаджень населення. Завдання вдосконалення державного регулювання полягає не в екстенсивному розширенні державного втручання в російську економіку, а в його модернізації і підвищення його ефективності. Це вимагає використання сучасних форм державного регулювання:
© 2014-2022  epi.cc.ua